Εγχειρίδιο Nedis SAMP100WT

Nedis SAMP100WT

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Nedis%SAMP100WT. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Nedis SAMP100WT.

Μάρκα
Nedis
Μοντέλο
SAMP100WT
Προϊόν
Γλώσσα
Ολλανδός, Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, Σουηδικά, Πορτογάλος, δανικός, Στίλβωση, Νορβηγός, φινλανδικός, ρουμανικός, τούρκικος, Σλοβάκος, ελληνικά, ουγγρικός, σλοβενικά, Κροατία, Βούλγαρος
Τύπος αρχείου
PDF
Description English
The antenna amplier is a device that amplies an antenna signal into an output with the
same impedance as the input impedance.
1. UHF antenna terminal
2. VHF antenna terminal
3. Output terminal (antenna signal)
4. Input terminal (antenna amplier)
5. Output terminal (antenna amplier)
6. Power adapter connection
Connection scheme
Refer to the illustration to install the device correctly.
Safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized
technician when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should
occur.
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other
purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or
defective, replace the device immediately.
The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
Do not expose the device to water or moisture.
Only use the supplied power adapter.
Beschrijving Nederlands
De antenneversterker is een apparaat dat een antennesignaal versterkt tot een uitgang
met dezelfde impedantie als de ingangsimpedantie.
1. UHF-antenneaansluiting
2. VHF-antenneaansluiting
3. Uitgangsaansluiting (antennesignaal)
4. Ingangsaansluiting (antenneversterker)
5. Uitgangsaansluiting (antenneversterker)
6. Voedingsadapteraansluiting
Aansluitschema
Raadpleeg de illustratie om het apparaat op de juiste wijze te installeren.
Veiligheid
Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus
om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich
problemen voordoen.
Lees de handleiding voor gebruik aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere
raadpleging.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat
niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een
beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat
niet buitenshuis.
Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter.
Beschreibung Deutsch
Beim Antennenverstärker handelt es sich um ein Gerät, das ein Antennensignal in ein
Ausgangssignal mit gleicher Impedanz wie die Eingangsimpedanz verstärkt.
1. UHF-Antennenanschluss
2. VHF-Antennenanschluss
3. Ausgangsanschluss (Antennensignal)
4. Eingangsanschluss (Antennenverstärker)
5. Ausgangsanschluss (Antennenverstärker)
6. Netzadapteranschluss
Anschlussplan
Halten Sie sich zur richtigen Installation des Geräts an die Abbildung.
Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei
erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker
geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von
anderen Geräten.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren
Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für
den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät
beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät
nicht im Freien.
Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter.
Descripción Español
El amplicador de antena en un dispositivo que amplica una señal de antena en una
salida con la misma impedancia que la impedancia de entrada.
1. Terminal de antena UHF
2. Terminal de antena VHF
3. Terminal de salida (señal de antena)
4. Terminal de entrada (amplicador de antena)
5. Terminal de salida (amplicador de antena)
6. Conexión de adaptador de alimentación
Esquema de conexión
Consulte la ilustración para instalar el dispositivo correctamente.
Seguridad
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un
técnico autorizado cuando necesite reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera
algún problema.
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura
necesidad.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una
nalidad distinta a la descrita en el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el
dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
Use únicamente el adaptador de alimentación suministrado.
Description Français
Lamplicateur d’antenne est un appareil ampliant le signal d’une antenne vers une
sortie de même impédance que l’impédance d’entrée.
1. Borne d’antenne UHF
2. Borne d’antenne VHF
3. Borne de sortie (signal d’antenne)
4. Borne d’entrée (amplicateur d’antenne)
5. Borne de sortie (amplicateur d’antenne)
6. Connexion d’adaptateur d’alimentation
Schéma de connexion
Consultez l’illustration pour installer correctement l’appareil.
Sécurité
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par
un technicien qualié si une réparation s’impose.
Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence
ultérieure.
Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres
ns que celles décrites dans le manuel.
N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.
Sil’appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
Lappareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N’utilisez pas
l’appareil à l’extérieur.
N’exposez pas l’appareil à l’eau ou à l’humidité.
Utilisez uniquement l’adaptateur d’alimentation fourni.
Descrizione Italiano
Lamplicatore di antenna è un dispositivo che amplica il segnale di un’antenna in
un’uscita con la stessa impedenza dell’impedenza di ingresso.
1. Terminale antenna UHF
2. Terminale antenna VHF
3. Terminale di uscita (segnale antenna)
4. Terminale di ingresso (amplicatore antenna)
5. Terminale di uscita (amplicatore antenna)
6. Connessione dell’adattatore di alimentazione
Schema di connessione
Per installare il dispositivo correttamente, fare riferimento all’illustrazione.
Sicurezza
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo
da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un
problema.
Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per riferimenti
futuri.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi
diversi da quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato
o difettoso, sostituirlo immediatamente.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo
all’aperto.
Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
Utilizzare esclusivamente l’adattatore di alimentazione in dotazione.
Descrição Português
O amplicador de antena é um dispositivo que amplica um sinal de antena para uma
saída com a mesma impedância que a impedância de entrada.
1. Terminal da antena UHF
2. Terminal da antena VHF
3. Terminal de saída (sinal da antena)
4. Terminal de entrada (amplicador da antena)
5. Terminal de saída (amplicador da antena)
6. Ligação do adaptador de alimentação
Esquema de ligações
Consulte a imagem para instalar correctamente o dispositivo.
Segurança
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque eléctrico, este
produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um
problema.
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para
consulta futura.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo
para outras nalidades além das descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o
dispositivo estiver danicado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
Não exponha o dispositivo a água ou humidade.
Utilize apenas o adaptador de alimentação fornecido.
Beskrivelse Dansk
Antenneforstærkeren er et apparat, som forstærker et antennesignal til et udgangssignal
med samme impedans som indgangsimpedansen.
1. UHF antenneterminal
2. VHF antenneterminal
3. Terminaludgang (antennesignal)
4. Terminalindgang (antenneforstærker)
5. Terminaludgang (antenneforstærker)
6. Tilslutning til eektadapter
Tilslutningsdiagram
Se illustrationen for detaljer vedr. apparatets korrekte installation.
Sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en
autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til
fremtidig brug.
Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end dem,
som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er
beskadiget eller defekt, skal det omgående udskiftes.
Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke apparatet udendørs.
Udsæt ikke apparatet for vand eller fugt.
Brug kun den medfølgende eektadapter.
Beskrivelse Norsk
Denne antenneforsterkeren er en enhet som forsterker et antennesignal til et
utgangssignal med samme impedans som inngangsimpedansen.
1. UHF-antenneterminal
2. VHF-antenneterminal
3. Utgangsterminal (antennesignal)
4. Inngangsterminal (antenneforsterker)
5. Utgangsterminal (antenneforsterker)
6. Strømadaptertilkobling
Koplingsskjema
Se illustrasjonen for å installere enheten på riktig måte.
Sikkerhet
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert
tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn
det som er beskrevet i bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart
hvis den er skadet eller defekt.
Enheten er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
Ikke utsett enheten for vann eller fuktighet.
Bruk kun den medfølgende strømadapteren.
Beskrivning Svenska
Antennförstärkaren är en enhet som förstärker en antennsignal till en utgång med
samma impedans som ingångsimpedansen.
1. UHF-antennterminal
2. VHF-antennterminal
3. Utgångsterminal (antennsignal)
4. Ingångsterminal (antennförstärkare)
5. Utgångsterminal (antennförstärkare)
6. Strömadapteranslutning
Anslutningsschema
Hänvisa till illustrationen korrekt installation av enheten.
Säkerhet
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig
tekniker när service behövs.
Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något
problem skulle uppstå.
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna
använda den igen.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål
än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad
eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
Utsätt inte enheten för vatten eller fukt.
Använd endast medföljande strömadapter.
Kuvaus Suomi
Antennin vahvistin vahvistaa antennisignaalin lähtöön samalla impedanssilla kuin
tuloimpedanssi.
1. UHF-antenniliitin
2. VHF-antenniliitin
3. Lähtöliitin (antennisignaali)
4. Tuloliitin (antennivahvistin)
5. Lähtöliitin (antennivahvistin)
6. Verkkolaitteen liitäntä
Kytkentäkaavio
Asenna laite kuvan mukaisesti.
Turvallisuus
Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata
tämän laitteen huoltoa varten.
Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun
kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai
viallinen, vaihda laite välittömästi.
Laite sopii vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.
Älä altista laitetta vedelle ja kosteudelle.
Käytä vain laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta.
Περιγραφή Ελληνικά
Ο ενισχυτής κεραίας είναι μια συσκευή η οποία ενισχύει ένα σήμα κεραίας σε μια έξοδο
με την ίδια σύνθετη αντίσταση όπως η σύνθετη αντίσταση εισόδου.
1. Σύνδεση κεραίας UHF
2. Σύνδεση κεραίας VHF
3. Σύνδεση εξόδου (σήμα κεραίας)
4. Σύνδεση εισόδου (ενισχυτής κεραίας)
5. Σύνδεση εξόδου (ενισχυτής κεραίας)
6. Σύνδεση προσαρμογέα ρεύματος
Σχεδιάγραμμα σύνδεσης
Ανατρέξτε στην απεικόνιση για να εγκαταστήσετε σωστά τη συσκευή.
Ασφάλεια
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί
μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα.
Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για
μελλοντική αναφορά.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε
τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα.
Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για εσωτερική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
εξωτερικό χώρο.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή υγρασία.
Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο προσαρμογέα ρεύματος.
Opis Polski
Wzmacniacz antenowy jest urządzeniem, które wzmacnia sygnał anteny na wyjściu o
takiej samej impedancji jak impedancja wejściowa.
1. Złącze anteny UHF
2. Złącze anteny VHF
3. Złącze wyjściowe (sygnał anteny)
4. Złącze wejściowe (wzmacniacz antenowy)
5. Złącze wyjściowe (wzmacniacz antenowy)
6. Podłączenie zasilacza
Schemat podłączenia
W celu poprawnego zamontowania urządzenia postępuj zgodnie z ilustracją.
Bezpieczeństwo
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie
powinno być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy
wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję.
Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy
używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub
wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić
urządzenie.
Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używać urządzenia na
zewnątrz.
Nie wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Korzystać jedynie z dostarczonego zasilacza.
Popis Česky
Zesilovač antény je zařízení zesilující signál antény do výstupu s impedancí odpovídající
vstupní impedanci.
1. Terminál UHF antény
2. Terminál VHF antény
3. Výstupní terminál (signál antény)
4. Vstupní terminál (zesilovač antény)
5. Výstupní terminál (zesilovač antény)
6. Připojení napájecího adaptéru
Schéma připojení
Správnou instalaci zařízení najdete na ilustraci.
Bezpečnost
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být vpřípadě potřeby tento
výrobek otevřen pouze autorizovaným technikem.
Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným
účelům, než je popsáno v příručce.
Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení
poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
Toto zařízení je určeno pouze pro použití v místnosti. Nepoužívejte zařízení v exteriérech.
Nevystavujte zařízení působení vody ani vlhkosti.
Používejte pouze dodaný nabíjecí adaptér.
Opis Slovenčina
Zosilňovač antény je zariadenie, ktoré zosilňuje signál antény na výstupe s impedanciou
zhodnou so vstupnou impedanciou.
1. UHF terminál antény
2. VHF terminál antény
3. Výstupný terminál (signál antény)
4. Vstupný terminál (zosilňovač antény)
5. Výstupný terminál (zosilňovač antény)
6. Spoj napájacieho adaptéra
Schéma zapojenia
Správny postup inštalácie nájdete na ilustrácii.
Bezpečnosť
Na obmedzenie rizika poranenia elektrickým prúdom smie tento výrobok otvárať iba
oprávnený technik v prípade potreby servisu.
Pokiaľ sa vyskytne problém, výrobok odpojte z elektrickej siete a od ostatných zariadení.
Pred použitím si pozorne prečítajte príručku. Príručku uschovajte pre neskoršie použitie.
Zariadenie používajte len na účely, na ktoré je určené. Nepoužívajte zariadenie na iné
účely, než je opísané v príručke.
Nepoužívajte zariadenie, ak je akákoľvek časť poškodená alebo chybná. Ak je zariadenie
poškodené alebo chybné, ihneď ho vymeňte.
Toto zariadenie je určené len na použitie v miestnosti. Nepoužívajte zariadenie v exteriéroch.
Nevystavujte zariadenie pôsobeniu vody ani vlhkosti.
Používajte iba dodávaný nabíjací adaptér.
Leírás Magyar
Az antennaerősítő célja az antennajel felerősítése és átalakítása a bemeneti jelével
megegyező impedanciájú kimeneti jellé.
1. UHF antennacsatlakozó
2. VHF antennacsatlakozó
3. Kimeneti csatlakozó (antennajel)
4. Bemeneti csatlakozó (antennaerősítő)
5. Kimeneti csatlakozó (antennaerősítő)
6. Tápadapter csatlakozó
Bekötési rajz
Az eszköz megfelelő telepítéséhez használja az ábrát.
Biztonság
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz
képviselője nyithatja fel.
Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.
A használat előtt gyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy
szükség esetén belenézhessen.
Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben
feltüntetettől eltérő célra.
Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy
meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
A készülék csak beltéri használatra készült. Ne használja a készüléket kültérben.
Vigyázzon, hogy ne érje a készüléket víz vagy nedvesség.
Kizárólag a mellékelt tápadaptert használja.
Kirjeldus Eesti
Antennivõimendi on seade, mis võimendab antennisignaali samasuguse takistusega
väljundisse, nagu on sisendi takistus.
1. UHF antenniterminal
2. VHF antenniterminal
3. Väljundterminal (antenni signaal)
4. Sisendterminal (antennivõimendi)
5. Väljundterminal (antennivõimendi)
6. Toiteadapteri ühendus
Ühendusskeem
Seadme õigesti paigaldamiseks vaadake joonist.
Ohutus
Elektrilöögi ohu vähendamiseks tohib toodet hooldamiseks avada ainult volitatud tehnik.
Probleemi tekkimisel eemaldage toode vooluvõrgust ja teistest seadmetest.
Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke kasutusjuhend
hilisemaks kasutamiseks alles.
Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt. Ärge kasutage seadet eesmärkidel, mida pole
toodud käesolevas kasutusjuhendis.
Ärge kasutage seadet, kui selle mis tahes osa on kahjustatud või vigane. Kui seade on
kahjustatud või vigane, vahetage see kohe välja.
Seade sobib kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge kasutage seadet õues.
Ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.
Kasutage ainult kaasasolevat elektriadapterit.
Apraksts Latviešu
Antenas pastiprinātājs ir ierīce, kas pastiprina antenas signāla izejas pretestību līdz ieejas
pretestības līmenim.
1. UHF antenas termināls
2. VHF antenas termināls
3. Izejas termināls (antenas signāls)
4. Ieejas termināls (antenas pastiprinātājs)
5. Izejas termināls (antenas pastiprinātājs)
6. Strāvas adaptera savienojums
Savienošanas shēma
Skatiet attēlu, lai pareizi uzstādītu ierīci.
Drošība
Lai mazinātu elektrotrieciena risku, ierīce jāatver tikai pilnvarotam speciālistam,
janepieciešama tehniska apkalpošana.
Atvienojiet ierīci no strāvas un cita aprīkojuma, ja radusies problēma.
Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Saglabājiet rokasgrāmatu
turpmākai lietošanai.
Izmantojiet ierīci tikai tai paredzētiem nolūkiem. Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem,
kas atšķiras no rokasgrāmatā aprakstītajiem nolūkiem.
Neizmantojiet ierīci, ja kāda tās detaļa ir bojāta vai nepilnīga. Nekavējoties aizvietojiet
ierīci, ja tā ir bojāta vai nepilnīga.
Ierīce ir piemērota lietošanai tikai iekštelpās. Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
Nepakļaujiet ierīci ūdens vai mitruma iedarbībai.
Lietojiet tikai komplektā iekļauto strāvas adapteri.
Aprašas Lietuvių
Antenos stiprintuvas yra įtaisas, sustiprinantis antenos signalą iki išvesties pilnutinės varžos,
atitinkančios įvesties pilnutinę varžą.
1. UHF antenos lizdas
2. VHF antenos lizdas
3. Išvesties lizdas (antenos signalas)
4. Įvesties lizdas (antenos stiprintuvas)
5. Išvesties lizdas (antenos stiprintuvas)
6. Maitinimo adapterio jungtis
Jungties schema
Norėdami tinkamai sumontuoti prietaisą, vadovaukitės iliustracijomis.
Sauga
Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką, šį gaminį atidaryti, kai reikia atlikti jo techninę
priežiūrą, turėtų tik įgaliotas technikas.
Jei kiltų problemų, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir kitos įrangos.
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą. Išsaugokite vadovą ateičiai.
Prietaisą naudokite tik pagal numatytąją paskirtį. Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams,
nenurodytiems naudotojo vadove.
Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors jo dalis sugadinta ar prastai veikia. Jei prietaisas
sugedęs ar veikia netinkamai, nedelsdami jį pakeiskite.
Prietaisą galima naudoti tik viduje. Nenaudokite jo lauke.
Saugokite prietaisą nuo vandens ir drėgmės.
Naudokite tik pridėtą maitinimo adapterį.
Opis Slovenščina
Ojačevalec antene je naprava, ki okrepi signal antene v izhod z enako impedanco kot je
vhodna impedanca.
1. Antenski priključek UHF
2. Antenski priključek VHF
3. Izhodni priključek (signal antene)
4. Vhodni priključek (antenski ojačevalnik)
5. Izhodni priključek (antenski ojačevalnik)
6. Povezava napajalnega priključka
Shema povezovanja
Glejte sliko, da boste napravo pravilno namestili.
Varnost
Da zmanjšate tveganje za električni udar, lahko ta izdelek odpre le pooblaščen tehnik,
ko je potreben servis.
Če se pojavijo težave, odklopite izdelek iz omrežnega napajanja in druge opreme.
Pred uporabo pozorno preberite priročnik. Shranite ta priročnik za prihodnji ogled.
Napravo uporabljajte le v njen namen. Naprave ne uporabite za druge namene kot pa
so opisani v priročniku.
Ne uporabljajte naprave, če je poškodovan ali pokvarjen kateri koli del. Če je naprava
poškodovana ali pokvarjena, jo nemudoma zamenjajte.
Naprava je ustrezna le za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte naprave na odprtem.
Naprave ne izpostavljajte vodi ali vlagi.
Uporabljajte le priložen napajalni priključek.
Opis Hrvatski
Pojačalo za antenu uređaj je koji pojačava signal antene u izlaz jednake impedancije kao
i ulazna impedancija.
1. Priključak za UHF antenu
2. Priključak za VHF antenu
3. Izlazni priključak (signal antene)
4. Ulazni priključak (antensko pojačalo)
5.
Izlazni priključak (antensko pojačalo)
6. Priključak za adapter za napajanje
Shema povezivanja
Pogledajte sliku kako biste ispravno postavili uređaj.
Sigurnost
Kako biste smanjili opasnost od strujnog udara, ovaj bi proizvod u slučaju potrebe za
servisiranjem trebali otvarati samo ovlašteni servisni tehničari.
U slučaju problema iskopčajte uređaj s napajanja i s druge opreme.
Pročitajte pažljivo priručnik prije korištenja. Pohranite ovaj priručnik radi korištenja
ubudućnosti.
Uređaj koristite samo u svrhu za koju je namijenjen. Nemojte koristiti ovaj uređaj za
druge namjene, osim one opisane u ovom priručniku.
Ne koristite ovaj uređaj ako mu je bilo koji dio oštećen ili pokvaren. Ako je uređaj
oštećen ili popravljen odmah ga zamijenite.
Uređaj je prikladan isključivo za rad u zatvorenim prostorima. Nemojte koristiti uređaj
na otvorenom.
Uređaj nemojte izlagati vodi ili vlazi.
Rabite isključivo isporučeni adapter za napajanje.
Descrierea Română
Amplicatorul de antenă este un dispozitiv care amplică un semnal de antenă într-un
semnal de ieşire cu aceeaşi impedanţă ca cea de intrare.
1. Bornă antenă UHF
2. Bornă antenă VHF
3. Bornă ieşire (semnal antenă)
4. Bornă intrare (amplicator antenă)
5. Bornă ieşire (amplicator antenă)
6. Conexiune adaptor alimentare
Schemă de conexiune
Consultaţi ilustraţia pentru a instala corect dispozitivul.
Siguranţă
Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va  desfăcut numai de
către un tehnician avizat, când este necesară depanarea.
Deconectaţi produsul de la priza de reţea sau alte echipamente în cazul apariţiei unei
probleme.
Citiţi manualul cu atenţie înainte de utilizare. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.
Utilizaţi dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizaţi dispozitivul în alte
scopuri decât cele descrise în manual.
Nu utilizaţi dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este
deteriorat sau defect, înlocuiţi imediat dispozitivul.
Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior. Nu utilizaţi dispozitivul în
spaţii exterioare.
Nu expuneţi dispozitivul apei sau umezelii.
Utilizaţi numai încărcătorul electric furnizat.
Описание Български
Антенният усилвател е устройство, което усилва сигнала от антената на изхода със
същия импеданс като входния.
1. Клема за свръхвисокочестотна (UHF) антена
2. Клема за високочестотна (VHF) антена
3. Изходна букса (сигнал на антената)
4. Входна букса (антенен усилвател)
5. Изходна букса (антенен усилвател)
6. Връзка за захранващ адаптер
Схема на свързване
Вижте илюстрацията, за да инсталирате устройството правилно.
Мерки за безопасност
За да намалите риска от токов удар, в случай, че продуктът се нуждае от сервиз,
той трябва да се отваря само от оторизиран техник.
Изключете устройството от електрическата мрежа и друго оборудване, ако има
вероятност да възникне проблем.
Внимателно прочетете ръководството преди употреба. Запазете ръководството
за справки в бъдеще.
Използвайте устройството само за цели, за които е предназначено. Не използвайте
устройството за други цели, различни от указаните в ръководството.
Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако
устройството е повредено или дефектно, сменете устройството веднага.
Устройството е подходящо само за употреба на закрито. Не използвайте устройството
на открито.
Не излагайте устройството под въздействие на вода или влага.
Използвайте само предоставения захранващ адаптер.
Описание Русский
Антенный усилитель — это устройство, усиливающее сигнал антенны и создающее
выходной сигнал со значением сопротивления, совпадающим с входным сопротивлением.
1. Антенный вход для УВЧ
2. Антенный вход для СВЧ
3. Выходная клемма (сигнал антенны)
4. Входная клемма (антенный усилитель)
5. Выходная клемма (антенный усилитель)
6. Подключение адаптера питания
Схема подключения
На рисунке показан способ правильной установки устройства.
Требования безопасности
В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать
устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного
персонала.
При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого.
Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните
руководство для будущего использования.
Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться
только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными
компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
Устройство предназначено только для использования внутри помещений.
Запрещается использовать устройство вне помещения.
Не допускайте воздействия на устройство воды или влаги.
Используйте только адаптер питания из комплекта поставки.
Açıklama Türkçe
Anten yükselticisi, anten sinyalini giriş direnci ile aynı dirence sahip bir çıkışa yükselten
bir cihazdır.
1. UHF anten ucu
2. VHF anten ucu
3. Çıkış ucu (anten sinyali)
4. Giriş ucu (anten yükselteci)
5. Çıkış ucu (anten yükselteci)
6. Güç adaptörü bağlantısı
Bağlantı şeması
Cihazı doğru bir şekilde kurmak için açıklamalara bakın.
Güvenlik
Elektrik çarpma riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir
teknisyen tarafından açılmalıdır.
Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak
için saklayın.
Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların
dışındaki amaçlar için kullanmayın.
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya
kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
Cihaz sadece iç mekan kullanımı için uygundur. Cihazı dış mekanda kullanmayın.
Cihazı su veya neme maruz bırakmayın.
Yalnızca sağlanan güç adaptörünü kullanın.
123
45
6
SAMP100WT
Antenna amplier

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Nedis SAMP100WT;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Nedis SAMP100WT εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του NedisSAMP100WT να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

Προδιαγραφές προϊόντων

Τεχνικές λεπτομέρειες
Χρώμα προϊόντος Λευκός (Άσπρος)