Εγχειρίδιο Asus AN300

Asus AN300

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Asus AN300. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Asus
Μοντέλο
AN300
Προϊόν
EAN
, 884840034391
Γλώσσα
Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, Πορτογάλος, Στίλβωση, ρουμανικός, τούρκικος, Σλοβάκος, ουγγρικός, κινέζικο
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
https://www.asus.com/support/
Q5799_External_Hard_Drive_QIG.in1 1 6/25/10 1:04:28 PM
ENGLISH
External Hard Disk Drive
NOTES
:
The illustrations are for reference only.
Do not move the external hard drive when turned on.
The external hard drive is powered via the USB port.
KOREAN
참고:
그림은 참조용일
뿐입니다 .
외장 하드 드라이브를
켜진 상태로 옮기지
마십시오 .
외장 하드 드라이브
전원은 USB 포트를
통해서 공급됩니다 .
CZECH
POZNÁMKY
:
Obrázky jsou pouze
orientační.
Nepřemísťujte externí
pevný disk, když je
zapnutý.
Externí pevný disk je
napájen prostřednictvím
portu USB.
簡體中文
注意 :
圖示僅供參考。
運轉時,
請勿移動外接硬盤。
此外接硬盤由 USB
口供電。
繁體中文
注意 :
圖示僅供參考。
外接機轉時,
請勿移動外接硬碟機。
此外接硬碟機
USB
連接埠供電。
Français
REMARQUES :
Les illustrations sont
unquement données à
titre indicatif.
Ne déplacez pas le
disque dur externe
lorsqu'il est allumé.
Le disque dur externé est
alimenté via le port USB.
本語
ご注
本ガドに記載の図は
参考
本機を別の機器か
場合ず本
の電源を切っから
本機 USB スパ
駆動
Русский
ПРИМЕЧАНИЯ:
Изображения
предназначены только
для справки.
Не перемещайте
внешний жесткий диск
когда он включен.
Внешний жесткий диск
запитывается от USB
порта.
ITALIANO
NOTE:
Le illustrazioni sono
puramente indicative.
Non spostare il disco
rigido esterno quando
è acceso.
Il disco rigido esterno
è alimentato tramite la
porta USB .
GERMAN
HINWEISE:
Abbildungen sind nur
zur Referenz gedacht.
Wenn eingeschaltet,
bewegen Sie das
externe Laufwerk nicht.
Das externe Laufwerk
wird durch den USB-
Anschluss mit Strom
versorgt.
USB connection (USB 2.0 / USB 3.0)
Connect the bundled USB cable to the USB ports on the external hard
drive and your computer.
NOTES:
On your computer's USB 2.0 ports, connect the bundled USB
Y-cable's two USB A connectors to supply more power to your
external hard drive.
On your computer's USB 3.0 port, connect the bundled USB 3.0
cable's USB A connector to supply power to your external hard
drive.
The USB 3.0 external hard drive is backward compatible with
USB 2.0 solution.
USB 연결
USB USB
(USB 2.0 / USB 3.0)
부속된 USB 케이블을
외장 하드 드라이브와
컴퓨터의 USB 포트에
연결합니다 .
Připojení USB
(USB 2.0 / USB 3.0)
Připojte dodaný kabel
USB k portům USB na
externím pevném disku
a na počítači.
連接
(USB 2.0 / USB 3.0)
將附贈的 USB 線的兩端
分別連接到外接硬盤
電腦的 USB 端口。
連接
(USB 2.0 / USB 3.0)
將附贈的 USB 線的兩端
分別連接到外接硬碟
及電腦的 USB 連接埠。
C o n n e x ion USB
(USB 2.0 / USB 3.0)
Connectez le câble USB
fourni au port USB du
disque dur externe et de
votre ordinateur .
USB 接続
(USB 2.0 / USB 3.0)
付属の USB ケルを
機の USB ポ続す
機器の USB ポに挿
込み
USB подключение
(USB 2.0 / USB 3.0)
Подключите
поставляемый USB
кабель к USB портам
внешнего жесткого
диска и Вашего
компьютера.
USB c o n n e c tio n
(USB 2.0 / USB 3.0)
Connect the bundled USB
cable to the USB ports on
the external hard drive
and your computer.
USB-Ve rbin d ung
(USB 2.0 / USB 3.0)
V e r b inde n Sie das
mitgelieferte USB-Kabel
mit den USB-Anschlüssen
des externen Laufwerks
und Ihres Computers.
참고 :
컴퓨터의 USB 2.0
포트에서 부속된
USB Y- 케이블의 두
개의 USB A 커넥터를
연결해 더 많은
전원을 외장 하드
드라이브에 공급할 수
있습니다 .
컴퓨터의 USB 3.0
포트에서 부속된 USB
3.0 케이블의 USB
A 커넥터를 연결해
더 많은 전원을 외장
하드 드라이브에
공급할 수 있습니다 .
USB 3.0 외장
하드 드라이브는
USB 2.0 솔루션과
역호환됩니다 .
POZNÁMKY:
Připojením dvou
konektorů USB A
dodaného kabelu
USB Y k portům USB
2.0 na vašem počítači
rozšíříte napájení
externího pevného
disku.
Připojením konektoru
USB A dodaného
kabelu USB 3.0 k
portu USB 3.0 na
vašem počítači
připojíte napájení
externího pevného
disku.
Tento externí pevný
disk USB 3.0 je
zpětně kompatibilní s
řešením USB 2.0.
注意 :
在電腦的 USB 2.0
口,請將 USB Y 形線
上的兩個 USB A 接頭
同時連接到電腦上
U SB 2.0 口,
為您的外接硬盤提
更多電力。
在電腦的 USB 3.0
,請將附贈 USB
3.0 線的 USB A 接頭
連接到您的電腦,
您的外接硬盤提供
力。
USB 3.0 接硬盤
向下兼容 USB 2.0
案。
注意 :
在電腦 US B 2.0
接埠,請將 USB Y
線上的兩個 USB A
頭同時連接到電腦
的兩 US B 2.0
,為您的外接硬
機提供更多電力。
在電腦 US B 3.0
,請將附贈
USB 3.0 線的 USB A
您的腦,
為您的外接硬碟機
供電力。
USB 3.0 外接硬碟機可
向後相 US B 2.0
案。
REMARQUES :
Co nne c tez les deux
e x t r é m i t é s
U S B A
du câble USB Y aux
ports USB 2.0 de votre
ordinateur pour fournir
u n e a l i m e n t a t ion
électrique suffisante
à votr e d i sque d u r
externe.
Co nnec t ez l es deux
extrémités USB A du câble
USB 3.0 aux ports USB 3.0
de votre ordinateur pour
fournir une alimentation
électrique suffisante à
votre disque dur externe.
L e p o r t U S B 3.0
d u disq u e dur e s t
r é t r o - c omp a t ible
avec le stand ard de
connectivité USB 2.0.
ご注意
USB
ー ト に、 付属
USB-Y ケーの USB
2 つ)を
続しま。USB コネ
2 つ接しない
場合、電源供給が不
し、正常にしな
場合
USB 3.0 で接する場
USB 3.0
対応ケルの
機へ、も一端を接
する機の USB 3.0
込み
USB 3.0 USB 2.0
び USB 1.1 との下
性が
付属されるケーブルは
モデルによ
ПРИМЕЧАНИЯ:
На компьютере с
портами USB 2.0,
для обеспечения
достаточного питания
внешнего жесткого
диска подключите
поставляемый USB
Yабель к двум USB
разъемам.
На компьютере с
портами USB 3.0,
для обеспечения
достаточного питания
внешнего жесткого
диска подключите
разъем USB A
поставляемого USB
3.0 кабеля.
Внешний жесткий
диск можно
подключить к портам
USB 2.0.
NOTES:
On your computer's
USB 2.0 ports, connect
t h e b u n dle d USB
Y-cable's two USB A
con
nectors to supply
more power to your
external hard drive.
On your computer's
USB 3.0 port, connect
t h e b u n dle d USB
3.0 c a ble's USB A
connec tor to supply
power to your external
hard drive.
The USB 3.0 external
hard drive is backward
compatible with USB
2.0 solution.
HINWEISE:
V e r b inden Sie die
zwe i U S B A-Ste c k e r
Ihres mitgeliefer ten
USB Y-Kabels mit den
USB 2.0-Anschlüssen
Ihres Computers, um
m e h r L eis t u n g f ü r
das externe Laufwerk
bereitzustellen.
Ve r b inden Sie d e n
USB A Ste cker Ihre s
mi t geli e f e r ten U S B
3.0-K
abels mit einem
U S B 3.0-A n s chl u s s
Ihr es Co mputer, u m
eine Stromversorgung
sicherzustellen.
Das ex terne USB 3.0
Laufwerk ist ckrts
kompatibel mit der USB
2.0-Technik.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Asus AN300;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

Προδιαγραφές προϊόντων

Αποθηκευτικός δίσκος
Εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου 1000 GB
Ταχύτητα μονάδας σκληρού δίσκου 5400 RPM
Μέγεθος σκληρού δίσκου 2.5
Τύπος HDD
Χαρακτηριστικά
Προστασία με κωδικό πρόσβασης -
Χρώμα προϊόντος Ροζ
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος no
Άλλα χαρακτηριστικά
Τεχνολογία συνδεσιμότητας Καλωδιωμένος (Ενσύρματος)
- HDD
Συνδεσιμότητα
Έκδοση USB 3.0 (3.1 Gen 1)
Μέγιστο ποσοστό μεταφοράς δεδομένων 5000 Mbit/s
Ρυθμοί μεταφοράς δεδομένων USB 12, 480, 5000 Mbit/s
Υποδοχή USB USB Τύπου-A
Βάρος και διαστάσεις
Πλάτος 76 mm
Βάθος 121.7 mm
Ύψος 11 mm
Διαχείρηση ενέργειας
Τροφοδοτείται από το δίαυλο USB