Εγχειρίδιο Denon AVR-4310CI

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Denon AVR-4310CI. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Denon AVR-4310CI.

AVR-4310CI
Getting Started
2
1
3
Speakers
Lecteur DVD
A/V Receiver
4
TV
DVD Player
Cable/Satellite
NOTE : For more connection options.
Câble / Satellite
REMARQUE : Autres connexions.
• Cables are NOT included.
• Les câbles NE sont PAS compris.
Récepteur AV
Haut-parleurs
Connections
Mise en route
Connexions
TV
VIDEO INPUT
1
Check & choose your VIDEO connection.
Vérifiez et choisissez votre connexion VIDEO.
• Follow 1-3 according to your choice of connection.
• Suivez les étapes 1-3 en fonction de la connexion choisie.
There are multiple ways to connect video.
Please choose the option that is best for you.
(Read Instruction Manual of your TV set.)
Il y a plusieurs façons d’établir la connexion vidéo.
Veuillez choisir l'option qui vous convient le mieux.
(Lisez le manuel de votre téléviseur.)
All analog video signals can be converted
to HDMI output.
Tous les signaux analogiques peuvent être convertis à la sortie HDMI.
NOTE
“Video Conversion Function”
“Function de conversion vidéo”
Cable / Satellite
DVD Player
VIDEO OUTPUT
VIDEO OUTPUT
2
3
Lecteur DVD
Câble/Satellite
NOTE
* Audio connections are
required with analog
video connections.
* Les connexions audio sont requises
pour toutes les connexions vidéo.
NOTE
*
Audio connections are
required with analog
video connections.
* When using component
video cables, change
the assignment of the
terminals to be used
* Les connexions audio sont requises
pour toutes les connexions vidéo.
* Si vous utilisez des câbles vidéo
composante, modifiez l’attribution
des terminaux à utiliser
“Input Assign”
5431 10088 008D
Need more information?
Avez-vous besoin d’autres informations?
4
Printed in Japan
Digital Video and Audio
Audio et vidéo numériques
Digital Video and Audio
Audio et vidéo numériques
Digital Video and Audio
Audio et vidéo numériques
Cable colors are for illustration
purpose only.
Make sure qor wmarking on
your cable.
Les couleurs de câble ne correspondent pas à
la réalité.
Assurez-vous que le signe q ou w
se
trouve sur votre câble.
SBL
SBR
FL
:
Front Left Speaker
Enceintes avant gauche
FR
:
Front Right Speaker
Enceintes avant droit
C
:
Center Speaker
Enceinte centrale
SL
:
Surround Left Speaker
Enceintes surround gauche
SR
:
Surround Right Speaker
Enceintes surround droit
SBL
:
Surround Back Left Speaker
Enceintes gauche arrière Surround
SBR
:
Surround Back Right Speaker
Enceintes droit arrière Surround
SW
:
Subwoofer
Subwoofer
NOTE : For Surround back connectivity.
REMARQUE : Pour la connexion Surround arrière.
Analog Video
Vidéo analogique
Digital
Audio Output
Analog Video
Vidéo analogique
Analog Video
Vidéo analogique
Digital Audio
Audio numérique
Digital Audio
Audio numérique
Digital
Audio Output

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Denon AVR-4310CI;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Denon AVR-4310CI εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Denon AVR-4310CI να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.