Εγχειρίδιο Bosch 8 Logixx WAS32464

Bosch 8 Logixx WAS32464
(15)
  • Αριθμός σελίδων: 10
  • Τύπος αρχείου: PDF
1 2 3 4 5 6
7 - 90 °C V (Temperature) Select the temperature (7 = cold)
1 - 24h (Finished in) Programme end after
c- 1600*
c(rpm)
Select the spin speed (* model-dependent) or (Rinse hold
= no final spin, laundry remains in the water after the final rinse,
--- appears in the display panel).
Status indicators Programme status indicators:
1üü2üücü- ¯- Wash, rinse, spin, programme duration or end (- ¯-)
( Childlock apage 5
, Open the washing machine door, add laundry apage 4, 5
Programme selector
Display panel /
Options buttons
Start/Add
laundry
Additional
functions
Sort and load the laundry
Follow the manufacturer's care information.
According to the information on the care labels.
According to type, colour, level of soiling and temperature.
Do not exceed the maximum load a page 7.
Observe the important information a page 9.
Insert items of laundry of varying sizes.
Close the washing machine door. Take care not to trap items of laundry between the washing
machine door and the rubber seal.
Add detergent and care product
Measure according to:
The amount of laundry, level of soiling, water hardness (ask your water supply company) and
manufacturer's instructions.
On models without an insert for liquid detergent:
Pour liquid detergent into the appropriate dispenser and place in the drum.
During operation, open the detergent drawer with care.

Individual settings

ʑ
Signal
ʑ
$ (Start/Add laundry)
To start the programme or to subsequently load additional laundry, and to activate/deactivate the childlock.
1. Activate the
setting mode for signal volume
Set to
1 step, the
display panel
lights up
Press and
hold
+
1 step,
release
Set to
Button signals
Information signals
Set the
volume*
1 step
Set the
volume*
* you may need to select the function several times
2.
Set the volume for ...
skip
Insert for liquid detergent (depending on model), page 10
Compartment II: detergent for main wash,
Water softener, bleach, stain remover

Your washing machine Intended use

Contents Page

ʋ Intended use ...................................................................................... 1
ʋ Programmes ...................................................................................... 1
ʋ Setting and adjusting the programme .......................................... 3
ʋ Washing .......................................................................................... 3/4
ʋ After washing ..................................................................................... 4
ʋ Individual settings ......................................................................... 5/6
ʋ Overview of programmes ................................................................ 7
ʋ Safety instructions ............................................................................. 8
ʋ Consumption values ......................................................................... 8
ʋ Important information ....................................................................... 9
ʋ Insert for liquid detergent ..............................................................10
ʋ Care ...................................................................................................10
ʋ Information on the display panel .................................................10
ʋ Instructions for blockages .............................................................11
ʋ What to do if............................................................................... 12/13
ʋ Emergency release ..........................................................................13
ʋ After-sales service............................................................................13
Environmental / savings tips
Always fill the washing machine with a maximum amount of laundry for the relevant
programme.
Wash normally soiled laundry without a prewash.
Instead of Cottons LF 90 °C, select the Cottons LF 60 °C programme and
the additional j Eco Perfect function. Comparable cleaning result with
significantly lower energy consumption.
Measure the detergent according to the manufacturer's instructions and water
hardness.
If you want to dry the laundry in the tumble dryer afterwards, select a spin speed
suggested by the dryer manufacturer
.

Preparation

Before washing for the first time
Run a wash cycle without any laundry a page 9
Set* and adjust the programme
1
2

Washing

Compartment ~: fabric softener, starch
Compartment I: detergent for prewash
ʔ For domestic use only
ʔ For washing machine-washable fabrics and hand-washable wool in
detergent solution
ʋ To be operated with cold drinking water and commercially available
detergents and care products which are suitable for use in washing
machines.
Observe the safety instructions on page 8.
Do not leave children unattended near the washing machine.
The washing machine is not to be used by children or persons
not familiar with the operating instructions.
Keep pets away from the washing machine.
Do not operate this washing machine until you have read
these instructions and the separate installation instructions.
Dilute thick fabric softener and conditioner with water.
This prevents blockages.
Detergent drawer
with compartments I, II, ~
Control panel
Washing machine
door handle
Service flap
Washing machine door
Correct installation according to the separate
Installation instructions.
Check the machine
Never use a damaged machine.
Inform the after-sales service.
Connect the mains plug
Make sure your hands are dry.
Take hold of the plug only.
Turn the tap on
*If the ( symbol is lit in the display panel,
the childlock is active a Deactivate it,
page 5.
Additional functions and options buttons
aIndividual settings, page 5
Press $ (Start/
Add laundry)

Washing

End of programme when ...
... the $ (Start/Add laundry) button is off and - ¯- appears in the
display panel.
If the display panel lighting is off, press any button
a Energy-saving mode, page 5.
Cancel the programme
Programmes at high temperatures:
To cool the laundry: Select Rinse .
Press $ (Start/Add laundry).
Programmes at lower temperatures:
Select Spin or Drain >.
Press $ (Start/Add laundry).
Change the programme if...
... you have selected the wrong programme by mistake:
Reselect the preogramme.
Press $ (Start/Add laundry). The new programme starts from the
beginning.
Add laundry when ... a page 5
... $ (Start/Add laundry) is pressed and in the display panel both
§ + ,symbols are then lit. If ǯ is lit, the washing machine door
cannot be opened.
Select the $ (Start/Add laundry) button.

Individual settings

ʑ
Options buttons
The spin speed and temperature can be changed before and during the selected programme. The effects depend on
the programme progress.
ʑ
V (Temperature °C)
You can change the displayed washing temperature. The maximum washing temperature that can be selected depends
on the programme that has been set.
ʑ
(Finished in)
When you select the programme, the relevant programme duration is displayed. You can delay the start of the programme
before it begins. The "Finished in" time can be set in increments of one hour up to a maximum of 24 hours.
Press the (Finished in) button repeatedly until the desired number of hours is displayed (h = hour).
Press $ (Start/Add laundry).
ʑ
(Spin speed in rpm) / (Rinse hold = no final spin)
You can change the spin speed shown or select c(Rinse hold = no final spin, laundry remains in the water after the
final rinse, --- appears in the display panel). You can change the spin speed shown. The maximum selectable spin
speed depends on the model and on which programme is currently selected.
ʑ
Additional functions a and overview of programmes, page 7
i Speed Perfect For washing in a shorter time with a washing result comparable to that of the standard pro-
gramme. Maximum load a Overview of programmes, page 7.
j Eco Perfect For saving energy with a washing result comparable to that of the standard programme.
S (Easy-Iron) Special spin sequence with subsequent fluffing. Gentle final spin at reduced speed.
Residual moisture in the laundry is increased slightly.
2 Super Additional rinse cycle. For areas with very soft water or for further improving the washing result.
ʑ
Childlock
(
Childlock/
appliance lock
You can lock the washing machine to prevent the functions you have set from being changed
inadvertently.
ON/OFF: after the start/end of the programme, press and hold $ (Start/Add laundry) for
approx. 5 seconds.
Note: The childlock can remain activated until you wish to start the next programme, even after
switching off the machine.
Then you can deactivate the childlock before starting the programme and activate it again as
necessary once the programme has started.
Note:
The (symbol is lit: Childlock active.
The (symbol flashes: Childlock active and then the programme selector is altered. To
prevent the programme from stopping, turn the programme selector back to the original
programme, the ( symbol is lit again.
ʑ
Add laundry
§ + o,
in the display panel
If you want to add additional items of laundry after the programme has started, press the
$ (Start/Add laundry) button. The machine checks whether adding laundry is possible.
§ + , are lit: Adding laundry is possible.
ǯflashing: Wait until § + , are lit.
Note: Only open the washing machine door when both the § + , symbols are lit.
ǯ: It is not possible to add laundry.
Note: for safety reasons, the washing machine door remains locked when the water level and/
or temperature is high, or during spinning.
To continue the programme, press the $ (Start/Add laundry) button.
ʑ
Energy saving mode
If the washing machine is switched on and is not operated for several minutes before the programme starts or at the
end of the programme, the display panel light goes out and the $ (Start/Add laundry) button flashes.
Press any button to turn the light back on.
Programme selector for switching the
machine on and off and for selecting
the programme. Can be turned in either
direction.
All buttons are sensitive and need only
to be touched lightly. If you press and
hold the (Finished in) option button,
the appliance automatically runs
through the settings options.
3
Programmes
Detailed overview of programmes a page 7.
Temperature and spin speed can be selected individually,
depending on the selected programme and programme progress.
Cottons LF Hard-wearing fabrics
+ Prewash 7 Hard-wearing fabrics, prewash at 30 °C
Easy-Care I Easy-care fabrics
+ Prewash 7 Easy-care fabrics, prewash at 30 °C
Mix 1 Different types of laundry
Delicates/Silk Delicate washable fabrics
: Wool / Hand/machine-washable wool
Rinse Extra rinse with spin
Spin Extra spin with selectable spin speed
Drain > the rinsing water when c
(Rinse hold = no final spin)
Reduced Spin Extra spin with reduced spin speed
Super Quick 15' 6 Super Quick programme
Sensitive Hard-wearing fabrics, longer washing and
additional rinsing for particularly sensitive skin
Sportswear $ Fabrics made from microfibre
Easy-Care + J Dark-coloured fabrics
Switch off
Turn the programme selector to Off.
Turn off the tap
Not required for AquaStop models
a Refer to Installation instructions.
Remove the laundry
Open the washing machine door and remove the laundry.
If (Rinse hold = no final spin) is active: turn the programme selector
to Drain > or Spin . Select the spin speed if necessary.
Press $ (Start/Add laundry).
Remove any foreign objects - risk of rusting.
Leave the washing machine door and detergent drawer open
so that any residual water can dry away.
Congratulations - you have chosen a modern, high-quality domestic appliance
manufactured by Bosch. This washing machine is distinguished by its economical water
and energy consumption.
Each machine that leaves our factory has been inspected thoroughly to ensure that it
functions properly and is in perfect condition.
For more information on our products, accessories, replacement parts and services, visit
our website www.bosch-home.com or contact one of our after-sales service centres.
7
Overview of programmes a Check the consumption values table on page 8 and the instructions on page 9.
* reduced load for additional i Speed Perfect function.
As a short programme, Mix 40 °C is ideal, when maximum spin speed is selected.
Programmes without prewash - add detergent to compartment II, programmes with prewash - distribute the detergent between compartments I and II.
Programmes °C max.
Type of laundry
Additional functions; options; information
Cottons LF
7 - 90 °C
8 kg/
5 kg*
Hard-wearing fabrics, heat-resistant fabrics
made of cotton or linen
i Speed Perfect*, j Eco Perfect, S (Easy-Iron), 2 Super,
c(Rinse hold)
+ Prewash 7
Sensitive 7 - 60 °C Hard-wearing fabrics made of cotton or linen
i Speed Perfect*, j Eco Perfect, S (Easy-Iron), 2 Super,
c(Rinse hold); for particularly sensitive skin, longer wash cycle at selected
temperature, higher water level, additional rinse cycle
Easy-Care I
7 - 60 °C
3.5 kg
Easy-care fabrics made of cotton, linen, syn-
thetic fibres or blended fabrics
i Speed Perfect, j Eco Perfect, S (Easy-Iron), 2 Super,
c(Rinse hold)
+ Prewash 7
Mix 1 7 - 40 °C Fabrics made of cotton or easy-care fabrics
i Speed Perfect, j Eco Perfect, S (Easy-Iron), 2 Super,
c(Rinse hold); different types of laundry can be washed together
Easy-Care + J 7c- 40 °C
Dark-coloured fabrics made of cotton and dark
easy-care fabrics
i Speed Perfect, j Eco Perfect, S (Easy-Iron), 2 Super,
c(Rinse hold); reduced rinse and final spin
Delicates/Silk 7 - 40 °C
2 kg
For delicate, washable fabrics, e.g. made of silk,
satin, synthetic fibres or blended fabrics
(e.g. curtains)
i Speed Perfect, j Eco Perfect, S (Easy-Iron), 2 Super,
c(Rinse hold); no spin between the rinse cycles
: Wool / 7 - 40 °C
Hand or machine-washable fabrics made of
wool or containing wool
c(Rinse hold); Particularly gentle wash programme to prevent shrinkage of
laundry. Longer programme pauses (fabrics rest in the detergent solution)
Super Quick 15' 6 7c- 40 °C
Easy-care fabrics made of cotton, linen, syn-
thetic fibres or blended fabrics
c(Rinse hold); Short programme, approx. 15 minutes, suitable for lightly
soiled laundry
Sportswear $ 7c- 40 °C Fabrics made from microfibre
i Speed Perfect, j Eco Perfect, S (Easy-Iron), 2 Super,
c(Rinse hold); Do not treat laundry with fabric softener
Additional programmes Rinse , Spin , Drain >, Reduced Spin
9205 / 9000766708

*766708*

WAS32464SN
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland
Bosch 8 Logixx WAS32464

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 36

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch 8 Logixx WAS32464 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Bosch 8 Logixx WAS32464 να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Καλλιόπη, 3-2-2020 08:42:46 4 σχόλια

Απενεργοποίηση ασφαλείας για παιδιά

Απενεργοποίηση ασφαλείας για παιδιά
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΡΟΥ, 4-11-2020 08:17:32

Απενεργοποίηση ασφαλείας παιδιού

Ιωάννα Ανέστη , 5-12-2020 14:04:08

Απενεργοποιηση ασφαλείας για παιδιά

Απενεργοποιηση ασφαλείας για παιδιά
Γιωργος Ζαχος, 6-6-2021 19:29:31

Απεμεργοποιηση ασφαλείας από παιδιά. Πως γίνεται

ΜΠΑΖΑΓΟΡΑ ΣΟΦΙΑ , 12-8-2021 21:18:32

Απεμεργοποιηση ασφαλείας από παιδιά. Πως γίνεται

Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση
GK, 13-6-2020 16:11:08 4 σχόλια

Πως ανοίγει η πόρτα ενώ είναι τό πλυντήριο off από ρεύμα.

Πως ανοίγει η πόρτα ενώ είναι τό πλυντήριο off από ρεύμα.
Karampini, 19-8-2020 10:44:38

Πως ανοίγει η πόρτα ενώ έχει τελειώσει το πρόγραμμα ή το πλυντήριο είναι εκτός ρεύματος; Υπάρχουν οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά;

Ελ. Μπουνελη, 14-11-2020 09:24:27

Πως απενεργοποιώ την ασφάλεια των παιδιών;

Πως απενεργοποιώ την ασφάλεια των παιδιών;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΠΑΛΗΣ, 19-4-2021 17:40:08

Εχει μπλοκαρει η πορτα και δεν εχεικσμμια εβδειξη στην οθονη

Σταύρος Μιχαλέας, 22-8-2021 21:24:28

Εχει μπλοκαρει η πορτα και δεν εχεικσμμια εβδειξη στην οθονη και δεν ανοιγει με το συστημα που το τραβας κατω στο πορτακι της αποχετευσης

Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση
DOXA GLAVA, 15-5-2021 15:58:19 Χωρίς σχόλια

Στο κάτω δεξί μέρος του πλυντηρίου η μεγάλη πλαστική έξοδος νερού (όχι το σωληνάκι) στρίβει προς τα αριστερά αλλά δεν ανοίγει προς τα έξω για να καθαριστεί από τυχόν υπολείμματα. Τι κάνω παρακαλώ;

Στο κάτω δεξί μέρος του πλυντηρίου η μεγάλη πλαστική έξοδος νερού (όχι το σωληνάκι) στρίβει προς τα αριστερά αλλά δεν ανοίγει...
Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση
Τάσος, 27-4-2021 08:23:26 Χωρίς σχόλια

Γεια σας έχει κλειδώσει η πόρτα του πλυντηριου μου μάλλον λόγω ενός αντικειμένου που είχε κάποιο ρούχο..τι πρέπει να κάνω για να ξεκλειδώσει??

Γεια σας έχει κλειδώσει η πόρτα του πλυντηριου μου μάλλον λόγω ενός αντικειμένου που είχε κάποιο ρούχο..τι πρέπει να κάνω για...
Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση
Vassos, 10-5-2020 08:24:32 Χωρίς σχόλια

Ne

Ne
Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση
vasileia karabola, 6-4-2020 10:52:34 1 σχόλιο

F .18 ti einai

ΓΙΟΡΙΣΑ , 27-3-2021 14:42:54

Ένδειξη F 17 Τι είναι;

Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση
Παπουτσή, 8-1-2020 11:00:20 1 σχόλιο

Έχει βγει η ένδειξη με το κλειδί

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΡΟΥ, 4-11-2020 08:16:40

Εχει βγει η ένδειξη κλειδι

Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, 17-2-2021 09:21:18 Χωρίς σχόλια

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ F 34

Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση
Γιάννης μαρκοσταμος, 25-9-2021 16:42:27 Χωρίς σχόλια

Δεν μπορο να βγαλο την βλάβη από την οθονη ε23 την έχω φτιάξει την βλαβη

Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση
PETROULA VAMVAKOUSI, 5-9-2021 08:47:29 Χωρίς σχόλια

Ένδειξη -p τι είναι?

Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch 8 Logixx WAS32464 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Πλυντήρια και έχει βαθμολογηθεί από 15 άτομα με μέσο όρο 9. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch 8 Logixx WAS32464 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Bosch 8 Logixx WAS32464 προδιαγραφές

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο 8 Logixx WAS32464
Προϊόν Πλυντήριο
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Διαχείρηση ενέργειας
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (παλιά) A+++
Κατανάλωση ενέργειας πλύσης ανά κύκλο - kWh
Κατανάλωση ισχύος 2300 W
Ρεύμα 10 A
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο - L
Άλλα χαρακτηριστικά
Απαιτήσεις ισχύος 220 - 240V, 50Hz
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας πλύσης 189 kWh
Βαθμός πλυσίματος A
Διαστάσεις, μετρικό σύστημα 600 x 590 x 842 mm
Σχέδιο
Ενσωματωμένη οθόνη Ναι
Είδος οθόνης LED
τύπος φόρτωσης Εμπρόσθια φόρτωση
Τύπος Ανεξάρτητος (μη ενσωματωμένος)
Μήκος καλωδίου 1.75 m
Μεντεσές Αριστερά (αριστερός)
Γωνία ανοίγματος πόρτας 165 °
Όγκος τυμπάνου 65 L
Χρώμα προϊόντος Λευκός (Άσπρος)
Πόρτα χρώμα Άργυρος
Απόδοση
Κλάση στροφών στεγνώματος A
Ποσότητα προγραμμάτων πλύσης -
Χωρητικότητα κάδου 8 kg
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 1600 RPM
Χρονομετρητής Ναι
Επίπεδο θορύβου (πλύσιμο) 49 dB
Aquastop λειτουργία Ναι
Καθυστέρηση χρονοδιακόπτη έναρξης Ναι
Σύστημα ελέγχου σαπουνάδας Ναι
Σύστημα εξισορρόπησης φορτίου Ναι
Καθυστέρηση έναρξης (μέγιστη) 24 h
Επίπεδο θορύβου (περιστροφή) 74 dB
Εργονομία
Κλείδωμα για παιδιά Ναι
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 79000 g
Πλάτος 600 mm
Βάθος 590 mm
Ύψος 842 mm
Διάμετρος ανοίγματος πόρτας 320 mm
Προγράμματα πλυσίματος
Πρόγραμμα πλύσης ενάντια στις αλλεργίες Ναι
Πρόγραμμα πλύσης μαύρων Ναι
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch 8 Logixx WAS32464 .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ