Εγχειρίδιο Nikon AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Nikon AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Nikon AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED.

AF Nikkor
ED 180mm
f
/
2.8D IF
NIKON CORPORATION
FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8331, JAPAN
使用説明書の内容が破損などによって 判読できなくなったときは、サービスセンターにて新しい使用説明書をお求めく(有料)
No reproduction in any form of this manual, in
whole or in part (except for brief quotation in
critical articles or reviews), may be made without
written authorization from NIKON CORPORATION.
使用説明書
Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d’utilisation
Manual de instrucciones
Manuale di istruzioni
付属アクセサリー
72mmスプリング式前キャップ
裏ぶた LF-1
ハードケース CL-38
Jp
En
De
Fr
Es
It
Ck
Ch
Serienmäßiges Zubehör
Aufsteckbarer Frontdeckel 72mmφ
Objektivrückdeckel LF-1
Fester Objektivköcher CL-38
Accessoires fournis
Bouchon avant d'objectif diamètre 72 mm
Bouchon arrière LF-1
Etui rigide CL-38
Accesorios estándar
Tapa frontal a presión de 72 mm
Tapa trasera de objetivo LF-1
Estuche duro CL-38
Accessori in dotazione
Tappo anteriore da 72mm dia.
Tappo posteriore LF-1
Portaobiettivo duro CL-38
Standard accessories
72mm snap-on front lens cap
Rear lens cap LF-1
Hard lens case CL-38
Printed in Japan TT5F00101301
(
80
)
8MPJA330-12
72
72
フォーカスリング
日本語
English Deutsch Français
A-Mの切換えは、A-M切換え解除レバーを確実に止まるまでスライドし、フォーカスリングを左右どちらかに
カチッと音がするまで回転してください。
■構図の決定やピント合わせの目的に
好適です
視野の一部が多少見にますが、撮影結果には全く影響があません。
△ストの合致像は見えますが、ピント合わせは精度上適しません。
() 中央部重点測光時の補正値です。F6カメラの場合、測光値の補正は、カメラのカスタムメニュー「b6:スクリーン補正」を
「B or E以外」にセットして行います。B型およびE型以外を使用する場合は、補正量が0でも、「B or E以外」にセットし
てください。F5カメラの場合は、カスタムセッティングNo.18の設定で測光値の補正を行います。F4シリーズカメラの場
合は、ファインダースクリーン露出補正ダイヤルを回して補正を行います。
詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。
空欄 使用不適当ですただし、Mスクリーンの場合、撮影倍率1/1倍以上の近接撮影に用いられるため、この限ではあませ
ん。
注意:上記以外のカメラでB/B2/B3、E/E2/E3、K/K2/K3スーンの見え方は、それぞれF4+DP-20のB、E、Kス
クリーンの欄を参考にしてください。
ニコンF6、F5、F4、F3シリーズカメラボディには多種類のファインダースクリーンがあり、レンズのタイプ
や撮影条件に合わせて、最適なものを選択できます。
* A-M切換え解除レバーがAのとき、フォーカスリングは固定されレンズの動きと無関係となります。
EC-B
EC-E
A/L B C D E G1 G2 G3 G4 H1 H2 H3 H4 J K/P M R T U
○○
◎◎
◎◎
◎◎
(+0.5)
◎◎
◎◎
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
F6
F5 + DP-30
F5 + DA-30
F4 + DP-20
F4 + DA-20
F3
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
スクリーン
カメ
EC-B
EC-E
A/L B C D E G1 G2 G3 G4 H1 H2 H3 H4 J K/P M R T U
○○
◎◎
◎◎
◎◎
(+0.5)
◎◎
◎◎
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
F6
F5 + DP-30
F5 + DA-30
F4 + DP-20
F4 + DA-20
F3
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
Screen
Camera
別売アクセサリー
仕 様
焦点距離: 180mm
最大口径比: 1 : 2.8
レンズ構成: 6群8枚
画角 13°40′(ニコンデジタルカメラ
[ニコンDXフォーマット]装着時9°、
IX240カメラ装着時11°)
距離目盛: ∞∼1.5m、5ft(併記)
距離情報: カメラボディへの撮影距離情報出力可
絞り目盛: 2.8∼22ファインダー内直読用絞り目
盛併記
最小絞りロック
ロックレバーによりf/22にロック可能
絞り方式: 自動絞り
測光方式: CPU・AI方式のカメラボディでは開放
測光、従来方式のカメラボディでは絞
り込み測光
マウント: ニコンFマウント
アタッチメントサイズ:
77mm(P = 0.75mm)
大きさ: 約91mm(最大径)×約171mm(長
さ:バヨネット基準面からレンズ先端
まで)、全長約179mm
質量(重さ):約760g
Recommended Focusing Screens
Various interchangeable focusing screens are available for Nikon F6, F5, F4- and F3-series cameras to suit
any type of lens or picture-taking situation. Those which are recommended for use with this lens are listed in
the table. For details, also refer to the specific camera’s instruction manual.
Picture angle : 13˚40’ [9˚ with Nikon digital cameras (Nikon DX format); 11˚ with IX240 system cameras]
Excellent focusing
Acceptable focusing
Slight vignetting or moiré patterns appear in the viewfinder, but not on the film.
Acceptable focusing
The in-focus image in the central spot may prove to be slightly out ouf focus on film. Focus on the surrounding matte area.
( ) Indicates degree of exposure compensation needed (Center-Weighted metering only). For F6 cameras, compensate by selecting “Other
screen” in Custom Setting “b6: Screen comp.” and setting the EV level to -2.0 to +2.0 in 0.5 EV steps. When using screens other than type B
or E, “Other screen” must be selected even when the required compensation value is “0” (no compensation required). For F5 cameras,
compensate using Custom Setting #18 on the camera body. For F4-Series cameras, compensate using the Exposure Compensation Dial for
the focusing screen.
See instruction manual of the camera body for more details.
Blank box means not applicable. Since type M screen can be used for both macrophotography at a 1:1 magnification ratio and for
photomicrography, it has different applications than other screens.
When using the B/B2/B3, E/E2/E3, and K/K2/K3 focusing screens in cameras other than those listed above, refer to the columns on the F4 +
DP-20’s B, E and K screens, respectively.
Empfohlene Einstellscheiben
Für Nikon Kameras F6, F5, Serien F4 und F3 stehen verschiedene auswechselbare Einstellscheiben zur Verfügung,
um jedem Objectiv und jeder Aufnahmesituation gerecht zu werden. Die für dieses Objectiv empfohlenen werden in
der Tabelle aufgeführt. Weitere Einzelheiten siehe auch Bedienungsanleitung der Kamera.
Bildwinkel : 13°40’ [9° bei Nikon-Digitalkameras (Nikon DX-Format); 11° bei IX240-Kameras]
Hervorragende Scharfeinstellung
Akzeptable Scharfeinstellung
Das Sucherbild vignettiert leicht. Die Aufnahme selbst bleibt hiervon unberührt.
Brauchbare Scharfeinstellung.
Das im mittleren Kreis scharf eingestellte Bild könnte auf dem Film leicht unscharf abgebildet werden. Stellen Sie auf dem
umliegenden Mattfeld scharf.
() Zeigt den Betrag zusätzlich erforderlicher Belichtungskorrektur (Nur mittenbetonte Belichtungsmessung). Bei F6-Kameras
korrigieren Sie durch Wahl von “Andere” in der Individualfunktion “b6: Einstellscheibe” und Einstellen des LW-Werts im Bereich
zwischen –2,0 und +2,0 in 0,5-LW-Schritten. Bei Gebrauch von anderen Scheiben als B oder E, ist “Andere” auch dann zu wählen,
wenn der erforderliche Korrekturwert “0” beträgt (keine Korrektur nötig). Zur Einstellung des Korrekturwerts am F5 Kameragehäuse
dient die Individualfunktion Nr. 18. Mit den F4-Serien-Geräten durch den Belichtung-Kompensationsanzeiger für
Visiermattscheiben kompensieren.
Näheres hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Kameragehäuses.
Ein Leerfeld bedeutert: unbrauchbar. Da die Einstellscheibe M sowohl für Maktrofotografie bis zum Abbildungsmaßstab 1:1 als auch
Mikrofotografie eingesetzt werden kann, unterscheidet sich ihr Anwendungsbereich von dem anderer Einstellscheiben.
Bei Verwendung der Scheiben B/B2/B3, E/E2/E3 bzw. K/K2/K3 in anderen als den obengenannten Kameras gelten die Spalten für die
Scheiben B, E bzw. K auf F4 + DP-20.
Verres de visée recommandés
Divers verres de visée interchangeables sont disponibles pour les appareils Nikon F6, F5, et des séries F4 et F3 pour convenir à
tout type de situation d’objectif ou de situation de prise de vue. Ceux qui sont recommandés pour l’utilisation avec cet objectif sont
inscrits dans la liste du tableau. Pour plus de détails, se référrer aussi au mode d’emploi de l’appareil spécifique.
Champ angulaire : 13°40’ [9° avec l’appareil numérique Nikon (format Nikon DX); 11° sur les appareils de
système IX240]
Mise au point excellente
Mise au point passable
Un vignetage affecte l’image du verre. L’image sur la pellicule ne porte cependant aucune trace de ceci.
Mise au point passable
L’image mise au point dans le cercle central pourrait s’avérer légèrement floue sur la pellicule.
La mise au point doit donc être faite sur la couronne dépolie entourant le cercle central duverre de visée.
()Indique la compensation de l’exposition additionnelle requise (Mesure pondérée centrale uniquement). Pour les appareils F6, corrigez en
sélectionnant “Activ.: autre“ dans le réglage personnalisé “b6: Plage visée” et en réglant le niveau IL de -2,0 à +2,0 par pas de 0,5 IL. Lorsque
vous utilisez des verres autres que ceux de type B ou E, il faut sélectionner “Activ.: autre” même lorsque la valeur de correction est de “0“ (pas
de correction nécessaire). Pour les appareils F5, compenser en utilisant le réglage personnalisé n° 18 sur l’appareil. Pour les appareils de la
série F4, compenser en utilisant le cadran de compensation de l’exposition prévu pour les filtres de mise au point.
Voyez le manuel d’instructions de l’appareil photo pour plus de détails.
Un blanc indique aucune application. Du fait que le verre M peut être utilisé pour la macrophotographie à un rapport d’agradissement 1:1 et
pour la photomicrographie, il a des applications diffèrentes de celles des autres verres.
Lors de l’utilisation de verres B/B2/B3, E/E2/E3 ou K/K2/K3 dans des appareils autres que ceux indiqués ci-dessus, se reporter respectivement
aux colonnes des verres B, E, K de F4 + DP-20.
EC-B
EC-E
A/L B C D E G1 G2 G3 G4 H1 H2 H3 H4 J K/P M R T U
○○
◎◎
◎◎
◎◎
(+0.5)
◎◎
◎◎
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
F6
F5 + DP-30
F5 + DA-30
F4 + DP-20
F4 + DA-20
F3
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
Einstellscheibe
Kamera
EC-B
EC-E
A/L B C D E G1 G2 G3 G4 H1 H2 H3 H4 J K/P M R T U
○○
◎◎
◎◎
◎◎
(+0.5)
◎◎
◎◎
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
F6
F5 + DP-30
F5 + DA-30
F4 + DP-20
F4 + DA-20
F3
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
(+0.5)
Verre
Appareil

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Nikon AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Nikon AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Nikon AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.

Προδιαγραφές προϊόντων

Μάρκα Nikon
Μοντέλο AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED
Προϊόν Φακός
EAN []
Γλώσσα Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, κινέζικο, Ιαπωνικά
Κατηγορία προϊόντος Φακοί
Τύπος αρχείου PDF
Σύστημα Φακών
Διάρθρωση φακού 8/6
Διαγώνια γωνία θέασης (μέγ.) 13.40°
Προσαρμογή εστίασης Auto/Manual
Σταθερή εστιακή απόσταση 180mm
Αριθμός λεπίδων διαφράγματος 9
Λόγος αναπαραγωγής 0.15
Μέγιστη οπή 22
Ελάχιστη απόσταση εστίασης 1.5m
Ελάχιστη οπή 2.8
Βάρος και διαστάσεις
Μέγεθος φίλτρου 72mm
Βάρος 720g
Μήκος 144mm
Διάμετρος 78.5mm
Απόδοση
Συμβατότητα LC-72<br>CL-38<br>LF-1
Σχέδιο
Χρώμα προϊόντος Μαύρος (Μαύρο)