Εγχειρίδιο Conair 169XR

Conair 169XR
(1)
  • Αριθμός σελίδων: 2
  • Τύπος αρχείου: PDF

IMPORTANT SAFETY

INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially
when children are present, basic safety
precautions should always be followed,
including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS

BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER

Any hair dryer is electri-

cally live even when the switch is off:
To reduce the risk of death or injury by elec-
tric shock:
1. Always unplug appliance immediately
after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it
can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other
liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it
immediately. Do not reach into the water.

WARNING

To reduce the risk of

burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1. This appliance should never be left
un attended when plugged in.
2. This appliance should not be used by, on,
or near children or individuals with certain
disabilities.
3. Use this appliance only for its intended
use as described in this manual. Do not use
attachments not recommended by the manu-
facturer.
4. Never operate this appliance if it has a
damaged cord or plug, if it is not working
properly, if it has been dropped, damaged, or
dropped into water. Return the appliance to
Conair for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated
surfaces. Do not pull, twist, or wrap line cord
around dryer.
6. Never block the air openings of the appli-
ance or place it on a soft surface, such as a
bed or couch, where the air openings may
be blocked. Keep the air openings free of lint,
hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any
opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aero-
sol (spray) products are being used or where
oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord to operate
dryer.
11. Do not direct hot air toward eyes or other
heat-sensitive areas.
12. Attachments may be hot during use.
Allow them to cool before handling.
13. Do not place appliance on any surface
while it is operating.
14. While using the appliance, keep your hair out
of it. Keep your hair away from the air inlets.
15. Do not use with voltage converter.
For a dual voltage hair dryer:
16. Be sure dual voltage selector is in correct
voltage position before operating. Before plug-
ging in, read the information about dual voltage
contained in the instruction section of this
manual.
17. This appliance was set at the factory
to operate at 125 volts. Refer to Additional
Information section of this manual for conver-
sion to 250 volts operation.

SAVE THESE

INSTRUCTIONS

OPERATING

INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use
only. Use on Alternating Current (60 hertz)
only. Standard Dryers are designed to operate
at 110 to 125 volts A.C. For special dual voltage
dryers, see Additional Information.
This appliance has a polarized plug (one
blade is wider than the other). As a safety
feature, this plug will fit in a polarized outlet
only one way. If the plug does not fit fully in
the outlet, reverse the plug. If it still does not
fit, contact a qualified electrician. Do not attempt
to defeat this safety feature.
OPERATING GUIDE
1. Pull cord out slowly from dryer. Stop pull-
ing when you see the red mark. DO NOT
JERK CORD.
2. Plug in dryer, then turn on heat/speed switch.
3. To retract cord, hold dryer vertically upright
and away from your face. Grasp the plug with
one hand, then press and hold the retract button
with the other. Guide the cord and keep it from
twisting. If the cord does not retract completely,
pull it out slightly and wind it again guiding it
into the reel. DO NOT RETRACT CORD WHILE
DRYER IS PLUGGED IN. DO NOT ALLOW SMALL
CHILDREN TO HANDLE THE RETRACTIVE POWER
CORD AS THIS MAY CAUSE THE CORD TO “WHIP”
AND CAUSE INJURY.

IMPORTANT

1875 WATT OPERATING GUIDE
Use of this dryer on the same circuit or fuse
with other electrical products or appliances may
trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp
fuse. NEVER replace the fuse with one rated
higher than the capacity of the circuit. Doing
so could result in an electrical fire.
CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME
YOU USE DRYER.
This hair dryer is equipped with an Appliance
Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety fea-
ture that renders it inoperable under some
abnormal conditions, such as immersion in water.
To make sure the ALCI is functioning properly,
perform the following test: The purpose of this
test is to allow you to make sure the exclusive
water sensing system (ALCI) is working.
1. Plug in hair dryer and press test button on
plug (see appropriate diagram below).
2. Hair dryer will stop working. There will be an
audible click and a reset button will pop out.
3. To reset ALCI with a reset button: Unit should
be unplugged. Then push reset button in, and
reinsert plug into outlet.
4. If ALCI is not functioning properly, return
hair dryer to an authorized Conair service
center.
5. It is important that if immersion occurs, this
unit be brought to a service center. Do not try
to reset.
6. Be sure to repeat test every time you use hair
dryer to confirm ALCI is operational. Should the
dryer go off and the ALCI reset button pop up
during use, this could indicate a malfunction in
the dryer.
Remove plug from outlet and allow the dryer to
cool. Push reset button in and reinsert plug into
outlet. Dryer should function normally. If not,
return to an authorized Conair Service Center for
examination and repair.
SUPER STYLING GUIDE
Your best looks begin with a good haircut that’s
well maintained. Always treat hair right with
superior quality shampoos, conditioners, and
finishing products.
DRYING BASICS
1. Shampoo and condition hair with products of
your choice. Rinse thoroughly. Towel blot hair to
remove excess moisture. Section hair. Using the
dryer along with your styling brush, direct hot
air through a section of hair at a time. Move dryer
steadily across each section so that the hot air
passes through hair. Direct air flow at hair not
scalp.
2. Keep dryer’s air intake vents unobstructed and
free from hair while drying.
3. To avoid over drying, do not concentrate heat
on any one section for any length of time. Keep
dryer moving as you style.
4. For quick touch ups, between shampoos,
dampen hair with a mist of water before styling
with the dryer.
5. When using your dryer to create curls and
waves, dry hair almost completely on a warmer
temperature setting, then finish styling with the
Cool Shot feature to close hair shaft and lock
in style.
BODY & VOLUME
To create extra volume, turn
head upside down while
drying. Position the air flow
toward the roots for maxi-
mum lift. When hair is dry,
toss
head back and brush
hair into place.
STRAIGHTENING
Work with hair in sections
when cre
ating a super straight
look. Using a large round
brush (approximately 2" in
diameter), hold hair taut in
each section and bend ends
slightly under as you dry.
MAKING WAVES
Tousled, natural-looking
waves are easily created by
grasping hair at the roots
and scrunching between
fingertips while drying.
CONAIR
®
CORD-KEEPER
®
1875 DRYER.
UNIQUE FEATURES GIVE YOU
PROFESSIONAL STYLING POWER:
1. Power
1875 watts of drying power.
2. Ionic Conditioning
Natural ion output helps to control static
electricity, minimizing frizz, increasing
shine and making hair more manageable.
3. Two Heat/Two Speed Settings
allows for precision styling.
4. Cool Shot Button
locks in style.
5. Folding Handle
for easy storage.
6. Retractable Cord
with a push of a button, the dryer cord
retracts into the handle.
7. Dual Voltage
perfect for worldwide travel.
Reset
Test
Reset
Test

MEDIDAS DE

SEGURIDAD

IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos,
especialmente en la presencia de niños, debe
tomar precauciones básicas de seguridad,
entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS

INSTRUCCIONES

ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO

DEL AGUA

PELIGRO

Cualquier aparato

enchufado permanece bajo tensión, aunque
esté apagado.
Para reducir el riesgo de muerte o herida por
descarga:
1. Siempre desconecte el aparato
inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde este producto donde
pueda caer o ser empujado a una bañera o
un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al
agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo
inmediatamente. No toque el agua.

ADVERTENCIA

Para reducir

el riesgo de quemaduras, electrocución,
incendio o heridas:
1. Nunca deje el aparato desatendido
mientras esté conectado.
2. Este aparato no debería ser usado por,
sobre o cerca de niños o personas con
alguna discapacidad.
3. Utilice este aparato únicamente con
el propósito para el cual fue diseñado y
solamente según las instrucciones. Sólo use
accesorios recomendados por el fabricante.
4. No opere este aparato si el cordón o la
clavija estuviesen dañados, después de que
hubiese funcionado mal o que se hubiese
caído o si estuviese dañado. Regrese el
aparato a un centro de servicio autorizado
para su revisión, reparación o ajuste.
5. Mantenga el cable alejado de superficies
calientes. No jale, retuerza ni enrolle el
cable alrededor del aparato.
6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni
coloque el aparato en una superficie blanda,
como una cama o un sofá, donde se puedan
obstruir. Mantenga las aberturas libres de
pelusas, cabellos y elementos similares.
7. Nunca utilice este aparato mientras esté
dormido/a o adormilado/a.
8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en
ninguna de las aberturas.
9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga
funcionar donde se estén usando productos
en aerosol (spray) o donde se esté
administrando oxígeno.
10. No utilice una extensión con este aparato.
11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u
otras áreas sensibles al calor.
12. Los accesorios pueden volverse muy
calientes. Permita que enfríen antes de
manipularlos.
13. No coloque el aparato en ninguna
superficie mientras esté funcionando.
14. Mantenga su cabello alejado del aparato
durante el uso. Mantenga su cabello alejado
de las aberturas de aire.
15. No utilice este aparato con un convertidor
de voltaje.
Doble voltaje:
16. Asegúrese que el selector de voltaje esté
en la posición debida antes de encender el
aparato. Lea la información relativa al doble
voltaje que se encuentra a continuación
antes de enchufar el aparato.
17. El selector de voltaje ha sido puesto en la
posición “125” por el fabricante, para uso en
red de 110/125 voltios. La sección acerca de
los secadores de doble voltaje le explicará como
ajustarlo para uso en red de 220/250 voltios.

GUARDE ESTAS

INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES

DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Úselo
solamente con Corriente Alterna (60 Hz) de
110–125V AC. Secadores de doble voltaje:
véase la sección “Información adicional”.
El cable de este aparato está dotado de
una clavija polarizada (una pata es más
ancha que otra). Como medida de seguridad,
se podrá enchufar de una sola manera en
el tomacorriente polarizado. Si no entrara
en el tomacorriente, inviértela. Si aún no
entrara completamente, comuníquese con un
electricista. No intente ir en contra de esta
función de seguridad.
GUÍA DE OPERACIÓN
1. Jale cuidadosamente el cable. Deje de
jalar tras alcanzar la marca roja. NO JALE
EL CABLE CON FUERZA.
2. Enchufe y encienda el aparato.
3. Para guardar el cable: Mantenga el aparato
recto, lejos del rostro. Coja la clavija en una
mano y oprima el botón para guardar el cable
con la otra mano. Oriente el cable de manera
que no se tuerza. Si el cable no se retrae
completamente, jálelo un poco y vuelva a
enrollarlo, guiándolo en el sistema de enrollado.
SIEMPRE DESCONECTE EL CABLE ANTES DE
GUARDARLO. NO PERMITA QUE NIÑOS JUEGUEN
CON EL CABLE O EL SISTEMA DE ENROLLADO.
ESTO PODRÍA PROVOCAR HERIDAS.

IMPORTANTE

GUÍA DE OPERACIÓN PARA LOS
SECADORES DE 1875 VATIOS
El usar este aparato en el mismo circuito o
con el mismo fusible que otros aparatos podría
activar el interruptor de circuito de 15 amperios
o quemar un fusible de 15 amperios. NUNCA
reemplace el fusible por uno de mayor
capacidad que la del circuito. Esto podría
provocar un incendio eléctrico.
PRUEBE EL CORTACIRCUITO DE SEGURIDAD
ANTES DE CADA USO
Este aparato está dotado de un cortacircuito
de seguridad llamado ALCI (Appliance Leakage
Circuit Interrupter), que apaga el aparato
inmediatamente si éste cayera al agua.
Haga la prueba siguiente para asegurarse
que el sistema de detección de agua funcione
correctamente:
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de
prueba (véase el gráfico más abajo).
2. El aparato dejará de funcionar. Se oirá un
clic y el botón de reajuste saltará.
3. Para reajustarlo, desconecte el aparato.
Una vez que el aparato está desconectado:
Oprima el botón de reinicio y vuelva a conectar
el cable.
4. Si el cortacircuito de seguridad no
funcionara correctamente, regrese el
aparato a un centro de servicio autorizado.
5. Si el aparato cayera al agua, es muy
importante que lo mande a un centro de
servicio autorizado. No intente reajustarlo.
6. Pruebe el cortacircuito de seguridad
antes de cada uso para asegurarse que esté
operativo. Si el secador se apagara y el botón
de reajuste saltara durante el uso, esto podría
indicar un mal funcionamiento.
Si esto ocurriera, desconecte el aparato
y permita que enfríe. Oprima el botón de
reajuste y vuelva a conectar el cable. El
aparato debería funcionar normalmente. Si no
fuera el caso, regréselo a un centro de servicio
autorizado para que lo revisen y lo reparen.
GUÍA PARA UN SÚPER PEINADO
La mejor apariencia empieza por un recorte
de cabello bien mantenido. Siempre cuide su
cabello con champúes, acondicionadores y
productos de peinado de calidad superior.
FUNDAMENTOS DEL SECADO
1. Lave y acondicione su cabello con los
productos deseados. Enjuague bien. Séquelo
con una toalla para eliminar el exceso de
agua. Divida el cabello en secciones. Seque el
cabello usando simultáneamente el secador
y un cepillo. Coloque el cepillo debajo de
cada sección de cabello y dirija el flujo
de aire caliente hacia la parte superior del
cabello. Mueva el cepillo y el secador lenta
y simultáneamente hasta las puntas. Dirija el
flujo de aire hacia el cabello, no hacia el cuero
cabelludo.
2. Mantenga las entradas de aire del aparato
sin obstrucciones y libres de cabello.
3. Para no lastimar el cabello, no concentre el
flujo de aire en una sección solamente. Mueva
el secador constantemente.
4. Para realizar retoques rápidos entre lavados,
rocíe un poco de agua sobre el cabello antes
de secarlo.
5. Cuando use el secador para crear bucles
y ondas, seque el cabello casi por completo
usando un ajuste de temperatura bajo, luego
fije el peinado usando el botón de aire frío.
CUERPO & VOLUMEN
Para dar más volumen al
cabello, incline la cabeza
hacia delante durante
el secado. Dirija el flujo
de aire hacia las raíces
para obtener más cuerpo.
Cuando el cabello esté
seco, péinese en la forma deseada.
ALISADO
Trabaje sección por sección.
Para alisar el cabello,
estire cada sección con un
cepillo redondo grande de
aproximadamente 5 cm de
diámetro. Doble un poco
las puntas hacia abajo
mientras seca.
HERMOSAS ONDAS
Para crear ondas
despeinadas de apariencia
natural, estruje las raíces
con los dedos mientras
seca el cabello.
CONAIR
®
CORD-KEEPER
®
SECADOR DE
1875 VATIOS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS,
PARA RESULTADOS PROFESIONALES
1. Potencia
1875 vatios, para un secado rápido.
2. Acondicionamiento iónico
Este aparato genera iones que ayudan
a reducir la estática y el frizz, mientras
agregan brillo y facilitan el peinado.
3. Dos ajustes de temperatura/velocidad
para mayor versatilidad.
4. Botón de aire frío
para fijar el peinado.
5. Mango plegable
para facilitar el almacenaje.
6. Cable retráctil
Simplemente oprima el botón para guardar
el cable adentro del secador.
7. Doble voltaje
para uso en el mundo entero.
Botón
de
reajuste
Botón de
prueba
Botón
de
reajuste
Botón de
prueba
Conair 169XR

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Conair 169XR ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Conair 169XR να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Conair 169XR εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Πιστολάκια μαλλιών και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 7.5. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Conair 169XR ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Conair 169XR προδιαγραφές

Γενικά
Μάρκα Conair
Μοντέλο 169XR
Προϊόν Πιστολάκι μαλλιών
EAN 74108056764, 741080567648
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Διαχείρηση ενέργειας
Ισχύς 1875 W
Διπλή τάση Ναι
Απόδοση
Λειτουργία Cool shot Ναι
Ιωνική λειτουργία Ναι
Αριθμός ταχυτήτων 2
Αριθμός επιπέδων θέρμανσης 2
Σχέδιο
Αναδιπλούμενη λαβή Ναι
Πιστοποιήσεις ISV UL
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 907 g
Περιεχόμενο πακέτου
Ακροφύσιο Όχι
Ακροφύσιο διάχυσης Όχι
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Conair 169XR .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ