Εγχειρίδιο Fagor VCE-606

Fagor VCE-606
5.9 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 50 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοFagor VCE-606
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 • Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA

MOD.:

VCE-600 VCE-606

ASPIRADOR / VACUUM CLEANER / ASPIRATEUR

/ STAUBSAUGER / ASPIRAPOLVERE

 H§∂KTPIKH

EKOY¶A / PORSZÍVÓ / VYSAVAČ / VYSÁVAČ /

ODKURZACZПРАХОСМУКАЧКА / ПЫЛЕСОС

• NORMAS DE SEGURIDAD 1
• DESCRIPCION DEL PRODUCTO 7 - 8
• MONTAJE 9
• FUNCIONAMIENTO 10
• REGULACION DE LA FUERZA
DE ASPIRACION 11 - 12
• VACIADO DEL CONTAINER DE POLVO 13 - 14
• CAMBIO DE FILTROS 15 - 17
• LIMPIEZA 18
• ACCESORIOS 20
• ALMACENAMIENTO 21
• TRANSPORTE 21
22
E
• NORMAS DE SEGURANÇA 2
• DESCRIÇÃO DO PRODUTO 7 - 8
• MONTAGEM 9
• FUNCIONAMENTO 10
• REGULAÇÃO DA FORÇA DE ASPIRAÇÃO 11 - 12
• ESVAZIAMENTO DO CONTENTOR DE 13 - 14
• SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS 15 - 17
• LIMPEZA 18
• ACESSÓRIOS 20
• ARMAZENAMENTO 21
• TRANSPORTE 21
22
P
• SAFETY REGULATIONS 3
• PRODUCT DESCRIPTION 7 - 8
• ASSEMBLY 9
• OPERATION 10
• ADJUSTING THE SUCTION POWER 11 - 12
• EMPTYING THE DUST CONTAINER 13 - 14
• CHANGING THE FILTERS 15 - 17
• CLEANING 18
• ACCESSORIES 20
• STORAGE 21
• TRANSPORT 21
22
GB
• NORMES DE SÉCURITÉ 4
• DESCRIPTION DU PRODUIT 7 - 8
• MONTAGE 9
• FONCTIONNEMENT 10
• RÉGLAGE DE LA PUISSANCE
D’ASPIRATION 11 - 12
• VIDER LA CUVE POUSSRE 13 - 14
• CHANGER LES FILTRES 15 - 17
• ENTRETIEN 19
• ACCESSOIRES 20
• RANGEMENT 21
• TRANSPORT 21
23
F
• SICHERHEITSNORMEN 5
• PRODUKTBESCHREIBUNG 7 - 8
• MONTAGE 9
• FUNKTIONSWEISE 10
• EINSTELLEN DER SAUGKRAFT 11 - 12
• ENTLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS 13 - 14
• WECHSELN DER FILTER 15 - 17
• REINIGUNG 19
• ZUBEHÖR 20
• AUFBEWAHRUNG 21
• TRANSPORT 21
23
D
• NORME DI SICUREZZA 6
• DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 7 - 8
• MONTAGGIO 9
• FUNZIONAMENTO 10
• REGOLAZIONE DELLA FORZA
DI ASPIRAZIONE 11 - 12
• SVUOTAMENTO DEL
CONTENITORE DELLA POLVERE 13 - 14
• CAMBIO DEI FILTRI 15 - 17
• PULIZIA 19
• ACCESSORI 20
• STOCCAGGIO 21
• TRASPORTO 21
23
I
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.
O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.
The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User’s Manual.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben Modelle zu verändern.
Il fabbricante si riserva il diritto a modificare i modelli descritti in questo Manuale d’Istruzioni.
O k·t·Ûv·ÛtçÈ·› ·oÂÈÛtÈk¿ to ‰Èk·›ˆÌ· v· tpoooÈÛ t· ÌovÏ· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pv Evtuo O‰ËÒv
.




Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.
ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES
EN - INSTRUCTIONS FOR USE
FR - MANUEL D’UTILISATION
DE - GEBRAUCHSANWEISUNG
IT - MANUALE DI ISTRUZIONI
EL - ENT√ √¢∏°πøN
HU - 
CS - 
SK - 
PL - 
BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
RU -
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Abril 2008
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18
Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Fagor VCE-606 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Ηλεκτρικές σκούπες και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 5.9. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Fagor VCE-606 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Fagor VCE-606 και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Fagor VCE-606 να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Fagor VCE-606 προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Fagor VCE-606.

Γενικά
Μάρκα Fagor
Μοντέλο VCE-606
Προϊόν Ηλεκτρική σκούπα
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Fagor VCE-606 παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα