Εγχειρίδιο Dyson V11 Absolute

Dyson V11 Absolute

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Dyson%V11 Absolute. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Dyson V11 Absolute.

Μάρκα
Dyson
Μοντέλο
V11 Absolute
Προϊόν
EAN
5025155039991
Γλώσσα
Ολλανδός, Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, Σουηδικά, Πορτογάλος, δανικός, Στίλβωση, ρωσικός, Νορβηγός, φινλανδικός, τούρκικος, ελληνικά, ουγγρικός, σλοβενικά
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
http://www.dyson.com/change-country.aspx
clik
clik clik
Auto
Boost
Eco
Auto Med
100%
5%
English
Ελληνικ
Espanol
Čeština
中文
한국어
English EnglishEnglish
Eco
Auto
Boost
Eco
Auto Med
100%
5%
English
Ελληνικ
Espanol
Čeština
中文
한국어
English EnglishEnglish
Eco
Auto
Boost
Eco
Auto Med
100%
5%
English
Ελληνικ
Espanol
Čeština
中文
한국어
English EnglishEnglish
Eco
Auto
Boost
Eco
Auto
Med
100%
5%
English
Ελληνικ
Espanol
Čeština
中文
한국어
English EnglishEnglish
Eco
Auto
Boost
Eco
Auto
Med
100%
5%
English
Ελληνικ
Espanol
Čeština
中文
한국어
English EnglishEnglish
Eco
SV14
Operating manual
Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones
Assembly
Zusammenbau
Montaje
Assemblage
Montaggio
Assemblage
Montaż
Сборка
Montaža
Quick start
Kurzanleitung
Inicio rápido
Démarrage rapide
Guida rapida
Snelle start
Szybkie uruchomienie
Краткое руководство
Hitri začetek
Power modes
Your appliance has three power modes for different tasks.
Change cleaning modes quickly using a single button.
Eco: Maximum run time, for longer cleans.
Auto/Med: The optimum balance to clean all floors.
Attach your High torque cleaner head to activate Auto
mode, which automatically adapts power between carpets
and hard floors.
Boost: Intensive cleaning for ground-in dirt.
Leistungsstufen
Ihr Gerät vergt über drei Leistungsstufen für
unterschiedliche Aufgaben. Über eine einzige Taste
wechseln Sie rasch zwischen Reinigungsmodi.
Eco: Maximale Betriebsdauer für eine längere Reinigung.
Auto/Med: Das optimale Gleichgewicht für alle Böden.
Stecken Sie die Elektrobürste mit Direktantrieb auf, um
den Automatikmodus zu aktivieren, der die Leistung
automatisch an Teppiche und Hartböden anpasst.
Boost: Intensive Reinigung von tiefsitzendem Staub
und Schmutz.
Modos de potencia
El aparato tiene tres modos de potencia para distintas
tareas. Cambie de modo de limpieza de forma rápida
pulsando un solo botón.
Eco: Tiempo de funcionamiento máximo para limpiezas
s largas.
Auto/Medio: El equilibrio perfecto para limpiar todo tipo
de suelos.
Ponga el cabezal de limpieza Direct Drive para
activar el modo Autotico, que adapta la potencia
automáticamente para alfombras y suelos duros.
Boost: Limpieza en profundidad para la suciedad
s difícil.
Modes de puissance
Votre appareil possède trois modes de puissance pour
effectuer différentes tâches. Changez de mode de
nettoyage rapidement à l’aide d’un seul bouton.
Éco: Durée de fonctionnement maximale, pour des
nettoyages plus longs.
Auto/Inter: Le parfait équilibre pour nettoyer tous les sols.
Raccordez votre brosse motorisée pour activer le mode
automatique, qui adapte automatiquement la puissance
entre les tapis et les sols durs.
Boost: Pour les nettoyages intensifs et la poussière incruse.
Modalità di accensione
Lapparecchio ha tre modalità di accensione per funzioni
diverse. Tramite un unico tasto è possibile cambiare
rapidamente la modalità di pulizia.
Eco: Durata massima, per pulire più a lungo.
Auto/Med: L'equilibrio perfetto per pulire
qualsiasi pavimento.
Collegare la spazzola Torque Head per attivare la modalità
automatica, che consente di adattare automaticamente la
potenza passando dai tappeti alle superfici rigide.
Boost: Pulizia intensa per sporco ostinato.
Vermogensmodi
Uw apparaat heeft drie vermogensmodi voor verschillende
taken. Wijzig snel de reinigingsmodus met gebruik van een
enkele knop.
Eco: Maximale looptijd, voor langere reinigingen.
Auto/Med: De optimale balans voor het reinigen van alle
typen vloeren.
Bevestig uw hoge torque vloerzuigmond voor het
activeren van de Automatische modus, wat het vermogen
automatisch aanpast tussen tapijten en harde vloeren.
Boost: intensieve reiniging voor extra vuile plekken.
Tryby mocy
Urdzenie ma trzy tryby mocy dostosowane do różnych
zadań. Tryb czyszczenia mna zmienić szybko za pomo
jednego przycisku.
Eco: Maksymalny czas pracy, do dłuższego sprzątania.
Auto/Med: Optymalny balans do czyszczenia wszystkich
rodzajów podłóg.
Wystarczy zamocować elektroszczotkę Torque Drive, by
uruchomić tryb automatyczny, w którym poziom mocy
sam dostosuje się rodzaju powierzchni – dywanu lub
twardej podłogi.
Boost: Intensywne czyszczenie uporczywego brudu.
Режимы работы
Устройство может работать в трех режимах в
зависимости от выполняемой задачи. Режимы быстро
переключаются одной кнопкой.
Эко: максимальное время работы, дольше чистка.
Авто/средний: оптимальный баланс для чистки пола
любого типа.
Подключите насадку с высоким крутящим моментом
для активации авторежима, в котором автоматически
осуществляется адаптация мощности между
ковровыми и твердыми напольными покрытиями.
Турбо: интенсивная очистка сложных загрязнений.
Načini porabe energije
Naprava ima tri nine porabe energije za različna
opravila. Nin ččenja lahko hitro spremenite s samo
enim gumbom.
Eko: Najdaljši čas delovanja, primeren za daljša ččenja.
Auto/Sred: Optimalno ravnovesje za ččenje vseh
talnih površin.
Namestite čistilno glavo z visokim navorom, da vklopite
samodejni način, ki samodejno prilagaja moč delovanja
med čiščenjem preprog oziroma gladkih površin.
Boost: Intenzivno čiščenje za trdovratno umazanijo.
Manuel d’utilisation
Manuale duso
Gebruikershandleiding
Instrukcja obsługi
Руководство по эксплуатации
Priročnik za uporabo
Charging
Your appliance will need to be fully charged before
first use.
Aufladen
Das Gerät muss vor dem ersten Gebrauch vollständig
geladen werden.
Carga
El dispositivo deberá estar totalmente cargado antes de
usarlo por primera vez.
Chargement
Votre appareil doit être complètement chargé avant la
première utilisation.
Carica
Prima del primo utilizzo, la ricarica dell’apparecchio
dovrà essere completa.
Opladen
Uw apparaat moet voor het eerste gebruik volledig
worden opgeladen.
Ładowanie
Przed pierwszym użyciem urządzenie musi być w
pełni naładowane.
Зарядка
Перед первым использованием устройство
необходимо полностью зарядить.
Polnjenje
Pred prvo uporabo mora biti naprava
popolnoma napolnjena.
Scan with your phone or QR reader to get the most out
of your machine.
Requires Apple iOS 11 or later, a compatible Android
device or a QR reader.
Scannen Sie den Code mit Ihrem Mobiltelefon oder
einem QR Scanner, um das Beste aus Ihrem Gerät
herauszuholen.
Erfordert mindestens Apple iOS 11, ein kompatibles
Android Gerät oder einen QR Scanner.
Scanee con su teléfono o su lector QR para sacar el
ximo partido a su máquina
Requiere Apple iOS 11 o versiones posteriores, un
dispositivo Android compatible o un lector QR.
Veuillez scanner avec votre téphone ou votre lecteur
de QR codes pour tirer le meilleur parti de votre
appareil.
cessite iOS Apple 11 ou plus récent, un appareil
Android compatible ou un lecteur de QR codes.
Scan with your phone or QR reader to get the most out
of your machine.
Requires Apple iOS 11 or later, a compatible Android
device or a QR reader.
Scan met de camera van uw telefoon of QR-lezer om
het meeste uit uw machine te halen.
Vereist Apple iOS 11 of later, een vergelijkbaar Android
apparaat of een QR lezer.
Zeskanuj telefonem lub czytnikiem kodów QR, aby w
pełni wykorzystać możliwości Twojego urządzenia.
Wymaga systemu iOS 11 lub późniejszego,
kompatybilnego urządzenia z systemem Android lub
czytnika kow QR.
Используйте камеру вашего телефона или
сканер QR-кодов для получения дополнительной
информации по вашему продукту.
Требуется устройство с операционной системой
Apple iOS 11 или более поздними версиями,
Android-совместимое устройство или сканер
QR-кодов.
Skenirajte s telefonom ali bralnikom QR, da kar
najbolje izkoristite svojo napravo.
Zahteva Apple iOS 11 ali novejšo različico, zdrljivo
napravo Android ali bralnik QR.
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Dyson V11 Absolute;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Dyson V11 Absolute εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του DysonV11 Absolute να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

Προδιαγραφές προϊόντων

Σχέδιο
Χρώμα προϊόντος Blue, Nickel
Χωρητικότητα σκόνης 0.76 L
τύπος κάδου σκόνης Χωρίς σακούλα
Αφαιρούμενη χειροκίνητη σκούπα yes
Μέγιστο μήκος σωλήνα 655.18 mm
Στήριγμα τοίχου yes
Χρώμα προϊόντος Blue, Nickel
τύπος κάδου σκόνης Χωρίς σακούλα
Χωρητικότητα σε στερεά 0.76 L
Απόδοση
τύπος καθαρισμού Στεγνός
Φίλτρο αέρος εισρόφησης -
Μέθοδος διαχωρισμού ρύπων Φιλτράρισμα
Επίπεδο θορύβου 84 dB
τύπος καθαρισμού Στεγνός
Φίλτρο αέρος εισρόφησης -
Μέθοδος διαχωρισμού ρύπων Φιλτράρισμα
Επίπεδο θορύβου 84 dB
Έλεγχος ισχύος Αυτοκίνητο
Ισχύς κινητήρα 545 W
Σύστημα φιλτραρίσματος yes
Βάρος και διαστάσεις
Βάθος 250 mm
Πλάτος 1286 mm
Ύψος 261 mm
Βάρος 3050 g
Βάθος 250 mm
Πλάτος 1286 mm
Ύψος 261 mm
Βάρος 3050 g
Πλάτος ακροφυσίου 250 mm
Πακέτα δεδομένων
Ύψος συσκευασίας 900 mm
Πλάτος συσκευασίας 271 mm
Βάθος συσκευασίας 154 mm
Ύψος συσκευασίας 900 mm
Πλάτος συσκευασίας 271 mm
Βάθος συσκευασίας 154 mm
Διαχείρηση ενέργειας
Απορροφητική ισχύς 38.6 W
Πηγή ισχύος Μπαταρία
Ισχύς κινητήρα 545 W
Αριθμός υποστηριζόμενων μπαταριών 7
Τάση μπαταρίας 25.2 V
Ο χρόνος φόρτισης 4.5 h
Μέγιστη ισχύς εισόδου - W
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό 35 W
Απορροφητική ισχύς 38.6 W
Πηγή ισχύος Μπαταρία
Αριθμός υποστηριζόμενων μπαταριών 7
Τάση μπαταρίας 25.2 V
Ο χρόνος φόρτισης 4.5 h
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό 35 W
Χρόνος εκτέλεσης 60 λεπτά
Πιστοποίηση Energy Star -
Εργονομία
Έλεγχος ισχύος Αυτοκίνητο
Πλενόμενο φίλτρο yes
Πλενόμενο φίλτρο yes
Στήριγμα τοίχου yes
Περιεχόμενο πακέτου
Μίνι βούρτσα yes
Μίνι κεφαλή yes
Βούρτσα παρκέ yes
Περιλαμβάνεται πλαίσιο στήριξης yes
Περιλαμβάνεται ακροφύσιο πατωμάτων no
Μίνι κεφαλή yes
Εργαλείο σχισμής yes
Βούρτσα καθαρισμού yes
Συναρμολόγηση κονταριού ηλεκτρικής σκούπας yes
Τηλεσκοπική ράβδος no
Βάση φόρτισης yes
Μηχανοκίνητο ακροφύσιο yes
περιλαμβάνεται ακκροφύσιο yes
Βούρτσα yes