Εγχειρίδιο Bosch WAE 24463 BC

Bosch WAE 24463 BC
8.5 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 8 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοBosch WAE 24463 BC
1 2 3 4 5
6
: - 90 °C Temp. °C Select the temperature (: = cold)
1 - 24h Fertig in
(Finished in)
Programme end after
- 1200* U/min (rpm) Select the spin speed (*depending on the model) or (rinse hold = with no final
spin, laundry soaks in the last rinsing water)
Status displays Programme sequence displays:
þüüüücü-0- Wash, rinse, spin, programme duration or end (-0-)
# Childproof lock –> page 5
Open the washing machine door, reload laundry –> page 4, 5
End of programme when ...
... $ flashes and -0- appears on the display panel.
Interrupting the programme
Programmes at high temperatures:
Cool washing: 2 ǓDzǯDzǵǮǤDZǬǩ (rinse).
Press $ (Start/Reload).
Programmes at lower temperatures:
Choose cǒǶǪǬǰ (spin) or > ǕǯǬǦ (drain) .
Press $ (Start/Reload).
Changing the programme, if ...
... you have selected the wrong programme by mistake:
Reselect the programme.
Press $ (Start/Reload). The new programme starts
from the beginning.
Reloading laundry, if ... –> page 5
... Press $ (Start/Reload) both the symbols YES and +
are lit in the display panel. If NO is lit, the washing machine
door cannot be opened.
Press $ (Start/Reload).
Correct installation according to the
separate Installation instructions.
Checking the machine
Never use a damaged machine.
Inform customer service.
Connecting the mains
plug
Make sure your hands are dry.
Take hold of the plug only.
Turning the tap on
Compartment II: Detergent for the main wash, water softener, bleach, stain remover
Sorting and loading laundry
Follow the manufacturer's care information.
According to the information on the care labels.
According to type, colour, soiling and temperature.
Do not exceed the maximum load -> page 7.
Observe the important information -> page 6.
Insert large and small items of laundry.
Close the washing machine door. Take care not to trap items of laundry
between the washing machine door and the rubber seal.
Add detergent and care products
Measure accordingly:
Amount of laundry, soiling, water hardness (ask your water supply
company) and manufacturer's instructions.
Pour liquid detergent into the appropriate dispenser and place in the drum.

Your washing machine

Congratulations ä You have opted for a modern, high-quality
domestic appliance manufactured by Bosch. The washing machine
is distinguished by its economical energy consumption.
Each machine that leaves our factory has been inspected thoroughly
to ensure that it functions properly and is in perfect condition.
For further information and a selection of our products go to our web
site: www.bosch-home.com
You can find the contact details for your nearest after-sales service
here or in the after-sales service directory (depending on model),
see also Installation Instructions, page 7.
GB 0844 8928979 Calls from a BT landline will be charged at
up to 3 pence per minute. A call set-up fee of up to 6 pence may
apply.
IE 01450 2655
Environmentally friendly waste disposal
All packaging must be disposed of in accordance with
environmental guidelines.
This appliance is certified in accordance with European Directive
2002/96/EEC on waste electrical and electronic equipment
(WEEE).
This directive provides the framework for the EU-wide collection and
reuse of used appliances.
Intended use
Contents Page
ʋ Intended use .......................................................................................1
ʋ Programmes ........................................................................................1
ʋ Setting and adjusting the programme ...........................................3
ʋ Washing ...........................................................................................3/4
ʋ After washing ......................................................................................4
ʋ Individual settings ..........................................................................5/6
ʋ Important information ...................................................................... 6
ʋ Overview of programmes ................................................................7
ʋ Safety instructions .............................................................................8
ʋ Consumption values .........................................................................8
ʋ Care .....................................................................................................9
ʋ Information on the display panel ....................................................9
ʋ Maintenance .................................................................................... 10
ʋ What to do if... .................................................................................. 11
Protection of the environment/Conservation tips
Always fill the washing machine with a maximum amount of
laundry for the relevant programme.
Wash normally soiled laundry without a pre-wash.
Instead of LFDŽǚǝǞǝǙ (Cottons) 90 °C, choose the programme
LFDŽǚǝǞǝǙ (Cottons) 60 °C with the additional function jEco
Perfect. Comparable cleaning result with significantly lower
energy consumption.
Measure the detergent according to the manufacturer's
instructions and water hardness.
If the laundry is then dried in the tumble dryer, select the spin
speed according to the instructions of the dryer manufacturer.

Preparation

Before washing for the first time
Wash once without any laundry -> page 9.
Setting** and adjusting programmes
Display panel /
options buttons
Programme selectorStart/Reload
$
Programme selector for
switching the machine on
and off and for selecting
the programme. Can be
turned in either direction.
Programmes
Detailed overview of programmes -> page 7.
Temperature and spin speed can be selected individually,
irrespective of the selected programme and programme
progress.
LF ǙǯDzdzDzǮ (Cottons) Hard-wearing fabrics
LF +7 (Prewash) Hard-wearing fabrics, prewash at 30 °C
I ǕǬDZǶǩǶǬǮǤ (Easy-care) Easy-care fabrics
I +7 (Prewash) Easy-care fabrics, prewash at 30 °C
>>LIF DžǿǵǶǴǤȃ/ǕǰǩǼ.
(Quick/mixed fabrics)
Different types of laundry
ǖDzDZǮDzǩ ǥǩǯȀȄ/ǜȄǯǮ
(Delicates/silk)
Delicate washable fabrics
ÿ /O ǜǩǴǵǶȀ (Wool) Hand/machine-washable wool
2 ǗǶdzǶǹDzǨǵǰǭ (Rinse) With subsequent spin
ǖǺǮǰǴ (Spin) Laundry washed by hand
> ǙdzǰǪ (Drain) Drain rinsing water for $
njǭdzǰDzǨǺǵȃDZ ǶǺǮǰǴ(Gentle
spin)
Laundry washed by hand with a reduced spin speed
@ ǕǷdzǩǴ ǥǿǵǶǴǤȃ (Extra
short) 15’
Short programme
E LjǩǶǵǮǤȃ DzǨǩǪǨǤ
(Sensitive)
Hard-wearing fabrics
Z ǕdzDzǴǶǬǦDZǤȃ
(Sportswear)
Fabrics made from microfibre
JǕǬDZǶǩǶǬǮǤ DzǵDzǥǤȃ
(Easy-care plus)
Dark-coloured fabrics
**If the # symbol flashes in the
display panel, the childproof lock
is active -> deactivate, page 5.
Additional functions and options
buttons –> Individual settings,
page 5.
Press Start/Nachlegen$ (Start/Reload)

Washing

1
2

Washing

Detergent drawer with
compartments I, II, ~
Washing machine
door
Compartment u: Fabric softener, starch
Compartment I: Detergent for pre-wash
ʋ for domestic use only,
ʋ for washing machine-washable fabrics and hand-
washable wool in detergent solution,
ʋ to be operated with cold drinking water and commer-
cially available detergents and care products which are
suitable for use in washing machines.
.
Do not leave children unattended near the
washing machine.
The washing machine is not to be used by
children or persons not familiar with the
operating instructions.
Keep pets away from the washing machine.
Dilute viscous fabric softener and fabric conditioner with water.
This prevents blockages.

Individual settings

ʑ
Options buttons
You can change the spin speed and the temperature before the selected programme starts
and while it is running. The effects depend on the programme progress.
ʑ
V(Temperature)
You can change the displayed washing temperature. The maximum selectable temperature
depends on the current programme.
ʑ
(Finished in)
When you select the programme, the relevant programme duration is displayed. You can
delay the start of the programme before it begins. The "" (Finished in) time can be set in
increments of one hour up to a maximum of 24 hours. Press the (finished in) button
repeatedly until the required number of hours is displayed (h = hour). Choose $ (Start/
Reload).
ʑ
(spin speed in rpm/without final spin)
You can change the displayed spin speed. The maximum selectable spin speed depends on
the model and on which programme is currently selected.
ʑ
Additional functions–> and overview of programmes, see page 7
iSpeedPerfect For washing in a shorter time with a washing outcome comparable to
that of the standard programme. Maximum load –> Overview of
programmes, page 7.
jEcoPerfect For saving energy and water with a washing outcome comparable to
that of the standard programme.
S (Easy-iron) Special spin sequence with subsequent fluffing. More gentle final spin
- residual moisture in the laundry slightly increased.
= (Water plus) Increased water level and additional rinse cycle, extended washing
time. For areas with very soft water or for further improvement of the
rinsing result.
ʑ
Childproof lock and reloading
#
Childproof lock/
Appliance lock
You can lock the washing machine to prevent the functions you have
set from being changed inadvertently.
džǎǏ (ON) /džǟǎǏ. (OFF): Press and hold the $ (Start/Reload) button
for 5 seconds after the start/end of the programme.
Note: The childproof lock can remain activated until you wish to start
the next programme, even after switching off the machine.
Then you can deactivate the childproof lock before the start of the
programme and activate it again as necessary once the programme
has started.
YES + o
LjDzǥǤǦǯǩDZǬǩ ǥǩǯȀȃ
(Reload)
If you want to add additional items of laundry after the programme has
started, choose $ (Start/Reload). The machine checks whether
reloading is possible.
YES + illuminated: Reloading is possible.
NO flashes: spin speed is too high, wait until YES + is lit.
Do not open the washing machine door until both symbols YES +
are illuminated.
NO: It is not possible to reload.
Note: For safety reasons, the washing machine door remains locked
when the water level and/or temperature is high, or during spinning.
To continue the programme, press the $ (Start/Reload) button.
ʑ
Start/Reload $
To start the programme or to subsequently load additional laundry, and to activate/deactivate
the childproof lock.

Individual settings

ʑ
Signal

Important information

Protecting the laundry and the machine
Empty pockets.
Look out for metal items (paperclips, etc.).
Wash delicates in a laundry bag (tights, curtains, underwired bras).
Fasten zips, do up any buttons.
Brush sand out of pockets and collars.
Remove curtain fittings or place in the laundry bag.
Laundry with varying degrees of soiling
Wash new items of clothing separately.
light
Do not pre-wash. If required, choose the additional function
i SpeedPerfect.
Pre-treat any stains as necessary.
intense Do not load as much laundry.
Choose a programme with a prewash.
Soaking Load laundry of the same colour
Pour soaking agent/detergent into compartment II in accordance with the manufacturer's
instructions. Turn the programme selector to LF ǙǯDzdzDzǮ (Cottons)30 °C and press $ (Start/
Reload). After approx. 10 minutes, press $ (Start/Reload) to pause the programme. Once
the required soaking time has elapsed, press $ (Start/Reload) again to continue the
programme, or select a different programme.
Stärken (Starch) Laundry should not be treated with fabric softener.
Starching is possible in all wash programmes if liquid starch is used. Pour the starch in
accordance with the manufacturer's instructions into fabric softener compartment ~ (rinse first
if necessary).
Färben (Dye) /Entfärben (Bleach)
Dye should only be used in normal household quantities. Salt may damage stainless steel.
Always follow the dye manufacturer's instructions! Do not use the washing machine for
bleaching clothes!
2. Setting the
volume for ...
1. Activating the mode
for setting the signal
volume
Set to
1 step, the
display panel
lights up
press and hold
+
1 step, release
Button signals Information signals
Set to
Setting the
volume*
Setting the
volume*
1 step
direct
* you may need to select
the function several times.
All buttons are sensitive and need
only to be touched lightly. If the
buttons are held for longer, the
appliance automatically runs
through the setting options.
Additional
functions
3
Drum
Control panel
Service flap
Removing the washing
Open the washing machine door and remove the washing.
If (= ǩǭǯ ǶDzǶǵǿǨǺǭdzȄǵǶǫǶ ǶǺǮǰǴǨ (Rinse Hold = without final
spin)) is active: Turn programme selector to > ǕǯǬǦ
(Drain) or select the spin speed.
Choose $ (Start/Reload).
Remove any foreign objects - risk of rusting.
Leave the washing machine door and detergent
drawer open so that any residual water can
evaporate.
Turning the tap off
Not required for Aqua-Stop models –> Refer to installation
instructions
Switching off
Turn the programme selector to džǿǮǯ. (Off).

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch WAE 24463 BC εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Πλυντήρια και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 8.5. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAE 24463 BC ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAE 24463 BC και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Bosch WAE 24463 BC να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Bosch WAE 24463 BC προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Bosch WAE 24463 BC.

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο WAE 24463 BC
Προϊόν Πλυντήριο
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch WAE 24463 BC παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα