Εγχειρίδιο Bosch WTW86590EE

Bosch WTW86590EE
(1)
  • Αριθμός σελίδων: 10
  • Τύπος αρχείου: PDF
1 2 3 4 5
6

Contents Page

ʋ Preparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ʋ Setting the programmes . . . . . . . . . . . . . 2ʋ Drying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4ʋ Notes on laundry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5ʋ Important Information . . . . . . . . . . . . . . . 6ʋ Overview of programmes . . . . . . . . . . . . 7ʋ Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8ʋ Frost protection / Transport. . . . . . . . . . . 8ʋ Cleaning and care . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9ʋ Technical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10ʋ Optional accessories . . . . . . . . . . . . . . . 10ʋ Normal noises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11ʋ What to do if... / After-sales service . . . . 12ʋ Safety instructions . . . . . . . . . . . . . . . . 13... and adapt to individual requirementsNever operate the dryer if it is damaged.Inform your after-sales service.
Inspecting the
dryer
Sorting and loading laundry
Remove all objects from pockets.Pay particular attention to cigarette lighters.The drum must be empty before filling.See programme overview on page 7.See also separate instructions for “basket for woollens” (depending on the model)

Your new dryer

Intended use

Preparing for

installation, see Page 8
Selecting and adjusting the programme
Select the drying programme ...Press the Inicio/Stop(Start/Stop) buttonOnly if your hands are dry. Only hold the plug by the plug casing.
Connecting the
mains plug
All buttons are sensitive and only need to be touched lightly.ʋ only for domestic use.ʋ only to be used for drying fabrics that have been washed with water.
.
Do not leave children unsupervised near the dryer.Keep pets away from the dryer.The dryer can be operated by children 8 years old and older, by persons with reduced physical, sensory or mental abilities and by persons with insufficient experience or knowledge if they are supervised or have been instructed in its use by a responsible adult.
3
2
1

Drying

Drying

Condensation container with filterControl panelAir inletTwo-partfluff filter
Drum
Only use the dryer with the fluff filter inserted!Congratulations! - You have chosen a modern, high-quality domestic appliance from Bosch. The condensation dryer with heat pump and automatic cleaning of the heat exchanger is outstanding in terms of efficient energy consumption and low maintenance requirements a Page 6.Every dryer which leaves our factory is carefully checked to ensure that it functions correctly and is in perfect condition. Should you have any questions, our after-sales service will be pleased to help.Environmentally responsible disposalDispose of packaging in an environmentally-responsible manner.This appliance is designated according to European directive 2002/96/EC which governs waste electrical and electronic equipment (WEEE).The directive provides an EU-wide framework for the return and recycling of used appliances.For further information about our products, accessories, spare parts and services, please visit: www.bosch-home.comDo not pull out/empty the condensation container when drying is in progress Drum interior light
The programme has ended when \ lights up in the display panel.
Interrupt programme removing or adding laundry.
The drying cycle can be interrupted for a brief period so that laundry may be added or removed. The selected programme must then be continued until it is finished.Never switch the dryer off before the drying process has ended.1. Open the door. The drying cycle is interrupted.2. Remove or add laundry and close the door.3. If required, select a new programme and additional functions.
4. Press the Inicio/Stop (Start/Stop) button. The remaining time is updated after a few minutes

Information on laundry ...

Labelling of fabricsFollow the manufacturer's care information.(cDrying at normal temperature.
'cDrying at low temperature a also select Delicado (Low Heat).
)cDo not machine dry.Always observe the safety instructions on page 13!Do not tumble-dry the following fabrics for example: Airtight fabrics (e.g. rubber-coated fabrics).
Delicate materials (silk, curtains made from synthetic material) a they may crease.
Oil-stained laundry.Drying tips To ensure a consistent result, sort the laundry by fabric type and drying programme. Always dry very small fabrics (e.g. baby socks) together withlarge items of laundry (e.g. hand towels). Close zips, hooks and eyes, and do up any buttons.Tie belts, apron strings etc. together. Do not overdry easy-care laundry a risk of creasingAllow laundry to finish drying in the air.
Do not dry woollens in the dryer. They may, however, be refreshed a Page 7
Woollens Finish programme (depending on the model).
Do not iron laundry immediately after drying, fold items up and leave for a while a
the remaining moisture will then be distributed evenly.
The drying result depends on the type of water used during washing. a Fine adjustment
of the drying result a Page 1/2.
Knitted fabrics (e.g. T-shirts, jerseys) often shrink slightly the first time they are tumble-dried.
a Do not select the Extra seco para guardar (Extra Dry) programme.
Starched laundry is not always suitable for dryers a starch leaves behind a coating
that adversely affects the drying operation. When washing laundry that is to be tumble-dried afterwards, use the correct amount of fabric softener according to the manufacturer's instructions.
Use the Zeitprogramm (Timed programme) for small loads a this improves the drying
result.Environmental protection / Energy-saving tips
Before drying, spin the laundry thoroughly in the washing machine a the higher the spin
speed, the shorter the drying time will be, thus consuming less energy. Also spin easy-care laundry. Use the maximum recommended capacity, but do not exceed ita “Programme overview” a Page 7. Ensure the room is well ventilated during drying. Do not cover or seal the air inlet.
Emptying condensation
Empty the container after each drying cycle, not during drying!1. Remove the condensation container and hold it level.2. Pour out the condensation.
3. Always push the container fully back in until it locks in place.
If the ācContainer indicator lamp is flashing a page 9.
Cleaning the fluff filter
The fluff filter consists of two parts.Clean the inner fluff filter after every drying cycle:
1. Open the door. Remove any fluff from the door/around the door.
2. Pull out the inner fluff filter and fold it open.3. Remove any fluff (rub your hand over the fluff filter).If the fluff filter is very dirty or clogged, rinse it under runningwater and dry thoroughly.Clean the outer fluff filter after every 5th drying cycle:4. Remove the outer fluff filter.5. Open it and remove any fluff. Rinse under running water and dry thoroughly.
6. Fold the fluff filters closed, put them back together and reinsert into
the appliance.
Switching off the dryer
Turn the programme selector to Stop.Do not leave laundry in the dryer.
Removing the laundry
Your dryer is equipped with an automatic anti-crease function. The drum is moved at specific time intervals for 30 minutes once the programme has ended. The laundry stays loose and fluffy (60 or 120 minutes if
the additional c Fácilc(Reduced Ironing) function is selected).
ʜ MenuFor selecting the settings.ʜ -/+ (Change)To change all settings in the display panel. Electronic starttimerEnd of the programme following... (depending on the programme selected, e.g. duration 1:54h a 2h; the nearest whole hour is always selected).1 -24 hrs3Signal
Signal volume selectable in four stages: 0 (off), 1 (quiet), 2 (normal), 3 (loud), 4 (very loud). 0, 1, 2, 3, 4
#
Appliance lockProtection against accidental adjustment of functions that have been set (hold menu button down for 5 seconds).On-Off9 Fine adjustment of the drying resultThe drying result (e.g. Cupboard Dry) can be adjusted over three levels (1 - max. 3) for the
Algodón/Algodão (Cottons/Coloureds), Sintéticos (Synthetics), Mix and Extra rápido 40 min.
(Rapid 40) programmes apresetting = 0. After one of these programmes has been finely adjusted,
the setting is retained for the others.0, 1, 2, 3
Spin speedSpeed at which the washing machine was spun;only used if the anticipated drying time needs to be displayed more accurately.600-1800AdditionalfunctionsDisplay panelProgramme selectorReduces creasing and extends the anti-creasing phase once theprogram has ended; two settings available.ˎ Fácilcc(Reduced Ironing)
Reduced temperature for delicate fabrics ' that require a longer drying
time; e.g. for polyacrylics, polyamide, elastane or acetate.ˎ Delicado÷(Low Heat) Programme sequence displays:drying, iron dry, cupboard dry, slackening/ready.Status indicators Ic+c\Rinse the fluff filter under running water a Page 4.Empty the condensation container.If necessary, clean the filter in the condensation tank a Page 9.Service displays4cFluff filterācContainerDisplay of max. loading capacity for programme selectedRead these instructions and the separate Energy-saving mode instructions before operating the dryer.Observe the safety instructions on page 13.

Important Information

Your dryer is designed to be particularly energy-saving and its technical features include a refrigeration circuit that uses energy efficiently, in a similar way to a refrigerator.The dryer's heat exchanger is cleaned automatically during drying.The fluff filters and filter in the condensation tank must be cleaned regularly.Never operate the dryer without the fluff filter and condensation tank!
ʑ
Fluff filterDuring drying, fluff and hairs from the laundry are trapped in the fluff filter. A blocked fluff filter may impair the heat exchange process.The fluff filter should therefore be cleaned after every drying cycle.Rinse the filter regularly under running water a Page 4.
ʑ
Filter in the condensation tankThe filter in the condensation tank cleans the condensation. This condensation is required for the automatic cleaning process. The filter must be cleaned regularly under running water. Empty the condensation tank before cleaning the filter a Page 9.
ʑ
FabricsDo not dry any fabrics that have come into contact with solvents, oil, wax, grease or paint: e.g. hair styling products, nail varnish remover, stain remover, cleaning solvent. etc.Empty all pockets.Do not dry airtight fabrics.Avoid drying fabrics that produce a lot of fluff.Woollens should be refreshed only using the woollens programme.
7

Programme overview see also page 5

Sort the laundry according to type of textile and fabric. Fabrics must be suitable for tumble drying.After drying...
ciron laundry lightly iron laundry @cdo not iron laundry cmangle laundry
PROGRAMMES TEXTILE TYPE AND INFORMATION**Algodón/Algodão(Cottons / Coloureds)max. 7 kgHard-wearing fabrics, boil-resistant fabrics made of cotton or linen.**Sintéticos(Synthetics)max. 3.5 kgNon-iron laundry made of synthetic fibres and blended fabric, easy-care cotton.** Mixmax. 3 kgMixed items of laundry madeof cotton and synthetics (Mix).Seco (Iron Dry)cc÷@c Fabrics suitable for ironing (iron fabrics in order to avoid creasing).Seco para guardar(Cupboard Dry)
@
Single-layer fabrics.*Seco plus(Cupboard Dry Plus)
@
Fabrics made of thick, multilayered items of clothing.*Extra seco para guardar(Extra Dry)
@
Fabrics made of very thick, multi-layered items of clothing which need to be dried longer.Alisar (Shirts/Blouses)max. 3 kg
For cotton or linen fabrics that are still damp and easy-care fabrics. Creasing in fabrics is reduced. Fabrics are not dried
completely. Laundry ready for ironing and/or hanging up! Sport $max. 1.5 kgFabrics with membrane coating, water-repellent fabrics, functional clothing, fleece fabrics (dry jackets/trousers with removable internal lining separately).Secar c/cesto (Drying Basket)max. 1.5 kgUse with separate basket only. See description of “Woolens basket.“Extra rápido 40 min. (Rapid 40)max. 2 kg
Laundry made of synthetic fibres, cotton or blended fabrics (for example) that needs to be dried quickly. The values may
differ from the those specified depending on the type of fabric, mixture of laundry to be dried, residual moisture in the
fabric and loading capacity.Caliente/quente(Timed program warm)max. 3 kgPre-dried, multi-layered, sensitive fabrics made of acrylic fibres, or separate small items of laundry. Also for subsequent drying.Frio (Timed program cold)max. 3 kgAll types of fabrics. For freshening up or airing of items of laundry that have been worn for a short period of time.*for Cottons/Coloureds and Synthetics programmes only
**Dryness levels can be selected individually a Extra Dry, Cupboard Dry Plus, Cupboard Dry and Iron Dry (depending on the model).
Degree of dryness can be finely adjusted; multi-layered textiles require a longer drying time than single-layered items of clothing. Recommendation: Dry separately.
9306 / 9000815445

*815445*

Robert Bosch Hausgeräte GmbHCarl-Wery-Str. 34D-81739 München/DeutschlandWTW86590EE
Bosch WTW86590EE

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WTW86590EE ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Bosch WTW86590EE να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Bosch WTW86590EE εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Στεγνωτήρια και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 9.4. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Bosch WTW86590EE ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Bosch WTW86590EE προδιαγραφές

A+ σημαίνει ότι το προϊόν έχει την καλύτερη βαθμολογία στην κατηγορία του ως προς την ενεργειακή απόδοση. Το σύστημα ενε...
Γενικά
Μάρκα Bosch
Μοντέλο WTW86590EE
Προϊόν Στεγνωτήριο
EAN 4242002707686
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Διαχείρηση ενέργειας
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας A+
Τρέχουσα θέση 10 A
Συνδεδεμένο φορτίο 1000 W
Τάση εισόδου AC 220-240 V
Συχνότητα εισόδου AC 50 Hz
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό 1 W
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο 0.1 W
Κατανάλωση ενέργειας 2 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 236 kWh
Σχέδιο
Ενσωματωμένη οθόνη Ναι
τύπος φόρτωσης Εμπρόσθια φόρτωση
Τοποθέτηση συσκευής Ελεύθερο
Μήκος καλωδίου 1.45 m
Όγκος τυμπάνου 112 L
Υλικό τυμπάνου Ανοξείδωτο ατσάλι
Χρώμα προϊόντος Λευκός (Άσπρος)
σύστημα στεγνώματος Αντλία θερμότητας
Μεντεσές δεξιά (δεξής)
Τύπος ελέγχου Rotary,Touch
Είδος οθόνης LCD
Πιστοποιήσεις ISV VDE
Απόδοση
Χωρητικότητα κάδου 7 kg
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 1400 RPM
Χρόνος κύκλου 124 λεπτά
Επίπεδο θορύβου 65 dB
Βαθμός στεγνώματος B
Εργονομία
Καθυστέρηση έναρξης (μέγιστη) 24 h
Καθυστέρηση χρονοδιακόπτη έναρξης Ναι
Εσωτερικό φώς Ναι
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 53000 g
Πλάτος 598 mm
Βάθος 625 mm
Ύψος 842 mm
Πακέτα δεδομένων
Πλάτος συσκευασίας 625 mm
Βάθος συσκευασίας 680 mm
Ύψος συσκευασίας 875 mm
Προγράμματα στεγνώματος
Πρόγραμμα στεγνώματος αθλητικών Ναι
Μεικτό πρόγραμμα στεγνώματος Ναι
Πρόγραμμα στεγνώματος με χρόνο Ναι
Γρήγορο πρόγραμμα στεγνώματος Ναι
Πρόγραμμα στεγνώματος πουκαμίσων Ναι
Πρόγραμμα στεγνώματος βαμβακερών Ναι
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Bosch WTW86590EE .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ