Εγχειρίδιο Fagor VCE-1500

Fagor VCE-1500
9.9 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 42 σελίδες
ελληνικά
ΕγχειρίδιοFagor VCE-1500
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 • Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA

MOD.:

VCE-1500SC

ASPIRADOR / VACUUM CLEANER / ASPIRATEUR /

STAUBSAUGER / ASPIRAPOLVERE / HËÅKTPIKH

EKOYÐA / PORSZÍVÓ / VYSAVAČ / ODKURZACZ /

ПРАХОСМУКАЧКА / ПЫЛЕСОС

Noviembre 2006
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 •
Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
• Normas de seguridad 1
• Descripción general 7 - 8
• Montaje 9
• Funcionamiento 10
• Regulación de la potencia 11 - 12
• Cambio de bolsa y de filtros 13 - 14
• Limpieza 15 - 16
• Accesorios 17
• Almacenamiento 18
• Transporte 18
19
E
• Normas de segurança 2
• Descrição geral 7 - 8
• Montagem 9
• Funcionamento 10
• Regulação da potência 11 - 12
• Substituição da bolsa e de filtros 13 - 14
• Limpeza 15 - 16
• Acessórios 17
• Armazenamento 18
• Transporte 18
19
P
• Safety regulations 3
• General description 7 - 8
• Assembly 9
• Operation 10
• Adjusting the suction power 11 - 12
• Changing the bag and filters 13 - 14
• Cleaning 15 - 16
• Accessories 17
• Storing 18
• Transport 18
19
GB
• Normes de sécurité 4
• Description générale 7 - 8
• Montage 9
• Fonctionnement 10
• Réglage de la puissance 11 - 12
• Changement du sac et des filtres 13 - 14
• Nettoyage 15 - 16
• Accessoires 17
• Rangement 18
• Transport 18
20
F
• Sicherheitsnormen 5
• Allgemeine beschreibung 7 - 8
• Montage 9
• Funktionsweise 10
• Leistungseinstellung 11 - 12
Wechseln der staubbeutel und filter 13 - 14
• Reinigung 15 - 16
• Zubehör 17
• Aufbewahrung 18
• Transport 18
20
D
• Norme di sicurezza 6
• Descrizione generale 7 - 8
• Montaggio 9
• Funzionamento 10
• Regolazione della potenza 11 - 12
Sostituzione del sacchetto e dei filtri 13 - 14
• Pulizia 15 - 16
• Accessori 17
• Stoccaggio 18
• Trasporto 18
20
I
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.
O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.
The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User’s Manual.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben Modelle zu verändern.
Il fabbricante si riserva il diritto a modificare i modelli descritti in questo Manuale d’Istruzioni.
O kátáókåváóôÞò äéáôçñåß áðïêëåéóôéêÜ ôï äéêáßùìá íá ôñïðïðïéÞóåé ôá ìïíôÝëá ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óôï ðáñüí Åíôõðï Ïäçãéþí
.
A gyártó fenntartja magának a jogot a használati útmutatóban közölt műszaki adatok megváltoztatására.
Výrobce si vyhrazuje právo modifikovat modely popsané v tomto uživatelském návodu.
Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať modely opísané v tomto užívateľskom návode.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania modeli opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.
ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES
EN - INSTRUCTIONS FOR USE
FR - MANUEL D’UTILISATION
DE - GEBRAUCHSANWEISUNG
IT - MANUALE DI ISTRUZIONI
EL - ENTYÐÏ ÏÄÇÃÉÙN
HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
CZ - NÁVOD K POUŽITÍ
SK - NÁVOD NA POUŽITIE
PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI
BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
RU -
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Fagor VCE-1500 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Ηλεκτρικές σκούπες και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 9.9. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Fagor VCE-1500 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Fagor VCE-1500 και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Fagor VCE-1500 να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Fagor VCE-1500 προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Fagor VCE-1500.

Γενικά
Μάρκα Fagor
Μοντέλο VCE-1500
Προϊόν Ηλεκτρική σκούπα
Γλώσσα ελληνικά, Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Fagor VCE-1500 παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα