Εγχειρίδιο Midland G5 XT H&W

Midland G5 XT H&W
6.2 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 2 σελίδες
ελληνικά
ΕγχειρίδιοMidland G5 XT H&W

MIDLAND G5 XT

PMR446 transceiver

Thanks for choosing Midland! Midland G5XT is a portable
transceiver that is free use in almost all European countries. For
further information, we suggest you look at the “Restrictions on the
use” chart.
Combining the latest technology in radio communication along with a
sturdy mechanical frame, the Midland G5XT makes the ideal and effective
solution for the professionals who need to stay in touch with colleagues
(construction sites, buildings, hotels, trade fairs, shows) or with leisure
users that just want to keep up with friends and family.
Its robust frame and the simple design make it ideal for any activity.

CONTENT

• 2MIDLAND G5 XTtransceiver

• 6Ni-MHrechargeablebatteries

• 2beltclips

• 2wallchargers

COVERAGE/RANGE

Themaximumrangedependsonterrainconditionandisobtainedduring
useinanopenspaces.
Theonlylimitationstomaximumpossiblerangeareenvironmentalfactors
suchasblockagecausedbytrees,buildings,orotherobstructions.Inside
acarorametallicconstruction,therangecanbereduced.
Normallythecoverageinthecity,withbuildingsorotherobstructionsis
about1 or 2 Km.Inopenspacesbutwithobstructionsliketrees,leaves
orhousesthemaximumpossiblerangeisabout4-6 Km.Inopenspaces,
without obstructions and in sight, like for example in mountain, the
coveragecanbemorethan12 Km.

DESCRIPTION OF THE CONTROLS

AND FUNCTIONS

DISPLAY

YourmidlandG5XTkeepsyouconstantlyupdatedaboutitsoperational
status through a Liquid Crystal Display (LCD).The symbols and their
correspondingparametersthatmayappear,accordingtotheoperational
statusofthedevice,aredescribedasfollows:
TX Appears while you are transmitting a signal (PTT button
pressed)
RX Meansthattheradioisreceivingasignal.
 Indicatesthechannelselected
 Indicatesthesubaudiotoneselected.(of-38).
VOX IndicatesifVOXMODEisactive.
 Indicatesthebatterylevel.
 IndicatesiftheOutofRangeisactive.
 Indicatesthatthebabysittingfunctionison.

DESCRIPTION OF THE CONTROLS

Refertothispicturetoidentifythevariouspartsofthedevice:
ANTENNA
BUILT-IN SPEAKER - Here is where the
speakerishoused.
BUILT-IN MICROPHONE - Here is where
soundispickedupbythemicrophone.
PTT(pushtotalk)Pushthisbuttontotransmit.
▲▼ use these buttons for changing the
settings
/  - Pressing this button you can use the
Outofrangefunction.Ifyoukeepitpressedfor
about5seconds,thekeypadlockisactivated.
MODE/
- Press this button to enter the
radio’smenu.Ifyoukeepitpressedforabout3
seconds,youturnon/turnofftheradio.
EXTERNAL SPEAKER/MIC/CHG JACK - allows the connection with
externaldevicesasheadsets,microphones,charger…

OPERATIONS AND FUNCTIONS

POWER ON/POWER OFF

Press and keep pressing the button for about 3 seconds. The
transceiverwill make 3differentbeep tones andthe display willdoan
autoscanningfor about 1second.Youwillvisualizeonthedisplaythe
lastusedchannel.

VOLUME ADJUSTMENT

Usethe▲▼toincreaseordecreasethevolumesetting.

CHANNEL SELECTION

Pressthe MODE button. Thenumber ofthe channelwill start ashing
onthedisplay.
Pressthescrollbuttons▼▲tillyouselectthedesiredchannel.Pressthe
PTTbuttontoconrm,orwaitfor5seconds.
Channel FREQ. RX/TX (MHz) Channel FREQ. RX/TX (MHz)
01 446.00625 05 446.05625
02 446.01875 06 446.06875
03 446.03125 07 446.08125
04 446.04375 08 446.09375
Thepre-setchannelscorrespond(asherefollowing)to:
Channel CTCSS Channels and tones Channel CTCSS Channels and tones
09 correspondtochannel0116 17 correspondtochannel0131
10 correspondtochannel0216 18 correspondtochannel0331
11 correspondtochannel0316 19 correspondtochannel0531
12 correspondtochannel0416 20 correspondtochannel0731
13 correspondtochannel0516 21 correspondtochannel0231
14 correspondtochannel0616 22 correspondtochannel0431
15 correspondtochannel0716 23 correspondtochannel0631
16 correspondtochannel0816 24 correspondtochannel0831
For displaying the channel/sub audio tone
TomomentarilydisplaythePMR446channelandthesubadiotoneused
inthepre-setchannels,gotothedesiredchannel(from9to24)andkeep
pressedthebuttons▲▼for5seconds.

TRANSMISSION AND RECEPTION

To communicate, all radios in your group must be set on the same
channel.
Totransmit,pressandholdthePTTbuttonandspeakinanormalvoice
intothemicrophone
.TheTX”iconwillappearcontinuouslyontheLCD
displaywhiletransmitting.
Youcancommunicatealsousinganexternalaccessoryorahandmic,
pressingandholdingthePTTbuttononthesideofthehandmic.Fora
maximumclarity,holdthedeviceatadistanceofabout2/3cm.
ToreceiveaCALL,releasethePTTbutton.The“RX”iconwillappearon
thedisplaywhenyourradioisreceivingatransmission.

SQUELCH

With the SQUELCH function, noises can be suppressed on the free
channel.InMIDLAND G5 XTthisfunctionisalwaysactive.

KEYPAD LOCK

Keeppressedthebutton forabout5secondsandthelockfunctionwill
beactivated.“Lc on”willappearonthedisplay.
Todisablethisfunction,keeppressedagainthebutton
for5seconds
approx.Thedisplaywillshow“Lc of”.

CTCSS TONES

The CTCSS tones are codes that can be added to the channels for
creating new private ones. For each channel you can choose until 38
CTCSS.
Theaddition ofthesecodes canbe made onthe mainPMR channels
(from01to08).
Thepre-setchannelsfrom9to24cannotbemodied.
ToselectaprivacycodeforthecurrentchannelpresstwicetheMODE
button,thenwiththescrollbuttons▲▼selectthedesiredcode.
To conrm the selection, press the PTT button orwait for 5seconds.
con tutte le funzionalità attive, oppure in modalità “Baby Sitter” con
attive solo le funzionalità speciche per l’utilizzo come baby monitor
(controllodelbambinonellaculla).Perimpostarelaradiodaposizionare
vicinoallaculladelbambino,premereiltastoMODEdiversevolte,no
avisualizzare suldisplaylavoce“bp of” (baby sitter off).Oragrazie
aitasti▲▼potetescorreretraledueopzionipossibilieselezionatela
voce“b”(cheidentica“baby”).PremetequindiiltastoPTTperconferma
o aspettate 5 secondi. Sul display apparirà l’icona
che vi indicherà
che la funzione èattiva.Avendo selezionatol’opzione “b”, suldisplay
compariràl’indicazionedelcanale“b1”.Oraprendetel’altraradio,quella
che utilizzeràil genitore e fate la stessa procedura selezionando però
questavolta l’opzione “p” (che indica“parent”).Anche in questocaso
apparirà l’icona
sullo schermo, che vi indicherà che la funzione è
attiva,insieme all’indicazionedelcanale“p1”.Potrebbecapitarecheil
canaleselezionatosiadisturbato,quindièopportunoscegliereunaltro
canale.PremereiltastoMODEunavoltaecambiatecanaleconitasti
e▼(questaproceduravafattasuentrambeleradio).Sonodisponibili
9canali,da“p1”a“p9”perlaradiodelgenitore(parent)eda“b1”a
“b9” perlaradiodelbambino(baby).Naturalmente entrambe le radio
devono essere posizionate sullo stesso numero di canale.
Esempio: se la radio posta vicino al bambino è stata impostata sul canale
“b4”, la radio del genitore dovrà essere posizionata sul canale “p4”.
Lamodalità“babysitter”offreunaseriedifunzionalitàspecicherealizzate
perl’utilizzocomebabymoniotr:
Trasmissione automatica radio baby (vox): la radio del bambino
andràautomaticamenteintrasmissionequandocapteràunqualsiasi
rumore emesso nelle sue vicinanze (per esempio bambino che
piange)
Verica della portata (automatico): se la radio del genitore si
allontanatroppoerisultaesserefuoriportata,dopocirca2minutila
radioemetteunsegnalesonoro,indicandocheseilbambinodovesse
piangerenonlosisentirebbe.Alriavvicinamentoequindirientrandoin
portata,laradiononemetteràpiùtalesegnalesonoro.
Verica della portata (manuale):sevoleteassicurarvichelaradio
delbambinosiainportataefunzionante,poteteinviaremanualmente
dallaradiodelgenitore,unarichiestadiverica.Premetebrevemente
il tasto (
/ ).Se la radio del bambino risponde, verrà emessoun
segnalesonoro.
Parlare al bambino: in ogni momento potete parlare al bambino
semplicementepremendoiltastoPTTpresentesullaradio.Mentreil
bambinopiange,cioèquandolavostraradioèinricezione,dovreste
aspettarecheilbambinosmettadipiangereperchèpossiateparlare
(nel tentativo magari di tranquilizzarlo). Grazie alla funzione “Talk
Back” la radio smette automaticamente di trasmettere dopo circa
20secondiditrasmissionecontinua(ancheseilbambinostaancora
piangendo),dandovicosìlapossibilitàdiparlargli.
Per disabilitare la funzione baby sitter è sufciente premere il tasto
MODEdiversevolte,noavisualizzaresuldisplaylavoce“bp p”, o “bp
b”. Con i tasti ▲▼ selezionate “bp of”poipremereiltasto PTTper
confermaoattendere5secondi.
Oralaradiohalafunzionebabysitterdisattivataetuttelefunzionalità
standardsonotornateattive!
CANALI BABY SITTER
Canale Frequenza Ctcss Ch Livello VOX Out of range
Canale
corrispondente
b1 446.00625 156.7(25) OnLv4 Of 0125
b2 446.01875 156.7(25) OnLv4 Of 0225
b3 446.03125 156.7(25) OnLv4 Of 0325
b4 446.04375 156.7(25) OnLv4 Of 0425
b5 446.05625 156.7(25) OnLv4 Of 0525
b6 446.06875 156.7(25) OnLv4 Of 0625
b7 446.08125 156.7(25) OnLv4 Of 0725
b8 446.09375 156.7(25) OnLv4 Of 0825
b9 446.09375 Of OnLv4 Of 08
p1 446.00625 156.7(25) Of OnAU 0125
p2 446.01875 156.7(25) Of OnAU 0225
p3 446.03125 156.7(25) Of OnAU 0325
p4 446.04375 156.7(25) Of OnAU 0425
p5 446.05625 156.7(25) Of OnAU 0525
p6 446.06875 156.7(25) Of OnAU 0625
p7 446.08125 156.7(25) Of OnAU 0725
p8 446.09375 156.7(25) Of OnAU 0825
p9 446.09375 Of Of OnAU 08
PervisualizzaremomentaneamenteilcorrispondentecanalePMR446e
iltonosubaudioutilizzatodeicanaliBabysitter,posizionarsisulcanale
volutoetenerepremutoper5secondiitasti▲▼.

VANO BATTERIA E CLIP DA CINTURA

Laclipposteriorediserievipermettedissare
facilmente il ricetrasmettitore alla cintura.
Tuttavia questa va rimossa nel caso in cui
dobbiaterimuoverelebatterie.
Perrimuoverelaclipcinturasollevarelalinguetta
centraleefarscivolarelaclipversoilbasso.
Per ssare nuovamente la clip all’apparecchio,
posizionatela nell’apposita scanalatura, posta
sul retro del ricetrasmettitore, e fatela scorrere
nchènonlaudiretescattare.
Dopoaver rimossolaclipspingereilcoperchio
del vano batteria verso il basso ed inserire 3
batterieAAAalcalineoppurericaricabili.

RICARICA DELLE BATTERIE E RISPARMIO ENERGIA

Midland G5XTèdotatodiundispositivoautomaticodirisparmiobatterie
checonsentediridurreiconsumidellebatterienoal50%.
Selaradiononricevealcunsegnalepercircasettesecondilafunzione
vieneattivataautomaticamente.
Inserire nella presa MIC/CHG” lo spinotto dell’apposito caricatore
originale.
Si raccomanda di caricare le batterie esclusivamente con l’apposito
caricatore.
Perunacaricacompletadellebatteriesononecessarie5/6ore.
Ricordiamo e raccomandiamo che per un rendimento migliore, la
carica va effettuata con l’apparato spento e quando le batterie sono
completamentescariche.
Ildisplay,primadellospegnimentocompletodellaradio,mostreràl’icona
bt lo”
.
Per caricare le batterie ricaricabili Ni-MH occorre inserire la spina del
cavodiricaricainunapresadialimentazione.

ATTENZIONE:

! Non sovraccaricate le batterie! Quando le batterie sono
completamente cariche, il processo di carica non si blocca
automaticamente.
Non dimenticate quindi di staccare al più presto il ricetrasmettitore
dal caricabatteria non appena é trascorso il tempo necessario;
diversamente, potreste danneggiare le batterie e/o il
ricetrasmettitore.
! Non cercate di caricare batterie alcaline o comunque batterie non
ricaricabili. Accertatevi che nel vano batterie dell’apparecchio,
con il caricabatterie collegato, siano inserite esclusivamente
batterie ricaricabili NI-MH!
Le batterie alcaline non sono ricaricabili! Batterie non idonee
possono perdere liquido, esplodere o anche bruciare e causare
gravi danni!
! L’utilizzo di un caricabatterie non originale può causare danni al
vostro apparecchio o causare esplosioni e lesioni personali.
! Non gettate mai le batterie nel fuoco, né avvicinatele a sorgenti di
calore: possono causare esplosioni e lesioni personali.
Smaltite le batterie esclusivamente seguendo le normative
locali.
! Non mescolate assieme batterie vecchie e nuove e/o di tipo
diverso e/o utilizzate in modo diverso.

Effetto memoria delle batterie ricaricabili

LebatteriericaricabiliNi-MH(Nickel-metal-idrato)possonoesseresoggette
aquellochevienechiamato“EffettoMemoria”.Quest’ultimosimanifesta
con una drastica diminuzione dell’autonomia d’uso dell’apparecchio
e viene innescato se, sistematicamente, ricaricate le batterie prima di
averloscaricatodeltuttoe/ononlecaricatecompletamente.
Perevitareilmanifestarsidell’effettomemoria:
• Quando possibile, ricaricate le vostre batterie ricaricabili solo dopo
averloscaricato completamente(no ache l’apparecchiosi spegne
conilnormaleuso)
• Non scollegate il caricabatterie prima del tempo necessario ad
effettuareunacaricacompleta.
• Scaricateecaricateafondolebatteriealmenoduevoltealmese.
Per eliminare l’effetto memoria, basta semplicemente effettuare tre o
quattrociclidiscarica/caricaprofonda.

MIDLAND G5 XT

Ricetrasmettitore PMR446

Grazie per aver scelto i prodotti Midland! L’apparato Midland G5XT
è un ricetrasmettitore che può essere utilizzato senza licenza, in
quasi tutta Europa. Per ulteriori informazioni, consultate la tabella
“Restrizioni all’uso”.
Come previsto da dl 259 del 01/08/2003 e da nota 101C del PNF, gli
apparati PMR446 sono soggetti ad una dichiarazione d’utilizzo e ad un
contributo annuo. Per ottenere la modulistica e le modalità di ottenimento
dell’autorizzazione generale contattate l’Ispettorato Territoriale nel
vostro capoluogo di regione o visitate il sito web del Ministero delle
Comunicazioni (www.urpcomunicazioni.it oppure www.urpcomunicazioni.
it/ispettorati).
L’utilizzo dell’apparato è consentito solamente dopo aver inviato la pratica
all’Ispettorato Territoriale.
Raccomandiamo di conservare una copia di tale pratica.
L’apparatoMidland G5XTgrazieall’utilizzodelletecnologiepiùavanzate
nel campo della radiocomunicazione ed alla sua robusta struttura
meccanica è decisamente la soluzione più afdabile ed ideale per la
gestioneprofessionaledi teamdilavoro,perlacomunicazioneconpiù
persone all’interno di cantieri, di edici, nelle manifestazioni sportive,
spettacoli,ereedalberghiosemplicementeèlasoluzioneidealeperil
tempolibero(escursioniinmontagna,inmoto,inbicicletta,ecc).

DOTAZIONE

• 2RicetrasmettitoriMidland G5XT

• 6batteriericaricabiliNi-MH

• 2Clipdacintura

• 2Caricatoridamuro

COPERTURA/PORTATA

Leprestazionideiricetrasmettitoridipendonodallecondizioniambientali
ed atmosferiche. Fattori ambientali quali alture, edici, alberi, fogliame
possonodiminuirelacopertura.
Le prestazioniottimali si ottengono in campo aperto mentre la portata
sipotràridurre,peresempioall’internodiun’automobileodiunedicio.
Tipicamente la copertura in città, in presenza di edici è di 1-2 Km.
Incampoaperto,maconpresenzadialberi,case,fogliame,lacopertura
èdi4-6 Km.
Incampoaperto,avistae senza nessuntipod’interferenza,comeper
esempio in montagna, la copertura può essere anche superiore ai12
Km.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

DISPLAY

IlvostroricetrasmettitoreutilizzaundisplayLCD(acristalliliquidi);isimboli
ediparametrichepossonoappariredivoltainvoltasonoiseguenti:
TX Comparequandostatetrasmettendo(pulsantePTTpremuto).
RX Apparesuldisplayquandoilricetrasmettitorestaricevendoun
segnale.
Questeduecifreindicanoilnumerodelcanaleselezionato.
 Queste piccole icone indicano il codice del tono CTCSS
selezionato(of-38).
VOX IndicaquandolafunzioneVOXèattiva.
 Ilsimbolodellabatteriaindicalostatodicaricadellebatterie.
 Indicachelafunzioneoutofrangeèattiva.
 Indicacheèattivalafunzionebabysitting.

DESCRIZIONE DELL’APPARATO

MIDLAND G5 XT

Fateriferimentoall’immagineperidenticaretutteleparti
principalidell’apparato.
ANTENNA
ALTOPARLANTE-Serveperriceverel’audio.
-Inquestopuntositrovailmicrofonoperla
trasmissione.
PTT - Premendo il pulsante permette la
trasmissionevocaleelacomunicazione.
▲▼-Incrementa/decrementailvolumeaudio
inricezione.
/ -serveperinviareunsegnaledichiamata
dell’outofrangeoppuretenendo premuto per
circacinquesecondiperattivareilbloccodella
tastiera.
MODE/
- La pressione di questo pulsante
permettedientrarenelmenudicongurazione
dellaradio,mentretenendopremutopercirca
tresecondipermettediaccendereospegnere
l’apparato.
PRESA ESTERNA “SPK/MIC-CHG”
Consenteilcollegamentoadispositiviesterni
quali:cufe,microfoni,caricatoreecc(2pin).

OPERAZIONI G5XT

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere e tenere premuto il tasto per circa tresecondi. L’apparato
emetteràtrebeepditonalitàdiverse,ildisplayeseguiràunautotestper
unsecondoevisualizzeràl’ultimocanaleutilizzato.

REGOLAZIONE VOLUME

Perregolareilvolumesullivelloottimale,premereitasti▲▼nchénon
siottieneillivellodesiderato.

SELEZIONE CANALI

PremereunavoltailtastoMODEediseguitoitasti▲▼perselezionare
uno dei canali disponibili. Premere PTT per confermare la selezione
effettuataoppureattenderecirca5secondi.
Icanalidisponibilisono8.
CANALE FREQ. RX/TX (MHz) CANALE FREQ. RX/TX (MHz)
01 446.00625 05 446.05625
02 446.01875 06 446.06875
03 446.03125 07 446.08125
04 446.04375 08 446.09375
Visono anche canali pre-registratiche corrispondocome riportato qui
diseguitoa:
CANALE CANALE E TONI CTCSS CANALE CANALE E TONI CTCSS
09 corrispondealcanale0116 17 corrispondealcanale0131
10 corrispondealcanale0216 18 corrispondealcanale0331
11 corrispondealcanale0316 19 corrispondealcanale0531
12 corrispondealcanale0416 20 corrispondealcanale0731
13 corrispondealcanale0516 21 corrispondealcanale0231
14 corrispondealcanale0616 22 corrispondealcanale0431
15 corrispondealcanale0716 23 corrispondealcanale0631
16 corrispondealcanale0816 24 corrispondealcanale0831
PervisualizzaremomentaneamenteilcanalePMR446eiltonosubaudio
utilizzatoposizionarsisulcanalevolutoetenerepremutoper5secondi
circa,itasti▲▼.Ildisplaymostreràilcanalescelto.

TRASMISSIONE E RICEZIONE

Percomunicareconaltreradio,ènecessariochetuttesianosintonizzate
sullostessocanale.
Pertrasmettere,premereilpulsantePTTeparlareconuntonodivoce
normale nel microfono
. L’icona TX” apparirà sul display durante la
trasmissione. E’ possibile comunicare anche usando un accessorio
esterno o un microfono palmare tenendo premuto l’apposito pulsante
PTT.Perunamassimachiarezzadellavocetenereilmicrofonodistante
dallabocca2/3centimetri.
Perpoterricevere,rilasciareilpulsantePTT.
Suldisplayappariràl’icona“RX”.

SQUELCH

eliminazione dei rumori di fondo/estenzione copertura

NelMIDLAND G5 XTilltroperlariduzionedelrumoredifondo(squelch)
èsempreattivo.

BLOCCO TASTIERA

Premendopercirca5secondiiltasto verràattivatoilbloccotastiera.
Suldisplayappariràpertresecondi“Lc on”.
Perdisattivarepremeree tenere premutonuovamenteiltasto
per5
secondi.Ildisplayvisualizzerà“Lc of”.

TONI CTCSS

ItoniCTCSSsonodeicodicichepossonoessereaggiuntiaicanaliper
crearnealtripersonali.
Perognicanale,sipossonosceglierenoa38codiciCTCSSdifferenti.
L’implementazione diquesti codici può essere fatta solo sugli 8 canali
principali(da01a08).
Icanalipre-registratida9a24nonpossonoesseremodicati.
Per attivare i codici CTCSS premere due volte il pulsante MODE, poi
tramiteitasti▲▼selezionareiltonodesiderato“of-38”.Perconfermare
premereilpulsantePTToattenderecinquesecondi.Suldisplayapparirà
iltonoscelto.
Per disabilitare le funzioni CTCSS selezionare il canale desiderato,
premereil pulsanteMODE sino a visualizzare sul display il codice del
tonoCTCSSlampeggianteadestra,eselezionare“of”tramite▲▼.
PerconfermarepremerePTToattendere5secondi.
N.B.: Per poter comunicare con le altre radio le impostazioni dei toni
devonoesserelestesse.

Toni CTCSS

Numero
sul display
Tono
frequenza Hz
Numero
sul display
Tono
frequenza Hz
Numero
sul display
Tono
frequenza Hz
01 67.0 14 107.2 27 167.9
02 71.9 15 110.9 28 173.8
03 74.4 16 114.8 29 179.9
04 77.0 17 118.8 30 186.2
05 79.7 18 123.0 31 192.8
06 82.5 19 127.3 32 203.5
07 85.4 20 131.8 33 210.7
08 88.5 21 136.5 34 218.1
09 91.5 22 141.3 35 225.7
10 94.8 23 146.2 36 233.6
11 97.4 24 151.4 37 241.8
12 100.0 25 156.7 38 250.3
13 103.5 26 162.2
VOX
Il G5XT ha 4 livelli di VOX (off,1,2,3,4). Questa funzione permette di
attivarelacomunicazionesenzapremereilpulsantePTT.E’sufciente
parlareelacomunicazionevieneattivata.
Lasensibilitàèregolabilesu3livelli(livello1piùsensibile)eattivabilecon
osenzaaccessori,ilquartolivellodisponibileattivalafunzioneVOX con
Talkback:nelcasoincuiunodeidueapparatitrasmetteininterrottamente
perpiùdi20secondi,ilVOXTalkbackneinterrompelatrasmissioneper
dieci secondi, liberando il canale e concedendo così all’altro utente la
possibilitàdiparlare.
PerattivareivarilivellidelVOXpremereiltastoMODEnoavisualizzare
sul display Vo of” e VOX”in alto asinistra lampeggiante, dopodiché
tramiteitasti▲▼selezionare“1”,”2”,”3” o “4”Perconfermarepremere
ilpulsantePTToattenderecinquesecondi.
Per disattivare la funzione VOX seguire le indicazioni sopra indicate
selezionandolavoce“off”.

BEEP TASTIERA

Questafunzione,seattiva,generaunbeepaudioognivoltachesipremeun
tasto.Nelcasosidesideriescludereilbeepaudio,èpossibilefarlopremendo
il tasto MODE, sinoavisualizzare suldisplay bP on”,epoiselezionare
tramiteitasti▲▼“bP of”.
ConfermarepremendoilpulsantePTToppureattendere5secondi.Inquesto
modo, allapressione diuntastonon sisentirà alcunsuono.Perattivare
questafunzioneripeterelaproceduraindicataselezionando“bPon”.

ROGER BEEP

(Tonalità di conferma ne conversazione)

AlrilasciodeltastoPTT,quindiallanediognitrasmissione,vieneemessa
unatonalità,cheindicaalvostrointerlocutorechepuòiniziareaparlare.
Nel G5XT questa funzione si attiva premendo il tasto MODE, sino a
visualizzaresuldisplay“rb of”;conitasti▲▼selezionare“on”.
PremereilpulsantePTToppureattendere5secondiperconfermarela
programmazione.
Perdisattivarelafunzioneripeterelaproceduraindicataselezionandorb of”.
CALL
G5XTconsentediinviareunsegnalesonorodiavvisochiamataatuttigli
utentisullostessocanale;perinviarelachiamataoccorrepremeredue
voltevelocementeilpulsantePTT.
Sul display apparirà l’icona TX e il tono può essere sentito sul proprio
altoparlanteperlaconferma.Sonodisponibilitresuoneriedifferenti(off/1-3).
Per selezionare i toni premere il tasto MODE no a visualizzare sul
display“CA”conilnumerodeltonoattivo.Tramiteitasti▲▼sipossono
ascoltare e selezionare le 3 melodie pre-impostate. Occorre precisare
checiòèpossibilesoloselaradioèimpostatasuBP on”,ossiasolo
seèattivol’audio.
ConfermarepremendoPTToppureattendere5secondi.
PerdisattivarequestafunzioneripeterelaproceduraselezionandoCA of”.

DUAL WATCH

Questafunzionepermettedimonitorare,costantementeinricezione,un
secondocanaleoltreaquelloinuso.
PerattivarequestafunzionepremereiltastoMODEripetutamentesinoa
visualizzaresuldisplay“of-TX/RX”.
Conitasti▲▼selezionareilsecondocanalechesidesideramonitorare;
seinoltresivuoleimpostareuntonoCTCSSpremereancoraMODEe
selezionare tramite i tasti ▲▼ il tono scelto. Premere il pulsante PTT
oppureattendere5secondiperconferma.
PerinterromperelafunzioneDUAL WATCH,premereiltastoMODE.
Quandola radio riceveràun segnale suunodei duecanalimonitorati,
la funzione DUAL WATCH” viene momentaneamente sospesa,
permettendolatrasmissioneelaricezionesulcanaleinquelmomento
inuso.
Dopo5secondi,senonvieneeffettuatanessunaattivitàditrasmissione
oricezione,lafunzioneDUAL WATCHriprende.

OUT OF RANGE

Midland G5XT ha lapossibilità di selezionareoutof rangemanualeo
automatico.
Grazieaquestafunzioneèpossibilevericareseunacoppiadiapparati
rimanesempreinportata.
PerattivaresuentrambeleradiolafunzioneOutofRange:
Out of range automatico:
PremereiltastoMODEsinoavisualizzaresuldisplayOU of”;selezionare
quindiconitasti▲▼lamodalità“OU AU”(automatico).
ConfermareleimpostazioniconilpulsantePTToattendere5secondi.
Suldisplayapparirà
.
Dalmomentoincuiledueradiovengonoaccoppiate,automaticamente
sitrasmetterannoavicendauncodicedicontrolloogni60secondi.Non
appenaquestatrasmissionesiinterrompeedunodeidueapparatinon
riceve il codice di controllo per più di 2 volte consecutive, sul display
lampeggeràl’icona“OU no”(fuoriportata)elaradioemetteràunsuono
diavviso.Inoltre, l’icona
lampeggeràsul displaynchéla radio non
torneràinportata.
Out of range manuale:
PremereiltastoMODEsinoavisualizzaresuldisplayOU of”;selezionare
quindiconitasti▲▼lamodalità“OU PB”(manuale).
ConfermareleimpostazioniconilpulsantePTToattendere5secondi.
Suldisplayapparirà
.
Perinviarelarichiestamanualmentepremereiltasto(
/ ).
Selaradiorisultaessereinportataemetteràilsuonodichiamatascelto
secondo l’impostazione CA”, mentre se non sentirete alcun suono di
avvisolaradiorisulteràfuoriportata.
Inoltre, la radio in ricezione risponderà sempre ad una richiesta da
parte della radio richiedente, senza che anch’essa debba essere
precedentementeimpostata.
Perdisattivarelafunzione,premereiltastoMODEsinoavisualizzaresul
display“OUAU”o“OUPB”;quindi,selezionarecon▲▼“OU of”.

FUNZIONALITÁ BABY SITTER

Midland G5XT può operare in due modalità distinte: radio standard

ITALIANOENGLISH

L’effetto memoria non va confuso con la normale vita delle batterie che
é mediamente di circa 300-400 cicli di carica/scarica. E’ normale che
l’autonomia operativa si riduca quando le batterie stanno raggiungendo il
termine del ciclo di vita; in questo caso sostituite le batterie.

INDICAZIONE LIVELLO DELLE BATTERIE

Il livello di potenza delle batterie del G5 XT viene indicato attraverso
un’iconapostainaltoadestradeldisplay .
Quando il numero delle barre è completo, il pacco batteria è carico;
mentre quando il livello della batteria è basso il display mostrerà
lampeggiante.Questoindicheràlanecessitàdiricaricarelabatteria.

UTILIZZO E CURA DELLA RADIO

! Utilizzare un panno morbido per pulire la radio. Non usare alcool
o detergenti.
! Non immergere nell’acqua.
! Spegnere la radio e rimuovere le batterie durante un lungo tempo
di inutilizzo.

AVVERTENZE

NON APRITE LA RADIO PER NESSUN MOTIVO!!
Lameccanicaedelettronicadiprecisionedicuiécompostol’apparato
richiedeesperienzaestrumentazione;perlostessomotivolaradionon
vaassolutamenteriallineata,essainfattiégiàstatataratainfabbricaper
lemassimeprestazioni.
L’aperturadelricetrasmettitoredapartedipersonalenonautorizzatofarà
decadereautomaticamentelagaranzia.

DEUTSCHESPAÑOL

fromthebaby’sradio, after2minutes an alertbeeptone is emitted
from the “parent” radio, advising you that the two radios are not in
rangeanymore.Youmustreducethedistancebetweentheradiosto
stopthealertsound.
Manual out of range:youcanalsomanuallycheckifthe“baby”radio
isinrange.Brieypressthebutton
/ onthe“parent”radio.Ifthe
tworadiosareinrange,youwill hear the “CA” tone previously set,
otherwiseifyoudon’thearanytone,thatmeansthatyourradioisout
ofrange.
Talk to the baby:normallyatanymoment,youcantalktothebaby
justpressingthePTTbuttonontheparent’sradio.Butifthebabyis
crying(thatmeansthattheradioistransmitting),youshouldwaituntil
thebabystopscrying.ThankstotheTalk backfunction,ifyouhear
yourbabycryingformorethan20seconds,theVOX Talkbackstops
thetransmissionfor10seconds,permittingyoutotalkandcalmthe
babydown.
Todisablethebabysitterfunction,presstheMODEbuttonseveraltimes,
till“bp b”or“bp p”isdisplayed;Pressnowthebuttons▲▼tochoose
bp of”.ConrmyourselectionbypushingPTTorwaitfor5seconds.
Nowthebabysitterfunctionisdisableandallthestandardfunctionsare
back.
BABY SITTER CHANNELS
Channel Frequency CTCSS Ch Vox level
Out of
range
Correspon-
ding channel
b1 446.00625 156.7(25) OnLv4 Of 0125
b2 446.01875 156.7(25) OnLv4 Of 0225
b3 446.03125 156.7(25) OnLv4 Of 0325
b4 446.04375 156.7(25) OnLv4 Of 0425
b5 446.05625 156.7(25) OnLv4 Of 0525
b6 446.06875 156.7(25) OnLv4 Of 0625
b7 446.08125 156.7(25) OnLv4 Of 0725
b8 446.09375 156.7(25) OnLv4 Of 0825
b9 446.09375 Of OnLv4 Of 08
p1 446.00625 156.7(25) Of OnAU 0125
p2 446.01875 156.7(25) Of OnAU 0225
p3 446.03125 156.7(25) Of OnAU 0325
p4 446.04375 156.7(25) Of OnAU 0425
p5 446.05625 156.7(25) Of OnAU 0525
p6 446.06875 156.7(25) Of OnAU 0625
p7 446.08125 156.7(25) Of OnAU 0725
p8 446.09375 156.7(25) Of OnAU 0825
p9 446.09375 Of Of OnAU 08
TomomentarilydisplaythePMR446channelandthesub-audiotoneof
theBabysitterchannel,,gotothedesiredchannelandkeeppressedthe
▲▼buttonsfor5seconds.

THE BATTERY COMPARTMENT AND THE BELT CLIP

Installingandremovingthebeltclip:
withthebeltclipyoucaneasilyattachthe
transceivertoyourbelt.
The clip however, must be removed in
ordertoinstallorchangethebatteries.
Toremovethebeltclipliftthetriggerand
slidetheclipdown.
Toxtheclipbacktothedeviceslotitin
theguides at thebackof thetransceiver
untilitclicksintoplace.
Installationofthebatteries:
1) Removethebeltclip
2) Insert theAAAAlkaline battery or the
rechargeable battery into the battery
compartment;
3) Replace the battery cover and xthe
beltclip.

RECHARGING THE BATTERY AND POWER SAFE

Thebatterypowersavingfeatureenablesareductionintheconsumption
ofupto50%;powersavingcomesonautomaticallywhenthetransceiver
doesnotreceiveanysignalformorethan7seconds.
To recharge the batteries you need to connect the socket of the wall
adaptortoamainpowersocketandinsertthejackofthewalladaptorinto
thechargingjackoftheG5 XT.Ittakes5/6hourstofullyrecharge.
Formaximumbatterylife,werecommendchargingthebatterypackwhen
theG5 XT isoffandthelowbatteryiconcomeson.
Whenthebatteriesare discharged, theiconappearsbt lo”
onthe
display.

WARNINGS:

! Do not overcharge the batteries! When these are fully charged the
charging process does not stop automatically.
Do not forget therefore, to remove the transceiver from the
charger as soon as the batteries are charged.
! Do not try to charge alkaline batteries or non rechargeable
batteries. Make sure that when you charge the radio, only
rechargeable NI-MH batteries should be contained in the battery
compartment! It is very dangerous attempting to recharge other
types of batteries (for example alkaline or manganese batteries).
Batteries which are not suitable to be recharged may leak, explode
or even burn and cause damage!
! Using a different battery charger, other than the one specied can
cause damage to your device or may even cause explosions and
personal injuries.
! Do not throw batteries into re or place them near heat, as
this may cause explosions or personal injuries. Dispose of the
batteries according to procedures set out by local regulations.
! Do not mix old and new batteries or batteries of different types or
batteries which have been used in different manners.

MEMORY EFFECT OF RECHARGEABLE BATTERIES

Rechargeable NiMH (Nickel-Metal-Hydrate) batteries are affected by
whatis knownasthe“memoryeffect”.Thisphenomenonisassociated
with a drastic reduction of battery autonomy and is triggered if the
batteriesareregularlychargedbeforebeingfullydischargedand/orare
notcompletelyrecharged.
Toavoidthememoryeffect:
• Whenpossible,rechargethebatteriesonlywhentheyarecompletely
discharged(untilthedeviceturnsitselfoffduringnormaluse)
• Donotdisconnectthebatterychargerbeforethetimeindicatedfora
fullbatterycharge.
• Discharge and recharge your batteries completely at least twice a
month.
Inanycase,thebestsolutionforavoidingthememoryeffectistousein
turntwobatterysets:oneinuse,andtheotherasaspareset.
Thememoryeffectcanbeeasilyeliminatedbycompletelydischarging/
chargingthebatteries3or4times.
Thememoryeffectshouldnotbeconfusedwiththenormalbatterylife,
whichis300-400cyclesofcharge/dischargeonaverage.
Itiscompletelynormalforoperatingdutytodecreasewhenthebatteries
havereachedtheendoftheirlife;atthispoint,youwillneedtosubstitute
thebatteries.

BATTERY LEVEL INDICATOR

G5 XThas aBATTERY LEVEL METERthat shows thebatterypower
level.
The greater the number of bars visible, the stronger the battery level
willbe.Whenthebatterylevelislow,thebatteryicon
willashinthe
display,indicating thatyourbatteriesshouldbe replace orrechargedif
usingarechargeablebattery.

USE AND CARE

! Use a soft damp cloth to clean the radio. Do not use alcohol or
cleaning solutions.
! Do not immerse the radio in water.
! Turn off the radio and remove the batteries during long term
storage.

WARNINGS

! DO NOT OPEN THE RADIO FOR ANY REASON!
Themechanics and electronics radio precisionrequire experienceand
specialized equipment; for the same reason, the radio should under
no circumstances be realigned as it has already been calibrated for
maximumperformance.
Unauthorizedopeningofthetransceiverwillvoidthewarranty.
TheselectedPrivacyCodewillappearonthedisplay.
TodisabletheCTCSSfunction,selecttheprivatecodeandthenpressthe
MODEbutton,until youvisualizetheashingCTCSSPrivacyCodeon
thedisplay.Selectthen“off”usingthescrollbuttons▲▼.
Toconrm,pressPTT orwaitfor5seconds.
Note: Tocommunicatewithotherradios,theymustbesettothesame
channelandPrivacyCodeselections.

CTCSS TONE TABLE

Number
Displayed
Tone
Frequency Hz
Number
displayed
Tone
Frequency Hz
Number
displayed
Tone
Frequency Hz
01 67.0 14 107.2 27 167.9
02 71.9 15 110.9 28 173.8
03 74.4 16 114.8 29 179.9
04 77.0 17 118.8 30 186.2
05 79.7 18 123.0 31 192.8
06 82.5 19 127.3 32 203.5
07 85.4 20 131.8 33 210.7
08 88.5 21 136.5 34 218.1
09 91.5 22 141.3 35 225.7
10 94.8 23 146.2 36 233.6
11 97.4 24 151.4 37 241.8
12 100.0 25 156.7 38 250.3
13 103.5 26 162.2
VOX
YourG5 XThas4 VOX levels(off,1,2,3,and4).Thisfunctionallowsthe
usertoactivatethecommunicationwithoutpressingthePTTbutton.You
justhavetospeakandthecommunicationison.
YoucansettheVOXon3levels,withorwithoutaccessories.
ThefourthlevelactivatestheVOXwithTalkback function:whenoneof
thetwodevices transmitformorethan 20seconds,theVOXTalkback
stopsthetransmissionfor10seconds;sotheotheruserhashimselfthe
opportunitytotalk.
TosettheVOXlevel,presstheMODEbutton,untilthedisplayshowsVo
of”and“VOX”ashingintheuppersideofthedisplay.
Afterthat,withthescrollbuttons▲▼,select“1”,”2”,”3” or “4”.
Toconrm,pressthePTTbuttonorwaitfor5seconds.
TodisabletheVOXfunction, follow thepreviousindications,butselect
oF”andthenpushthePTTkeytoconrm.

BEEP TONE

Thisfunctionpermitsyoutoproduceabeeptoneeverytimeyoupress
abutton.
If you want to disable this function, press the MODE button until the
displayshows“bp on”,thenselectbythescrollbuttons▲▼“bp of”.
Toconrm,pressthePTTbuttonorwaitfor5seconds.
Inthisway,all“beeps”and“tones”aredisabled.
To re-enable this function, repeat the procedure selecting the bp on”
usingthescrollbuttons▲▼andconrmbypressingthePTTbuttonor
waitfor5seconds.

ROGER BEEP (end of transmission tone)

WhenthePTTbuttonisreleased,theradiowillbeeptoconrmtoother
usersthatyou’venishedyourtransmissionandthattheycanbeginto
speak.
To turn the ROGER BEEP on, press the MODE button till the display
shows“rb of”;thanbythescrollbuttons▲▼,select“rb on”.
Toconrm,pushthePTTbuttonorwaitfor5seconds.
Todisablethisfunction,repeattheprocedureselectingthe“rb of”.

CALL ALERT SELECTION

G5 XTallowstosendaCALLalertsignaltoalltheusersofthesame
channel.
ToCALL,quicklypresstwicethePTTbutton.OnthedisplaytheTX”icon
appearsandthetoneofconrmationcanbeheardbyyourownspeaker.
G5 XThas3selectableCALLalerts(oF,1,2and3).
Toselect,presstheMODEbuttonuntila“CA”iconwiththecurrentCALL
ALERTnumberisdisplayed.
Usethescrollbutton▲▼tomaketheCALLalertselections;theradiowill
emitacorrespondingtoneforeachselection.
Notethatallthisispossibleonlyiftheradioisseton“BP on”.
Toconrm,pressthePTTbuttonorwaitfor5seconds.
Todis-ablethisfunctionrepeatthisprocedureselecting“CA of”.

DUAL WATCH

TheDUAL WATCHfunctionenablesuserstomonitor,onlyinreception,2
selectedchannelsforanyactivity.
ToturnontheDUAL WATCHfunction,presstheMODEbuttonuntilthe
displayshows“of-TX/RX”.
Selectthesecondchannelwiththescrollbuttons▲▼.Ifyoualsowantto
selectoneofthe38CTCSStoneforthesecondchannelpressagainthe
MODEbuttonandselectwith▲▼thedesiredtone.
ToconrmpressthePTTbuttonorwaitfor5seconds.
To turn off the DUALWATCH function, you canjust press the MODE
button.
Whentheradiowillreceiveasignalononeofthetwochannelsselected,the
DUAL WATCH”functionwilltemporarilystops,allowingthetransmission
andthereceptionoftheactivesignalonthechannelinuse.
G5 XTwillstayintheactivechannelaslongasthesignalispresentand
willresumescanning5secondsafterthesignalisnolongerpresent.

OUT OF RANGE

TheG5 XT isequippedwiththe“out of range”function.
WiththeMIDLAND G5 XTyoucanchoosebetweentheautomaticOutof
Rangeorthemanualone.
Toenable/disabletheOut-Of-Rangefunction:
Automatic Out of Range
Press MODE till the display shows OU of”, than select OU AU”
(automatic)withthebuttons▲▼.
Conrm the settings with the PTT button or wait for 5 seconds. The
displaywillshow
.
BysettingthisfunctionapairofG5 XTtransmittsevery60secondsadata
controlcode.Assoonasthecontactbetweenbothunitsisgettinglostand
onestationdoesn’treceivethisdatacontrolcodetwiceconsecutively,the
icon“OU no”startsashinginthedisplayandyouwillhearabeeptone.
Manual Out of range:
PressMODEtillthedisplayshowsOU of”,thanselect“OU PB”(manual)
withthebuttons▲▼.
Conrm the settings with the PTT button or wait for 5 seconds. The
displaywillshow
.
Toswitchonthisfunctionmanually,pressthebutton(
/ ).
If there is a contact between the units, you will hear the CA” tone
previouslyset,otherwiseifyoudon’thearanytone,thatmeansthatyour
radioisoutofrange.
Todisablethisfunction,pushMODEtill“OU AU”or“OU PB”isdisplayed;
select“OU of”(disabled)withthebuttons▲▼.
ConrmyourselectionbypushingPTTorwaitingfor5seconds.

BABY SITTER FUNCTION

Midland G5 XT canoperateon 2differentways: as astandard radio
withallthetraditionalfunctions,orasbabymonitor,forholdingyourbaby
incheck.
Ifyousettheradioinbabysittermode,alltheothertraditionalfunctions
aredisabledandthetransceiverworksonlyasbabymonitor.
Tosettheradioforthebaby,thatwillbeputnearthecradle,pressthe
MODEbuttonseveraltimes,untilthedisplaywillshow“bp of”(babysitter
off).Usingthescrollbuttons▲▼,youcanchoosebetweenthe2possible
options:“b”or“p”;select“p”andthenpressthePTTbuttontoconrmor
waitfor5seconds.Theradiowilldisplay
,thatmeansthatthefunction
isactive.Atthesametime,onthedisplayyouwillalsosee“b1”,thatis
the“baby”channelinuse.
Nowtaketheotherradio,theoneusedbytheparent,followthesame
procedureandselect theoption“p”.Alsoin thiscase,theicon
will
appear on the screen together with “p1”, that is the“parent” channel
inuse.
Ifthechannelinuseisnoisy,youcanchooseanotherbabysitterchannel.
There are 9 available baby sitter channels: from “p1” to “p9” for the
parent’sradioandfrom“b1”to”b9”forthebaby’sone.PresstheMODE
buttononceandthenchangethechannelusingthescrollbuttons▲▼
inbothradios.
Remember that the 2 radio should operate in the same channel
number.
For example: if the radio placed near the baby is set on the channel “b4”,
the other one used for listening the baby should be set on channel “p4”.
Thebabysitter modeallowssomespecicfunctionsformonitoringthe
baby:
Automatic transmission of the baby’s radio (vox):thebaby’sradio
willautomaticallytransmitwhenitpicksanynoisesup.E.g.:whenthe
babycries.
Automatic out of range:iftheparent’sradiomovestoomuchaway

TABLE OF SOLUTIONS

Problem Possible cause Solution
The radio doesn’t switch on Thebatteriesaredischargedand/orhavenotbeen
installedcorrectly.
Verifythatthebatteriesarechargedandthattheyhave
beencorrectlyinstalled.
The radio switches
off shortly after it has been
switched on
Dischargedbatteries. Rechargethebatteriesiftheyarerechargeableor
changethem.
The battery does not recharge Thebattery-chargerhasnotbeenconnectedor
installedcorrectly.
Inspecttheconnectionsofthebattery-chargerandthe
installationofthebatteries.
The radio switches on but is
unable to receive signals
Thesiteofinstallationistooshielded. Movetoanotherarea.
Thevolumeistoolow Adjustthevolume.
IncorrectCTCSS CheckthattheCTCSStonecorrespondstotheoneset
bythepartiesyouarecommunicatingwith.
It is not possible to
communicate with other
parties
Anincorrectradiochannelhasbeenselected. Selectthesameradiochannelusedbythepartiesyou
arecommunicatingwith.
Theradioisinstalledinashieldedareaoristoofar
fromthepartyyouarecommunicatingwith
Movetoanotherarea.
IncorrectCTCSS CheckthattheCTCSStonecorrespondstotheoneset
bythepartiesyouarecommunicatingwith.
Reception is fragmented
and/or disturbed
Thetransmissiondistanceisexcessiveand/orthereare
obstaclesinthetransmissionpath
Moveclosertothepartyyouarecommunicatingwithor
toanotherarea.
Theradiohasbeeninstalledtooclosetoequipment
thatcausesinterference(televisions,computers,etc.)
Increasethedistancebetweentheradioandthis
equipment.
VOX causes the radio
to accidentally enable
transmission
Thesensitivityand/orenvironmentalnoisearetoohigh.
ReducetheVOXsensitivity
The VOX feature requires
speaking in a loud voice Thesensitivityistoolow.
Iftheenvironmentalnoiseisnothigh,increasethe
sensitivityoruseanoptionalmicrophone
Logic related faults
(unreadable displayed
symbols, functions )
Incorrectsettingcausedbyaproblemwiththepower
supply.
Rechargethebatteriesorchangethem.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MIDLAND G5 XT

PMR446 Handfunkgerät

Vielen Dank, dass Sie Midland gewählt haben! Das Midland G5
XT ist ein Handfunkgerät zur freien Benutzung in den meisten
europäischen Ländern. Weitere Informationen finden Sie in den
„Benutzungsbeschränkungen”.
Das Midland G5XT verbindet die neueste Technologie bei der
Funkkommunikation mit einem robusten Gehäuse und macht es damit
zu einer idealen und effektiven Lösung für Arbeitnehmer, die mit ihren
Kollegen in Verbindung bleiben müssen (Baustellen, Gebäude, Hotels,
Ausstellungen, Messen) wie auch für Freizeitnutzer, die einfach nur mit
Freunden oder Familie in Kontakt bleiben wollen.
Das robuste Gehäuse und das einfache Design machen es ideal für alle
Bereiche.

LIEFERUMFANG

• 2MIDLAND G5 XTHandfunkgeräte

• 6Ni-MHAkkus

• 2Gürtelclips

• 2Ladegeräte

REICHWEITE

DieReichweitehängtvonderUmgebungab,diegrößteReichweitewird
imfreienGeländeerreicht.
Eine Verringerung der Reichweite haben Sie beispielsweise durch
Bäume,GebäudeodersonstigeHindernisse.BeiBenutzungimFahrzeug
oder innerhalb einer Stahlkonstruktion verringert sich die Reichweite
ebenfalls.
GewöhnlichbeträgtdieReichweiteimstädtischenBereich,mitGebäuden
undsonstigenHindernissen,etwa1 bis 2 km.ImoffenenGeländemit
Hindernissen wie Bäumen, Blättern oder Häusern ist die Reichweite
etwa 4-6 km. Im offenen Gelände ohne Hindernisse und mit freiem
Blickfeld,wiezumBeispielindenBergen,kanndieReichweiteüber12
kmbetragen.

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

DISPLAY

IhrMidlandG5 XThältSiedurchgehendzuseinemBetriebsstatusüber
die Flüssigkristallanzeige (LCD) auf dem Laufenden. Symbole und die
entsprechenden Parameter haben, entsprechend dem Betriebsstatus,
folgendeBedeutung:
TX AnzeigewährenddesSendens(PTT(Sendetaste)gedrückt).
RX AnzeigewährenddesEmpfangs.
AnzeigedesgewähltenKanals
 AnzeigederArtdesgewähltenUnterlagerungstons(aus38).
VOXAnzeigebeiaktiviertemVOX-Modus.
 AnzeigedesBatteriestatus.
 AnzeigebeiaktivierterAußer-Reichweite-Funktion.
 AnzeigebeiaktivierterBabysitterfunktion.

BEDIENELEMENTE

Hierbeschreibenwirdieunterschiedlichen
KomponentendesGeräts:
ANTENNE
EINGEBAUTER LAUTSPRECHER -Hierbefindet
sichderLautsprecher.
EINGEBAUTES MIKROFON - Hier befindet
sichdasMikrofon.
PTT (pushtotalk):MitTastendrucksendenSie.
▲▼Einstellungenändern.
/ -MitTastendruckaktivierenSiedie
Außer-Reichweite-Funktion.Tastefür5Sekunden
zurAktivierungderTastensperregedrückthalten.
MODE/
-MitTastendruckrufenSiedasMenüdesFunkgerätsauf.Taste
für3SekundenzumEin-undAusschaltendesHandfunkgerätsgedrückt
halten.
EXTERNE LAUTSPRECHER-/MIKROFON-/LADEGERÄTBUCHSE -Hier
schließenSieexterneGerätewieHeadset,Mikrofon,Ladegerätusw.an.

BEDIENUNGSHINWEISE

EIN- UND AUSSCHALTEN

Halten Sie zum Einschalten für etwa 3 Sekunden gedrückt. Das
Handfunkgerät gibt drei Signaltöne ab und das Display führt für etwa
1 Sekunde einen automatischen Selbsttest durch. Im Display wird der
zuletztbenutzteKanalangezeigt.

LAUTSTÄRKE

Mit▲▼erhöhenoderverringernSiedieLautstärke.

KANALWAHL

DrückenSieMODE.DieKanalnummerimDisplayblinkt.
Drücken Sie die Wahltasten ▼▲, bis Sie den gewünschten Kanal
erreichen. Mit der Sendetaste PTT bestätigen Sie oder warten Sie 5
Sekundenab.
Kanal FREQ. RX/TX (MHz) Kanal FREQ. RX/TX (MHz)
01 446.00625 05 446.05625
02 446.01875 06 446.06875
03 446.03125 07 446.08125
04 446.04375 08 446.09375
FolgendeKanälesindvoreingestellt:
Kanal CTCSS-Kanäle und Töne Kanal CTCSS-Kanäle und Töne
09 entsprichtKanal0116 17 entsprichtKanal0131
10 entsprichtKanal0216 18 entsprichtKanal0331
11 entsprichtKanal0316 19 entsprichtKanal0531
12 entsprichtKanal0416 20 entsprichtKanal0731
13 entsprichtKanal0516 21 entsprichtKanal0231
14 entsprichtKanal0616 22 entsprichtKanal0431
15 entsprichtKanal0716 23 entsprichtKanal0631
16 entsprichtKanal0816 24 entsprichtKanal0831
Anzeige des Kanals/Unterlagerungstons
ZurkurzzeitigenAnzeigedesPMR446-KanalsunddesUnterlagerungstons
dervoreingestelltenKanälegehenSiezudemgewünschtenKanal(9bis
24)undhaltenSie▲▼für5Sekundengedrückt.

SENDEN UND EMPFANGEN

Zur Kommunikation müssen alle Funkgeräte in Ihrer Gruppe auf das
gleicheFrequenzbandunddengleichenKanaleingestelltsein.
Zum Senden halten Sie die Sendetaste PTT gedrückt und sprechen
SiemitnormalerLautstärkeindasMikrofon
.TX”wirdwährenddes
SendensimDisplayangezeigt.
Sie können ebenfalls ein externes Handmikrofon benutzen, halten Sie
die Sendetaste PTT auf der Seite des Handmikrofons gedrückt. Für
besteKlarheithaltenSiedasHandfunkgerätetwa2bis3cmvomMund
entfernt.
Zum EMPFANGEN lassen Sie die Sendetaste PTT los. RX” wird
währenddesEmpfangsimDisplayangezeigt.

SQUELCH

MitderSQUELCH-FunktionstellenSiedieRauschunterdrückungfürden
benutztenKanal ein.Beim MIDLAND G5 XTist diese Funktion immer
aktiviert.

TASTENSPERRE

Halten Sie für etwa 5 Sekunden zur Aktivierung der Tastensperre
gedrückt.ImDisplaywird„Lc on”angezeigt.
ZurDeaktivierungderTastensperrehaltenSie
erneutfür5Sekunden
gedrückt.ImDisplaywird„Lc of”angezeigt.

CTCSS-TÖNE

Die CTCSS-Töne sind Codes, welche dem Kanal zur „Privatisierung”
hinzugefügt werden können. Für jeden Kanal können Sie bis zu 38
CTCSS-Tönewählen.
ZusätzlichkönnenweitereCodesaufdenPMR-Hauptkanälen(01bis08)
erstelltwerden.
einen weiteren Babysitterkanal wählen, insgesamt stehen Ihnen 9
Babysitterkanälevon„p1”bis„p9”fürdasElterngerätundvon„b1”bis
„b9”für das Babygerät zur Verfügung.Drücken Sieeinmal mode und
stellenSiedenKanalaufbeidenFunkgerätenmit▲▼um.
Bitte beachten Sie, dass beide Funkgeräte auf die gleiche
Kanalnummer eingestellt sein müssen.
Beispiel: Ist das Funkgerät im Kinderzimmer auf Kanal „b4” eingestellt,
dann muss das elterliche Gerät auf Kanal „p4” eingestellt sein.
DerBabysittermodusbietetIhnenbesondereFunktionenzurÜberwachung
vonKleinkindern:
• Automatische Übertragung vom Babygerät (VOX):DasBabygerät
sendetautomatisch,wennesGeräuschewahrnimmt,beispielsweise
wenndasBabyschreit.
• Automatische Außer-Reichweite-Funktion: Entfernt sich das
ElterngerätzuweitvomBabygerät,sohörenSienach2Minuteneinen
Signalton als Warnhinweis,dass Sie nunaußerhalb der Reichweite
desBabygerätssind.VerringernSiedenAbstand,umdenWarntonzu
beenden.
• Manuelle Außer-Reichweite-Funktion: Siekönnenebenfallsmanuell
überprüfen, ob Sie sich außerhalb der Reichweite des Babygeräts
benden. Drücken Sie auf dem Elterngerät einmal kurz . Stehen
die beiden Geräte in Kontakt,so hören Sie den zuvor eingestellten
„CA”Ton.HörenSiekeinenTon,sobendenSiesichaußerhalbder
ReichweitedesBabygeräts.
• Wechselsprechen mit dem Baby: Normalerweise können Sie
jederzeit mit dem Kleinkind sprechen, hierzu müssen Sie nur die
Sprachtaste PTT auf dem Elterngerät drücken. Schreit Ihr Kind
jedoch (was bedeutet, dass das Funkgerät sendet), dann müssten
Sie normalerweise warten, bis es wieder ruhig wird. Dank der
Wechselsprechfunktion unterbricht VOX Talkback Ihr Baby jedoch
nach20SekundenundSiesindfür10SekundenzurBeruhigungdes
KindesaufSendung.
ZurDeaktivierungderBabysitterfunktiondrückenSiemehrfachMODE,
bisimDisplay „bp b”oder„bp p”angezeigtwird.NunwählenSiemit
▲▼„bp of”.BestätigenSieIhreAuswahlmitderSendetastePTToder
wartenSie5Sekundenab.
DieBabysitterfunktionistnundeaktiviertundesstehenIhnenwiederdie
NormalfunktionenzurVerfügung.

BABYSITTERKANÄLE

Kanal Frequenz
CTCSS-
Kanal
CTCSS-
Kanal
Außer Re-
ichweite
Entsprechender
Kanal
b1 446.00625 156.7(25) OnLv4 Of 0125
b2 446.01875 156.7(25) OnLv4 Of 0225
b3 446.03125 156.7(25) OnLv4 Of 0325
b4 446.04375 156.7(25) OnLv4 Of 0425
b5 446.05625 156.7(25) OnLv4 Of 0525
b6 446.06875 156.7(25) OnLv4 Of 0625
b7 446.08125 156.7(25) OnLv4 Of 0725
b8 446.09375 156.7(25) OnLv4 Of 0825
b9 446.09375 Of OnLv4 Of 08
p1 446.00625 156.7(25) Of OnAU 0125
p2 446.01875 156.7(25) Of OnAU 0225
p3 446.03125 156.7(25) Of OnAU 0325
p4 446.04375 156.7(25) Of OnAU 0425
p5 446.05625 156.7(25) Of OnAU 0525
p6 446.06875 156.7(25) Of OnAU 0625
p7 446.08125 156.7(25) Of OnAU 0725
p8 446.09375 156.7(25) Of OnAU 0825
p9 446.09375 Of Of OnAU 08
ZurvorübergehendenAnzeigedes PMR446-Kanals und des benutzten
UnterlagerungstonsgehenSiezudemgewünschtenKanalunddrücken
Siefür5Sekunden▲▼.

BATTERIEFACH UND GÜRTELCLIP

AnbringenundAbnehmendesGürtelclips
MitdemGürtelclipkönnenSiedasHandfunkgerät
leichtamGürtelbefestigen.
DerClip mussjedoch entferntwerden, umdie
Batterien auszutauschen. Zum Abnehmen des
Gürtelclips,ziehensiebitteanderRastfederund
schiebenSiedenGürtelclipnachuntenweg.
Zum erneuten Anbringen des Gürtelclips
schiebenSieihnindieFührungaufderRückseite
desFunkgerätsein,bisereinrastet.
EinsetzenderBatterien
1)NehmenSiedenGürtelclipab.
2) Setzen Sie zwei AAA-Alkali-Batterien oder
AkkusindasBatteriefachein.
3) Setzen Sie Batteriefach und Gürtelclip
zurück.

AKKU LADEN UND ENERGIE SPAREN

Die Batterie-Sparfunktion ermöglicht eine Einsparung des Verbrauchs
vonbiszu50%.DerEnergiesparmoduswirdautomatischaktiviert,wenn
dasHandfunkgerätlängerals7SekundenkeinSignalempfängt.
ZumLadenderAkkusschließenSiedasLadegerätanderSteckdosean,
dannschließenSiedasAnschlusskabelamEingangdesG5 XTan.
EinevolleLadungdauertetwa5bis6Stunden.
Füreine maximaleLebensdauerderAkkus empfehlenwir dieLadung,
wenndasG5 XTausgeschaltetistunddieAkku-Statusanzeigeleuchtet.
BeimEntladenderAkkuswirdimDisplay“bt lo” angezeigt.

WARNHINWEISE

! Überladen Sie die Akkus nicht! Die Ladung wird bei vollen Akkus
nicht automatisch unterbrochen.
Trennen Sie daher bitte das Handfunkgerät vom Ladegerät ab,
sobald die Akkus geladen sind.
! Laden Sie keinesfalls Alkali-Batterien oder sonstige Batterien
auf. Bitte benutzen Sie ausschließlich NI-MH Akkus im Funkgerät!
Das Laden anderer Batterien ist gefährlich. Batterien können
auslaufen, explodieren oder brennen und zu erheblichen Schäden
führen!
! Die Benutzung eines anderen Ladegeräts als hier spezifiziert,
kann zu Schäden am Funkgerät, Explosion und Verletzungen
führen.
! Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und lagern Sie Batterien nicht
in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, das kann zu Explosion
und Verletzung führen. Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
! Mischen Sie nicht erschöpfte und neue Batterien, Batterien
unterschiedlicher Bauart oder unterschiedliche Batterietypen.

MEMORYEFFEKT BEI AKKUS

NiMH (Nickel-Metall-Hydrid) Akkus unterliegen dem sogenannten
„Memoryeffekt”. Hiermit haben Sie eine drastische Verringerung der
Akkukapazität und er wird ausgelöst, wennAkkus regelmäßig geladen
werden, bevor sie vollständig entladen sind oder wenn sie nicht
vollständiggeladenwerden.
VermeidendesMemoryeffekts:
• Laden SieAkkus möglichst erst nach, nachdem sie völlig erschöpft
sind(dasGerätschaltetsichautomatischaus).
• Trennen Sie das Ladegerät nicht ab, bevor der Akku vollständig
geladenist.
• LadenundentladenSieIhreAkkuswenigstenszweimalmonatlich.
DiebesteLösungzurVermeidungdesMemoryeffektsistdieBenutzung
von zwei Akkusätzen: einer ist in Gebrauch, der andere dient der
Reserve.
DerMemoryeffektkanneinfachvermiedenwerden,wennSieAkkusdrei-
oderviermalvollständigentladen/laden.
DerMemoryeffektsollteallerdingsnichtmitdernormalenLebensdauer
vonAkkusverwechseltwerden,derdurchschnittlich300-400Ladezyklen
beträgt.
EineVerkürzungderBetriebszeitbeimErreichenderLebensdauervon
Akkusist vollkommennormal.Zu diesemZeitpunkt müssen SieAkkus
ersetzen.

BATTERIE-STATUSANZEIGE

Das G5 XT ist mit einer BATTERIE-STATUSANZEIGE ausgestattet,
welchedenLadezustandanzeigt.
JemehrBalkenangezeigtwerden,destohöheristderLadezustand.
BeigeringemLadezustandblinktdasSymbol imDisplay,IhreBatterien
müssennunausgetauschtbzw.IhreAkkusgeladenwerden.
DievoreingestelltenKanäle9bis24könnennichtmodifiziertwerden.
Zur Auswahl eines Privatcodes für den aktuellen Kanal drücken Sie
zweimalMODE,danachwählenSiemit▲▼dengewünschtenCode.
Drücken Sie zur Bestätigung die Sendetaste PTT oder warten Sie 5
Sekundenab.
DergewähltePrivatcodewirdimDisplayangezeigt.
ZurDeaktivierungderCTCSS-FunktionwählenSiedenPrivatcodeund
drückenSieMODE,bisderCTCSS-PrivatcodeimDisplayblinkt.Wählen
Sienunmit▲▼„off”.
ZurBestätigungdrückenSiedieSendetastePTT.
Bitte beachten Sie: Zur Kommunikation mit anderen Funkgeräten
müssendieseaufdengleichenKanalundPrivatcodeeingestelltsein.

CTCSS-TÖNE

Angezeigte
Nummer
Tonfrequenz Hz
Angezeigte
Nummer
Tonfrequenz Hz
Angezeigte
Nummer
Tonfrequenz Hz
01 67.0 14 107.2 27 167.9
02 71.9 15 110.9 28 173.8
03 74.4 16 114.8 29 179.9
04 77.0 17 118.8 30 186.2
05 79.7 18 123.0 31 192.8
06 82.5 19 127.3 32 203.5
07 85.4 20 131.8 33 210.7
08 88.5 21 136.5 34 218.1
09 91.5 22 141.3 35 225.7
10 94.8 23 146.2 36 233.6
11 97.4 24 151.4 37 241.8
12 100.0 25 156.7 38 250.3
13 103.5 26 162.2
VOX
Ihr G5 XT hat 4 VOX-Pegel (aus, 1, 2, 3 und 4). Mit dieser Funktion
könnenSiesenden,ohnedieSendetastePTTzudrücken.SprechenSie
einfachindasMikrofon.
SiekönnenVOXauf3Pegeleinstellen,mitoderohneZubehörteilen.
Der vierte Pegel aktiviert VOX mit Wechselsprechfunktion: Sendet
einesderbeidenGerätelängerals20Sekunden,dannunterbrichtVOX
Talkback die Übertragung für 10 Sekunden, damit die Gegenseite die
MöglichkeitzurErwiderungerhält.
ZumEinstellendesVOX-PegelsdrückenSie(MODE),bisimDisplay
„Vo of ”und„VOX”imoberenDisplaybereichblinken.
AnschließendwählenSiemit▲▼„1”,„2”,„3”oder„4”.
Zur Bestätigung drücken Sie die Sendetaste PTT oder warten Sie 5
Sekundenab.
Zur Deaktivierung der VOX-Funktion folgen Sie der vorstehenden
Anleitung,wählenSiejedoch„oF”unddrückenSiedanndieSendetaste
PTTzurBestätigung.

TASTENTON

MitdieserFunktionhabenSiefürjedenTastendruckeinenSignalton.
ZurDeaktivierungder FunktiondrückenSieMODE,bisimDisplaybp
on”angezeigtwirdoderwählenSiemit▲▼„bp of”.
Zur Bestätigung drücken Sie die Sendetaste PTT oder warten Sie 5
Sekundenab.
AufdieseWeisesindalle„Signaltöne”und„Töne”deaktiviert.
ZurerneutenAktivierungderFunktionwiederholenSiedenVorgangmit
Auswahlvonbp on”mit▲▼undbestätigenSiemitderSendetastePTT
oderwartenSie5Sekundenab.

ROGER BEEP (Signalton am Ende der Übertragung)

BeimLoslassenderSendetastePTTgibtdasFunkgeräteinenSignalton
ab,umderGegenseiteanzuzeigen,dassSiedieÜbertragungbeendet
habenunddieGegenseitenunsprechenkann.
ZurAktivierungdesROGER BEEPdrückenSieMODE,bisimDisplay
rb of”angezeigtwird,dannwählenSiemit▲▼„rb on”.
Zur Bestätigung drücken Sie die Sendetaste PTT oder warten Sie 5
Sekundenab.
ZurDeaktivierungdieserFunktiongehenSiewievorstehendvor,wählen
Siejedoch„rb of”.

ANRUFALARMIERUNG

DasG5 XTermöglichtdasAussendeneines Rufsignals analleNutzer
desgleichenKanals.
ZumSENDEN drückenSie inschneller Folgezweimal dieSendetaste
PTT.ImDisplaywird„TX”angezeigtundSiehörendenBestätigungston
überIhrenLautsprecher.
DasG5 XThat3wählbareRUFSIGNALE(aus,1,2und3).
ZurAuswahldrückenSieMODE,bis„CA”mitderaktuellenNummerdes
RUFSIGNALSangezeigtwird.
Mit▲▼wählenSiedieRUFSIGNAL;fürjedeAuswahlgibtdasFunkgerät
denentsprechendenTonab.
BittebeachtenSie, dassSiedieseFunktion nurhaben,wennBP on”
aktiviertist.
Zur Bestätigung drücken Sie die Sendetaste PTT oder warten Sie 5
Sekundenab.
ZurDeaktivierungdieserFunktiongehenSiewievorstehendvor,wählen
Siejedoch„CA of”.

DOPPELÜBERWACHUNG

DieDOPPELÜBERWACHUNGS-FunktionermöglichtdieÜberwachung,
allerdingsnurimEmpfangsmodus,von2KanälenaufAktivität.
ZurAktivierung der DOPPELÜBERWACHUNGS-Funktion drücken Sie
MODE,bisimDisplay„of-TX/RX”angezeigtwird.
WählenSiedenzweitenKanalmit▲▼.WollenSieebenfallseinender
38CTCSS-Tönefürdenzweiten Kanal wählen,sodrückenSieerneut
MODEundwählenSiedengewünschtenTonmit▲▼.
Zur Bestätigung drücken Sie die Sendetaste PTT oder warten Sie 5
Sekundenab.
Zur Deaktivierung der DOPPELÜBERWACHUNGS-Funktion drücken
SieeinfachMODE.
Empfängt das Funkgerät ein Signal auf einem der beiden gewählten
Kanäle, dann wird die DOPPELÜBERWACHUNGS-Funktion
vorübergehend unterbrochen und ermöglicht das Senden und den
EmpfangdesaktivenSignalsaufdembenutztenKanal.
DasG5 XTbleibtaufdemaktivenKanal,solangedasSignalanliegt.
5SekundennachdemletztenEmpfangwirddieÜberwachungfortgesetzt.

AUSSER REICHWEITE

DasG5 XTistmitderAußer Reichweite-Funktionausgestattet.
MitdemMIDLAND G5 XTkönnenSiezwischenderautomatischenund
manuellenAußer-Reichweite-Funktionwählen.
Aktivierung/DeaktivierungderAußer-Reichweite-Funktion:
Automatische Außer-Reichweite-Funktion
DrückenSieMODEbisimDisplay„OU of”angezeigtwird,dannwählen
Siemit▲▼„OU AU”(automatisch).
Zur Bestätigung drücken Sie die Sendetaste PTT oder warten Sie 5
Sekundenab.ImDisplaywird
angezeigt.
Mit der Aktivierung dieser Funktion sendet ein Paar G5 XT alle 60
Sekunden einen Datenkontrollcode. Sobald der Kontakt zwischen
den beiden Geräten verloren geht und der Datenkontrollcode zweimal
nacheinandernichtempfangenwird,blinktimDisplayOU no”undSie
höreneinenSignalton.
Manuelle Außer-Reichweite-Funktion
DrückenSieMODEbisimDisplay„OU of”angezeigtwird,dannwählen
Siemit▲▼„OU PB”(manuell).
Zur Bestätigung drücken Sie die Sendetaste PTT oder warten Sie 5
Sekundenab.ImDisplaywird
angezeigt.
ZurmanuellenAktivierungdieserFunktiondrückenSie(
/ ).
SinddiebeidenGeräteinKontakt,sohörenSiedenzuvoreingestellten
CA” Ton, anderenfalls hören Sie keinenTon (was bedeutet, dass Ihr
FunkgerätaußerhalbderReichweiteist).
ZurDeaktivierungdieserFunktiondrückenSieMODE,bis„OU AU”oder
OU PB”angezeigtwird,mit▲▼wählenSie„OU of”(deaktiviert).
Zur Bestätigung drücken Sie die Sendetaste PTT oder warten Sie 5
Sekundenab.

BABYSITTERFUNKTION

Das Midland G5 XT kann auf zwei unterschiedliche Arten betrieben
werden:alsgewöhnlichesFunkgerätmitallenherkömmlichenFunktionen
oder als Babymonitor zur Überwachung von Kleinkindern (oder
gebrechlichenoderbehindertenPersonen).
ImBabysittermodussinddieherkömmlichenFunktionendeaktiviertund
dasFunkgerätarbeitetnurnochalsBabymonitor.
Zum Einstellen des Geräts auf Babymodus im Kinderzimmer drücken
Siemehrfachmode,bisim Display „bp of”(Babysitteraus)angezeigt
wird.MitdenNavigationstasten▲▼könnenSienunzwischen„b”und
„p” umschalten;wählen Sie „b” und drücken Sie zur Bestätigung die
Sendetaste PTT oder warten Sie 5 Sekunden ab. Im Display wird
angezeigt, damit ist die Funktion aktiviert. Gleichzeitig wird im Display
„b1”alsHinweisangezeigt,dassnunder„Babykanal”benutztwird.
NehmenSienundasandereFunkgerät(das„Elterngerät”)zurHandund
folgenSiewiederdenobigenAnleitungen,jedochwählenSiealsOption
„p”(Parent).Auchauf diesem Gerät wird
angezeigt.Weiterhinwird
„p1”alsHinweisangezeigt,dassnunder„Parentkanal”benutztwird.
Haben Sie Störungen auf dem benutzten Kanal, so können Sie

WARTUNG UND PFLEGE

! Benutzen Sie zum Reinigen des Funkgeräts nur ein
weiches, feuchtes Tuch. Benutzen Sie keine Lösungs- oder
Reinigungsmittel.
! Tauchen Sie das Funkgerät nicht in Wasser ein.
! Bei längerer Nichtbenutzung entnehmen Sie bitte die Batterien/
Akkus.

WARNHINWEIS

! ÖFFNEN SIE KEINESFALLS DAS GERÄTEGEHÄUSE!
ZurWartungvonFunkgerätenwerdennebenErfahrungauchbesondere
Werkzeugebenötigt.Aus diesemGrundenehmenSiebitte auch keine
Einstellungen am Funkgerät vor, es ist bereits werksseitig für beste
Leistungkalibriert.
UnerlaubteEingriffeführenzumVerlustIhrerGarantieansprüche.

TABELLA DELLE SOLUZIONI

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE
La radio non si accende Batteriescarichee/ononinstallatecorrettamente Vericatechelebatteriesianocaricheeinstallarle
correttamente
La radio si spegne subito
dopo l’accensione
Batteriescariche Caricarelebatterieocambiarle
Le batterie non si ricaricano Caricatorenonconnessocorrettamenteallaradio Vericatelaconnessionedelcaricatoreel’installazione
dellebatterie
La radio si accende, ma non
riceve segnali
Radiocollocatainunpuntotropposchermato Spostateviinunluogopiùaperto
Livellodelvolumetroppobasso Regolateillivellodelvolume
ErratoCTCSS VericatecheilCTCSSsialostessoimpostatodai
vostricorrispondenti
Non riuscite a mettervi in
contatto con la controparte
Errataselezionedelcanaleradio Selezionatelostessocanaleradiodellacontroparte
Radiocollocatainunpuntoschermatoodistante
rispettolacontroparte
Spostateviinunluogopiùfavorevole
ErratoCTCSS VericatecheilCTCSSsialostessoimpostatodai
vostricorrispondenti
La ricezione è spezzata e/o
disturbata
Corrispondentetroppolontanoe/oricetrasmettitore
schermatodaostacoliindirezionedelcorrispondente.
Avvicinateviallacontroparteespostateviinunluogo
piùfavorevole
Radiocollocatatroppovicinaadapparatiinterferenti
(televisori,computerecc.).
Allontanatelaradiodagliapparecchiinterferenti.
Il VOX fa trasmettere
accidentalmente la radio
Sensibilitàeccessivae/orumoreambientaleeccessivo RiducetelasensibilitàdelVOX
E’ necessario parlare a
volume alto per trasmettere
con il VOX
Sensibilitàtroppobassa Seilrumoreambientalenonèelevatoaumentatela
sensibilità,oppureutilizzateunaccessoriomicrofonico
opzionale
Malfunzionamenti della logica
(simboli incongruenti sul
display, blocco funzioni ecc.)
Impostazioneerrataindottadaqualchedisturbo
nell’alimentazione
Ricaricarelebatterie

SPECIFICHE TECNICHE

Canali........................................................................................1~8PMR
Generazionedellefrequenze...................................... sintetizzatorePLL
Coperturadifrequenza.................................446.00625-446.09375MHz
PassoCanalizzazione................................................................12.5KHz
Alimentazione.................................................3xAAAtype4.5V(Alkaline)
............................................................... o3.6V(Ricaricabili)+/-10%VCC
Temperaturaoperativa........................................................da-20°a+55°
Dimensioni(senzaantenna)..............................................85x50x25mm
Peso(senzabatterie)................................................................. 0,074Kg
Ciclodifunzionamento..............................TX5%,RX5%,stand-by90%
Trasmettitore
Potenzadiuscita.................................................................500mWERP
Tipodimodulazione.............................................................................FM
ReiezioneSpurie............................................. rispettalenormativeETSI
Ricevitore
Sensibilitàa12dBSinad............................................................... 0,35µV
Reiezionecanaliadiacenti................................................................ 70dB
Potenzadiuscitaaudio.............................................300mWa10%THD
Frequenzeintermedie.......................................1°:21,4MHz;2°:455KHz
Presapermicrofonoesternoericarica...................... jackstereo2,5mm
Presaperaltoparlanteesterno.................................... jackmono3.5mm
Lespecichesonosoggetteamodicasenzapreavviso.
Channels....................................................................................1~8PMR
Frequencygeneration...................................................... PLLsynthesizer
Frequencyrange...............................446.00625-446.09375MHz(PMR)
Aerial.........................................................................................12.5KHz
Ratedpowersupply3xAAAtype4,5V(Alkaline)or3,6V(rechargeable)
+/-10%VDC
Operatingtemperature.................................................. from-20°to+55°
Size(withoutantenna..................................................... 85x50x25mm
Weight(withoutbatteries............................................................0,075kg
Operationcycle(%on1h.........................TX5%,RX5%,stand-by90%
Transmitter
Outputpower(ERP.................................................................... 500mW
Typeofcircuit......................................................................................FM
Suppressionofspurioussignals........................CompliantwithETSIlaw
Receiver
Sensitivityat12dBSinad............................................................... 0,35μV
Spurioussignalsrejection................................................................. 70dB
Audiooutputpower(10%THD................................300mW@10%THD
Mediumfrequencies........................................1°:21,4MHz;2°:455KHz
Connectionforexternalmicrophoneandrecharge.... 2,5mmjackstereo
Connectorforexternalspeaker................................... 3.5mmjackmono
Specicationsaresubjecttochangewithoutnotice.

STÖRUNGSERKENNUNG

Problem Mögliche Ursache Lösungsvorschlag
Funkgerät schaltet sich nicht
ein.
Akkuserschöpftund/odernichtkorrekteingesetzt. VergewissernSiesich,dassdieAkkusfrischund
korrekteingesetztsind.
Funkgerät schaltet sich
aus, kurz nachdem es
eingeschaltet wurde.
Akkuserschöpft. LadenSiedieAkkus.
Akku wird nicht geladen. LadegerätnichtkorrektangeschlossenoderAkkus
falschinstalliert.
ÜberprüfenSiedenAnschlussdesLadegerätsunddie
InstallationderAkkus.
Funkgerät schaltet sich
ein, empfängt jedoch keine
Signale.
Standortistzusehrabgeschirmt. BegebenSiesichzueinemanderenStandort.
Lautstärkezugeringeingestellt. RegelnSiedieLautstärkehoch.
CTCSSfalsch. VergewissernSiesich,dassderCTCSS-Tonder
EinstellungaufdenanderenGerätenentspricht.
Kommunikation ist nicht
möglich.
FalscherFunkkanalgewählt. WählenSiedengleichenKanal,wieaufdenanderen
Geräten.
Standortistzusehrabgeschirmtoderzuweitvonder
Gegenseiteentfernt.
BegebenSiesichzueinemanderenStandort.
CTCSSfalsch. VergewissernSiesich,dassderCTCSS-Tonder
EinstellungaufdenanderenGerätenentspricht.
Empfang unterbrochen und/
oder gestört.
Entfernungzugroßund/oderHindernisse. GehenSiedichterandieGegenseiteheranoder
wechselnSieIhrenStandort.
FunkgerätistzudichtanStörquelleninstalliert
(Fernseher,Computerusw.).
EntfernenSiesichmitdemFunkgerätvondiesen
Störquellen.
VOX-Funktion schaltet das
Funkgerät auf Senden.
Empndlichkeitund/oderUmweltgeräuschezuhoch. VerringernSiedieVOX-Empndlichkeit.
Für die VOX-Funktion muss
sehr laut gesprochen werden.
Empndlichkeitzugeringeingestellt. SinddieUmweltgeräuschezuhoch,soerhöhenSie
dieEmpndlichkeitoderbenutzenSieeinanderes
Mikrofon.
Logische Fehler (unlesbare
Symbole, Funktionen).
FehlfunktiondurchProblembeider
Spannungsversorgung.
LadenSiedieAkkus.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kanäle........................................................................................1~8PMR
Frequenzerzeugung....................................................... PLL-Synthesizer
Frequenzbereich................................446.00625-446.09375MHz(PMR)
Antenne......................................................................................12.5KHz
Spannungsversorgung........................... 3xAAA1,5V(Alkali-)Batterien
.................................................................. oder3,6VAkku+/-10%VDC
Betriebstemperatur..........................................................-20°Cbis+55°C
Abmessungen(ohneAntenne)....................................... 85x50x25mm
Gewicht(ohneBatterien/Akkus)..................................................0,075kg
Betriebszyklus(%in1Stunde).............. TX5%,RX5%,Stand-by90%
Sender
Ausgangsleistung(ERP)............................................................. 500mW
Frequenzband......................................................................................FM
Rauschsignalunterdrückung.............................................EntsprichtETSI
Empfänger
Empfindlichkeitbei12dBSinad..................................................... 0,35μV
Rauschsignalunterdrückung............................................................. 70dB
Audio-Ausgangsleistung(10%Klirrfaktor).............300mWbei10%THD
Mittelfrequenzen.................................................1:21,4MHz;2:455KHz
AnschlussexternesMikrofonundLadegerät......... 2,5mmStereoKlinke
AnschlussexternerLautsprecher.............................3,5mmMonoKlinke
ÄnderungderSpezifikationenvorbehalten,auchohneVorankündigung.

MIDLAND G5 XT

Transceptor PMR446

¡Gracias por elegir MIDLAND! MIDLAND G5XT es un transceptor
portátil que se puede usar, en casi todos los países Europeos.
Para más informaciones revise la tabla “Restricciones de uso”.
Combinando la última tecnología en radio comunicación junto con una
robusta mecánica, el MIDLAND G5XT hace que sea la solución ideal
y ecaz para los profesionales que necesiten mantenerse en contacto
con sus colegas (construcción, edicios, hoteles, ferias, salones) o para
el ocio a los usuarios que sólo quieren mantenerse en contacto con los
amigos y la familia.
Su chasis y el diseño sencillo lo hacen ideal para cualquier actividad.

DOTACIÓN

• 2transceptoresMIDLAND G5 XT
• 2clipsdecinturón
• 2cargadoresdepared
• 6BateríasrecargablesNi-MH

COBERTURA

Lasprestacionesóptimasseobtendránencampoabiertoysinobstáculos.
Factores ambientales como la altura, edicios, árboles, etc..pueden
disminuirelalcance..Enelinteriordeunautomóvilodeunaconstrucción
metálica,lacoberturapuedereducirsesensiblemente.
Normalmentelacoberturaenlaciudad,conediciosuotrosobstáculos
esde1 ó 2 Km.Enespaciosabiertosperoconobstáculoscomoárboles
ócasaslamáximacoberturaposibleesde4-6 Km.Enespaciosabiertos,
sinobstáculos,comoporejemploenlamontaña,lacoberturapuedeser
superiora12 Km.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES Y

FUNCIONES

DISPLAY

El Midland G5XT le mantendrá constantemente informado sobre el
estadodeoperaciónatravésdeunapantalladecristallíquido(LCD).Los
iconosy suscorrespondientes parámetrosque aparecendependiendo
delestadooperativodelequipo,sedescribendelasiguientemanera:
TX Aparece mientras esta transmitiendo una señal (tecla PTT
presionada)
RX Signicaquelaradioestarecibiendounaseñal.
 Indicaelcanalseleccionado.
 IndicaelsubtonoCTCSSseleccionado.
VOX IndicasielmodoVOXestaactivado.
 Indicaelniveldebatería.
 Indicasilafunción“fueradecobertura”estaactivada.
 IndicasilafunciónBabySitterestaactivada.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

La siguiente servirá de guía para localizar las
diferentes partes del equipo y familiarizarse con
él.
ANTENA
ALTAVOZ -Tieneunaltavozinterno.
- Aquí se encuentra el micrófono para la
transmisión.
PTT(pulsar parahablar) Pulsandoesta teclase
activalatransmisióndelequipo.
▲▼.SirvenparacambiarlosajustesdelMenu
/ -Pulsandoestebotónpodráusarlafunción
fueradecobertura.Siapretaestatecladurante5segundos,elbloqueo
deltecladoseactivará.
MODE/
- Pulse esta tecla para entrar en el menú de la radio. Si lo
mantiene presionado durante 3 segundos, apagará o encenderá la
radio.
TOMA ALTAVOZ EXTERNO/MIC/CHG - Permite la conexión con
accesoriosexternoscomoauriculares,micrófonos,cargadores,etc...

OPERACIONES Y FUNCIONES

ENCENDIDO/APAGADO

Mantengapulsadalatecla duranteaproximadamente3segundos.El
equipoemitirá3beepdediversatonalidad;eldisplaymostraráunauto-
testduranteunsegundoyvisualizaráelúltimocanalutilizado.

AJUSTE DEL VOLUMEN

Pararegularelvolumenaunnivelóptimo,pulselasteclas▲▼hastaque
obtengaelniveldeseado.

SELECCIÓN DEL CANAL

PulselateclaMODE.Elnúmerodecanalestaráparpadeandoeneldisplay.
Pulselasteclas▼▲hastaobtenerelcanaldeseado.PulsePTT para
conrmar,obienespereunos5segundos.
Canal FRECUENCIA RX/TX (MHz) Canal FRECUENCIA RX/TX (MHz)
01 446.00625 05 446.05625
02 446.01875 06 446.06875
03 446.03125 07 446.08125
04 446.04375 08 446.09375
(comolasindicacionessiguientes)
Canal CTCSS Canales y tonos Canales CTCSS Canales y tonos
09 correspondealcanal0116 17 correspondealcanal0131
10 correspondealcanal0216 18 correspondealcanal0331
11 correspondealcanal0316 19 correspondealcanal0531
12 correspondealcanal0416 20 correspondealcanal0731
13 correspondealcanal0516 21 correspondealcanal0231
14 correspondealcanal0616 22 correspondealcanal0431
15 correspondealcanal0716 23 correspondealcanal0631
16 correspondealcanal0816 24 correspondealcanal0831
Para que aparezca en el display el canal/sub tono de audio
Para mostrar el canal PMR446 y el tono subadio CTCSS utilizado en
los canales pre-establecidos, vayaal canal deseado (desde 9a 24) y
mantengapresionadaslasteclas▲▼durante5segundos.

TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN

Paracomunicar,todaslasradiosensugrupodebeestablecerelmismo
canal.
Paratransmitir,pulseysostengapulsadalateclaPTTyhablenormalmente
enelmicrófono
.EliconoTX”apareceráconstantementeeneldisplay
LCDmientrastransmite.
Tambiénpuedecomunicarseusandounaccesorioexternoóunmicrófono
demano,pulsandoymanteniendosostenidalateclaPTTenelmicrófono
demano.Paraunamáximaclaridad,hableaunadistanciade2/3cm.
PararecibirunallamadaCALL,sueltelateclaPTT.EliconoRX”aparecerá
eneldisplaymientraslaradioesterecibiendootransmitiendo.

SQUELCH

Con la función SQUELCH, puede suprimirse el ruido defondo. En el
MIDLAND G5 XTestafunciónestasiempreactiva.

BLOQUEO DE TECLADO

Sostengapulsadalatecla durante5segundosylafuncióndebloqueo
seactivará.“Lc on”apareceráeneldisplay.
Para desactivar esta función, sostenga pulsada otra vez la tecla
durante5segundosaprox.Eneldisplayaparecerá“Lc of”.

TONOS CTCSS

LostonosCTCSSsoncódigosquepuedenañadirsealoscanalesparala
creacióndenuevoscanalesprivados.Paracadacanalpuedeseleccionar
hasta38 CTCSS.
Laadiccióndeestoscódigossepodrárealizarenlosprincipalescanales
dosposibilidades: b” o p”; seleccioneb” yluego pulse la tecla PTT
paraconrmaroespere5segundos.Laradiomostrará
eneldisplay,
signicandoquela función estaactiva.Almismotiempo, eneldisplay
podráver“b1”,queeselcanal“baby”enuso.
Ahora coja la otra radio,la usada por los padres (“parent”), y siga el
mismoprodecimientoperoconlaopciónp”.Tambiénenestecaso,el
icono
apareceráenlapantallajuntocon“p1”,queeselcanal“parent”
enuso.
Sielcanalqueestautilizandoesruidoso,puedeelegirotrocanalbaby
sitter.Hay9canalesbabysitterdisponibles:desdeelp1”alp9”para
lospadresydel“b1”al“b9”paralosbebes.PulselateclaMODEpara
cambiarelcanalatravésdelasteclasdedesplazamiento▲▼enambas
radios.
Recuerdequelasdosradiosdebenoperarenelmismocanal.
Ejemplo: Si la radio que esta cerca del bebe esta en el canal “b4”, la otra
debe estar en el canal “p4”.
El modo baby sitter permite algunas funciones especícas para
monitorizaralbebe.
• La transmisión automática de la radio del bebe (VOX):laradiodel
bebeautomáticamentetransmitirácuandorecojaunruido.Ej.Cuando
elbebeempieceallorar.
Fuera de cobertura automático: silaradiodelospadressemueve
demasiadolejosdelaradiodelbebe,despuesde2minutoslaradio
delospadresemitiráunbeepdealertaavisandoquelasdosradios
hanperdidocobertura.Deberáreducirladistanciaentrelasdosrados
paradetenerelsonidodealerta.
Fuera de cobertura manual:tambiénpuedecomprobarmanualmente
silasradiostienencoberturademaneramanual.Pulsebrevemente
la tecla
/  en la radio de los “padres”. Si las dos radios estan
dentrodecobertura,oiráuntono“CA”previamenteestablecido,delo
contrariosinoescuchaningúntono,signicaquelaradioestafuera
decobertura.
Hable con el bebe:encualquiermomentopodráhablarconelbebe
pulsandolateclaPTT.Perosielbebeestallorando(signicaquela
radioestatransmitiendo)deberíaesperarqueelbebeparedellorar.
GraciasalafunciónTalk back,siescuchaalbebellorardurantemás
de 20 segundos, elVOX Talbackparará la transmisióndurante 10
segundos,permitiendolehablarycalmarlo.
Paradesactivarlafunciónbabysitter,pulselateclaMODEvariasveces,
hastaqueaparezcaeneldisplay“bp b”o“bp p”.Conrmelaselección
pulsandolateclaPTToesperando5segundos.
Cuandotienelafunciónbabysitterdesactivadaserestablecentodaslas
funcionesestándard.
Canal Frecuencia CTCSS Ch Nivel Vox
Fuera de
Cobertura
Canal
Correspon-
diente
b1 446.00625 156.7(25) OnLv4 Of 0125
b2 446.01875 156.7(25) OnLv4 Of 0225
b3 446.03125 156.7(25) OnLv4 Of 0325
b4 446.04375 156.7(25) OnLv4 Of 0425
b5 446.05625 156.7(25) OnLv4 Of 0525
b6 446.06875 156.7(25) OnLv4 Of 0625
b7 446.08125 156.7(25) OnLv4 Of 0725
b8 446.09375 156.7(25) OnLv4 Of 0825
b9 446.09375 Of OnLv4 Of 08
p1 446.00625 156.7(25) Of OnAU 0125
p2 446.01875 156.7(25) Of OnAU 0225
p3 446.03125 156.7(25) Of OnAU 0325
p4 446.04375 156.7(25) Of OnAU 0425
p5 446.05625 156.7(25) Of OnAU 0525
p6 446.06875 156.7(25) Of OnAU 0625
p7 446.08125 156.7(25) Of OnAU 0725
p8 446.09375 156.7(25) Of OnAU 0825
p9 446.09375 Of Of OnAU 08
Para mostrar momentaneamente el canal PMR446 utilizado y el sub-
tonodeaudio,iralcanaldeseadoymantengapulsadaslasteclas▲▼
durante5segundos.

EL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA Y CLIP DE

CINTURÓN

Conel clip de cinturón puede fácilmente
jar el transceptor a su cinturón.
Elclipsinembargo,debequitarsecuando
pongaocambielasbaterías.Paraquitar
elclipdecinturón,subirlalevacentraly
hacerdeslizarelcliphastaabajo.
Parajarelclipotravezaldispositivoen
laranuradelasguíasenlaparteposterior
del transceptor hasta que encaje en su
lugar.
Instalación de las baterías
1) Quitarelclipdecinturón
2) Poner las baterías alcalinas AAA o
las baterías recargables dentro del
compartimento.
3) Vuelva a colocar la cubierta de la
bateríayjeelclipdecinturón.

CARGANDO LAS BATERÍAS Y AHORRO DE ENERGIA

Sielequiponorecibeningunaseñaldurante7segundosomás,entra
enfuncionamientouncircuitoautomáticodeahorrodebateríaselcual
puedeincrementarlaautonomíadelasbateríasun50%.
Para recargar las baterías necesita conectar la toma del cargador de
paredalatomadecorrienteeinsertareljackdelcargadordepareden
latomadelG5 XT.
Setarda5/6horaspararecargarlascompletamente.
Para alargar al máximo la capacidad de las baterías,
recomendamos recargar las baterías mientras el G5 XT este
apagado y cuando aparezca el icono de bajo nivel de baterías.
Cuandolasbateríasestandescargadas,apareceeneldisplayelicono
bt lo”
.

ADVERTENCIAS:

! No sobrecargue las baterías! Cuando estas están completamente
cargadas el proceso de carga no se detiene automáticamente.
No olvide, por lo tanto, sacar el transceptor del cargador tan
pronto como se hayan cargado las pilas.
! No intente recargar pilas alcalinas o cualquier pila no recargable.
Asegúrese de recargar la radio, solo con baterías NI-MH . Es muy
peligroso intentar recargar la radio con otro tipo de baterías (por
ejemplo alcalinas o baterías de magneso)¡Las pilas no aptas
pueden perder líquido, explotar o también quemar y causar
graves daños!
! El uso de un cargador no original puede causar daños al equipo
o causar explosiones y lesiones personales.
! No tire nunca las pilas al fuego, ni las acerque a fuentes de calor:
pueden causar explosiones y lesiones personales. Deseche las
pilas siguiendo la normativa medioambiental vigente.
! No mezcle pilas viejas y nuevas y/o de tipo diverso y/o
usadas de forma diferente. Cada juego de pilas usado
debe estar compuesto siempre de los mismos elementos.

EFECTO MEMORIA DE LAS PILAS RECARGABLES

LaspilasrecargablesNiMH(NiquelMetalHidruro)puedenserafectadas
por lo que se conoce como el “efecto memoria”. Este fenómeno se
asociaaunareduccióndrásticadelaautonomíadelabateríayseactiva
si las baterías se recargan regularmente antes de ser descargadas
completamentey/onoestanrecargadascompletamente.
Paraevitarelefectomemoria:
• Cuando sea posible, recargue las baterías solo cuando esten
completamentedescargadas(hastaqueeldispositivoseapagesolo
duranteelusonormal).
• Nodesconecteelcargadorantesdeltiempoindicadoparaunacarga
debateríatotal.
• Descargueycarguesusbateríascompletamentealmenosdosveces
almes.
Encualquiercaso,lamejorsoluciónparaevitarel“efectomemoria”es
irturnandodosjuegosdebaterías:unaenuso,ylaotracomounjuego
aparte.
Puede eliminarse fácilmente el efecto memoria realizando un ciclo
completodecarga/descargadelabatería3ó4veces.
Elefectomemorianodeberíaconfundirseconladuracióndelavidanormal
delabateríaqueesunpromediode300-400ciclosdecarga/descarga.
Es completamente normal quela operación de las bateríasdisminuya
PMR(desde01a08).
Loscanalespre-seleccionadosdesde9a24nopuedenmodicarse.
Para seleccionar un código privado para el canal actual pulse dos
veceslateclaMODE,despuesconlasteclasdedesplazamiento▲▼
seleccioneelcódigodeseado.
Paraconrmarlaselección,pulselateclaPTToesperedurante5segundos
Elcódigoprivadoapareceráeneldisplay.
ParadesactivarlafunciónCTCSS,seleccioneelcódigoprivadoypulse
la tecla MODE, hasta que visualice parpadeando el código privado
CTCSS en el display. Seleccione entonces “off” usando las teclas de
desplazamiento▲▼.
Paraconrmar,pulsePTT.
Nota: Paracomunicarconotrasradios,debenestarenelmismocanaly
conelmismocódigoprivado.

TABLA TONOS CTCSS

Numero
visualizado
Tono
Frecuencia Hz
Numero
visualizado
Tono
Frecuencia Hz
Numero
visualizado
Tono
Frecuencia Hz
01 67.0 14 107.2 27 167.9
02 71.9 15 110.9 28 173.8
03 74.4 16 114.8 29 179.9
04 77.0 17 118.8 30 186.2
05 79.7 18 123.0 31 192.8
06 82.5 19 127.3 32 203.5
07 85.4 20 131.8 33 210.7
08 88.5 21 136.5 34 218.1
09 91.5 22 141.3 35 225.7
10 94.8 23 146.2 36 233.6
11 97.4 24 151.4 37 241.8
12 100.0 25 156.7 38 250.3
13 103.5 26 162.2
VOX
SuG5 XTtiene4 niveles de VOX(de,1,2,3,y4).Estafunciónpermite
alusuarioactivarlacomunicaciónsinpulsarlateclaPTT.Sólotendráque
hablarylacomunicaciónseactivará.
Podráseleccionar3nivelesdeVOX,conosinaccesorios.
ElcuartonivelactivaráelVOX con la función Talkback:cuandouno
delosdosmecanismostransmitedurantemásde20segundos,elVOX
Talkbackpararálatransmisióndurante10segundos;asíelotrousuario
tienelaoportunidaddehablarporsimismo.
ParaseleccionarelniveldeVOX,pulselateclaMODE,hastaqueenel
displayaparezcaVo of”y“VOX”parpadeandoenlapartesuperiordel
display.
Después,conlasteclasdedesplazamiento▲▼,selecione“1”,”2”,”3”
o “4”.
Paraconrmar,pulselateclaPTToesperedurante5segundos.
Para desactivar la función VOX, siga las intrucciones anteriores, pero
seleccione“oF”yentoncespulselateclaPTTparaconrmar.

TONO BEEP

Esta función permite producir un tono beep cada vez que pulse una
tecla.
Si quiere desactivar esta función, pulse la tecla MODE hasta que en
el display aparezca bp on”, entonces seleccione con las teclas de
desplazamiento▲▼“bp of”.
Paraconrmar,pulselateclaPTToesperedurante5segundos
Deestamanera,todoslos“beeps”y“tonos”estandesactivados.
Parareactivarestafunción,repitaelprocedimientoselecionandoelbp
on” usando las teclasde desplazamiento ▲▼ y conrmepulsando la
teclaPTToesperando5segundos.

ROGER BEEP (tono n de transmisión)

AlsoltarlateclaPTT,emitiráunatonalidadqueindicaráasuinterlocutor
quehanalizadosutransmisiónyquepuedecomenzarahablar.
ParaactivarlafunciónROGER BEEP,pulselateclaMODEhastaque
eneldisplayaparezca“rb of”;entoncesdesplaceseconlasteclas▲▼,
seleccione“rb on”.
Paraconrmar,pulselateclaPTToesperedurante5segundos.
Paradesactivarestafunción,repitaelprocedimientoseleccionandorb
of”.

SELECCIÓN LLAMADA ALERTA

G5 XTpermiteemitirunaseñaldellamadadealertaCALLatodoslos
usuariosdelmismocanal.
ParaactivarlafunciónCALL,pulsedosveceslateclaPTT.Eneldisplay
apareceráeliconoTX”yeltonodeconrmaciónsepuedeescucharen
supropioaltavoz.
G5 XTtiene3tiposdealertaseleccionablesCALL(de,1,2y3).
Paraseleccionar,pulselateclaMODEhastaqueaparezcaeneldisplay
elicono“CA”conelnúmerodealertaCALLALERT actual.
Utilicelasteclasdedesplazamiento▲▼parahacerlaseleccióndeCALL
alert;laradioemetiráeltonocorrespondienteparacadaselección.
Estafunciónestasolodisponiblesilaradioestaen“BP on”.
Paraconrmar,pulselateclaPTToespere5segundos.
Para desactivar esta función repita este procedimiento seleccionando
CA of”.

DUAL WATCH

LafunciónDUAL WATCHpermitealosusuariosmonitorizar,solodurante
larecepción,2canalesseleccionadosparaalgunaactividad.
ParaactivarlafunciónDUAL WATCH,pulselateclaMODEhastaqueen
eldisplayaparezca“of-TX/RX”.
Seleccione el segundo canal con las teclas de desplazamiento ▲▼.
Si quiere seleccionar uno de los 38 tonos CTCSS para el segundo
canal pulse otra vez la tecla MODE y seleccione con las teclas de
desplazamiento▲▼eltonodeseado.
ParaconrmarpulselateclaPTToesperedurante5segundos.
Paradesconectar lafunción DUAL WATCH,tendrá solo que pulsar la
teclaMODE.
Cuandolaradiorecibeunaseñalenunodelosdoscanalesseleccionados,
lafunciónDUAL WATCH”sedetendrá temporalmente,permitiendola
transmisiónylarecepcióndelaseñalactivaenelcanalutilizado.
G5 XTpermaneceráenelcanalactivo,siempreycuandolaseñaleste
presenteysereanudarálaexploración5segundosdespuésdelaseñal
yanoestápresente.

FUERA DE COBERTURA

El G5 XT esta equipado con la función fuera de cobertura” (out of
range”).
ConelMIDLAND G5 XTpodráelegirentrelafunciónautomáticadefuera
decobertura”ylamanual.
Paraactivar/desactivarlafunciónfueradecobertura:
“Fuera de cobertura” automático
PulseMODEhastaqueeneldisplayaparezcaOU of”,seleccioneOU
AU”(automático)conlasteclasdedesplazamiento▲▼.
ConrmeconlateclaPTToesperedurante5segundos.Eneldisplay
aparecerá
.
Mediante el establecimiento de este modo un par de G5 XT estará
transmitiendo cada 60 segundos un código de control de datos. Tan
pronto como el contacto entre ambas unidades se este perdiendo
y una estación no recibe este código de control de datos dos veces
consecutivas,elicono“ou no”empezaráaparpadearenlapantallayse
oiráunbeepdetono
“Fuera de cobertura” manual:
PulseMODEhastaqueeneldisplayaparezcaOU of”,seleccioneOU
PB”(manual)conlasteclasdedesplazamiento▲▼.
Conrme pulsando la tecla PTT o espere durante 5 segundos. En el
displayapareceráelicono
.
Paracambiarestafunciónmanualmente,pulselatecla(
/ ).
Si hay contacto entre las dos unidades, escuchará el tono CA”
previamenteelegido,deotramanerasinoescuchaningúntono,signica
quelaradioestafueradecobertura.
Paradesactivarestafunción,pulseMODEhastaqueOU AU”ó“OU PB”
aparezcaeneldisplay;seleccione“OU of”(desactivado)conlasteclas
dedesplazamiento▲▼.
Conrme su selección pulsando la tecla PTT ó espere durante 5
segundos.

CANALES BABY SITTER

Midland G5 XT puedeoperardedosmaneras:comoradioestandard
contodaslasfuncionestradicionales,ocomovigilabebes.
Si la radio estaen modo baby sitter, todaslas funciones tradicionales
estandesactivadasyeltransceptoroperasolocomomonitor.
Paraponerlaradiodelbebe,póngalacercadelacuna,pulselatecla
MODE varias veces, hasta que en el display aparezcabp of” (baby
sitteroff).Usandolasteclasdedesplazamiento▲▼,podráelegirentre
cuandoestanllegandoalnaldesuduraciónnormaldevida,llegadoa
estepuntonecesitarásustituirlasbaterías.

INDICADOR NIVEL DE BATERÍA

El G5 XTtieneunCONTADOR DEL NIVEL DE BATERÍA quemuestra
elniveldebatería.
Amayornúmerodebarrasvisibles,másfuerteseráelniveldelabatería.
Cuandoelniveldebateríaesbajo,elicono parparearáeneldisplay
indicando que sus baterías deben ser reemplazadas o recargadas si
utilizaunasbateríasrecargables.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

! Utilice un paño suave para limpiar la radio. No utilice detergentes,
alcohol o productos abrasivos.
! No sumerja la radio en el agua
! Apague la radio y quite las baterías si no va a utilizarla durante un
largo periodo de tiempo.

CUIDADOS

! NO ABRA LA RADIO BAJO NINGÚN MOTIVO!
Han sido ajustados en fábrica para las máximas prestaciones. La
mecánicayelectrónicadeprecisióndelequipo,requierenexperienciae
instrumentaciónadecuadas.Laaperturedelaradioodelosaccesorios
porpartedepersonalnoautorizado,supondrálaanulacióninmediatade
lagarantia.Lasintervencionesdeasistenciadeberánserefectuadaspor
personalautorizado.

TABLA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema Posible causa Solución
La radio no se enciende Lasbateríasestandescargadasonosehancolocadas
correctamente.
Veriquequelasbateríasestáncargadasycolocadas
correctamente.
La radio se apaga al poco de
encenderla
Lasbateríasestandescargadas. Siusabateríasalcalinas(norecargables),cambielasy
siusabateríasrecargables,cárguelas.
Las baterías no se recargan Elcargadornoestacorrectamenteconectadoolas
bateríasestanmalcolocadas..
Veriquelasconexionesdelasbateríasy/osiestán
biencolocadas.
La radio se enciende pero no
recibe nada
Laradioestaenunazonadesombra. Muévaseaotroespaciomásabierto.
Elvolumenesdemasiadobajo Reguleelvolumen.
IncorrectoCTCSS VeriquequeusaelmismosubtonoCTCSSquesu
interlocutor.
No es posible comunicar con
otros
Haseleccionadouncanalincorrectoderadio Seleccioneelmismocanalquesuinterlocutor.
Laradioestaenunazonadesombraosu
intercomunicadorestamuylejos
Muévaseaunespaciomásfavorable.
IncorrectoCTCSS VeriquequeusaelmismosubtonoCTCSSquesu
interlocutor.
Recepción defectuosa Suinterlocutorestámuylejosy/olaradioestáfuerade
coberturadebidoaobstáculosensudirección.
Muévasemáscercadesuinterlocutorhaciaunespacio
másfavorable.
Laradioestasituadacercadedispositivosquepueden
causarinterferencias,comountelevisor,unordenador,
etc.
Muevalaradiolejosdetalesdispositivos.
El VOX hace a la radio
transmitir accidentalmente
Excesivasensibilidadoambientemuyruidoso.
BajelasensibilidaddelVOX
Hay que hablar muy alto con
el VOX activado Lasensibilidadesmuybaja.
Sielruidoambientalnoesmuyalto,ajusteelnivelde
sensibilidadmásaltoouseunmicrófonoadicional
Mal funcionamiento de la
lógica de la radio (símbolos
extraños en el display,
funciones bloqueadas, etc)
Ajustesdefectuososcausadosporalgunaanomalíaen
laalimentación.
Recargueocambielasbaterías.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Canales......................................................................................1~8PMR
Generacióndefrecuencia............................................... PLLsynthesizer
Rangodefrecuencias........................446.00625-446.09375MHz(PMR)
Aerial.........................................................................................12.5KHz
Alimentación.3xAAAtipo4,5V(Alkaline)o3,6V(recargables)+/-10%
VDC
Temperatura.......................................................................de-20°a+55°
Dimensiones(sinantena)...............................................85x50x25mm
Peso(sinbaterias)......................................................................0,075kg
Ciclodetrabajo(%on1h.........................TX5%,RX5%,stand-by90%
Transmisor
Potenciadesalida(ERP.............................................................. 500mW
Modulación..........................................................................................FM
Rechazodeespurias......................................................SegúnETSIlaw
Receptor
Sensibilidad12dBSinad................................................................ 0,35μV
Rechazocanaladyacente................................................................ 70dB
Potenciadesalidadeaudio(10%THD.....................300mWa10%THD
Frecuenciasintermedias.................................1°:21,4MHz;2°:455KHz
Tomaparamicrófonoexteriorycarga........................ 2,5mmjackstereo
Tomaparaaltavozexterno................................................. 3,5mmmono
Lasespecicacionespuedenestarsujetasacambiossinprevioaviso.

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Midland G5 XT H&W εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Γουόκι-τόκι και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 6.2. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Midland G5 XT H&W ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Midland G5 XT H&W και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Midland G5 XT H&W να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Δημητρης • 25-4-2020 Χωρίς σχόλια

Μεμονωμένος πομποδέκτης g5xt υπάρχει;

Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση

Αριθμός ερωτήσεων: 1

Midland G5 XT H&W προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Midland G5 XT H&W.

Γενικά
Μάρκα Midland
Μοντέλο G5 XT H&W
Προϊόν Γουόκι-τόκι
EAN 8011869170362
Γλώσσα ελληνικά, Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Midland G5 XT H&W παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα