Εγχειρίδιο Bosch WAQ 24460

Bosch WAQ 24460
9 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 8 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοBosch WAQ 24460
1 2 3 4 5
6
7 - 90 °C V (temp. ºC) Select the temperature (7 = cold)
1 - 24 h (Ready in) End of programme after ...
- 1400* (rpm) Select the spin speed (* depending on the model) or c(without final spin,
laundry soaks in the last rinsing water, display panel - - - )
Status displays Programme sequence displays:
1üü2üücü- ¯- Wash, rinse, spin, programme duration or end (-0-)
( Childproof lock apage 5
, Open the washing machine door, reload laundry apages 4, 5
End of programme when ...
... Inicio (Start/Reload) flashes and - ¯- appears on the display panel.
Note: If display panel lighting is switched off, press any button
a Energy
saving mode, page 5.
Interrupting the programme
Programmes at high temperatures:
Cool washing: Select Rinse
/Centrif. adicional (Spin) .
Press Inicio (Start/Reload).
Programmes at lower temperatures:
Select Rinse
/Centrif. adicional (Spin) (deactivate Skin Care
button) or Empty >
.
Press Inicio (Start/Reload).
Changing the programme if ...
... you have selected the wrong programme by mistake:
Reselect the programme.
Press Inicio (Start/Reload). The new programme starts from the
beginning.
Reloading laundry if ... apage 5
... Press Inicio (Start/Reload); both the symbols § + , are displayed
on the display panel. If ǯ is lit, the washing machine door cannot be
opened.
Press Inicio (Start/Reload).
Correct installation according to the separate
installations actions.
Checking the machine
Never use a damaged machine!
Contact customer service!
Connecting the mains plug
Make sure your hands are dry!
Handle the plug only!
Turning on the tap
Compartment II: detergent for the main wash, water softener,
bleach, stain remover
Sorting and loading laundry
Follow the manufacturer's care information!
Sort laundry according to the label's indications.
And according to type, colour, soiling and temperature.
Do not exceed the maximum load
aPage 7.
Observe important information! aPage 6
Wash laundry of different sizes in the same wash programme.
Close the door. Take care not to trap items of laundry between the washing machine door and
seal.
Add detergent and care products
Measure detergent according:
amount of laundry, soiling, water hardness (ask your water supply company) and
manufacturer's instructions.
For models without insert for liquid detergent:
Pour liquid detergent into the appropriate dispenser and place in the drum.

Your washing machine

Congratulations on having opted for a modern, high-quality domestic appliance
manufactured by Bosch. This washing machine is distinguished by its economical
energy consumption.
Each machine that leaves our factory has been inspected thoroughly to ensure that it
functions properly and is in perfect condition.
For further information on our products, accessories, spares and services, consult our
website www.bosch-home.com or contact any of our customer service centres.
You can find the contact details for your nearest after-sales service here or in the after-
sales service directory (depending on model).
GB 0844 8928979 (calls from a BT landline will be charged at up to 3 pence
per minute. A call set-up fee of up to 6 pence may apply)
IE 01450 2655
Environmentally friendly waste disposal
All packaging must be disposed of in accordance with environmental guidelines.
This appliance is certified in accordance with European Directive 2002/96/CE on the
waste electrical and electronic equipment (WEEE).
This directive provides the framework for the EU-wide collection and reuse of used
appliances.
Intended use
Contents Page
ʋ Intended use .......................................................................................1
ʋ Programmes ........................................................................................1
ʋ Setting and adjusting the programme ...........................................3
ʋ Washing ...........................................................................................3/4
ʋ After washing ......................................................................................4
ʋ Individual settings ..........................................................................5/6
ʋ Important information ....................................................................... 6
ʋ Overview of programmes ................................................................7
ʋ Safety instructions .............................................................................8
ʋ Consumption values .........................................................................8
ʋ Care and cleaning .............................................................................9
ʋ Information on the display panel ....................................................9
ʋ Maintenance .................................................................................... 10
ʋ What to do if ... ................................................................................ 11
Protection of the environment/Conservation tips
Always fill the washing machine with a maximum amount of
laundry for the relevant programme.
Wash normally soiled laundry without a pre-wash.
Instead of Resistentes/Algod. (Cottons) 90 °C, choose the
programme Resistentes/Algod. (Cottons) 60 °C with the
additional function EcoPerfect
ć
. Comparable cleaning result
was significantly lower energy consumption.
Measure the detergent according to the manufacturer's
instructions and water hardness.
If the laundry is then dried in the tumble dryer, select spin speed
according to instructions of dryer manufacturer.

Preparation

Before the first wash,
run a wash cycle with no laundry in the machine aPage 9.
Setting** and adjusting programmes
Display panel /
option buttons
Programme selector Start /
Reload
Programme selector for
switching the machine on
and off and for selecting the
programme. Can be turned
in either direction.
Programmes
Detailed overview of programmes apage 7.
Temperature and spin speed can be selected individually,
irrespective of the selected programme and programme
progress.
Resistentes/Algod.
(Cottons)
hard-wearing fabrics
+ Prelav. (Prewash) hard-wearing fabrics, prewash
Sintéticos
(Easy-Care)
synthetic fabrics
+ Prelav. (Prewash) synthetic fabrics, prewash
Mix Different types of laundry
Delicado/Seda
(Delicate/Silk)
Delicate washable fabrics
ÿ Lana/Lã (Wool) Hand/machine washable wool
Rinse /
Centrif. adicional
(Spin)
Laundry washed by hand, Skin Care button activated;
if only using the spin cycle, deactivate the button
Empty > Drain rinsing water with c(without final spin)
Rápido
(Super Quick) 15’
Short programme
R. de cama
(Easy-Care plus)
Bed linen or dark laundry
Camisas/Blusas
(Shirt/Blouses)
No-iron shirts
Plumas/Penas
(Down)
washable down-filled clothing a page 6
Sport microfibre fabrics
Clinic Wash hard-wearing fabrics
**If the ( symbol flashes in the
display panel, the childproof lock is
active
aDeactivate childproof lock,
page 5.
Additional functions and option
buttons
aIndividual settings,
page 5.
Press Inicio (Start/Reload)

Washing

1
2
Removing the washing
Open the washing machine door and remove the washing.
If (without final spin) is active: turn the programme selector to
Empty >
or select the spin speed.
Choose Inicio (Start/Reload).
Remove any foreign objects. Risk of rusting.
Leave the washing machine door and detergent door open
so that any residual water can evaporate.
Turn the tap off
Not required for Aqua-Stop models aRefer to Installation instructions.
Switching off
Turn the programme selector to Stop.

Washing

Compartment ~: Fabric softener, bleach
Compartment I: Detergent for prewash
ʋ for domestic use only,
ʋ for washing machine-washable fabrics and
hand-washable wool in detergent solution,
ʋ to be operated with cold or cold and hot (max. 60 ºC)
drinking water, depending on model, and commercially
available detergents and care products which are suita-
ble for use in washing machines.
.
Follow the safety instructions on page 8!
Do not leave children unattended near the
washing machine.
The washing machine is not to be used by
children or persons not familiar with the
operating instructions.
Keep pets away from the washing machine.
Dilute viscous fabric softener and fabric conditioner with water.
This prevents blockages.

Individual settings

ʑ
Option buttons
You can change the spin speed and the temperature before the selected programme starts and while it is running. The
effects depend on the programme progress.
ʑ
V (Temperature °C)
You can change the displayed washing temperature. The maximum selectable temperature depends on the current
programme.
ʑ
(Ready in)
When you select the programme, the relevant programme duration is displayed. You can delay the end of the
programme before it begins. The ready in-time can be set in increments of one hour up to a maximum of 24 hours.
Press the
(Ready in) button until the required number of hours is displayed (h = hour). Choose Inicio (Start/Reload).
ʑ
(spin speed in rpm/ (without final spin))
You can change the displayed spin speed. The maximum selectable spin speed depends on the model and which
programme is currently selected.
ʑ
Additional functions aOverview of programmes, page 7
TurboPerfect i For washing in a shorter time with a washing outcome comparable to that of the
standard programme. Maximum load aOverview of programmes, page 7.
EcoPerfect ć
For saving energy with a washing performance comparable to that of the standard
programme.
Fácil S(Easy-iron) Special spin sequence with subsequent fluffing. Gentle final spin: residual moisture in
the laundry slightly increased.
Skin Care Increased water level and additional rinse cycle, extended washing time. For areas
with very soft water or for further enhancing the spin result.
ʑ
Childproof lock
(in the display panel You can lock the washing machine to prevent the functions you have set from being
changed inadvertently.
ON/OFF: after the start/end of the programme, press and hold (Start/Reload) for
approx. 5 seconds.
Note: The childlock can remain activated until you wish to start the next programme,
even after switching off the machine.
Then you can deactivate the childlock before starting the programme and activate it
again as necessary once the programme has started.
Note:
The ( symbolis lit: Childlock active.
The ( symbolflashes: Childlock active and then the programme selector is altered.
To prevent the programme from stopping, move the programme selector back to
the original programme, the ( symbol is lit again.
ʑ
Reloading
§ + ,
in the display panel
Press Inicio (Start/Reload) if you want to add additional items of laundry after the
programme has started. The machine checks whether reloading is possible.
§ + , are lit: reloading is possible.
Ç
¯ flashes: wait until § + , are lit.
Note: do not open the door until both the
§ + , symbols are lit.
Ç
¯: it is not possible to reload.
Note: for safety reasons, the washing machine door remains locked when the water
level and/or temperature is high, or during spinning.
To continue the programme, press the Inicio (Start/Reload) button.
ʑ
Energy saving mode
The display panel lighting goes out after a few minutes, Inicio (Start/Reload) flashes. Press any button to switch on
the lighting.
ʑ
Inicio (Start/Reload)
To start the programme or to subsequently load additional laundry, and to activate/deactivate the childproof lock.

Individual settings

z
ʑ
Signal

Important information

Protecting the laundry and the machine
When determining the dosage of all washing powders, additives and cleaning agents, you must follow the
manufacturer's instructions..
Empty all pockets
Check for metal items (paper-clips, etc.).
Wash delicates in a laundry bag (tights, curtains, underwired bras).
Fasten zips, do up any buttons.
Brush sand out of pockets and collars.
Remove curtain fittings or place in the laundry bag.
Laundry with varying degrees of soiling
Wash new items of clothing separately.
light Do not prewash. If required, choose the additional function TurboPerfect. i
Pre-treat any stains as necessary.
intense wash Load less laundry. Choose a programme with a prewash.
Soaking Load laundry of the same colour.
Pour soaking agent/detergent into compartment II in accordance with the manufacturer's instructions. Turn the
programme selector to Resistentes/Algod. (Cottons)
30 °C and press Inicio (Start/Reload). After approx. 10 minutes,
press Inicio (Start/Reload) to pause the programme. Once the required soaking time has elapsed, press Inicio (Start/
Reload) again to continue the programme, or select a different programme.
Starch Laundry should not be treated with fabric softener.
Starching is possible in all wash programmes if liquid starch is used. Pour the starch in accordance with the
manufacturer's instructions into fabric softener compartment ~ (rinse first if necessary).
Dyeing / Bleaching
Dye should only be used in normal household quantities. Salt may damage stainless steel. Always follow the dye
manufacturer's instructions. Do not use the washing machine for bleaching clothes.
Plumas/Penas (Down) Laundry should not be treated with fabric softener.
Wash down-filled clothing only, no down-filled cushions or duvets. Wash large items individually. Meter detergent
sparingly. Then dry clothing in the dryer to prevent the down from clumping.
Insert for liquid detergent depending on model
Position the insert for dispensing liquid detergent:
– Remove the detergent drawer completely a page 9
– Slide the insert forwards and click into place.
Do not use the insert (slide upwards): for gel detergents and washing powder,
for programmes with + Prelav. (Prewash) and end time option.
Set to
Â
1 step, the display
panel lights up
press and
hold
+
1 step, release
set to
Â
setting the volume*setting the volume* 1 step
* if necessary, select the
function several times
1. Activating the mode
for setting the signal
volume
2. Setting the volume
for...
direct
Button signals Information signals
jj
All buttons are sensitive and need
only to be touched lightly. Press and
hold the
(Ready in) option button
for an automatic run through all
setting options.
Additional
functions
3
Detergent drawer with
compartments I, II, ~
Door
Drum
Control panel
Service door
1 2 3 4 5
6
Insert for liquid detergent (depending on model) apage 6
Do not switch on the washing machine until you have read these
instructions and the separate Installation instructions!

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch WAQ 24460 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Πλυντήρια και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 9. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAQ 24460 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAQ 24460 και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Bosch WAQ 24460 να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Bosch WAQ 24460 προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Bosch WAQ 24460.

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο WAQ 24460
Προϊόν Πλυντήριο
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch WAQ 24460 παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα