Εγχειρίδιο Conair CD109BP InfinitiPRO

Conair CD109BP InfinitiPRO
(1)
  • Αριθμός σελίδων: 2
  • Τύπος αρχείου: PDF

IMPORTANT SAFETY

INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when
children are present, basic safety precautions
should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS

BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER - Any appliance is electrically

live even when the switch is off. To reduce the
risk of death by electric shock:
1. Always unplug appliance immediately
after using.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can
fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other
liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it
immediately. Do not reach into the water.

WARNING - To reduce the risk of burns,

electrocution, fire, or injury to persons:
1. This appliance should never be left
unattended when plugged in.
2. Do not pull, twist, or wrap line cord around
appliance.
3. This appliance should not be used by, on
or near children or individuals with certain
disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use, as
described in this manual. Do not use attachments
not recommended by the manufacturer.
5. Never operate this appliance if it has a
damaged cord or plug, if it is not working
properly or if it has been dropped or
damaged, or dropped into water. Return the
appliance to an authorized service center for
examination and repair.
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any
opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol
(spray) products are being used or where oxygen
is being administered.
10. Unit is hot when in use. Do not let heated
surface touch eyes or bare skin.
11. Do not place the heated unit directly on
any surface while it is hot or plugged in.
12. Never block the air openings of the appliance
or place on a soft surface such as a bed or couch,
where the air openings may be blocked. Keep the
air opening free of lint and other debris.
13. Do not use an extension cord with this
appliance.
14. Do not touch hot surfaces of the appliance.
Use handles or knobs.
15. Do not attempt to touch the housing of your
appliance near the barrel, as it is hot when
in use.

SAVE THESE

INSTRUCTIONS

OPERATING

INSTRUCTIONS

This curling iron is intended for household use.
Use on Alternating Current (60 hertz) only. This
unit is designed to be operated at 120V AC.
This appliance has a polarized plug (one blade is
wider than the other). As a safety feature, this plug
will fit in a polarized outlet only one way. If the plug
does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it
still does not fit, contact a qualified electrician. Do
not attempt to defeat this safety feature.

TO CURL HAIR

Hair should be clean and completely dried before
using the curling iron. Plug the iron into an
electrical outlet. Turn on unit. The Power/Low
285˚F setting will become illuminated. Allow unit to
heat up for 30 seconds.
WARNING: The curling iron’s tourmaline
ceramic-coated barrel will get very hot within
a few seconds and should not be placed in
contact with the skin after the curling iron has
been turned on.

GETTING STARTED

The iron’s unique 5 high heat temperature
settings and Instant Heat technology provide
styling versatility for all hair types. If you have
fine hair, a low temperature will provide the best
results. If you have thick, wavy or hard-to-curl
hair, keep the heat setting on high. You can vary
the iron’s temperature according to your
particular need!
Temperature Setting Guide
For best results, use a light styling product
before blow-drying hair. Start curling with a hair
section that is 1 inch wide and no more than
12 inch thick. Open the spoon and place a hair
section on the barrel, rolling up, close to the
scalp. Release the pressure on the handle and
allow the hair section to slide out. Repeat
process on additional sections of hair until you
achieve the hair style you desire. It may be
necessary to repeat process on certain areas,
depending on the texture of your hair.
Some experience is necessary when learning to
use this curling iron. After using the iron several
times, you will learn the ideal way to curl and
style your hair.
A bonus protective heat shield has been included to
safely store product away when hot. Great for use
at home or when traveling. Do not leave unit
plugged in when not in use.
STYLING WITH THE NEW
TOURMALINE CERAMIC EASY-GLIDE BARREL
The barrel of your new curling iron has a
tourmaline ceramic easy-glide surface, the
newest technology. This means it’s not only
simpler to clean off styling product residue,
etc., after each use, but you’ll find that hair
glides easily over the surface of the barrel as
you’re curling. The tourmaline ceramic surface
also helps smooth down flyaways and frizzies.
It evenly distributes heat so that the style you
create has a salon-perfect, silky smooth,
shining finish. Hair also slips right through the
barrel after its curled.
The new Tourmaline Ceramic
technology is a
pleasure to work with and makes styling your
hair easier and the results more professional.
Never leave your curling iron on and
unattended. However, should you fail to turn
the iron off, it will shut itself off automatically
within 60 minutes.
LED TEMP. CONTROL HAIR TYPE
Power/Low 285
º
F Delicate, thin, easy-to-curl hair
Medium
310ºF
Average-to-thick or treated hair
Med-High 330
º
F Thick or wavy hair
High/Max Hard-to-curl hair
360
º
F - 400
º
F
USING INSTANT HEAT, THE 5 HIGH HEAT
TEMPERATURE SETTINGS & UNIFORM HEAT
RECOVERY SYSTEM
This styling iron features a ceramic heater that
maintains constant temperature during use for
precision styling.
This Instant Heat technology has 5 high heat
temperature settings. There is a temperature
range that’s gentle and safe for every type of
hair, from the finest to the curliest and most
resistant, and helps you create the look you
want. And that’s not all. Conair’s professional
salon standards of engineering provide you with
a uniform and improved heat recovery system
that maintains the iron at constant tempera-
tures. There is a constant surge of power to
ensure that heat is continuously and quickly
delivered for optimal styling results, unlike other
units, which lose heat during use. This provides
consistent styling power so that every strand of
your hair is set with the same level of heat and
comes out the same way for a perfect finish.

MEDIDAS DE

SEGURIDAD

IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especial-
mente en la presencia de niños, debe tomar
precauciones básicas de seguridad, entre las
cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS

INSTRUCCIONES

ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO

ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO - Cualquier aparato enchufado

permanece bajo tensión, aunque esté apagado.
Para reducir el riesgo de muerte o herida por
descarga:
1. Siempre desconecte el aparato inmediata-
mente después de usarlo.
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde este producto donde
pueda caer o ser empujado a una bañera o un
lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u
otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo
inmediatamente. No toque el agua.

ADVERTENCIA - Para reducir el

riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o
heridas:
1. Nunca deje el aparato desatendido
mientras esté conectado.
2. No jale, retuerza ni enrolle el cable
alrededor del aparato.
3. Este aparato no debería ser usado por, sobre o
cerca de niños o personas con alguna discapaci-
dad.
4. Utilice este aparato únicamente con el
propósito para el cual fue diseñado y solamente
según las instrucciones. Sólo use accesorios
recomendados por el fabricante.
5. No opere este aparato si el cordón o la
clavija estuviesen dañados, después de que
hubiese funcionado mal o que se hubiese
caído o si estuviese dañado. Regrese el
aparato a un centro de servicio autorizado
para su revisión y reparación.
6. Mantenga el cable alejado de superficies
calientes.
7. Nunca utilice este aparato mientras esté
dormido/a o adormilado/a.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en
ninguna de las aberturas del aparato.
9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar
donde se estén usando productos en aerosol
(spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. Este aparato se vuelve muy caliente.
Mantenga los ojos y la piel alejados de las
supercies calientes.
11. No coloque el aparato en ninguna
superficie mientras esté caliente o conecta-
do.
12. Nunca bloquee las aberturas de aire ni
coloque el aparato en una superficie blanda,
como una cama o un sofá, donde se puedan
obstruir. Mantenga las aberturas libres de
pelusas, cabellos y elementos similares.
13. No utilice una extensión con este aparato.
14. No toque las partes calientes de este
aparato. Utilice el mango y los botones o perillas.
15. El cuerpo del aparato cerca de la salida de
aire se vuelve muy caliente durante el uso. No lo
toque.

GUARDE ESTAS

INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES

DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Úselo solamente
con Corriente Alterna (60 Hz) de 120 voltios
(120V AC).
El cable de este aparato está dotado de una
clavija polarizada (una pata es más ancha que
otra). Como medida de seguridad, se podrá
enchufar de una sola manera en la toma de
corriente polarizada. Si no entrara en la toma de
corriente, inviértela. Si aún no entrara
completamente, comuníquese con un
electricista. No intente ir en contra de esta
función de seguridad.
FUNDAMENTOS DEL RIZADO
El cabello debe estar limpio y seco. Enchufe el
cable en una toma de corriente. Encienda el
aparato. La luz de encendido/bajo (285 ˚F) se
encenderá. Permita que el aparato caliente
durante 30 segundos.
ADVERTENCIA: El tubo se volverá extremada-
mente caliente en segundos. Evite todo
contacto con la piel después de encender el
aparato.
FUNCIONAMIENTO BÁSICO
Este aparato ofrece 5 opciones de temperatura,
para todo tipo de cabello, y calienta muy
rápidamente. Si su cabello es fino, le
recomendamos que utilice un nivel de
temperatura bajo. Si su cabello es espeso,
grueso, ondulado o resistente, le recomendamos
que utilice un nivel de temperatura alto.
¡Personalice la temperatura, según su tipo de
cabello!
Guía de temperatura
Para lograr resultados óptimos, aplique una
loción fijadora ligera sobre el cabello antes de
peinarlo. Divida el cabello en secciones de 1
pulgada de ancho por ½ pulgada o menos de
espesor. Abra las tenacillas y ponga una sección
de cabello entre la pinza y el tubo. Enrolle el
cabello alrededor del tubo, hacia el cuero
cabelludo. Presione la manija para aflojar el
cabello. Repita el proceso con cada sección de
cabello. Según la textura del cabello, puede que
sea necesario repetir el proceso varias veces en
cada sección.
Será necesario experimentar un poco al
principio. Con práctica, encontrará la manera
perfecta para rizar su cabello fácil y rápida-
mente.
Su aparato también incluye protector térmico que
le permitirá guardar el aparato aún caliente. Es
ideal para uso en casa o cuando viaja. No deje el
aparato conectado cuando no esté en uso.
REVESTIMIENTO DE CERÁMICA/TURMALINA
El tubo de sus nuevas tenacillas está cubierto de
una capa de cerámica/turmalina increíblemente
suave, el resultado de una tecnología de punta.
Notará que el cabello se desliza fácilmente sobre
el tubo y que es muy fácil limpiar el aparato
después de cada uso. El revestimiento de
cerámica/turmalina también ayuda a controlar la
estática y el frizz.
Distribuye el calor uniformemente, para crear
peinados sedosos y brillantes, igual que en el
salón. Además, no retiene el cabello después de
rizarlo.
Es un placer trabajar con esta nueva tecnología,
pues facilita el peinado y logra resultados
óptimos.
Nunca deje el aparato desatendido después de
encenderlo. Para su seguridad, el aparato se
apagará automáticamente después de 60
minutos.
AJUSTES DE TEMPERATURA TIPO DE CABELLO
Encendido/Bajo (285
º
F) Cabello delicado, fino o dócil
Medio
(310 ºF)
Cabello normal, espeso o tratado
Medio-Alto (330
º
F) Cabello grueso u ondulado
Alto/Max (360
º
F 400
º
F) Cabello resistente
CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO,
5 AJUSTES DE TEMPERATURA &
SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL CALOR
Este aparato está dotado de una potente
resistencia de cerámica que logra un calenta-
miento muy rápido y mantiene la temperatura
constante durante el uso.
Cuenta con 5 opciones de temperatura para
permitirle escoger la temperatura perfecta para
su tipo de cabello, desde el más fino hasta el
más grueso, para permitirle escoger la
temperatura perfecta para su tipo de cabello,
desde el más fino hasta el más grueso, siempre
obtener los resultados deseados, sin lastimar el
cabello. Y esto no es todo... Su aparato también
está dotado de un sistema de conservación del
calor, igual que las herramientas profesionales
creadas por los ingenieros de Conair. A diferencia
de otras herramientas cuya temperatura baja
durante el uso, este sistema mantiene la
temperatura constante, sin pérdida de calor.
Cada sección de cabello está peinada usando la
misma temperatura, lo que permite obtener
resultados uniformes y peinados perfectos.
Conair CD109BP InfinitiPRO

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Conair CD109BP InfinitiPRO ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Conair CD109BP InfinitiPRO να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Conair CD109BP InfinitiPRO εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Ψαλίδια μαλλιών και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 9.3. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Conair CD109BP InfinitiPRO ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Conair CD109BP InfinitiPRO προδιαγραφές

Γενικά
Μάρκα Conair
Μοντέλο CD109BP InfinitiPRO
Προϊόν Ψαλίδι μαλλιών
EAN 74108075697
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου PDF
Τεχνικές λεπτομέρειες
Κεραμικό σύστημα θέρμανσης Ναι
Αριθμός επιπέδων θέρμανσης 5
Χρήση ιόντων Ναι
Αυτόματη απενεργοποίηση Ναι
Χρόνος προθέρμανσης 30 s
Χρώμα προϊόντος Άργυρος
Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης Ναι
Περιστρεφόμενο καλώδιο Ναι
Οθόνη
Ενσωματωμένη οθόνη Όχι
Απόδοση
Κεραμικό σύστημα θέρμανσης Ναι
Αριθμός επιπέδων θέρμανσης 5
Ιωνική λειτουργία Ναι
Χρόνος προθέρμανσης 30 s
Τύπος Σίδερο μαλλιών για μπούκλες
Ίσιωμα μαλλιών Όχι
Κατσάρωμα μαλλιών Ναι
Περιποίηση μαλλιών Όχι
Στέγνωμα μαλλιών Όχι
Εργονομία
Αυτόματη απενεργοποίηση Ναι
Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης Ναι
Περιστρεφόμενο καλώδιο Ναι
Ενσωματωμένη οθόνη Όχι
Σχέδιο
Χρώμα προϊόντος Άργυρος
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Conair CD109BP InfinitiPRO .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ