Εγχειρίδιο Black & Decker ICR100

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Black & Decker ICR100. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Black & Decker ICR100.

How to Use
This appliance is for household use only.
Getting Started
Remove any labels, stickers or tags attached to the body or soleplate of the iron.
Note: Use ordinary tap water for ironing. Do not use water processed through a home softening system.
TO FILL THE WATER TANK:
1. With your thumb, push up the water-fill cover and pull out. Be careful not to pull it too hard as it is
attached to the inside of the water opening (A).
2. Tilt the iron and using a clean measuring cup, pour water into opening until the water reaches the MAX
level mark on the water tank (B). Do not overfill.
3. Press the water-fill cover securely into place.
4. Pull cord out of the cord reel and plug in the iron. The power on indicator light comes on (C).
Tip: If unsure of a garment’s fiber, test a small area (on an inside seam or hem) before ironing.
FOR STEAM IRONING:
1. Move the selector to the desired steam level (D).
2. Turn the fabric-select dial to appropriate setting (between 4 and 6) for your fabric (E). See fabric guide on
the heel rest and read garment’s label to help you determine fabric type. The temperature ready light
glows until it reaches the appropriate temperature. It then cycles on and off during ironing.
3. For optimum performance, let the iron stand for 90 seconds before beginning to iron.
4. When finished ironing, turn the fabric-select dial to lowest heat setting, move the selector to and
unplug the iron.
FOR DRY IRONING:
1. Make sure selector is set to . You may want to empty the water (see “Emptying Water Tank After
Ironing”).
2. Turn the fabric-select dial to the appropriate setting for your fabric. See fabric guide on the heel rest and
read garment’s label to help you determine fabric type.
ONE-HOUR AUTO SHUTOFF
After 1 hour, the iron automatically shuts off. The auto-off light goes out (F).
1. If you want to stop ironing before 1 hour, turn the fabric-select dial to 0 and unplug the iron.
2. If you want to keep ironing after the iron shuts off, press the reset button (F) to turn on the iron again.
3. When finished, unplug the iron and stand it on its heel rest.
4. If using steam, move the Selector to .
SURGE OF STEAM (Certain Models)
Horizontal
1. With the water tank filled to the MAX mark, turn the fabric-select dial to at least setting 4 and let iron
stand on its heel rest about 60 seconds.
2. To remove tough wrinkles, pump the button a few times at 5-second intervals for a concentrated
blast of steam.
•Vertical (Certain Models)
1. Hang the garment to be steamed on a clothes hanger. (Curtains or drapes can be steamed once
they are hung.)
2. Move the selector to .
3. Hold the iron close to, but not touching, the fabric.
4. Pull the fabric tight in your free hand and pump the button as you move the iron over the fabric (G).
SPRAY
You can use spray at any setting. Check that the water tank is filled with water. Press the button. If spray
is weak, pump the button a few times.
EMPTYING WATER TANK AFTER IRONING
1. Turn the fabric-select dial to 0. Unplug the iron and let it cool.
2. Pull out the water-fill cover.
3. Empty the water by holding the iron over a sink with the tip pointing down. Water will empty out of water-fill opening (H).
Care and Cleaning
This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.
CLEANING OUTSIDE SURFACES
1. Make sure iron is unplugged and has cooled completely. Wipe the soleplate and outer surfaces with a soft cloth dampened
with water a mild household detergent. Never use abrasives, heavy-duty cleansers, vinegar or scouring pads that may scratch
or discolor the iron.
2. After cleaning, steam iron over an old cloth to remove any residue from the steam vents.
SELF-CLEANING
To keep the steam vents free of any buildup, about once a month follow these instructions.
1. Fill the water tank well below the MAX line. Plug in the iron.
2. Turn the fabric-select dial to 6 and stand the iron on its heel rest. Allow it to heat until the temperature-ready light goes out
and comes on again.
3. Turn fabric-select dial to 0, unplug the iron and hold over a sink with the soleplate facing down.
4. Move the selector to . Be careful, as hot water and steam will come out of the steam vents (J).
Continue to hold the selector in the position until all the water has emptied. If necessary, rock iron
side to side and front to back.
5. When finished, release the selector, stand the iron on its heel rest and plug it in. Heat for about 2 minutes
to dry out any remaining water.
STORING YOUR IRON
1. Unplug the iron and allow it to cool.
2. Check that the selector is set to .
3. Press and hold the cord reel button to retract the cord (K).
4. Store vertically on its heel rest to prevent water leaking from the soleplate.
Product may vary slightly from what is illustrated./Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado./Le produit peut différer légèrement de celui illustré.
1. Ajutage de pulvérisation
2. Couvercle de remplissage
3. Sélecteur autonettoyage et repassage à sec/repassage
à vapeur
4. Bouton de pulvérisation
5. Bouton de jet de vapeur (certains modèles)
6. Témoin de fonctionnement/d’arrêt automatique
et bouton de remise en marche
7. Poignée à prise souple
8. Indicateur lumineux de température
9. Bouton pour enrouler le cordon automatiquement
10. Talon d’appui
11. Guide des tissus
12. Sélecteur de tissu
13. Réservoir d’eau
14. Semelle
Dry
Steam/Blast of Steam
Spray
Self-Cleaning
1. Spray nozzle
2. Water-fill cover
3. Dry/steam and self-cleaning selector
4. Spray button
5. Surge-of-steam button (Certain Models)
6. Power on/auto off indicator light and Reset
button
7. Soft touch handle
8. Temperature-ready light
9. Button to automatically wind the cord
10. Heel rest
11. Fabric guide
12. Fabric-select dial
13. Water tank
14. Soleplate
1. Rociador
2. Cubierta del orificio
3. Selector de planchado seco/vapor y auto
limpieza
4. Botón de rociar
5. Botón de emisión de vapor (determinados
modelos)
6. Luz indicadora de funcionamiento-apagado
automático y botón de reajuste
7. Mango suave al contacto
8. Luz indicadora de temperatura
9. Botón para enroller el cable automaticamente
10. Talón de descanso
11. Guía de tejidos
12. Selector de tejido
13. Tanque de agua
14. Suela
Como usar
Este aparato es solamente para uso doméstico.
Antes de usar
Retire toda etiqueta o calcomanía adherida al cuerpo o a la suela de la plancha. Nota: Utilice agua de la llave para llenar el
tanque de la plancha.
No se debe de utilizar agua procesada por sistemas de ablandamiento.
PARA LLENAR EL TANQUE DEL AGUA:
1. Presione la tapa del orificio de llenado y tire hacia afuera. Haga esto con cuidado ya que la tapa
permanece sujeta al interior del orificio de llenado (A).
2. Incline la plancha y con la ayuda de una taza limpia de medir, vierta agua adentro del orificio hasta
alcanzar la marca del nivel de llenado MAX que aparece en el tanque (B). Asegúrese de no sobrepasar
dicho nivel de llenado.
3. Presione la tapa del orificio de llenado hasta quedar bien cerrada.
4. Hale el cable de la bobina y enchufe la plancha. Observe que brilla la luz indicadora de funcionamiento (C).
Consejo: Si no está seguro de la fibra del tejido, se recomienda planchar una superficie pequeña por
adentro de la prenda (una costura o un ruedo) antes de comenzar a planchar.
PLANCHADO A VAPOR:
1. Ajuste el selector al nivel de vapor deseado (D).
2. Gire el selector de tejidos al ajuste apropiado (entre el 4 y el 6), según el tejido de la prenda (E). Consulte
la guía de tejidos en el talón de la plancha y lea la etiqueta de la prenda que desea planchar para
determinar el tipo de tejido. La luz indicadora de temperatura brilla hasta alcanzar la temperatura que
uno ha programado. Esta luz se ilumina y se apaga a intervalos durante el ciclo del planchado.
3. Para óptimo rendimiento, deje la plancha reposar por 90 segundos antes de comenzar a planchar.
4. Al terminar de planchar, ajuste el selector de tejido al nivel más bajo, pase el selector a la posición
y desconecte la plancha.
PLANCHADO EN SECO:
1. Asegúrese de ajustar el selector a la posición . Se recomienda vaciar el agua (consulte la sección
relacionada a cómo vaciar el tanque después de planchar).
2. Gire el selector de tejidos al ajuste apropiado según el tejido de la prenda. Consulte la guía de tejidos en
el talón de la plancha y lea la etiqueta de la prenda que desea planchar para determinar el tipo de tejido.
APAGADO AUTOMÁTICO AL CABO DE UNA HORA
Después de una hora de funcionamiento, la plancha se apaga automáticamente al igual que la luz
indicadora de apagado automático (F).
1. Si desea finalizar el planchado antes de haber transcurrido 1 hora, gire el selector de tejidos a la posición
0 y desconecte la plancha.
2. Para continuar planchando una vez que la plancha se apaga, presione el botón de reajuste (F) para
encenderla nuevamente.
3. Cuando termine de planchar, desconecte y coloque la plancha sobre el talón de descanso.
4. Si utiliza la emisión de vapor, pase el selector a la posición .
EMISIÓN DE VAPOR (En ciertos modelos)
Horizontal
1. Llene el tanque de agua hasta la marca del nivel MAX, gire el selector de tejidos como mínimo hasta
el número 4 y coloque la plancha sobre el talón de descanso durante aproximadamente 60 segundos.
2. Para deshacer las arrugar persistentes, bombee el botón varias veces con intervalos de 5 segundos
para lograr un fuerte impacto de vapor.
•Vertical (En ciertos modelos)
1. Utilice un gancho para colgar la prenda que desea vaporizar. (Las cortinas se pueden vaporizar una
vez instaladas.)
2. Pase el selector a la posición .
3. Sujete la plancha cerca, pero sin tocar el tejido.
4. Tire con firmeza del tejido con la otra mano y bombee el botón a medida que pase la plancha sobre la tela (G).
ROCIADOR
El rociador se puede utilizar a cualquier ajuste. Asegúrese que el tanque se encuentre lleno de agua. Presione el botón . Si la
emisión de rocío es débil, bombee el botón varias veces.
COMO VACIAR EL TANQUE DESPUÉS DE PLANCHAR
1. Gire el selector de tejidos a la posición 0, desconecte la plancha y permita que se enfríe.
2. Abra el orificio de llenado.
3. Para vaciar el agua, sujete la plancha con la punta hacia abajo sobre un lavadero. El agua sale a través del orificio de
llenado (H).
Cuidado y limpieza
El aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES
1. Asegúrese que la plancha se encuentre desconectada y que se haya enfriado completamente. Limpie la suela y demás
superficies exteriores con un paño suave humedecido con agua y con un detergente suave. Nunca utilice abrasivos,
limpiadores fuertes, vinagre ni esponjas abrasivas que pudiesen rallar o descolorar la plancha.
2. Después de limpiar la plancha, pase la planche a vapor sobre un paño viejo para eliminar cualquier residuo acumulado.
LIMPIEZA AUTOMÁTICA
Para mantener limpios los orificios del vapor, se recomienda seguir los siguientes pasos una vez al mes:
1. Llene el tanque del agua por debajo del nivel MAX. Enchufe la plancha.
2. Ajuste el selector de tejidos al número 6 y coloque la plancha sobre el talón de descanso. Permita que la plancha se caliente
hasta que la luz indicadora de temperatura se apague y aparezca nuevamente.
3. Gire el selector de tejidos a la posición 0, desconecte y sujete la plancha sobre un lavadero con la suela hacia abajo.
4. Pase el selector a la posición . Tenga cuidado; los orificios de vapor emiten agua y vapor caliente (J).
Mantenga el selector en la posición hasta haber vaciado toda el agua. Si es necesario, mueva la
plancha de adelante para atrás y de un lado a otro hasta vaciarla por completo.
5. Cuando termine, suelte el selector, coloque la plancha sobre el talón de descanso y enchúfela. Espere
que se caliente aprox. dos minutos hasta secar toda la humedad.
ALMACENAJE DE LA PLANCHA
1. Desconecte y permita que la plancha se enfríe bien.
2. Asegúrese que el selector se encuentre ajustado a la posición .
3. Presione y sostenga el botón de la bobina para retraer el cable (K).
4. Coloque la plancha verticalmente sobre el talón de descanso para evitar que la suela gotee.
Utilisation
L’appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.
Préparatifs
Enlever tous les autocollants et étiquettes fixés au corps ou à la semelle de l’appareil.
Note : Utiliser de l’eau du robinet pour repasser. Ne pas utiliser de l’eau traitée dans un système d’adoucissement de l’eau.
REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR
1. À l’aide du pouce, soulever le bouchon de l’orifice de remplissage et le tirer. Éviter de trop tirer sur
le bouchon car il est fixé à l’intérieur de l’orifice (A).
2. Incliner le fer et utiliser une tasse à mesurer propre pour verser de l’eau dans l’orifice jusqu’à ce que
le niveau d’eau atteigne la mention MAX du réservoir (B). Éviter de trop remplir.
3. Remettre le bouchon de l’orifice de remplissage bien en place.
4. Tirer le cordon hors de l’enrouleur et brancher le fer. Le témoin de fonctionnement s’allume (C).
Conseil pratique: Lorsqu’on ne connaît pas le type de tissu du vêtement à repasser, faire un essai sur un bout
de tissu (comme sur une couture à l’intérieur ou le bord).
REPASSAGE À LA VAPEUR:
1. Déplacer le sélecteur au niveau de vapeur voulu (D).
2. Régler le sélecteur de tissu au niveau approprié (entre 4 et 6) au tissu (E). Consulter le guide des tissus sur
le talon d’appui et lire l’étiquette du vêtement afin de déterminer le type de tissu. Le témoin d’atteinte de
la température brille jusqu’à l’obtention de la température voulue. Par la suite, il s’allume et s’éteint
pendant le repassage.
3. Afin d'optimer le rendement , laisser le fer reposer pendant 90 secondes avant de commencer à repasser.
4. À la fin du repassage, tourner le sélecteur de tissu au réglage minimal, remettre le sélecteur a ,
et débrancher le fer.
REPASSAGE À SEC:
1. S’assurer que le sélecteur est réglé à . On peut vider le fer (consulter la rubrique relative au vidage
du réservoir après le repassage).
2. Régler le sélecteur de tissu au niveau approprié au tissu. Consulter le guide des tissus sur le talon d’appui
et lire l’étiquette du vêtement afin de déterminer le type de tissu.
ARRÊT AUTOMATIQUE AU BOUT DE UNE HEURE
Au bout de une heure, le fer s’arrête automatiquement. Le témoin d’arrêt automatique s’éteint (F).
1. Pour arrêter de repasser avant que cela ne fasse une heure, il suffit de régler le cadran à 0 et de
débrancher le fer.
2. Pour continuer de repasser après l’arrêt du fer, il suffit d’enfoncer le bouton de remise (F) en marche
du fer.
3. À la fin du repassage, débrancher le fer et le déposer sur son talon d’appui.
4. Si on a repassé à vapeur, régler le sélecteur à .
ET DE VAPEUR (Certains nodèles)
Horizontal
1. Lorsque le réservoir est rempli jusqu’à la mention MAX, régler le cadran au moins à 4 et déposer le fer
sur son talon d’appui pendant environ 60 secondes.
2. Pour enlever des plis tenaces, pomper le bouton à quelques reprises à intervalles de 5 secondes
afin d’obtenir un jet de vapeur concentré.
•Vertical (Certains modèles)
1. Suspendre le vêtement à vaporiser sur un cintre. (On peut vaporiser des rideaux suspendus.)
2. Déplacer le sélecteur à .
3. Tenir le fer près du tissu, sans y toucher.
4. Tirer le tissu de la main libre et pomper le bouton en déplaçant le fer sur le tissu (G).
PULVÉRISATION
On peut se servir de la pulvérisation peu importe le réglage du fer. S’assurer que le réservoir est plein. Enfoncer le bouton .
Lorsque la pulvérisation est faible, pomper le bouton à quelques reprises.
VIDAGE DU RÉSERVOIR APRÈS LE REPASSAGE
1. Régler le cadran à 0. Débrancher le fer et le laisser refroidir.
2. Soulever le bouchon de l’orifice de remplissage.
3. Vider le fer en le tenant au-dessus d’un évier avec le bout pointant vers le bas. L’eau sort de l’orifice (H).
Entretien et nettoyage
L’utilisateur ne peut entretenir aucune composante du produit. En confier l’entretien à du personnel qualifié.
NETTOYAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES
1. S’assurer que le fer est débranché et qu’il est complètement refroidi. Essuyer la semelle et les surfaces extérieures avec un
chiffon doux et humide avec un détergent doux. Ne jamais utiliser de produits nettoyants abrasifs, de vinaigre ni de tampons
à récurer qui peuvent égratigner ou décolorer le fer.
2. Après le nettoyage, repasser à vapeur un vieux chiffon afin d’enlever toute trace de résidu des évents.
AUTONETTOYAGE
Afin d’éviter les accumulations de débris dans les évents, faire ce qui suit environ une fois par mois.
1. Remplir le réservoir sous la mention MAX. Brancher le fer.
2. Régler le cadran à 6 et déposer le fer sur son talon d’appui Le laisser réchauffer jusqu’à ce que le témoin d’atteinte de la
température s’éteigne et se rallume.
3. Régler le cadran à 0, débrancher le fer et le tenir au-dessus d’un évier avec la semelle vers le bas.
4. Régler le sélecteur à . Prendre garde, de l’eau brûlante et de la vapeur s’échapperont des évents (J).
Maintenir le sélecteur à la position jusqu’à ce que le réservoir soit vide. Au besoin, basculer le fer
d’un côté et de l’autre ainsi que de l’avant vers l’arrière.
5. Lorsque c’est terminé, relâcher le sélecteur, déposer le fer sur son talon d’appui et le brancher. Le
réchauffer pendant environ deux minutes pour bien l’assécher.
RANGEMENT DU FER
1. Débrancher le fer et le laisser refroidir.
2. S’assurer que le sélecteur est à la position .
3. Enfoncer le bouton de l’enrouleur de cordon et le maintenir enfoncé afin d’enrouler le cordon (K).
4. Ranger le fer à la verticale sur son talon d’appui afin d’éviter les fuites d’eau par la semelle.
Symbols
Seco
Vapor/impacto de vapor
Rocío
Limpieza
automática
Símbolos
Sec
Vapeur/
Jet de vapeur
Pulvérisation
Autonettoyage
Symboles
B
A
C
D
E
D
E
D
E
F
6
5
4
3
2
1
G
6
5
4
3
2
1
H
F
6
5
4
3
2
1
G
6
5
4
3
2
1
H
F
6
5
4
3
2
1
G
6
5
4
3
2
1
H
6
5
4
3
2
1
J
K
6
5
4
3
2
1
J
K
6
5
4
3
2
1
J
K
6
5
4
3
2
1
ICR200/ICR250
ICR100
A
B
C
A
B
C
ICR100Pub1000000808RV01 9/21/04 8:22 AM Page 1

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Black & Decker ICR100;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Black & Decker ICR100 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Black & Decker ICR100 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.