Εγχειρίδιο Nikon AF Nikkor 14mm f/2.8D ED

Nikon AF Nikkor 14mm f/2.8D ED

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Nikon AF Nikkor 14mm f/2.8D ED. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Nikon
Μοντέλο
AF Nikkor 14mm f/2.8D ED
Προϊόν
EAN
Γλώσσα
Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, κινέζικο,
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
http://www.nikon.com/
AF Nikkor
ED 14mm
f
/
2.8D
NIKON CORPORATION
FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8331, JAPAN
TT4F03 (80)
使用説明書の内容が破損などによて判読でくなったときは、 ス機関にて新しい使用説明書をお求めく(有料)
No reproduction in any form of this manual,
in whole or in part (except for brief quotation in
critical articles or reviews), may be made without
written authorization from NIKON CORPORATION.
使用説明書
Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d’utilisation
Manual de instrucciones
Manuale di istruzioni
English Deutsch Français
1 絞り指標/着脱指標
Aperture index/Mounting index
Blendenindex/Objektivindex
Index d'ouverture/index de montage
Indice de aberturas/índice de monturas
Indice delle aperture/Indice di
montaggio
Ck
Ch
2 絞りリング
Aperture ring
Blendenring
Bague des ouvertures
Anillo de aberturas
Anello di apertura
Ck
Ch
3 露出計連動ガイド
Meter coupling ridge
Steuerkurve
Index de couplage du posemètre
Protuberancia de acoplamiento al
exposímetro
Indice di accoppiamento
dell'esposimetro
Ck
Ch
4 CPU信号接点
CPU contacts
CPU-Kontakte
Contacts CPU
Contactos CPU
Contatti CPU
Ck
Ch
5 開放F値連動ガイド
Aperture indexing post
Anschlag für Blendenkupplung
Douille d'indexation d'ouverture
Poste de índice de apertura
Perno per misurazione dell'apertura
Ck
Ch
6 フィルター枠
Filter holder
Filterhalter
Porte-filtre
Soporte del filtro
Portafiltro
Ck
Ch
7 ファインダー内直読用絞り目盛
Aperture-direct-readout scale
Skala für Blendendirekteinspiegelung
Echelle de lecture directe de l'ouverture
Escala de lectura directa de apertura
Scala di lettura diretta delle aperture
Ck
Ch
8
最小絞り信号ガイド(EE連動ガイド)
Minimum aperture signal post
(EE servo coupling post)
Signalstift für kleinste Blende
(Kupplungsstift für automatische
Blendensteuerung)
Levier de signal d'ouverture minimale
(levier de servo couplage EE)
Borne de señal de abertura mínima
(Borne de acoplador EE)
Attacco di segnale di apertura minima
(attacco per accoppiamento EE
servo)
Ck
Ch
9 絞り目盛
Aperture scale
Blendenskala
Echelle des ouvertures
Escala de apertura
Scala delle aperture
Ck
Ch
! 最小絞りロックレバー
Minimum aperture lock lever
Verriegelung für kleinste Blende
Levier de verrouillage d'ouverture
minimale
Palanca de fijación de apertura mínima
Leva di blocco di apertura minima
Ck
Ch
" フォーカスモード切換えリング
Focus mode select ring
Fokussierbetriebsarten-Wahlring
Bague de sélection de mode de mise
au point
Anillo selector de modo de enfoque
Anello di selezione della modalità di
messa a fuoco
Ck
Ch
# フォーカスモード解除ボタン
Focus mode release button
Fokussierbetriebsarten-
Entriegelungsknopf
Bouton de libération du mode de mise
au point
Botón de liberación de modo de
enfoque
Tasto di rilascio della modalità di
messa a fuoco
Ck
Ch
$ フード
Lens hood
Gegenlichtblende
Pare-soleil
Visera del objetivo
Copriobiettivo
Ck
Ch
% 距離リング
Focus ring
Entfernungseinstellring
Bague de mise au point
Anillo de enfoque
Anello di messa a fuoco
Ck
Ch
& 距離目盛
Distance scale
Entfernungsskala
Echelle de distance
Escala de distancias
Scala delle distanze
Ck
Ch
( 赤外指標
Infrared compensation index
Infrarot-Kompensationsindex
Repère de mise au point en infrarouge
Indicador de enfoque infrarrojo
Indice de compensazione per infrarossi
Ck
Ch
) 距離目盛基準線
Distance index line
Entfernungs-Indexlinie
Ligne de repère des distances
Línea indicadora de distancia
Contrassegno distanza
Ck
Ch
~ 被写界深度目盛
Depth-of-field indicators
Schärfentiefenskala
Echelle de profondeur de champ
Escala de profundidades de campo
Scala profondità di campo
Ck
Ch
図A 最小絞りロックレバー
Fig. A Minimum aperture lock lever
Abb. A Verriegelung für kleinsten Blende
Fig. A Levier de verrouillage d'ouverture minimale
Fig. A Palanca de bloqueo de apertura mínima
Fig. A Leva di blocco al diaframma minimo
Ck
Ch
Jp
En
De
Fr
Es
It
Ck
Ch
You are proud owner of the AF Nikkor ED 14mm f/2.8D, a lens that will provide
you with years of exciting picture-taking opportunities. Before using this lens,
please read these instructions and the notes on safety operations in your camera’s
instruction manual. Also, keep this manual handy for future reference.
Major features
Autofocus operation is possible with Nikon autofocus cameras (except the F3AF); manual focus
possible with all Nikon SLRs.
Closest focus distance of 0.2m (0.7 ft.) The use of two aspherical and one ED (extra-low
dispersion) lens elements ensure excellent optical performance.
This is a super wideangle lens, suitable for taking pictures of large buildings, indoor subjects,
snapshots, as well as landscapes and travel photography. Because this lens offers an extremely
exaggerated perspective combined with a wide maximum aperture, it is particularly effective for
shooting evening and night scenes or for “special-effect” pictures.
For more accurate exposure control, subject distance information is transmitted from the lens to the
camera body, providing 3D Matrix Metering and 3D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash with
appropriate Nikon cameras and Speedlights.
Important!
Be careful not to soil or damage the CPU contacts.
Do not attach the following accessories to this lens, as they might damage the CPU contacts: Auto
Extension Ring PK-1, PK-11 (use PK-11A), Auto Ring BR-4 (use BR-6 with BR-2A) and K1 Ring.
Other accessories may not be suitable when this lens is used with certain camera bodies. For
details, refer to instruction manual for each product.
This lens is not compatible when used with a Nikon F3AF camera with the AF Finder DX-1
attached.
Using this lens with cameras having built-in flash is not recommended, because vignetting occurs
due to the size of the lens itself and its large angle of view.
Focusing and depth of field
The focus mode can be selected on the lens only if the camera’s focus mode is set to AF
(autofocus). Rotate the focus mode select ring on the lens to align the “
” mark with A (autofocus)
or M (manual focus) while pressing the focus mode release button.
If your camera has a depth of field preview (stop-down) button or lever, depth of field can be
observed while looking through the camera viewfinder.
It is also possible to determine the depth of field by using the depth-of-field table.
Getting good results with autofocus
Refer to “Notes on using wide or super-wide angle AF Nikkor lenses” on the back of this sheet.
Recommended focusing screens
Various interchangeable focusing screens are available for certain Nikon SLR cameras to suit any
picture-taking situation. The ones recommended for use with this lens are:
◎:Excellent focusing
△:Acceptable focusing
The in-focus image in the central spot may prove to be slightly out of focus on film. Focus on the surrounding matte area.
―:Not available.
( ) : Indicates degree of exposure compensation needed (Center-Weighted metering only).
Blank box means not applicable. Since type M screen can be used for both macrophotography at a 1:1 magnification ratio and for
photomicrography, it has different applications than other screens.
When using the B, E, K2, B2 and E2 focusing screens in cameras other than those listed above, refer to the columns for the B, E
and K screens.
Minimum aperture lock (Fig. A)
For programmed auto or shutter-priority auto exposure shooting (or for cameras capable of setting
the aperture on the camera), use the minimum aperture lock lever to lock the lens aperture at f/22.
1. Set the lens to its minimum aperture (f/22) by aligning it with the aperture index.
2. Slide the lock lever toward the aperture ring, so the two orange dots are aligned.
To release the lock, slide the lever in the opposite direction.
Filters (Fig. B)
A filter cannot be attached to the front of the lens. Use a sheet filter such as gelatin filter by cutting it
to an appropriate size as shown in Fig. B. Then insert it into the filter holder 6.
Lens care
To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol
(alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from center to outer edge, taking care not to
leave traces or touch other parts.
Never use thinner or benzene to clean the lens as this might damage the lens, result in a fire, or
cause health problems.
When the lens will not be used for a long time, store it in a cool, dry place to prevent mold. Also
store the lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene.
Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to rust and malfunction.
Reinforced plastic is used for some parts of the lens. To avoid damage, never leave the lens in an
excessively hot place.
Standard accessories
Leather front lens cover • Rear lens cap LF-1 • Flexible lens pouch CL-S2
Optional accessories
Teleconverter TC-201 • Teleconverter TC-14A
Specifications
Type of lens: D-type AF Nikkor super wideangle lens having built-in CPU and
Nikon bayonet mount
Focal length; 14mm
Maximum aperture: f/2.8
Lens construction: 14 elements in 12 groups (2 compound aspherical and 1 ED lens
elements)
Picture angle: 114° (102° with IX240 system cameras, 90° with Nikon D2H,
D1-Series, D100 and D70 digital cameras.)
Distance information: Output to camera body
Focusing: Manually via focus ring
Shooting distance scale: Graduated in meters and feet from 0.2m (0.66 ft.) to infinity ()
Aperture scale: f/2.8–f/22 on both standard and aperture-direct-readout scales
Minimum aperture lock: Provided
Diaphragm: Fully automatic
Exposure measurement: Via full-aperture method with AI cameras or cameras with CPU
interface system; via stop-down method for other cameras.
Built-in gelatine filter holder: Provided at rear of lens
Dimensions: Approx. 87mm dia. x 86.5mm extension from the camera’s lens
mounting flange; overall length is approx. 97mm
Weight: Approx. 670g (23.6 oz.)
F5+DP-30
(+0.5)
(+0.5)
G1/G2
G3/G4
H1/H2
H3/H4
BCD E
EC-B
EC-E
FJKLMPRU
F4+DP-20
F4+DA-20
F3
F5+DA-30
A
(+0.5)
S/T
Screen
Camera
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Kauf des AF Nikkor ED
14 mm f/2.8D bewiesen haben, und wir hoffen, daß Sie viele Jahre ungetrübte
Freude an Ihrem neuen Objektiv haben werden. Bitte lesen Sie diese
Gebrauchsanweisung sorgfältig durch sowie die entsprechenden Abschnitte in der
Bedienungsanleitung Ihrer Kamera. Bewahren Sie diese Anleitung für späteres
Nachschlagen griffbereit auf.
Hauptmerkmale
Autofokusbetrieb mit entsprechend ausgerüsteten Nikon-Autofokuskameras (außer F3AF); manuelle
Schärfeneinstellung mit allen Nikon-Spiegelreflexkameras.
Kürzeste Fokussierdistanz von 0,2 m. Zwei asphärische Linsen und eine ED-Linse (extra geringe
Dispersion) gewährleisten eine hohe optische Leistung.
Dieses Super-Weitwinkelobjektiv eignet sich für die Aufnahme von Hochbau-Architektur,
Innenaufnahmen mit wenig Raum sowie für Landschafts- und Reiseaufnahmen. Dank der extrem
übertriebenen Perspektive und seiner hohen Lichtstärke eignet sich das Objektiv insbesondere auch
für Aufnahmen mit geringem Licht oder Nachtaufnahmen sowie für Spezialeffekt-Aufnahmen.
Für noch genauere Belichtungsregelung wird die Distanz zum Aufnahmeobjekt vom Objektiv an die
Kamera übermittelt, so daß 3D-Matrix-Messung sowie 3D-Multi-Sensor-Aufhellblitzen mit
entsprechend geeigneten Nikon-Kameras und Nikon-Blitzgeräts möglich ist.
Achtung!
Halten Sie die CPU-Kontakte peinlich sauber, und schützen Sie sie vor Beschädigung!
Folgendes Zubehör darf nicht an das Objektiv angesetzt werden, da es die CPU-Kontakte
beschädigen könnte: Automatik-Zwischenring PK-1, PK-11 (stattdessen PK-11A verwenden),
Automatikring BR-4 (stattdessen BR-6 mit BR-2A verwenden) und Zwischenring K1. Anderes
Zubehör kann bei Verwendung des Objektivs mit gewissen Kameramodellen ungeeignet sein.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung.
Das Objektiv ist nicht zur Verwendung mit der Nikon F3AF mit angesetztem AF-Sucher DX-1
geeignet.
Das Blitzen mit Kameras mit eingebautem Blitz in Kombination mit diesem Objektiv wird nicht
empfohlen, da aufgrund der Größe des Objektivs und seines hohen Bildwinkels Vignettierung
auftreten kann.
Fokussieren und Tiefenschärfe
Am Objektiv läßt sich die Fokussierbetriebsart nur dann wählen, wenn an der Kamera die
Fokussierbetriebsart AF (Autofokus) eingestellt ist. Halten Sie den Fokussierbetriebsarten-
Entriegelungsknopf gedrückt und drehen Sie den Fokussierbetriebsarten-Wahlring am Objektiv so,
daß das Symbol “
” mit A (Autofokus) oder M (manuelle Schärfeneinstellung) ausgerichtet ist.
Wenn Ihre Kamera über einen Schärfentiefenknopf oder –hebel verfügt, können Sie die
Schärfentiefe im Sucher betrachten. Die Schärfentiefe läßt sich auch aus der Schärfentiefetabelle
ablesen.
Für beste Ergebnisse im Autofokusmodus
Siehe “Hinweise zum Gebrauch von AF Nikkor-Weitwinkel- oder Superweitwinkelobjektiven” auf der
Rückseite dieser Anleitung.
Empfohlene Einstellscheiben
Für bestimmte Nikon-Kameras stehen verschiedene auswechselbare Einstellscheiben zur Verfügung,
um jeder Aufnahmesituation gerecht zu werden. Die zur Verwendung mit diesem Objektiv
empfohlenen sind nachstehend aufgelistet:
◎:Hervorragende Scharfeinstellung
: Brauchbare Scharfeinstellung.
Das im mittleren Kreis scharf eingestellte Bild könnte auf dem Film leicht unscharf abgebildet werden. Stellen Sie auf dem
umliegenden Mattfeld scharf.
: Nicht möglich
( ) : Zeigt den Betrag zusätzlich erforderlicher Belichtungskorrektur (nur bei mittenbetonter Messung).
Ein Leerfeld bedeutert: unbrauchbar. Da die Einstellscheibe M sowohl für Maktrofotografie bis zum Abbildungsmaßstab 1:1 als
auch Mikrofotografie eingesetzt werden kann, unterscheidet sich ihr Anwendungsbereich von dem anderer Einstellscheiben.
Bei Verwendung der Scheiben B, E, K2, B2 bzw. E2 in anderen als den obengenannten Kameras gelten die Spalten für die
Scheiben B, E und K.
Verriegelung auf kleinster Blende (Abb. A)
Für Programm- und Blendenautomatik (oder an Kameras, an denen eine Blendeneinstellung an der
Kamera möglich ist) muß die Blende mit dem Blendenriegel auf kleinster Öffnung (22) verriegelt
werden).
1. Drehen Sie den Blendenring, bis die Blendenzahl 22 dem Blendenindex gegenübersteht.
2. Schieben Sie den Blendenriegel in Richtung Blendenring, so daß die zwei orangeroten Punkte
gegenüberstehen.
Zur Entriegelung schieben Sie den Riegel in die entgegengesetzte Richtung.
Filter (Abb. B)
An der Frontlinse läßt sich kein Filter anbringen. Verwenden Sie stattdessen ein Gelatinefilter, daß auf
die geeignete Größe zugeschnitten ist (siehe Abb. B) und setzen Sie es in den Filterhalter 6.
Pflege des Objektivs
Reinigen Sie die Linsenoberfläche mit einem leicht mit Linsenreiniger angefeuchteten weichen,
sauberen Baumwolltuch oder Linsenreinigungspapier. Wischen Sie dabei in einer größer
werdenden Kreisbewegung von innen nach außen.
Verwenden Sie keinesfalls Verdünnung oder Benzin zur Reinigung, da dieses zu Beschädigungen
führen, Gesundheitsschäden verursachen oder ein Feuer auslösen könnte.
Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden.
Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung oder Chemikalien wie Kampfer oder
Naphthalin fern.
Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur Korrosion und zu Betriebsstörungen führen kann.
Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstärktem Kunststoff. Lassen Sie das Objektiv deshalb
nie an übermäßig heißen Orten zurück!
Serienmäßiges Zubehör
• Frontlinsendeckel aus Leder • Objektivrückdeckel LF-1 • Objektivbeutel CL-S2
Sonderzubehör
Telekonverter TC-201 • Telekonverter TC-14A
Technische Daten
Objektivtyp: AF Nikkor mit D-Charakteristik, Superweitwinkelobjektiv mit
eingebauter CPU und Nikon-Bajonett
Brennweite: 14 mm
Maximale Blendenöffnung: f/2,8
Optischer Aufbau: 14 Linsen in 12 Gruppen
(2 verbund-asphärische Linsen und 1 ED-Linse)
Bildwinkel: 114˚ (102° mit IX240-Kameras, 90° mit Nikon-
Digitalkameras der D2H, D1-Serie, D100, D70)
Entfernungsdaten: Werden an Kameras übertragen
Schärfeneinstellung: Manuell über Fokussierring
Entfernungsskala: Unterteilt in Meter und Fuß, und zwar von 0,2 m bis
unendlich ()
Blendenskala: f/2,8 – f/22, sowohl auf der Standardskala als auch der
Skala für Blendendirekteinspiegelung
Verriegelung für kleinste Blende: Vorhanden
Blendenart: Vollautomatisch
Belichtungsmessung: Offenblendenmessung bei Kameras mit AI-Blendenkupplung
oder CPU-Interface-System; Arbeitsblendenmessung bei
allen anderen Kameras
Eingebauter Gelatinefilter-Halter: An der Hinterlinse
Abmessungen: ca. 87 mm Durchm. x 86,5 mm Länge bis Flansch;
Gesamtlänge ca. 97 mm
Gewicht: ca. 670 g
Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'un AF Nikkor ED 14mm f/2,8D, un
objectif qui vous permettra de prendre des photos remarquables pendant des
années. Avant d'utiliser cet objectif, veuillez lire ce mode d'emploi et les remarques
sur la sécurité dans le mode d'emploi de votre boîtier. Conservez ce manuel à
portée de la main pour toute référence ultérieure.
Principales caractéristiques
L'autofocus est possible avec un boîtier autofocus Nikon (sauf le F3AF), la mise au point manuelle
avec tous les appareils reflex Nikon.
• Distance de mise au point minimale de 0,2 m. L’emploi de deux éléments d’objectif asphériques et
d’un élément ED (dispersion ultra faible) assure d’excellentes performances optiques.
• C’est un objectif super grand-angle, convenant à la prise de grands bâtiments, de sujets à
l’intérieur, d’instantanés, ainsi que de paysages et de photos de voyage. La perspective très
exagérée combinée à une grande ouverture maximale de cet objectif le rendent particulièrement
efficace pour la prise de scènes le soir ou de nuit, et pour des photos “à effets spéciaux”.
Pour assurer un contrôle d'exposition plus précis, l'information de distance au sujet est transmise
de l'objectif au boîtier, ce qui permet la mesure matricielle 3D et le dosage auto flash/ambiance par
multi-capteur 3D avec les boîtiers et flashes Nikon convenables.
Important
Veiller à ne pas salir ni endommager les contacts CPU.
Ne pas essayer de monter les accessoires suivants, car ils risquent d’abimer les contacts: Bague
d’auto-rallonge PK-1, PK-11 (utilisez PK-11A), Bague auto BR-4 (utilisez la bague BR-6 avec
BR-2A) et Bague K1.
D’autres accessoires peuvent ne pas convenir lorsque l’objectif est utilisé avec certains boîtiers. Se
référer aux manuels d’instruction.
Cet objectif n’est pas compatible avec le boîtier F3AF équipé du viseur DX-1.
L’emploi de cet objectif avec des appareils à flash incorporé n’est pas recommandé, le vignettage
étant possible à cause de la taille de l’objectif lui-même et de son large angle de vision.
Mise au point et profondeur de champ
Le mode de mise au point est sélectionnable sur l’objectif seulement si le mode de mise au point
de l’appareil est réglé à AF (autofocus). Tournez la bague de sélection de mode de mise au point de
l’objectif pour aligner la marque “
” sur la marque A (autofocus) ou M (mise au point manuelle)
en appuyant sur le bouton de libération du mode de mise au point.
Si votre boîtier est doté d'un bouton ou levier de prévisionnage de la profondeur de champ
(fermeture), vous pouvez contrôler la profondeur de champ en regardant dans le viseur de
l'appareil. Il est également possible de déterminer la profondeur de champ avec le tableau des
profondeurs de champ.
Obtenir de bons résultats avec la mise au point automatique
Reportez-vous à “Remarques sur l’emploi des objectifs grand-angle ou super grand-angle AF Nikkor”
au dos de cette page.
Ecrans de mise au point recommandés
Divers écrans de mise au point sont disponibles pour certains appareils Nikon SLR qui s’adaptent
à toutes les conditions de prise de vues. Les écrans recommandés avec cet objectif sont listés
ci-dessons:
◎:Mise au point excellente
: Mise au point passable
L’image mise au point dans le cercle central pourrait s’avérer légèrement floue sur la pellicule. La mise au point doit donc
être faite sur la couronne dépolie entourant le cercle central du verre de visée.
―:Non disponible
( ) : Indique la compensation de l’exposition additionnelle requise (mesure centrale pondérée seulement).
Un blanc indique aucune application. Du fait que le verre M peut être utilisé pour la macrophotographie à un rapport
d’agradissement 1:1 et pour la photomicrographie, il a des applications diffèrentes de celles des autres verres.
Lors de l’utilisation de verres B, E, K2, B2 ou E2 dans des appareils autres que ceux indiqués ci-dessus, se reporter aux colonnes
sur le verres B, E et K.
Blocage d’ouverture minimale (Fig. A)
En mode Programme ou Auto priorité vitesse (ou avec un appareil permettant le réglage de
l’ouverture sur l’appareil), verrouillez le diaphragme sur l’ouverture f/22 avec le curseur de blocage
d’ouverture minimale.
1. Réglez le diaphragme sur l’ouverture mini (f/22) en alignant sur l'index d'ouverture.
2. Glissez le curseur de blocage vers la bague de diaphragme de façon à ce que les deux points
orange soient alignés.
Pour débloquer, glissez le curseur dans l’autre direction.
Filtres (Fig. B)
Un filtre ne peut pas être fixé à l’avant de l’objectif. Utilisez un filtre en feuille tel que filtre gélatine en
le découpant à la taille correcte comme le montre la Fig. B. Puis, insérez-le dans le porte-filtre 6.
Soin de l’objectif
Utilisez un chiffon en coton doux et propre ou du tissu de nettoyage pour objectif légèrement
humidifié de liquide de nettoyage pour objectif pour éliminer la saleté et les taches. Essuyez avec
des mouvements circulaires du centre vers l'extérieur.
Ne jamais employer de solvant ou de benzènes qui pourrait endommager l’objectif, prendre feu ou
nuire à la santé.
En cas d’inutilisation pour une longue période, entreposer le matériel dans un endroit frais, sec et
aéré pour éviter les moisissures. Tenir le matériel éloigné des sources de lumière, et des produits
chimiques (camphre, naphtaline, etc.).
Eviter les projections d’eau ainsi que l’immersion, qui peut provoquer la rouille et des dommages
irréparables.
Divers matériaux de synthèse sont utilisés dans la fabrication. Pour éviter tout problème, ne pas
soumettre l’objectif à de fortes chaleurs.
Accessoires fournis
Bouchon d’objectif avant en cuir • Bouchon arrière LF-1 • Pochette souple CL-S2
Accessoires en option
Téléconvertisseur TC-201 • Téléconvertisseur TC-14A
Caractéristiques
Type d’objectif: Objectif AF Nikkor de type D super grand-angle à CPU intégré et
baïonnette Nikon
Focale: 14 mm
Ouverture maximale: f/2,8
Construction optique: 14 éléments en 12 groupes
(2 éléments asphériques composés et 1 élément ED)
Champ angulaire: 114˚ (102° avec les appareils de système IX240, 90° avec les
appareils numériques Nikon D2H, Série D1, D100, D70)
Informations sur la distance: A l'appareil
Mise au point: Manuelle via une bague de mise au point séparée
Echelle des distances
de prise de vue: Graduée en mètres et pieds de 0,2 m à l’infini ()
Echelle des ouvertures: f/2,8 – f/22 pour les échelles standard et de lecture directe de
l'ouverture
Verrouillage d'ouverture
minimale: Oui
Diaphragme: Entièrement automatique
Mesure de l’exposition: Par la méthode à pleine ouverture pour les appareils AI ou les
appareils avec le système d’interface CPU; par la méthode à
ouverture réelle avec les autres appareils
Porte-filtre gélatine intégré: A l’arrière de l’objectif.
Dimensions: Env. 87mm diam. x 86,5 mm rallonge de la bride de montage
d’objectif de l’appareil; longuer hors-tout est env. 97 mm
Poids: Env. 670 g
じめに
このたびは、ニッコールレンズをお買い上げいただきありがとございます
ご使用の前に以下の「安全上のご注意」及び製品の使用説明書をよくお読みのうえ、十分に理解
てから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に
必ず保管しください。なお、カメラ本体の使用説明書に記載されている「安全上のご注意」も併
せてお読みください。
「安全上のご注意」
分解したり修理改造をしないでください。
使用しないときは、レンズにキャプをつけるか太陽光の当たらない所に保管してください。
主な特長
ニコンのAF[オーフォーカス(F3AFを除く)カメラとの組み合わせでオーフォーカス撮影ができ
ますまた、マニュアル(手動)によるピント合わせも可能です。
最短撮影距離0.2mが可能。また、非球面レンズおよびEDレンズの採用により、優れた描写性能を発
揮します
超広角レンズですので、風景写真はもとより建築写真や狭い室内での撮影やスナップ、旅行の際の
記録写真など幅広い用途に適しています。また、遠近感が極端に誇張されますので、特異な効果を狙
った迫力のある写真が得られ、特に夕景、夜景撮影に威力を発揮します
被写体までの距離情報をカメラボデに伝達する機能を備えていますので、距離情報に対応したニコ
ンカメラやスピードライト使用時、り的確な露出制御を実現する3D-マルチパターン測光や3D-マ
ルチBL調光を可能とします。
注記
レンズのCPU信号接点は汚さないようにご注意ください。
CPU信号接点を破損しますので、オート接写リングPK-1PK-11K1リング、オートリングBR-4
はご使用になれません(PK-11の代わりにはPK-11Aリングを、また、オートリングBR-4の代わり
はBR-6とBR-2Aを組み合わせてご使用ください)。その他のアクセサリーとカメラボデとの組み
合わせ使用に際しては、必ず各製品の使用説明書も併せてご参照ください。
ニコンF3AF用DX-1フインダーと組み合わせての使用はできません。
カメラ内蔵スピードライトの使用は、レンズの画角が大きいため、また、レンズ本体によりケラレが生
じますので、おすすめできません。
ピント合わせ/被写界深度
カメラボディ側の設定をAF(オートフォーカス)にしておけば、ォーカスモードをレンズ側で切り換
えることができますフォーカスモード解除ボタンを押しながら、ォーカスモード切換えリングの
Aを▲に合わせると、AF(オートフォーカス)モードになりMを▲に合わせるとMF(マニュアルフ
ーカス)モードになります
プレビュ(絞り込み)機構を持つカメラでは、撮影前に被写界深度を確認することができます
お、接写時の被写界深度については、被写界深度表をご参照ください。
■ オートフォーカスが苦手な被写体について
裏面の「広角・超広角レンズのオートフォーカス撮影について」をご覧ください。
ファインダースクリーンとの組み合わせ
ニコンF5、F4、F3シリーズカメラボデには、多種類のフインダースクリーンがあり、
レンズのタイ
プや撮影条件に合わせて最適なものを選べますこのレンズに適したファインダースクリーンは、下表
のとおりです。(なお、ご使用に際しては、必ず、各カメラボディの使用説明書も併せてご参照ください。
構図の決定やピント合わせの目的には
◎:最適です
△:スプリトの合致像は見えますが、ピント合わせは精度上適しません。
―:各カメラに存在しないファインダースクリーンを指します。
()中央部重点測光時の補正値です。
空欄 使用不適当です。ただし、Mスクリーンの場合、撮影倍率1/1倍以上の近接撮影に用いられるため、この限りで
はありません。
*上記以外のカメラでB、E、K2、B2、E2スクリーンをご使用の場合は、それぞれB、E、Kスクリーンの欄をご覧くだ
さい。
最小絞りレバー(図A)
プログラムオートやシャッター優先オートによる撮影時や絞りの設定がカメラ側で可能な場合は、レン
ズの絞りングを最小絞りに固定しておくことができますまずレンズの絞りリングを回し、最小絞り
(最も大きい数値)を絞り指標に合わせます。次に、最小絞りロックレバーを絞りリングの方向にスライ
ドして2つのオレンジ指標を合わせます。これで絞りリングは最小絞りでロックされますロックレバ
ーを反対方向にスライドするとロックは解除されます
フィルター(図B)
レンズの前面には、フィルターを装着できません。ゼラチンフルター等のシートフルターを図Bの大
きさに切って、レンズの6フィルター枠に差し込んでください。
レンズのお手入れと取り扱い上のご注意
レンズ表面のホコリや汚れは、市販のレンズクリーナーを湿らせた柔らかい木綿の布で、中心から外
側に円を描くように拭き取ります
シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて風通しのよ
い場所に保管してください。また、直射日光のあたるところ、ナフタリンや樟脳のあるところも避け
てください。
レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障の原因となりますのでご注意ください。
トーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、外観の一部
に使用している強化プラスチックが変形することがあります
付属アクセサリー
革かぶせ式前キャップ 
裏ぶた LF-1
ソフトケース CL-S2
別売りアクセサリー
テレコンバータ TC-201S/TC-14AS
仕様
型式 ニコンFマウントCPU内蔵Dタイプ、超広角レンズ
焦点距離 14mm
最大口径比 1:2.8
レンズ構成 12群14枚(EDガラス1枚、複合型非球面ガラス2枚)
画角 114°(IX240カメラ装着時102°ニコンデジタル一眼レフカメラD2H、D1シリー
ズ、D100、D70装着時90°
撮影距離情報 カメラボディへの撮影距離情報出力可能
ピント合わせ 距離リングによる回転式
距離目盛 ∞∼0.2m、0.66ft(併記)
絞り目盛 2,8、4、5.6、8、1 1 、1 6 、2 2
最小絞りでロック可能(ファインダー内直読み用目盛併記)
絞り方式 自動絞り
測光方式 CPUAI方式のカメラボデでは開放測光、従来方式のカメラボディでは絞り込み測光
フィルター枠: レンズ後部に装備
大きさ 87mm(最大径)×約86.5mm(長さバヨネト基準面からレンズ先端まで)
全長約97mm
質量(重さ) 約670g
日本語
スクリーン
カメラ
F5+DP-30
(+0.5)
(+0.5)
G1/G2
G3/G4
H1/H2
H3/H4
BCD E
EC-B
EC-E
FJKLMPRU
F4+DP-20
F4+DA-20
F3
F5+DA-30
A
(+0.5)
S/T
* レンズ装着指標として、レンズ鏡筒のバヨネットの黒色の小ねじもご利用ください。
*You can also use the black screw on the lens bayonet as a mounting index.
* Die schwarze Schraube am Objektivbajonett stellt darüber hinaus auch eine Montagehilfe dar.
* Vous pouvez aussi utiliser une vis noire sur la baïonnette comme index de montage.
* Usted puede también utilizar el tornillo negro en las lentes bayoneta, como indicador de montaje.
* Potete anche usare una vite nera sulla baionetta come indice di montaggio.
* Ck
* Ch
Fig. B Tamaño del filtro (tamaño real)
Fig. B Grandezza filtro (grandezza effettiva)
Ck
Ch
5mm 5mm
5mm5mm
5mm 5mm
5mm 5mm
27mm
27mm
F5+DP-30
(+0.5)
(+0.5)
G1/G2
G3/G4
H1/H2
H3/H4
BCD E
EC-B
EC-E
FJKLMPRU
F4+DP-20
F4+DA-20
F3
F5+DA-30
A
(+0.5)
S/T
Einstellscheibe
Kamera
F5+DP-30
(+0.5)
(+0.5)
G1/G2
G3/G4
H1/H2
H3/H4
BCD E
EC-B
EC-E
FJKLMPRU
F4+DP-20
F4+DA-20
F3
F5+DA-30
A
(+0.5)
S/T
Verre
Appareil
図B フィルターのサイズ(原寸)
Fig. B Filter size (actual size)
Abb. B Filtergröße (Originalgröße)
Fig. B Taille du filtre (taille réelle)
注意
ぬれた手でさわらないこ
感電の原因になることがあります
製品は幼児の手の届かないところに置く
ケガの原因になることがあります
使用しないときは、レンズにキャプをつけるか太陽光のあたらない所に保管
するこ
太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります
三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこ
転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることがあります
感電注意
放置禁止
移動禁止
保管注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および
物的損害の発生が想定される内容を示しています。
安全上のご注意
ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を
安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な
内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
表示について
表示と意味は次のようになっています
注意
警告
警告
熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかにカメラの電池を取り
出すこと
そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。電池を取り出す際、やけどに十分注意
してください。電池を抜いて、販売店または当社サービス機関に修理を依頼してください。
水につけたり水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと
発火したり感電の原因となります。
引火爆発のおそれのある場所では使用しないこと
プロパンガスガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災
の原因となります。
レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと
失明や視力障害の原因となります。
水かけ禁止
電池を取る
使用禁止
見ないこと
絵表示の例
△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです図の中や近くに具体的な注意内容(左図
の場合は感電注意)が描かれています
記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです図の中や近くに具体的な禁止内容(左
図の場合は分解禁止)が描かれています
●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内
(左図の場合は電池を取り出す)が描かれています。
お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
すぐに修理依頼を
警告
分解したり修理改造をしないこと
感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。
落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと
感電したり、破損部でケガをする原因となります。
カメラの電池を抜いて、販売店または当社サービス機関に修理を依頼してください。
接触禁止
すぐ 理依頼を
分解禁止

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Nikon AF Nikkor 14mm f/2.8D ED;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

Προδιαγραφές προϊόντων

Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 670 g
Διάμετρος 87 mm
Μήκος 86.5 mm
Μέγεθος φίλτρου - mm
Σύστημα Φακών
Προσαρμογή εστίασης Auto/Manual
Ελάχιστη απόσταση εστίασης 0.2 m
Αριθμός ασφαιρικών στοιχείων 2
Αριθμός λεπίδων διαφράγματος 7
Διάρθρωση φακού 14/12
Λόγος αναπαραγωγής 0.15 x
Ελάχιστη οπή 22
Μέγιστη οπή 2.8
Σταθερή εστιακή απόσταση 14 mm
Διεπαφή σύνδεσης φακού Nikon F
Εξάρτημα για SLR
Τύπος φακού Ευρυγώνιος φακός
Απόδοση
Αυτόματη εστίαση yes
Χειροκίνητη εστίαση yes
Συμβατότητα με μοντέλα φωτογραφικών μηχανών Nikon
Σχέδιο
Τύπος συναρμολόγησης Μπαγιονέ
Χρώμα προϊόντος Μαύρος (Μαύρο)
Περιεχόμενο πακέτου
Περιλαμβάνεται τσάντα yes

Σχετικά προϊόντα: