Εγχειρίδιο Indesit PWE 7128 W

Indesit PWE 7128 W
5.6 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 24 σελίδες
ελληνικά
ΕγχειρίδιοIndesit PWE 7128 W
1
CIS
Ðóññêèé, 1
CIS

ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ

Ñîäåðæàíèå

Ìîíòàæ, 2-3

Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå
Âîäîïðîâîäíîå è ýëåêòðè÷åñêîå ïîäñîåäèíåíèå
Ïåðâûé öèêë ñòèðêè
Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû, 4-5

Êîíñîëü óïðàâëåíèÿ
Äèñïëåé

Öèêë ñòèðêè, 6

Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå

ôóíêöèè, 7

Òàáëèöà ïðîãðàìì
Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ìîéêè

Ñòèðàëüíûå ïîðîøêè è áåëüå, 8

ß÷åéêà äëÿ ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà
Ïîäãîòîâêà áåëüÿ
Ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû

Ïðåäîñòîðîæíîñòè è ðåêîìåíäàöèè, 9

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè
Óòèëèçàöèÿ
Îòêðûâàíèå ëþêà âðó÷íóþ

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä, 10

Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà
Ïîðÿäîê ÷èñòêè ñòèðàëüíîé ìàøèíû
×èñòêà ÿ÷åéêè äëÿ ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà
Ïîðÿäîê ÷èñòêè íàñîñà
Ïðîâåðêà øëàíãà ïîäà÷è âîäû

Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ

óñòðàíåíèÿ, 11

Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, 12

PWE 7128 W

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

English,13
GB

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Indesit PWE 7128 W εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Πλυντήρια και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 5.6. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Indesit PWE 7128 W ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Indesit PWE 7128 W και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Indesit PWE 7128 W να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Indesit PWE 7128 W προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Indesit PWE 7128 W.

Γενικά
Μάρκα Indesit
Μοντέλο PWE 7128 W
Προϊόν Πλυντήριο
Γλώσσα ελληνικά, Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)
Διαχείρηση ενέργειας
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (παλιά) A+
Κατανάλωση ενέργειας πλύσης ανά κύκλο 1.14 kWh
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο 52 L
Κατανάλωση ισχύος 1850 W
Σχέδιο
Τοποθέτηση συσκευής Ελεύθερο
τύπος φόρτωσης Εμπρόσθια φόρτωση
Χρώμα προϊόντος Λευκός (Άσπρος)
Άλλα χαρακτηριστικά
Βαθμός πλυσίματος A
Απαιτήσεις ισχύος 220-240 V, 50 Hz
Απόδοση
Κλάση στροφών στεγνώματος B
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 1200 RPM
Χωρητικότητα κάδου 7 kg
Καθυστέρηση χρονοδιακόπτη έναρξης Ναι
Λειτουργία ξεπλύματος Plus Ναι
Προγράμματα πλύσης Hygiene/anti-allergy,Black
Βάρος και διαστάσεις
Πλάτος 595 mm
Βάθος 550 mm
Ύψος 850 mm
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Indesit PWE 7128 W παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα