Εγχειρίδιο Clarion DXZ676USB

Clarion DXZ676USB
8.1 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 38 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοClarion DXZ676USB

English

i
DXZ676USB

中文 한국어

Thank you for purchasing this
Clarion
product.
Please read this owner’s manual in its entirety before operating this equipment.
After reading this manual, be sure to keep it in a handy place (e.g., glove compartment).
Check the contents of the enclosed warranty card and keep it carefully with this manual.
This manual includes the operating procedures of the iPod
®
interface, CD/DVD changer
and TV tuner connected via the CeNET cable. The iPod interface, CD/DVD changer and
TV tuner have their own manuals, but no explanations for operating them are described.
“iPod” is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
感谢您购买 Clarion 产品。
在使用本产品之前,请全面阅读本说明书。
阅读之后,请将本说明书放到便于查阅的地方 (如仪表板的杂物箱中)
检查所附保修单上的内容,并与本说明书一同妥善保管。
本说明书包括经由 CeNET 电缆所连接的 iPod
®
接口、CD/DVD 换盘机和电视调谐器的操作步
骤。 iPod 接口、CD/DVD 换盘机和电视调谐器各有其自己的说明书,但其中没有对它们的操
作进行说明。
“iPod”是苹果计算机公司在美国和其它国家注册的商标。
Clarion 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다 .
기기를 조작하기 전에 사용 설명서를 충분히 읽어 주십시오 .
이사설명서를 읽어보신 후에는, 언제든 있도록 가까운 곳(예: 글로브 박스)에 보관해
주십시오 .
동봉된 품질 보증서의 내용을 확인하신 , 사용 설명서와 함께 소중하게 보관해 주십시
오.
이사설명서에는 CeNET 케이블로 연결된 iPod
®
인터페이스 , CD/DVD 체인저와 TV
너에 관한 조작 절차가 포함되어 있습니다 . iPod 인터페이스, CD/DVD 체인저와 TV 튜너는
자체 사용 설명서가 있지만 , 그들의 조작에 관한 설명은 되어 있지 않습니다 .
"iPod" Apple Computer, Inc. 상표이며 , 미국과 기타 국가에서 등록되어 있습니다 .

DXZ676USB

Owner’s manual
CD/USB/MP3/WMA/AAC RECEIVER WITH CeNET CONTROL
使用说明书
사용 설명서
带CeNET控制的CD/USB/MP3/WMA/AAC接收器
CD/USB/MP3/WMA/AAC 리시버/CeNET 컨트롤

Clarion Co., Ltd.

All Rights Reserved. Copyright © 2006: Clarion Co., Ltd.
2006/12
PE-2901K
280-8514-00
반드시 다음 페이지를 펴서 읽으십시오.
Be sure to unfold and read the next page.
请务必展开并阅读下一页。
DXZ676USB_cover.fm 1 ページ 2007年1月9日 火曜日 午後2時11分

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Clarion DXZ676USB εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Ραδιόφωνα Αυτοκινήτου και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 8.1. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Clarion DXZ676USB ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Clarion DXZ676USB και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Clarion DXZ676USB να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Clarion DXZ676USB προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Clarion DXZ676USB.

Γενικά
Μάρκα Clarion
Μοντέλο DXZ676USB
Προϊόν Ραδιόφωνο Αυτοκινήτου
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Clarion DXZ676USB παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα