Εγχειρίδιο Black & Decker ICR05X

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Black & Decker ICR05X. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Black & Decker ICR05X.

Please Read and Save this Use and Care Book.
IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
When using your iron, basic safety precautions should always be
followed, including the following:
•READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
•Use iron only for its intended use.
•To protect against a risk of electric shock, do not immerse the
iron in water or other liquids.
•The iron should always be turned to the minimum (min) setting
before plugging or unplugging from outlet. Never yank cord
to disconnect from the outlet; instead grasp plug and pull to
disconnect.
•Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely
before putting away.
•Always disconnect iron from electrical outlet when filling with
water or emptying, and when not in use.
•Do not operate iron with a damaged cord, or if the iron has been
dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not
disassemble the iron; take it to a qualified service person for
examination and repair, or call the appropriate toll-free number
on the cover of this manual. Incorrect reassembly can cause a
risk of electric shock when the iron is used.
•Close supervision is necessary for any appliance being used by
or near children. Do not leave iron unattended while connected or
on an ironing board.
•Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or
steam. Use caution when you turn a steam iron upside down or
use the surge of steam—there may be hot water in the reservoir.
Avoid rapid movement of iron to minimize hot water spillage.
•This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
•Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
•The iron must be used and rested on a stable surface.
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on
which the stand is placed is stable.
- Do not use iron if it has been dropped, if there is visible signs of
damage or if it is leaking.
SPECIAL INSTRUCTIONS
•To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage
appliance on the same circuit.
•If an extension cord is absolutely necessary, a cord rate at
15-ampere cord should be used. Cords rated for less amperage
may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it
cannot be pulled or tripped over.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.
This product is for household use only.
POLARIZED PLUG
This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the
other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit
into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into
the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified
electrician.
Do not attempt to modify the plug in any way.
TAMPER-RESISTANT SCREW
Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw
to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or
electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no
user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized
service personnel.
Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified
personnel or in Latin America by an authorized service center.
HOW TO USE
This product is for household use only.
GETTING STARTED
• Removeanylabels,stickersortagsattachedtothebodyorsoleplateof
the iron.
• Pleasegotowww.prodprotect.com/applicatoregisteryourwarranty.
Note: Use ordinary tap water for ironing. Do not use water processed through
a home softening system.
Important: For optimum performance, let the iron stand for 90 seconds
before beginning to iron.
Tip: If unsure of a garment’s fiber, test a small area (on an inside seam or
hem) before ironing.
FILLING WATER TANK
1. Open the water-fill cover.
2. Tilt the iron and using a clean measuring cup, pour water into opening until
the water reaches the MAX level mark on the water tank. Do not overfill.
3. Close the water-fill cover.
Note: If you need to add water while ironing, unplug the iron and follow above
steps.
SPECIAL FEATURES
3-WAY AUTOMATIC SHUTOFF
The automatic shutoff feature in your iron works as
follows:
• Once the iron reaches appropriate temperature, it
will turn off after 30 seconds of inactivity if left on its
soleplate or tipped over on its side. If left vertically on
its heel rest, it will shut off after 8 minutes (A).
• The power indicator light starts blinking to let you know
that the iron has stopped heating.
• As soon as you pick up the iron, it will start heating again. Wait for iron to
reheat completely before resuming operation.
Note: Wait for iron to reheat completely before resuming operation.
Anti-Drip System
The anti-drip system prevents water spotting at low temperatures.
IRONING WITH STEAM
Smart Steam
TM
Technology
The Smart Steam
TM
system automatically generates the right amount of
steam for the fabric type selected. Once you select the temperature, the
Smart Steam
TM
technology detects the temperature and adjusts the steam
power accordingly.
Surge of Steam
Use to remove stubborn wrinkles.
1. With the water tank filled to the MAX mark, set fabric select dial to
appropriate setting (between 4 and 6) for your fabric.
2. Be sure there is water in the tank. Steam is automatically turned off
between settings 0 and 3.
3.Pressthesteambuttontogenerateasurgeofsteam.Forbest
performance, leave an interval of 5 seconds between bursts.
4. When finished ironing, turn the fabric select dial to 0 and unplug the iron.
Important: Always stand the iron on its heel rest when powered on but
not in use.
Vertical Steam
Use for removing wrinkles from hanging clothes and drapes.
1. Be sure the water tank is filled to the MAX mark.
2. Hang the garment to be steamed on a clothes hanger. (Curtains or drapes
can be steamed once they are hung.)
3. Turn the fabric select dial to appropriate setting (between 4 and 6) for your
fabric.
4. Hold the iron close to (but not touching) the fabric.
5.Pullthefabrictightinyourfreehandandpumpthesteambuttonasyou
move the iron over the fabric.
Important: Always stand the iron on its heel rest when powered on, but
not in use.
USING SPRAY
Use to dampen tough wrinkles at any setting.
1. Be sure the iron is filled with water.
2. On first use, pump the spray button several times.
IRONING WITHOUT STEAM
1. Turn the fabric select dial to setting between settings 0 and 3 to iron
without steam. The Smart Steam
TM
system will automatically turn off.
2. To dry iron at higher settings, empty the water from the tank to prevent
steaming.
CARE AND CLEANING
This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified
service personnel.
CLEANING OUTSIDE SURFACES
1. Make sure iron is unplugged and has cooled completely.
2. Wipe soleplate and outer surfaces with a soft cloth dampened with water.
3. Add mild household detergent. Never use abrasives, heavy-duty cleansers,
vinegar or scouring pads that may scratch or discolor the iron.
4. After cleaning, steam iron over an old cloth to remove any residue from the
steam vents.
AUTO CLEAN
TM
SYSTEM
To keep steam vents free of any buildup, about once a month follow these
instructions.
1.FillwatertankwellbelowtheMAXline.Plugintheiron.
2. Turn fabric select dial to 6 and stand the iron on its heel rest. Allow it to
heat
3. Turn fabric select dial to 0, unplug the iron and hold over a sink with
soleplate facing down.
4.PressandholdtheAUTOCLEAN
TM
button. Be careful, as after several
seconds, hot water and steam will come out of the steam vents. Continue
to hold the AUTO CLEAN
TM
button until all the water has emptied. If
necessary, rock iron side to side and front to back.
5. When finished, release the button, stand the iron on its heel rest and plug
it in.
6. Heat the unit for about 2 minutes to dry out any remaining water.
STORING YOUR IRON
1. Unplug iron and allow it to cool.
2. Check that fabric select dial is set to 0.
3.Pressandholdthecordreelbuttontoretractthecord.
4. Store vertically on its heel to prevent water leaking from the soleplate.
NEED HELP?
For service, repair or any questions regarding your appliance, call the
appropriate800numberoncoverofthisbook.PleaseDONOTreturnthe
product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to
manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult
the website listed on the cover of this manual.
Two-Year Limited Warranty
(Applies only in the United States and Canada)
What does it cover?
• Anydefectinmaterialorworkmanshipprovided;however,Applica’sliability
will not exceed the purchase price of product.
For how long?
• Twoyearsfromthedateoforiginalpurchasewithproofofsuchpurchase.
What will we do to help you?
• Provideyouwithareasonablysimilarreplacementproductthatiseither
new or factory refurbished.
How do you get service?
• Saveyourreceiptasproofofdateofsale.
• Visittheonlineservicewebsiteatwww.prodprotect.com/applica,orcall
toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
• Ifyouneedpartsoraccessories,pleasecall1-800-738-0245.
What does your warranty not cover?
• Damagefromcommercialuse
• Damagefrommisuse,abuseorneglect
• Productsthathavebeenmodiedinanyway
• Productsusedorservicedoutsidethecountryofpurchase
• Glasspartsandotheraccessoryitemsthatarepackedwiththeunit
• Shippingandhandlingcostsassociatedwiththereplacementoftheunit
• Consequentialorincidentaldamages(Pleasenote,however,thatsome
states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental
damages, so this limitation may not apply to you.)
How does state law relate to this warranty?
• Thiswarrantygivesyouspecificlegalrights.Youmayalsohaveother
rights that vary from state to state or province to province.
Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.
INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar
ciertas medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo de un
incendio, un choque eléctrico y (o) lesiones a las personas,
incluyendo las siguientes:
•Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
•Use la plancha únicamente para planchar.
•No sumerja la plancha en agua ni en ningún otro líquido para
evitar el riesgo de un choque eléctrico.
•Siempre apague [0] la plancha (vea la sección COMO USAR)
antes de conectarla o desconectarla del tomacorriente. Nunca
tire del cable para desconectarlo, sujete el enchufe para hacerlo.
•No permita que el cable entre en contacto con superficies
calientes.Permitaquelaplanchaseenfríeantesdeguardarla.
Enrolle el cable holgadamente alrededor de la plancha.
•Siempre desconecte la plancha cuando la llene o la vacíe y
cuando no esté en uso.
•No haga funcionar la plancha si ésta tiene dañado el cable o si
la plancha se ha dejado caer y se ha estropeado. A fin de reducir
a un mínimo el riesgo de un choque eléctrico, no desarme la
plancha. Acuda a una persona de servicio, calificada para revisar
y efectuar las reparaciones necesarias. El armar la plancha
incorrectamente puede ocasionar el riesgo de un choque
eléctrico cuando la plancha esté en funcionamiento.
•Se requiere supervisión cuando cualquier unidad electrónica
esté siendo usada cerca de los niños o por ellos mismos. No
desatienda la plancha mientras esté conectada o cuando esté
sobre la tabla de planchar.
•Puedenocurrirquemadurassisetocanlaspartesmetálicas,el
agua caliente, o el vapor. Tome precaución al invertir una plancha
de vapor ya que puede haber agua caliente dentro del tanque.
Evite los movimientos bruscos para no derramar agua caliente.
•Esteaparatonoestádiseñadoparaserusadoporpersonas
(incluído niños) con capacidad limitada fisica, mental o
sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento
que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin
supervisión o instrucción.
•Se debe asegurar la supervisión de los niños deben para evitar
que usen el aparato como juguete.
•La plancha debe usarse o colocarse en una superficie plana y firme.
- Cuando se coloca la plancha sobre el talón de descanso,
asegúrese de que la superficie sea plana y firme.
- La plancha no se debe usar si se ha caido, si se ha dañado o si
estágoteando.
INSTRUCCIONES ESPECIALES
•Paraevitarsobrecargas,noopereningúnotroaparatodealto
consumo de corriente en el mismo circuito.
•Paraevitarsobrecargas,noopereningúnotroaparatodealto
consumo de corriente en el mismo circuito. Si el uso de un cable
deextensiónesabsolutamentenecesario,sedeberáutilizaruno
de 15 amperios y 120 voltios o uno de 7 amperios y 220 voltios.
Los cables de menor amperaje se pueden sobrecalentar. Se debe
tener cuidado de acomodar el cable de manera que nadie lo hale
ni se tropiece.
CONSERVE ESTAS
INSTRUCCIONES.
Este aparato eléctrico es para uso domésti-
co solamente.
ENCHUFE POLARIZADO
Esteaparatocuentaconunenchufepolarizado(uncontactoesmás
ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico,
este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo
sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun
asínoencaja,consulteconunelectricista.Porfavornotratedealterar
esta medida de seguridad.
TORNILLO DE SEGURIDAD
Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para
evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el
riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover
la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por
el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo solamente por
personal de servicio autorizado.
Nota: Si el cordón de alimentación esta dañado, en América Latina debe
sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.
COMO USAR
Este product es solamente para uso doméstico.
PRIMEROS PASOS
• Retire toda etiqueta o calcomanía adherida al cuerpo o a la suela de la plancha.
• Porfavor,visitewww.prodprotect.com/applicapararegistrarsugarantía.
Nota: Utilice agua de la llave para llenar el tanque de la plancha. No utilice
agua procesada por un ablandador de agua doméstico.
Importante: Para óptimo rendimiento, se recomienda dejar reposar la
plancha durante 90 segundos antes de comenzar a planchar.
Consejo: Paraevitardañoalasprendas,sidesconocelabradecierto
tejido, ensaye primero sobre una superficie pequeña y planche una costura o
ruedo interior.
LLENAR EL TANQUE DE AGUA
1. Abra la tapa del orificio de llenado.
2. Incline la plancha y con una taza de medir limpia, vierta agua en el orificio
hasta alcanzar la marca de llenado MAX en el tanque. No exceda el nivel de
llenado.
3. Cierre la tapa del orificio de llenado.
Nota: Si tiene que agregar agua durante el proceso de planchado, desconecte
la plancha y siga los pasos indicados arriba.
FUNCIONES ESPECIALES
APAGADO AUTOMÁTICO DE 3 POSICIONES
Eldispositivodeapagadoautomáticodeestaplanchafuncionadelasiguiente
manera:
• Laplanchaseapagaautomáticamentesipermanece
inactiva sobre la suela o de lado durante 30
segundos después de alcanzar la temperatura
programada. Igualmente sucede si la plancha
permanece inactiva verticalmente sobre el talón de
descanso durante 8 minutos (A).
• Laluzindicadoradefuncionamientoparpadea,
indicando que la plancha ha dejado de calentar.
• Laplanchacomienzaacalentarnuevamenteencuantounolalevanta.
Espere que la plancha se caliente bien antes de planchar.
SISTEMA A PRUEBA DE GOTEO
El sistema a prueba de goteo evita las manchas de agua que puede ocasionar
la plancha a temperaturas bajas.
PLANCHADO A VAPOR
Tecnología Smart Steam
TM
El sistema Smart Steam
TM
producelacantidaddevaporapropiadoautomáti-
camente según el tipo de tejido determinado. Una vez que uno ajusta la
temperatura, el sistema Smart Steam
TM
detecta la temperatura y ajusta la
emisión de vapor respectivamente.
Emisión de vapor
Apropiado para deshacer las arrugas persistentes.
1. Llene el tanque de agua hasta alcanzar la marca de llenado MAX y ajuste
el selector de tejidos entre el nivel 4 y 6, según el tejido de la prenda.
Consulte la guía de tejidos debajo del talón de descanso de la plancha y lea
la etiqueta de la prenda para determinar el tipo de tejido.
2. Asegúrese de que haya agua en el tanque. La emisión de vapor se apaga
automáticamenteentreelnivel0y3.
3.Paramejorrendimiento,presioneelbotóndevaporenintervalosde
5 segundos .
4. Cuando termine de planchar, ajuste el selector de tejidos a la posición “0” y
desconecte la plancha.
Importante: Siempre coloque la plancha sobre el talón de descanso
cuando esté encendida o no en uso.
Vapor vertical
Utilice para suavizar las arrugas de las prendas colgantes o de las cortinas.
1. Asegúrese de que el tanque de agua esté lleno hasta el nivel MAX.
2. Cuelgue la prenda que desea vaporizar en un gancho. (Uno puede vaporizar
las cortinas una vez instaladas.)
3. Ajuste el selector al nivel apropiado (entre el 4 y 6), según el tejido.
4. Sujete la plancha cerca, pero no en contacto con el tejido.
5. Hale el tejido con una mano y bombee el botón del vapor con la otra, a
medida pasa la plancha sobre la prenda.
Importante: Siempre coloque la plancha sobre el talón de descanso
cuando esté encendida pero no en uso.
USO DEL ROCIADOR
Utilice a cualquier nivel de temperatura para humedecer las arrugas persis-
tentes.
1. Asegúrese de que el tanque de agua esté lleno.
2.Paraelprimeruso,bombeeelbotónvariasveces.
PLANCHADO EN SECO
1. Ajuste el selector de tejidos a la posición entre el nivel 0 y 3 a fin de
planchar sin vapor. El sistema Smart Steam
TM
seapagaautomáticamente.
2.Sideseaplancharensecoatemperaturasmáselevadas,vacíeeltanque
por completo para evitar la emisión de vapor.
CUIDADO Y LIMPIEZA
Este producto no contiene partes que el consumidor pueda reparar. En caso
de requerir mantenimiento, envíela al personal de servicio calificado.
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES
1. Asegúrese de que la plancha esté desconectada y que se haya enfriado
bien.
2. Limpie la suela y las superficies exteriores con un paño suave humedecido
con agua.
3.Apliqueundetergentedomésticosuave.Jamásutiliceabrasivos,
limpiadores fuertes, vinagre ni almohadillas de fregar que puedan rayar o
decolorar la plancha.
4. Después de limpiar, planche a vapor sobre un paño viejo a fin de retirar
cualquier residuo acumulado en los orificios de vapor.
SISTEMA DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA AUTO CLEAN
TM
A fin de mantener los orificios de vapor libres de acumulaciones, siga las
siguientes instrucciones por lo menos una vez al mes.
1. Llene el tanque de agua por debajo de la línea MAX. Enchufe la plancha.
2. Ajuste el selector de tejidos al nivel 6 y coloque la plancha sobre el talón de
descanso.Permitaquelaplanchasecaliente.
3. Gire el selector de tejidos a la posición “0, desconecte y sujete la plancha
sobre un lavabo con la suela orientada hacia abajo.
4.PresioneysostengaelbotóndelimpiezaautomáticaAUTOCLEAN®.Tenga
cuidado del agua caliente y del vapor que emiten los orificios de vapor .
ContinúesosteniendoelbotóndelimpiezaautomáticaAUTOCLEAN®
hasta vaciar toda el agua. Si es necesario, mueva la plancha de lado a lado
ydeatrásparaadelante.
5. Al terminar, suelte el botón, coloque la plancha sobre el talón de descanso
y enchúfela.
6.Permitaquelaplanchasecalienteunosdosminutoshastasecarsetodael
agua sobrante.
ALMACENAMIENTO
1. Desconecte la plancha y espere que se enfríe.
2.Verifiquequeelselectordetemperaturaestéajustadoalaposición“0”.
3.Presioneysostengaelbotóndecableretractable.
4. Coloque la plancha verticalmente sobre el talón de descanso para evitar
que la suela gotee.
¿NECESITA AYUDA?
Paraservicio,reparacionesopreguntasrelacionadasalproducto,porfavor
llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted
compró su producto. NO devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el
producto a un centro de servicio autorizado.
DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA
(No aplica en México, Estados Unidos y Canada)
¿Qué cubre la garantía?
• Lagarantíacubrecualquierdefectodematerialesodemanodeobraque
no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.
¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?
• Pordosañosapartirdelafechaoriginaldecompramientrasquetenga
una prueba de la compra
.
¿Cómo se obtiene el servicio necesario?
• Conserveelrecibooriginalcomocomprobantedelafechadecompra,
comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su
garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.
¿Cómo se puede obtener servicio?
• Conserveelrecibooriginaldecompra.
• Porfavorllamealnúmerodelcentrodeservicioautorizado.
¿Qué aspectos no cubre esta garantía?
• Losproductosquehansidoutilizadosencondicionesdistintasalas
normales.
• Losdañosocasionadosporelmaluso,elabusoonegligencia.
• Losproductosquehansidoalteradosdealgunamanera.
• Losdañosocasionadosporelusocomercialdelproducto.
• Losproductosutilizadosoreparadosfueradelpaísoriginaldecompra.
• Laspiezasdevidrioydemásaccesoriosempacadosconelaparato.
• Losgastosdetramitaciónyembarqueasociadosalreemplazodel
producto.
• Losdañosyperjuiciosindirectosoincidentales.
¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?
• Estagarantíaleotorgaderechoslegalesespecíficosyelconsumidor
podría tener otros derechos que varían de una región a otra.
Veuillez lire et conserver ce guide d’entretien et d’utilisation.
IMPORTANTES CONSIGNES DE
SÉCURITÉ.
Lorsqu’on utilise des appareils électriques, il faut toujours re-
specter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment
les suivantes :
•LIRETOUTESLESDIRECTIVESAVANTL’UTILISATION.
•Utiliser le fer uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
•Afin d’éviter les risques de choc électrique, ne pas immerger le
fer dans leau ou tout autre liquide.
•Le fer doit toujours être réglé à la puissance minimale (min) avant
de le brancher ou de le débrancher. Ne jamais tirer sur le cordon
A
8 minutes
30 seconds
A
8 minutes
30 seconds

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Black & Decker ICR05X;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Black & Decker ICR05X εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Black & Decker ICR05X να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.