Εγχειρίδιο Asus PN300

Asus PN300

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Asus%PN300. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Asus PN300.

Μάρκα
Asus
Μοντέλο
PN300
Προϊόν
Γλώσσα
Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, Πορτογάλος, Στίλβωση, ρουμανικός, τούρκικος, Σλοβάκος, ουγγρικός, κινέζικο, Κροατία
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
https://www.asus.com/support/
ENGLISH
Using the rubber case
USB connection (USB 2.0 / USB 3.0)
SATA connection
NOTES:
The illustrations are for reference only.
Do not move the external hard drive when turned on.
Connect the bundled USB cable to the USB ports on the external hard drive
and your computer.
NOTE: The USB 3.0 external hard drive is backward compatible with
USB 2.0 solution.
External Hard Disk Drive
簡體中文
注意 :
圖示僅供參考。
當外接硬盤運轉時,
請勿移動外接硬盤。
使用橡膠套
1.
膠套。
2.將附贈的USB 線放在
橡膠套頂部。
3.
壓下 USB 線,將其扣
中, 使
膠套閉合。
USB
連接
(USB 2.0 / USB 3.0)
將附贈的USB線的兩端
電腦的USB端口。
注意 :
USB3.0外接硬盤
可向下兼容USB2.0方
案。
SATA 連接
A. 直接連接外接硬盤至
您的電腦。
1.將SATA信號線連接
至外接硬盤與您電腦
的SATA接口。
2.將電腦上的SATA電
源線連接至外接硬盤
上的電源接口。
B. 使用 PN 硬盤托架連
接外接硬盤。
1.將PN外接硬盤放入
PN硬盤托架。
2.將PN硬盤托架安裝
至您電腦的硬盤槽中。
3
.
連接SATA電源線
與信號線至PN硬
盤托架的電源接口與
SATA接口。
注意:PN硬盤托架為選
購項目,需單獨購買。
繁體中文
注意 :
圖示僅供參考
當外接硬碟機轉作時,
請勿移動外接硬碟機
使用橡膠套
1.
膠套。
2.將附贈的USB 排線放
在橡膠套頂部。
3.
壓下 USB排線,
中, 使
橡膠套閉合。
USB
連接
(USB 2.0 / USB 3.0)
將附贈的 USB 線的兩端
及電腦的USB連接埠。
注意 :
USB3.0外接硬碟
機可向後相容USB2.0
方案。
SATA 連接
A.
您的電腦。
1.將SATA 訊號
的SATA連接埠。
2.電腦的 SATA
上的電源連接埠。
B. 使用 PN 硬碟托架連接
外接硬碟。
1.將PN 入
PN硬碟托架。
2.PN硬碟托架安裝至
您電腦的硬碟槽中。
3.
連接SATA 電源
訊號線至PN硬碟托架
的電源連接埠與SATA
連接埠。
注意:PN 碟托架為
購項目,需單獨購買。
1. Place the hard drive inside the bundled rubber case.
2. Place the bundled USB cable on top of the rubber case.
3. Push down the bundled USB cable into the two side holes to close the
case.
A. Connect the external hard drive directly to your computer.
1. Connect the SATA signal cable to the SATA ports on the external hard
drive and your computer.
2. Connect the SATA power cable on your computer to the power
connector on the external hard drive.
B. Connect the external hard drive using the PN drive bay.
1. Insert the PN external hard drive into the PN drive bay.
2. Install the PN drive bay to your computer's disk drive bay.
3. Connect the SATA power cable and the SATA signal cable to the power
connector and the SATA port on your PN drive bay.
NOTE: The PN drive bay is an optional item that is purchased
separately.
A
B
USB cable
FRANÇAIS
REMARQUES :
Les illustrations sont
uniquement données à
titre indicatif.
Ne déplacez pas le
disque dur externe
lorsqu'il est allumé.
Utiliser la housse
de protection
1. Placez le disque dur
dans sa housse en
caoutchouc.
2. Placez le câble USB
fourni sur la housse.
3. Enfoncez les deux
extrémités du câble
USB de chaque côté de
la housse.
Connexion USB
(USB 2.0 / USB 3.0)
Connectez une extrémité
du câble USB fourni à
l'un des ports USB de
votre ordinateur et l'autre
extrémité au disque dur.
REMARQUE :
Le disque
dur externe USB 3.0 est
rétro-compatible avec le
standard USB 2.0.
Connexion ATA
A. Connexion directe du
disque dur externe à
votre ordinateur.
1. Connectez une
extrémité du câble de
signal SATA à l'un des
ports SATA de votre
ordinateur et l'autre
extrémité au disque
dur externe.
2. Reliez l'un des câbles
d'alimentation SATA
de votre ordinateur au
port d'alimentation du
disque dur.
B. Connexion du disque
dur via une baie PN.
1. Insérez le disque dur
externe dans sa baie.
2. Installez la baie PN dans
la cage pour disque
dur du châssis de votre
ordinateur.
3. Connectez un câble
d'alimentation et
un câble de signal
SATA sur les ports
correspondants de la
baie PN.
REMARQUE :
La baie
PN est un accessoire
optionnel vendu
séparément.
DEUTSCH
HINWEISE:
Abbildungen sind nur
zur Referenz gedacht.
Wenn eingeschaltet,
bewegen Sie das
externe Laufwerk nicht.
Verwenden der
Gummihülle
1. Schieben Sie das
Laufwerk in die
mitgelieferte
Gummihülle.
2. Legen Sie das USB-
Kabel über die obere
Kante der Gummihülle.
3. Drücken Sie das USB-
Kabel in die beiden
seitlichen Önungen,
um die Hülle zu
schließen.
USB-Verbindung
(USB 2.0 / USB 3.0)
Verbinden Sie das
mitgelieferte USB-Kabel
mit den USB-Anschlüssen
des externen Laufwerks
und Ihres Computers.
HINWEIS: Das externe
USB 3.0 Laufwerk ist
rückwärts kompatibel mit
der USB 2.0-Technik.
SATA-Verbindung
A. Externe Festplatte
direkt mit Ihrem
Computer verbinden.
1. Verbinden Sie das
SATA-Signalkabel mit
den SATA-Ports der
externen Festplatte
und Ihres Computers.
2. Verbinden Sie das
SATA-Stromkabel Ihres
Computers mit dem
Stromanschluss der
externen Festplatte.
B. Externe Festplatte
über den PN-
Laufwerksschacht
verbinden.
1. Schieben Sie
das externe PN-
Laufwerk in den PN-
Laufwerksschacht.
2. Installieren Sie den
PN-Schacht im
Laufwerksschacht Ihres
Computers.
3. Verbinden Sie das SATA-
Stromkabel und das
SATA-Signalkabel mit
dem Stromanschluss
und dem SATA-
Anschluss Ihres PN-
Laufwerksschachtes.
HINWEIS: Der PN-
Laufwerksschacht ist
optional und muss
separat gekauft werden.
ITALIANO
NOTE:
Le illustrazioni sono
puramente indicative.
Non spostare il disco
rigido esterno quando
è acceso.
Utilizzo
della custodia
1. Inserire il disco rigido
nella custodia in
gomma, fornita in
dotazione.
2. Inserire il cavo USB
in dotazione sul
lato superiore della
custodia.
3. Per chiudere la
custodia, spingere il
cavo USB all'interno
delle guide laterali.
ConnessioneUSB
(USB 2.0 / USB 3.0)
Inserire il cavo USB nella
porta USB del disco rigido
esterno e del computer.
NOTA: Il disco rigido
esterno USB 3.0 è
retrocompatibile con la
soluzione USB 2.0.
Connessione SATA
A. Collegare il disco
rigido esterno
direttamente al
computer.
1. Collegare il cavo
segnale SATA alla porta
SATA sul disco rigido
esterno e sul computer.
2. Collegare il cavo di
alimentazione SATA del
computer al connettore
dell'alimentazione sul
disco rigido esterno.
B. Collegare il disco
rigido esterno tramite
il cassetto estraibile
PN per HDD.
1. Inserire il disco rigido
esterno PN nel cassetto
estraibile PN per HDD.
2. Installare il cassetto
nell'alloggiamento
per il disco rigido del
computer.
3. Collegare il cavo di
allimentazione SATA
e il cavo segnale
SATA al connettore
dell'alimentazione
e alla porta SATA sul
cassetto PN.
NOTA:
il cassetto estraibile PN
è un articolo opzionale,
acquistabile a parte.
本語
ご注意:
記載
参考
本機機器
バー
使用す
1.
2. 付属の USB ケルを
のようにバーケー
上に配置ます
3. 付属の USB ケルを
両サイドのホーに入
れ、ケを閉じま
USB 接続
(USB 2.0 / USB 3.0)
属の USB ケ
機の USB ポ接続す
機器の USB ポ
込み
ご注意USB 3.0 USB 2.0
び USB 1.1下位互
性が
SATA 接続
A. 機を直接コ
ーターに接続す
1. SATA ケを本機
の SATA ポ
ーのSATA
に接続
2. ーターの SATA
電源ケルを本機の
電源コーに
ます
B. PN イを使
て本機を接続す
1. PN 外付け
ブを PN
2. PN
ーの
に取付け
3. SATA 電源ケ
SATA ケルを PN
の電源コ
と SATA ポ
ぞれ接続
ご注PN
は別です
한국어
참고:
• 그림은참조용일
뿐입니다 .
• 외장하드드라이브를
켜진상태로옮기지
마십시오 .
고무케이스사용
1.번들형고무케이스
안에하드드라이브를
넣습니다 .
2.고무케이스상단에
번들형USB케이블을
넣습니다 .
3.번들형USB케이블을
양쪽구멍안으로밀
어넣어케이스를닫
습니다 .
USB연결
(USB2.0/USB3.0)
부속된USB케이블을
외장하드드라이브와
컴퓨터의USB포트에
연결합니다 .
참고 :USB3.0
외장하드드라이브는
USB2.0솔루션과
역호환됩니다 .
SATA연결
A.외장하드
드라이브를컴퓨터에
직접연결합니다 .
1.SATA신호케이블을
컴퓨터와외장하드
드라이브의SATA
포트에연결합니다 .
2.컴퓨터의SATA전원
케이블을외장하드
드라이브의전원
커넥터에연결합니다 .
B.PN드라이브베이를
사용하여외장
하드드라이브를
연결합니다 .
1.PN외장하드
드라이브를PN
드라이브베이에
삽입합니다 .
2.PN드라이브베이를
컴퓨터의디스크
드라이브베이에
설치합니다 .
3.SATA전원케이블과
SATA신호케이블을
PN드라이브베이의
SATA포트와전원
커넥터에연결합니다 .
참고 :PN드라이브
베이는별도로구매해야
하는옵션물품입니다 .

:
Изображения
предназначены только
для справки.
Не перемещайте
внешний жесткий диск
когда он включен.



1. Поместите жесткий
диск в поставляемый в
комплекте резиновый
чехол.
2. Положите
поставляемый в
комплекте USB кабель
поверх резинового
чехла.
3. Вставьте разъемы
USB кабеля в боковые
отверстия для
закрытия чехла.


Подключите
поставляемый USB
кабель к USB портам
внешнего жесткого диска
и Вашего компьютера.

Внешний жесткий диск
можно подключить к
портам USB 2.0.






1. Подключите
сигнальный SATA
кабель к SATA
разъемам на внешнем
жестком диске и
Вашем компьютере.
2. Подключите
питающий SATA
кабель к внешнему
жесткому диску и
Вашему компьютеру.




1. Установите внешний
жесткий диск в
корзину.
2. Установите корзину с
приводом в отсек для
привода компьютера.
3. Подключите
сигнальный и
питающий SATA
кабели к разъему
питания и SATA
разъему корзины.

Корзина является
дополнительным
аксессуаром и
приобретается отдельно.
ČEŠTINA
POZNÁMKY:
Obrázky jsou pouze
orientační.
Nepřemísťujte externí
pevný disk, když je
zapnutý.
Používání
pryžového pouzdra
1. Umístěte pevný disk do
přiloženého pryžového
pouzdra.
2. Umístěte přiložený
kabel USB na horní
stranu pryžového
pouzdra.
3. Zatlačením přiloženého
kabelu USB do dvou
bočních otvorů
uzavřete pouzdro.
Připojení USB
(USB 2.0 / USB 3.0)
Připojte dodaný kabel
USB k portům USB na
externím pevném disku a
na počítači.
POZNÁMKY: Tento
externí pevný disk USB 3.0
je zpětně kompatibilní s
řešením USB 2.0.
Připojení SATA
A. Připojte externí
pevný disk přímo k
počítači.
1. Připojte kabel signálu
SATA k portům SATA na
externím pevném disku
a počítači.
2. Připojte napájecí kabel
SATA na počítači ke
konektoru napájení
na externím pevném
disku.
B. Připojte externí pevný
disk k pozici pro disk
PN.
1. Zasuňte externí pevný
disk PN do pozice pro
pevný disk PN.
2. Nainstalujte pozici
pro pevný disk PN do
pozice pro diskovou
jednotku počítače.
3. Připojte napájecí kabel
SATA a kabel signálu
SATA ke konektoru
napájení a k portu SATA
na pozici pro disk PN.
POZNÁMKA: Pozice
pro disk PN je volitelná
položka, kterou je třeba
zakoupit samostatně.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Asus PN300;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Asus PN300 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του AsusPN300 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

Προδιαγραφές προϊόντων

Αποθηκευτικός δίσκος
Εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου 500 GB
Ταχύτητα μονάδας σκληρού δίσκου 7200 RPM
Τυπική συνδεσιμότητα Serial ATA II
Μέγεθος σκληρού δίσκου 2.5
Μέγεθος προσωρινής αποθήκευσης μονάδας αποθήκευσης - MB
Τύπος HDD
Χαρακτηριστικά
Προστασία με κωδικό πρόσβασης -
Χρώμα προϊόντος Μαύρος (Μαύρο)
Υλικό περιβλήματος Πλαστικός
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος no
- HDD
Άλλα χαρακτηριστικά
Τεχνολογία συνδεσιμότητας Καλωδιωμένος (Ενσύρματος)
Συνδεσιμότητα
Έκδοση USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Μέγιστο ποσοστό μεταφοράς δεδομένων 3000 Mbit/s
Υποδοχή USB USB
Βάρος και διαστάσεις
Πλάτος 131.6 mm
Βάθος 76.3 mm
Ύψος 16 mm
Πακέτα δεδομένων
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια USB
Διαχείρηση ενέργειας
Τροφοδοτείται από το δίαυλο USB