Εγχειρίδιο Bosch WAS 28461

Bosch WAS 28461
9 · 3
PDF Εγχειρίδιο
 · 10 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοBosch WAS 28461
1 2 3 4 5 6
]7 - 90 °C V (Temperature) Select the temperature (7 = cold)
1 - 24h (Finished in) Programme end after
cc- 1400*
c(rpm)
Select the spin speed (* model-dependent) or (Rinse hold
= no final spin, laundry remains in the water after the final rinse,
--- appears in the display panel).
Status indicators Programme status indicators:
1üü2üücü- ¯- Wash, rinse, spin, programme duration or end (- ¯-)
(
Childlock apage 5
, Open the washing machine door, add laundry apage 4, 5
Programme selector
Display panel /
Options buttons
Start/
Reload
Additional
functions
Sort and load the laundry
Follow the manufacturer's care information.
According to the information on the care labels.
According to type, colour, level of soiling and temperature.
Do not exceed the maximum load a page 7.
Observe the important information a page 9.
Insert items of laundry of varying sizes.
Close the washing machine door. Take care not to trap items of laundry between the washing
machine door and the rubber seal.
Add detergent and care product
Measure according to:
The amount of laundry, level of soiling, water hardness (ask your water supply company) and
manufacturer's instructions.
On models without an insert for liquid detergent:
Pour liquid detergent into the appropriate dispenser and place in the drum.
During operation, open the detergent drawer with care.

Individual settings

ʑ
Signal
ʑ
$ Start/Reload
To start the programme or to subsequently load additional laundry, and to activate/deactivate the childlock.
1. Activate the
setting mode for signal volume
Set to
1 step, the
display panel
lights up
Press and
hold
+
1 step,
release
Set to
Button signals
Information signals
Set the
volume*
1 step
Set the
volume*
* you may need to select the function several times
2.
Set the volume for ..
.
skip
Insert for liquid detergent (depending on model), page 10
Compartment II: detergent for main wash,
Water softener, bleach, stain remover

Your washing machine Intended use

Contents Page

ʔ Intended use ..........................................................................................................................1
ʔ Programmes .......................................................................................................................... 1
ʔ Setting and adjusting the programme ............................................................................. 3
ʔ Washing ..............................................................................................................................3/4
ʔ After washing ........................................................................................................................ 4
ʔ Individual settings ............................................................................................................5/6
ʔ Overview of programmes ................................................................................................... 7
ʔ Safety instructions ................................................................................................................ 8
ʔ Consumption values ............................................................................................................ 8
ʔ Important information ......................................................................................................... 9
ʔ Insert for liquid detergent .................................................................................................10
ʔ Care .......................................................................................................................................10
ʔ Information on the display panel ....................................................................................10
ʔ Instructions for blockages ................................................................................................11
ʔ What to do if.................................................................................................................. 12/13
ʔ Emergency release .............................................................................................................13
ʔ After-sales service...............................................................................................................13
Environmental/savings tips
Always fill the washing machine with a maximum amount of laundry for
the relevant programme.
Wash normally soiled laundry without a prewash.
Instead of Cottons LF 90 °C, select the Cottons LF 60 °C programme and
the additional
Ĉ Eco Perfect function. Comparable cleaning result with
significantly lower energy consumption.
Measure the detergent according to the manufacturer's instructions and water
hardness.
If you want to dry the laundry in the tumble dryer afterwards, select a spin speed
suggested by the dryer manufacturer
.

Preparation

Before washing for the first time
Run a wash cycle without any laundry a page 9
Set** and adjust the programme
1
2

Washing

Compartment ~: fabric softener, starch
Compartment I: detergent for prewash
ʔ For domestic use only
ʔ For washing machine-washable fabrics and hand-washable wool in
detergent solution
ʋ To be operated with cold drinking water and commercially available
detergents and care products which are suitable for use in washing
machines.
Do not leave children unattended near the washing machine.
The washing machine is not to be used by children or persons
not familiar with the operating instructions.
Keep pets away from the washing machine.
Dilute thick fabric softener and conditioner with water.
This prevents blockages.
Detergent drawer
with compartments I, II, ~
Control panel
Washing machine
door handle
Service flap
Washing machine door
Correct installation according to the separate
Installation instructions.
Check the machine
Never use a damaged machine.
Inform the after-sales service.
Connect the mains plug
Make sure your hands are dry.
Take hold of the plug only.
Turn the tap on
**If the ( symbol is lit in the display
panel, the childlock is active
a Deactivate it, page 5.
Additional functions and options buttons
aIndividual settings, page 5
Press $ Start/Reload

Washing

End of programme when ...
... the $ Start/Reload button is off and - ¯- appears in the
display panel.
If the display panel lighting is off, press any button
a Energy-saving mode, page 5.
Cancel the programme
Programmes at high temperatures:
To cool the laundry: Select Rinse
.
Press $ Start/Reload.
Programmes at lower temperatures:
Select Spin or Drain >.
Press $ Start/Reload.
Change the programme if...
... you have selected the wrong programme by mistake:
Reselect the preogramme.
Press $ Start/Reload. The new programme starts from the
beginning.
Add laundry when ... a page 5
... $ Start/Reload is pressed and in the display panel both § + ,
symbols are then lit.
If ǯ is lit, the washing machine door cannot be opened.
Select the $ Start/Reload button.

Individual settings

ʑ
Options buttons
The spin speed and temperature can be changed before and during the selected programme. The effects depend on
the programme progress.
ʑ
V (Temperature °C)
You can change the displayed washing temperature. The maximum washing temperature that can be selected depends
on the programme that has been set.
ʑ
(Finished in)
When you select the programme, the relevant programme duration is displayed. You can delay the start of the programme
before it begins. The "Finished in" time can be set in increments of one hour up to a maximum of 24 hours. Press the
(Finished in) button repeatedly until the desired number of hours is displayed (h = hour). Press $ Start/Reload.
ʑ
(Spin speed in rpm) / (Rinse hold = no final spin)
You can change the spin speed shown or select c(Rinse hold = no final spin, laundry remains in the water after the
final rinse, --- appears in the display panel). You can change the spin speed shown. The maximum selectable spin
speed depends on the model and on which programme is currently selected.
ʑ
Additional functions a and overview of programmes, page 7
ĉ Speed Perfect
For washing in a shorter time with a washing result comparable to that of the standard pro-
gramme. Maximum load a Overview of programmes, page 7.
Ĉ Eco Perfect
For saving energy with a washing result comparable to that of the standard programme.
S
Reduced Ironing
Special spin sequence with subsequent fluffing. Gentle final spin at reduced speed.
Residual moisture in the laundry is increased slightly.
= Aqua Plus Additional rinse cycle. Increased water level. For areas with very soft water or for further
improving the washing result.
ʑ
Childlock
(
in the display panel
You can lock the washing machine to prevent the functions you have set from being changed
inadvertently.
ON/OFF: after the start/end of the programme, press and hold $ Start/Reload for approx.
5 seconds.
Note: The childlock can remain activated until you wish to start the next programme, even after
switching off the machine.
Then you can deactivate the childlock before starting the programme and activate it again as
necessary once the programme has started.
Note:
The (symbol is lit: Childlock active.
The (symbol flashes: Childlock active and then the programme selector is altered.
To prevent the programme from stopping, turn the programme selector back to the original
programme, the ( symbol is lit again.
ʑ
Add laundry
§ + o,
in the display panel
If you want to add additional items of laundry after the programme has started, press the
$ Start/Reload button. The machine checks whether adding laundry is possible.
§ + , are lit: Adding laundry is possible.
ǯ
flashing: Wait until § + , are lit.
Note: Only open the washing machine door when both the § + , symbols are lit.
ǯ: It is not possible to add laundry.
Note: for safety reasons, the washing machine door remains locked when the water level and/
or temperature is high, or during spinning.
To continue the programme, press the $ Start/Reload button.
ʑ
Energy saving mode
If the washing machine is switched on and is not operated for several minutes before the programme starts or at the
end of the programme, the display panel light goes out and the $ Start/Reload button flashes.
Press any button to turn the light back on.
Programme selector for switching the
machine on and off and for selecting
the programme. Can be turned in
either direction.
All buttons are sensitive and need only
to be touched lightly. If you press and
hold the (Finished in) option button,
the appliance automatically runs
through the settings options.
3
Programmes
Detailed overview of programmes a page 7.
Temperature and spin speed can be selected individually,
depending on the selected programme and programme progress.
Cottons LF Hard-wearing fabrics
+ Prewash 7 Hard-wearing fabrics, prewash at 30 °C
Easy-Care I Easy-care fabrics
+ Prewash 7 Easy-care fabrics, prewash at 30 °C
Mixed Load /
Different types of laundry
Delicate/Silk Delicate washable fabrics
Wool : Hand/machine-washable wool
Rinse Extra rinse with spin
Spin Extra spin with selectable spin speed
Drain > the rinsing water when c
(Rinse hold = no final spin)
Gentle Spin Extra spin with reduced spin speed
SuperQuick 15' 6 Super Quick programme
Sensitive Hard-wearing fabrics, longer washing and
additional rinsing for particularly sensitive skin
Sportswear $ Fabrics made from microfibre
Dark Wash K Dark-coloured fabrics
Switch off
Turn the programme selector to Off.
Turn off the tap
Not required for AquaStop models
a Refer to Installation instructions.
Remove the laundry
Open the washing machine door and remove the laundry.
If (Rinse hold = no final spin) is active: turn the programme selector
to Drain > or Spin . Select the spin speed if necessary.
Press $ Start/Reload.
Remove any foreign objects - risk of rusting.
Leave the washing machine door and detergent drawer open
so that any residual water can dry away.
Congratulations - you have chosen a modern, high-quality domestic appliance
manufactured by Bosch. This washing machine is distinguished by its economical water
and energy consumption.
Each machine that leaves our factory has been inspected thoroughly to ensure that it
functions properly and is in perfect condition.
For more information on our products, accessories, replacement parts and services, visit
our website www.bosch-home.com or contact one of our after-sales service centres.
Observe the safety instructions on page 8.
Do not operate this washing machine until you have read these
instructions and the separate installation instructions.
7
Overview of programmes a Check the consumption values table on page 8 and the instructions on page 9.
* reduced load for additional ĉ Speed Perfect function.
As a short programme, Mixed Load /ø40 °C is ideal, when maximum spin speed is selected.
Programmes without prewash - add detergent to compartment II, programmes with prewash - distribute the detergent between compartments I and II.
Programmes °C max.
Type of laundry
Additional functions; options; information
Cottons LF
7 - 90 °C
8 kg/
5 kg*
Hard-wearing fabrics, heat-resistant fabrics
made of cotton or linen
ĉ Speed Perfect*, Ĉ Eco Perfect, S Reduced Ironing,
= Aqua Plus, c(Rinse hold)
+ Prewash 7
Sensitive 7 - 60 °C Hard-wearing fabrics made of cotton or linen
ĉ Speed Perfect*, Ĉ Eco Perfect, S Reduced Ironing,
= Aqua Plus, c(Rinse hold); for particularly sensitive skin, longer wash
cycle at selected temperature, higher water level, additional rinse cycle
Easy-Care I
7 - 60 °C
3.5 kg
Easy-care fabrics made of cotton, linen, syn-
thetic fibres or blended fabrics
ĉ Speed Perfect, Ĉ Eco Perfect, S Reduced Ironing, = Aqua Plus,
c(Rinse hold)
+ Prewash 7
Mixed Load /
7 - 40 °C Fabrics made of cotton or easy-care fabrics
ĉ Speed Perfect, Ĉ Eco Perfect, S Reduced Ironing, = Aqua Plus,
c(Rinse hold); different types of laundry can be washed together
Dark Wash K 7 - 40 °C
Dark-coloured fabrics made of cotton and dark
easy-care fabrics
ĉ Speed Perfect, Ĉ Eco Perfect, S Reduced Ironing, = Aqua Plus,
c(Rinse hold); reduced rinse and final spin
Delicate/Silk 7 - 40 °C
2 kg
For delicate, washable fabrics, e.g. made of silk,
satin, synthetic fibres or blended fabrics
(e.g. curtains)
ĉ Speed Perfect, Ĉ Eco Perfect, S Reduced Ironing, = Aqua Plus,
c(Rinse hold); no spin between the rinse cycles
Wool : 7 - 40 °C
Hand or machine-washable fabrics made of
wool or containing wool
c(Rinse hold); Particularly gentle wash programme to prevent shrinkage of
laundry. Longer programme pauses (fabrics rest in the detergent solution)
SuperQuick 15' 6 7 - 40 °C
Easy-care fabrics made of cotton, linen, syn-
thetic fibres or blended fabrics
c(Rinse hold); Short programme, approx. 15 minutes, suitable for lightly
soiled laundry
Sportswear $ 7 - 40 °C Fabrics made from microfibre
ĉ Speed Perfect, Ĉ Eco Perfect, S Reduced Ironing, = Aqua Plus,
c(Rinse hold); Do not treat laundry with fabric softener
Additional programmes Rinse , Spin , Drain >, Gentle Spin
0611 / 9000608239

*608239*

WAS28461GB,
WAS32461GB
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch WAS 28461 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Πλυντήρια και έχει βαθμολογηθεί από 3 άτομα με μέσο όρο 9. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAS 28461 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WAS 28461 και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Bosch WAS 28461 να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Bosch WAS 28461 προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Bosch WAS 28461.

Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο WAS 28461
Προϊόν Πλυντήριο
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch WAS 28461 παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα