Εγχειρίδιο Nilfisk E160.1-10 PAD H X-TRA

Nilfisk E160.1-10 PAD H X-TRA

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Nilfisk E160.1-10 PAD H X-TRA. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Nilfisk
Μοντέλο
E160.1-10 PAD H X-TRA
Προϊόν
Γλώσσα
Ολλανδός, Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, Σουηδικά, Πορτογάλος, δανικός, Στίλβωση, ρωσικός, Νορβηγός, φινλανδικός, ρουμανικός, τούρκικος, Σλοβάκος, ελληνικά, ουγγρικός, σλοβενικά, κινέζικο, Κροατία, ,
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
https://www.nilfisk.com
Safety Instructions
Original Safety Instructions
Before rst use of the machine, read the instructions care-
fully. Save instructions for later use.
Safety instructions marked with this symbol must be ob-
served to prevent personal injury or serious damage to
property.
The instruction consists of 3 parts. Part 1:3 Safety Instructions.
Part 2:3 Serial specic User Guide. Part 3:3 Serial specic Tech-
nical Data and Declaration.
Warnings
This machine has been designed for use with
cleaning agents supplied or recommended by Nilsk. The use of
other cleaning agents or chemicals may adversely affect the
safety of the machine. High pressure jets can be
dangerous if subject to misuse. The jet must not be
directed at persons, live electrical equipment or the
machine itself. Do not use the machine within
range of persons unless they wear protective clothes. Do not
direct the jet against yourself or others in order to clean footwear.
Risk of explosion Do not spray ammable liquids. High
pressure washers shall not be used by children or untrained
personnel. High pressure hoses, ttings and couplings are
important for the safety of the machine. Use only hoses, ttings
and couplings recommended by Nilsk. To ensure machine
safety, use only original spare parts recommended by Nilsk.
Water that has own through back-ow preventers is considered
to be non-potable. Don’t use the machine if a supply cord or
important parts of the machine are damaged, e.g. safety devices,
high pressure hoses, trigger gun. Inadequate extension cords
can be dange rous. If an extension cord is used, it shall be suitable
for outdoor use, and the connection has to be kept dry and off the
ground. It is recommended that this is accomplished by a cord
reel which keeps the socket at least 60 mm above the ground.
Switch off and unplug the machine when leaving it unattend-
ed, when nished using it or when converting it to another function,
when doing repair and maintenance. During use of high
pressure washers, aerosols may be formed. Inhalation of aerosols
can be hazardous to health, for the protection against aerosols a
respiratory mask of class FFP 2 or equivalent may be needed,
depending on the cleaning environment.
Intended Use and Terms of Liability The C-, D-, E- and P-series
have been developed for domestic cleaning pur poses only and
for use in an upright position. Any other use is considered as
improper use. ● A high pressure washer operates with different
levels of pressure and cleaning detergents for various cleaning
tasks and results. Always follow instructions on detergents for
use, emergency and disposal. ● Do not operate the machine at
temperatures below 0°C. Never start a frozen machine, never
use it indoor and never cover it during use. This is considered
improper and wrongful use. Use of wrongful pressure, detergent
and/or applications may cause damage to machine, surfaces,
material and devices. All of the above is considered improper and
wrongful use. Nilsk accepts no liability for any damage resulting
from any improper or wrongful use. Please refer to our website at
www.get-started.nilsk.com for further instructions and information
on use, emergency and disposal.
Safety devices and their functioning
The machine automa tically
stops when releasing the trigger. The machine will start again
when reactivating the trigger. The spray handle features a locking
device. When activated, the spray handle cannot be operated.
The machine has an automatic self-resetting thermal protector.
If the machine is overheated, the thermal protector will cut the
power supply. In this case, wait for the machine to cool down.
An integrated hydraulic safety valve protects the system from
excessive pressure.
Precautions The electric supply connection shall be made by
a qualied electrician and comply with IEC 60364-1. It is recom-
mended that the electric supply to this machine should include
either a residual current device that will interrupt the supply if the
leakage current to earth exceeds 30 mA for 30 ms or a device that
will prove earth circuit. Use motor start/delayed fuses with char-
acteristic D according to IEC 947-2 or corresponding standards
outside IEC. If the supply cord is damaged, it must be replaced
by an authorized Nilsk distributor or similar qualied person
in order to avoid a hazard. No actions needed for adjusting
machines marked with dual voltage and frequency. ● Supervise
children not to play with the machine. The operator and any
one in the immediate vicinity of the site for cleaning should take
action to protect oneself from being struck by debris dislodged
during operation. ● Always wear safety boots, respiratory mask,
ear protection, goggles and protective clothing during operation.
The high pressure generated by the machine is a particular source
of danger. Hold the spray lance rmly with both hands. The spray
lance is affected by a kickback force and a sudden torque during
operation. See PART 3:3 for the actual size of the kickback
force. ● During transportation: Position the machine horizontally
on the backside and secure with straps.
Within EU High pressure washers shall not be used nor
maintained by children. The machine can be used by people
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if given supervision or instructions
concerning use of the machine in a safe way and understands
the hazards involved.
Outside EU High pressure washers shall not be used nor main-
tained by children or untrained people or people with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge.
Part 2:3 provides a general overview of the machine and op-
eration elements along with illustrated sections on preparation,
operation, water connection, storage, and user maintenance.
A Unpacking and preparing for use Follow illustrations in A.
B Connection to potable water mains High pressure wash-
ers are not suitable for connection to the potable water mains.
Always check national regulations before connecting the machine
to potable water mains and use a back-ow preventer if required.
● Use ½" garden hose, 10-25 m. ● Follow illustrations in B.
C Connection to other water sources You can connect the
machine to e.g. rain water vessels, rivers, lakes and cisterns etc.
and operate it in suction mode. Follow illustrations in C.
D Pairing of spray handle and machine C-PG and D-PG series
only. After battery insert, D1.1, you have 2 min. to pair spray handle
and machine. The light will ash orange when searching for the
machine. When paired, the light will turn off. Follow illustrations
D1.1 to D1.5. If pairing aborts, do pairing according to illustrations
D2.1 to D2.5. Power regulation is indicated by green light, see
illustration D3.1 and D3.2.
E
Leaving the machine unattended > 5 min. See listed
warnings. Follow the illustrations in E.
F After use and storage After use always: Turn off the machine.
Empty machine and accessories of water to avoid frost damage.
Remove the plug from socket. Disconnect water inlet hose. Wind
up electrical cable and high pressure hose to avoid damage of
cable, high pressure hose and ttings. Storage of machine shall
be frost free. ● Follow illustrations in F.
G
Maintenance, inspection and repair Maintenance of the
machine should always be done when starting up after long time
of storage. Before use, always inspect the machine and
equipment for damages. In case of damages, act according to
listed warnings. Do not attempt any maintenance not
described in the instructions. If the machine refuses to start,
stops, pulsates, pressure uctuates, motor buzzes, fuse
blows or no water comes out, check the trouble shooting
diagram at our website www.get-started.nilsk.com. Any
repair should always be made in Nilsk authorized workshop
with original Nilsk spare parts. User maintenance ac-
cording to illustrations in G.
Sikkerhedsinstruktioner
Læs disse instruktioner omhyggeligt, før maskinen tages
i brug første gang. Gem instruktionerne til senere brug.
Sikkerhedsinstruktioner markeret med dette symbol skal
overholdes for at forhindre personskader og alvorlige
tingskader.
Instruktionen består af 3 dele. Del 1:3 Sikkerhedsinstruktioner.
Part 2:3 Seriespecik User Guide. Part 3:3 Seriespecik Technical
Data and Declaration.
Advarsler
Denne maskine er udformet til brug med det
medfølgende rengøringsmiddel eller det, der anbefales af Nilsk.
Brug af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan påvirke
maskinens sikkerhed negativt. Højtryksstråler
kan være farlige, hvis de misbruges. Høj tryksstrålen
aldrig rettes mod personer, strømførende elektrisk
udstyr eller maskinen selv. Apparatet ikke
anvendes med andre personer i nærheden, medmin-
dre de bærer beskyttelsesbeklædning. Ret ikke strålen mod
dig selv eller andre for at rense fodtøj. Risiko for eksplosion
– sprøjt ikke med brandfarlige væsker. Højtryksrensere må
ikke benyttes af børn eller uerfarent personale. Højtryks-
slanger, beslag og koblinger er vigtige for maskinens sikkerhed.
Brug kun slanger, beslag og koblinger, som anbefales af Nilsk.
Af hensyn til maskinens sikkerhed må der kun bruges origi-
nale reservedele anbefalet af Nilsk. Vand, der er strømmet
gennem tilbagestrøm ningsspærrer, ikke anvendes som
drikkevand. Benyt ikke maskinen, hvis en elledning eller
vigtige dele af maskinen er beskadigede, f. eks. sikkerhedsanord-
ninger, høj tryksslanger, sprøjtepistol. Mangelfulde forlæn-
gerledninger kan være farlige. Hvis der benyttes forlængerledning,
skal den være egnet til udendørs brug, og tilslutningen skal hol-
des tør og fri af terræn. Det anbefales at opnå dette ved hjælp af
en kabeltromle med mellemleddet anbragt mindst 60 mm over
terræn. Sluk for strømmen, og tag stikket ud af maskinen,
når den forlades uden opsyn, når du er færdig med at bruge den,
eller når den konverteres til en anden funktion under udførelse af
reparation og vedligeholdelse. Under brug af højtryks-
renseren kan der dannes aerosoler. Ind ånding af aerosoler kan
være farlig for sundheden. Til beskyttelse mod aerosoler kan det
være nødvendigt at anvende ånde drætsværn af klasse FFP 2
eller tilsvarende, afhængigt af miljøet i forbindelse med rengørin-
gen.
Tilsigtet brug og ansvarsbetingelser Serierne C, D, E og P er
udelukkende udviklet til rengøring af boliger og til brug i stående
position. Enhver anden anvendelse anses for ukorrekt brug.
En højtryksrenser arbejder ved forskellige trykniveauer og med
forskellige rengøringsmidler til forskellige rengøringsopgaver og
EN
DA
resultater. Følg altid instruktionerne for rengøringsmidlerne om
brug, håndtering af nødsituationer og bortskaffelse. ● Maskinen
ikke bruges ved temperaturer under 0 °C. Start aldrig en ma-
skine, der har været udsat for frost. Maskinen aldrig anbringes
indendørs og ikke tilldækkes under brug. Dette betragtes som
forkert og fejlagtig brug. Brug af forkert tryk, rengøringsmiddel og/
eller forkert anvendelse kan forårsage skader maskinen, over-
ader, materialer og apparater. Alt ovenstående betragtes som
forkert og fejlagtig brug. Nilsk påtager sig ikke noget ansvar for
skader som følge af forkert eller fejlagtig brug. Se vores hjemme-
side www.get-started.nilsk.com for yderligere instruktioner og
information om brug, håndtering af nødsituationer og bortskaffelse.
Sikkerhedsanordninger og deres funktion Maskinen standser
automatisk, når du slipper aftrækkeren. Maskinen starter igen,
når du aktiverer aftrækkeren igen. Dyserøret er udstyret med en
sikring. Når den er aktiveret, kan dyserøret ikke betjenes. Maski-
nen har en termosikring, der nulstiller sig selv automatisk. Hvis
maskinen overophedes, afbryder termosikringen strømmen. Hvis
det sker, skal du vente, indtil maskinen er kølet ned. En integreret
hydraulisk sikkerhedsventil beskytter systemet mod overtryk.
Forholdsregler Tilslutningen til elforsyningen skal udføres af en
autoriseret elinstallatør og i overensstemmelse med IEC 60364-1.
Det anbefales at benytte en strømforsyning til højtryksrenseren,
der er sikret med en fejlstrømsafbryder, der bryder ved en læk-
strøm til jord 30 mA i 30 ms, eller en enhed, der er korrekt jord-
forbundet. Brug motorstarter/automatsikring med D-karakteristik
i henhold til IEC 947-2 eller tilsvarende standarder uden for IEC.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en
aut. Nilsk-forhandler eller lignende kvalicerede personer for at
undgå fare. ● Maskiner, som er mærket med dobbelt spænding
og frekvens, kræver ingen justering. Hold børn under opsyn,
så de ikke leger med maskinen. Operatøren og andre personer,
der bender sig i umiddelbar nærhed af rengøringsstedet, bør
træffe passende foranstaltning for at undgå at blive ramt af farlige
stoffer løsnet ved betjening af højtryksrenseren. ● Bær altid sik-
kerhedssko, åndedrætsværn, høreværn, sikkerhedsbriller og bes-
kyttelsestøj under brug af maskinen. Det høje tryk, der dannes
af maskinen, er en særlig kilde til farer. Hold godt fat i dyserøret
med begge hænder. Dyserøret påvirkes af en rekylkraft og et
pludseligt moment under betjening. Se DEL 3:3 for rekylkraftens
faktiske størrelse. ● Under transport: Anbring maskinen vandret
på bagsiden og fastgør med stropper.
Inden for EU Højtryksrensere ikke benyttes eller vedligehol-
des af børn. Maskinen kan betjenes af personer med fysisk eller
psykisk handicap, hvis der foretages overvågning og vejledning
i sikker brug af maskinen, og de forstår de farer, der er forbundet
med brugen.
Del 2:3 indeholder en generel oversigt over maskinen og
dens betjeningselementer sammen med illustrerede afsnit om
klargøring, betjening, vandtilslutning, opbevaring og vedlige-
holdelse.
A Udpakning og klargøring til brug Følg illustrationerne i A.
B Tilslutning til drikkevandsudtag Højtryksrensere er ikke
egnet til tilslutning til drikkevandsudtag. Kontroller altid gældende
regler og bestemmelser før tilslutning af maskinen til drikkevand-
sudtag, og brug en tilbagestrømningsspærre, hvis det er nødven-
digt. ● Brug ½" haveslange, 10-25 m. ● Følg illustrationerne i B.
C Tilslutning til andre vandkilder Du kan forbinde maskinen til
f.eks. regnvandsbeholdere, oder, søer, cisterner m.m. og betjene
maskinen i sugetilstand. Følg illustrationerne i C.
D Parring af spulehåndtag og maskine Serie C-PG og D-PG.
Når batteriet er indsat, D1.1, har du 2 minutter til at parre spule-
håndtag og maskine. Lyset blinker orange under søgning efter
maskinen. Efter parringen slukkes lampen. Følg illustration D1.1
til D1.5. Hvis parringen afbrydes, skal der foretages parring som
vist i illustration D2.1 til D2.5 Styrkeregulering angives med grønt
lys, se illustration D3.1 og D3.2.
E
Når maskinen forlades uden opsyn i mere end 5 min.
Se de anførte advarsler. Følg illustrationerne i E.
F Efter brug og opbevaring Efter brug skal følgende altid gøres:
Sluk maskinen. Tøm maskinen og tilbehøret for vand for at undgå
frostskader. Tag stikket ud af fatningen. Frakobl vandindløbs-
slangen. Rul strømkablet og højtryksslangen sammen for at
undgå beskadigelse af kabel, højtryksslange og beslag. Maskinen
skal opbevares frostfrit. ● Følg illustrationerne i F.
G
Vedligeholdelse, inspektion og reparation Der skal altid ud-
føres vedligeholdelse ved start efter længere tids opbevaring.
Før brug skal maskinen og udstyret altid undersøges for
skader. Følg de anførte advarsler i tilfælde af skader. Forsøg
ikke at udføre vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i instruk-
tionerne. Hvis maskinen ikke starter, standser, dunker, trykket
svinger, motoren støjer, sikringen springer, eller der ikke kommer
vand ud, skal du kontrollere fejlndingsdiagrammet vores
hjemmeside www.get-started.nilsk.com. Reparationer skal
altid foretages aut. Nilsk-værksteder med brug af originale
Nilsk-reservedele. Brugervedligeholdelse ifølge illustrationerne
i G.
Sikkerhetsanvisninger
Les anvisningene nøye før du bruker maskinen for første
gang. Ta vare på anvisningene til senere bruk.
Sikkerhetsanvisninger merket med dette symbolet
følges for å unngå personskade eller alvorlige skader
eiendom.
Anvisningene omfatter tre deler. Del 1/3 Sikkerhetsanvisninger.
Del 2/3 Seriespesikk User Guide. Del 3/3 Serie spesikk Technical
Data and Declaration.
Advarsler
Denne maskinen er beregnet bruk med vaske-
midlene som følger med eller en type som er anbefalt av Nilsk.
Bruk av andre vaskemidler eller kjemikalier kan ha en uheldig
innvirkning maskinens sikkerhet. Vannstråler
med høyt trykk kan være farlige hvis de brukes fei-
laktig. Strålen ikke rettes mot personer, strøm-
førende utstyr eller selve maskinen.
Ikke bruk
maskinen i nærheten av personer som ikke bruker
verneutstyr. Ikke rett strålen mot deg selv eller andre
personer i den hensikt å rengjøre fottøy. Eksplosjonsfare
ikke sprøyt brennbare væsker. Høytrykksvaskere skal ikke
brukes av barn eller uøvde personer. Høytrykksslanger, til-
behør og koblinger er viktige for maskinens sikkerhet. Bruk bare
slanger, tilbehør og koblinger som er anbefalt av Nilsk. Av
hensyn til maskinens sikkerhet skal det bare brukes originale
reservedeler anbefalt av Nilsk. Vann som har gått gjennom
tilbakeslagsventiler, betraktes som uegnet som drikkevann.
Ikke bruk maskinen hvis strømledningen eller viktige deler av
maskinen er skadet, for eksempel sikkerhetsutstyr, høytrykkss-
langer eller spylehåndtak. Mangefulle skjøteledninger kan
være farlige. En eventuell skjøteledning skal være egnet for bruk
utendørs, og kontakten holdes tørr og over bakkenivå. Det
anbefales å bruke en kabeltrommel som holder kontakten minst
60 cm over bakken. Slå av maskinen og trekk ut støpselet
når du går fra maskinen, er ferdig med å bruke den, skifter over
til en annen funksjon eller utfører reparasjoner og vedlikehold.
Under bruk av høytrykksvaskere kan det dannes aerosoler.
Innånding av aerosoler kan være helsefarlig. Som beskyttelse
mot aerosoler kan det være nødvendig å bruke en ånde-
drettsmaske i klasse FFP 2 eller tilsvarende, avhengig av omgiv-
elsene der rengjøringen skjer.
Bruksområde og ansvarsbestemmelser C-, D-, E- og P-serien
er utviklet utelukkende med tanke på private rengjøringsformål,
og maskinene skal bare brukes i stående stilling. All annen bruk
regnes som feilaktig bruk. En høytrykksvasker opererer med
ulike trykknivåer og rengjøringsmidler avhengig av rengjøring-
soppgaver og ønsket resultat. Følg alltid anvisninger om type
rengjøringsmidler, nødprosedyrer og avhending. Ikke bruk
maskinen når temperaturen ligger under 0°C. Start aldri en
frossen maskin, bruk den aldri innendørs og dekk den aldri til
mens den er i bruk. Dette betraktes som feilaktig bruk. Bruk av
feil trykk, rengjøringsmiddel og/eller bruksmåte kan forårsake
skade maskinen, overater, materialer og utstyr. Alle punktene
som er nevnt ovenfor, betraktes som feilaktig bruk. Nilsk påtar
seg ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår grunn av
feilaktig bruk. Du nner ere anvisninger og opplysninger om bruk,
nødprosedyrer og avhending vårt nettsted www.get-started.
nilsk.com..
Sikkerhetsutstyr og hvordan dette fungerer Maskinen stopper
automatisk når utløseren slippes. Maskinen starter igjen når
utløseren aktiveres. Spylehåndtaket har en låseinnretning.
Når låsen aktiveres, er det ikke mulig å bruke spylehåndtaket.
Maskinen har en termosikring som tilbakestilles automatisk. Hvis
maskinen blir overopphetet, kutter termosikringen strømtilførselen.
Du da vente til maskinen er avkjølt. En integrert hydraulisk
sikkerhetsventil beskytter systemet mot for høyt trykk.
Forholdsregler Den elektriske tilkoblingen skal foretas av en
autorisert elektriker og være i samsvar med IEC 60364-1. Det
anbefales at strømforsyningen til maskinen har en jordfeilbryter
som kutter tilførselen hvis lekkasjestrømmen til jord overstiger 30
mA i 30 ms. ● Bruk motorstartsikring / treg sikring med D-karak-
teristikk ifølge IEC 947-2 eller tilsvarende standarder utenfor IEC.
Hvis strømledningen er skadet, den skiftes av en autorisert
Nilsk-forhandler eller tilsvarende kvalisert person, for å unngå
at det oppstår farlige situasjoner. Maskiner som er merket med
to spenninger og frekvenser, trenger ingen justering. ● Hold øye
med barn så de ikke leker med maskinen. ● Operatøren og alle
som benner seg i umiddelbar nærhet av rengjøringsstedet,
skal iverksette tiltak for å beskytte seg selv mot å bli truffet av
smuss som løsner under bruk. ● Bruk alltid vernestøvler, ånde-
drettsmaske, hørselsvern, vernebriller og verneklær under bruk.
Det høye trykket som maskinen produserer, er en særlig farekilde.
Hold lansen godt fast med begge hender. Lansen blir utsatt for
returkraft og brå kraftmomenter under bruk. Se DEL 3/3 med
hensyn til faktisk returkraft. Under transport: Plasser maskinen
horisontalt på enden og fest den med stropper.
Innen EU Høytrykksvaskere skal ikke brukes eller vedlikehol-
des av barn. Maskinen kan brukes av personer med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring
og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått veiledning i
hvordan maskinen skal brukes en forsvarlig måte og forstår
hvilke farer det innebærer.
Del 2/3 inneholder en generell oversikt over maskinen og bet-
jeningsorganene sammen med en illustrert del som omhandler
klargjøring, bruk, tilkobling av vann, oppbevaring og vedlikehold
som brukeren selv kan utføre.
A Utpakking og klargjøring før bruk Følg anvisningene i A.
NO
B Tilkobling til drikkevannsledning Høytrykksvaskere er
ikke beregnet for tilkobling til drikkevannsledninger. Sjekk alltid
nasjonale bestemmelser før maskinen kobles til drikkevannsled-
ninger, og bruk en tilbakeslagsventil hvis det er nødvendig. Bruk
en ½” hageslange, 10–25 m. ● Følg illustrasjonene i B.
C Tilkobling til andre vannkilder Maskinen kan kobles til reg-
nvannsbeholdere, elver, innsjøer og sisterner m.m. og brukes i
sugemodus. Følg illustrasjonene i C.
D Paring av spylehåndtak og maskin Bare C-PG- og D-PG-se-
rien. Etter at batteriet er satt inn, D1.1, har du to minutter på deg
til å pare spylehåndtaket og maskinen. Lyset blinker oransje når
det søkes etter maskinen. Lyset slokker når paringen er fullført.
Følg illustrasjonene D1.1 til D1.5. Hvis paringen blir avbrutt, skal
den utføres i henhold til illustrasjonene D2.1 til D2.5. Effektregu-
leringen angis av et grønt lys, se illustrasjonene D3.1 og D3.2.
E
Gå fra maskinen uten tilsyn > 5 min. Se advarsler. Følg
illustrasjonene i E.
F
Etter bruk og oppbevaring Husk alltid etter bruk: Slå av maski-
nen. Tøm maskinen og tilbehøret for vann for å unngå frostskader.
Trekk støpselet ut av stikkontakten. Koble fra vanninntaksslangen.
Rull opp ledningen og høytrykksslangen for å unngå skader
ledning, høytrykksslange og tilbehør. Maskinen skal oppbevares
frostfritt. ● Følg illustrasjonene i F.
G
Vedlikehold, kontroll og reparasjon Maskinen skal alltid ved-
likeholdes før den tas i bruk igjen etter lengre tids oppbevaring.
Før bruk skal maskin og tilbehør alltid kontrolleres med
hensyn til skader. Opptre i henhold til angitte advarsler i tilfelle
skader. ● Ikke forsøk å utføre vedlikehold som ikke er beskrevet
i anvisning ene. Hvis maskinen ikke vil starte, stopper, pulserer,
trykket svinger, motoren summer, sikringen går eller det ikke
kommer noe vann: Sjekk feilsøkingstabellen vårt nettsted www.
get-started.nilsk.com. Alle repara sjoner skal utføres ved et au-
torisert Nilsk-verksted med originale reservedeler fra Nilsk.
Vedlikehold utført av bruker i henhold til illustrasjonene i G.
Säkerhetsföreskrifter
Läs anvisningarna noga innan du använder maskinen
första gången. Spara instruktionerna för senare bruk.
Säkerhetsföreskrifter som markeras med denna symbol
måste följas för att förhindra personskador och skador på
egendom.
Anvisningarna består av tre delar. Del 1:3 Säkerhetsföreskrifter.
Del 2:3 Modellspecik User Guide. Del 3:3 Modellspecik Tech-
nical Data and Declaration.
Varningar
Denna apparat har utformats för användning med
rengöringsmedel som tillhandahålls eller rekommenderas av
Nilsk. Användning av andra rengöringsmedel eller kemikalier
kan försämra maskinens säkerhet. Högtry-
cksstrålar kan vara farliga om de används felaktigt.
Strålen får inte riktas mot personer, elektriska appa-
rater som står under spänning eller mot själva maski-
nen. Använd inte maskinen i närheten av människor, såvida
de inte bär skyddskläder. Rikta inte strålen mot dig själv eller
andra personer för att rengöra kläder eller skor. Risk för
explosion Spruta inte lättantändliga vätskor. gtryckstvät-
tar skall inte användas av barn eller av personer som inte vet hur
dessa fungerar. Högtrycksslangar, förbindningsdelar och
kopplingar är viktiga för maskinens säkerhet. Använd endast
slangar, förbindningsdelar och kopplingar som rekommenderas
av Nilsk. För att säkerställa maskinsäkerheten: använd
alltid originalreservdelar från Nilsk. Vatten som runnit genom
återödesspärren betraktas som icke drickbart. Använd inte
maskinen om en nätkabel eller viktiga maskindelar är skadade,
t.ex. säkerhetsutrustning, högtrycksslangar, avtryckarhandtaget.
Bristfälliga förlängningskablar kan vara farliga. Om man
använder förlängningskabel ska denna vara avsedd för utomhus-
bruk och kontakterna ska hållas torra och inte ligga direkt
marken. Detta kan genomföras med hjälp av kabelvinda, som ser
till att uttaget är minst 60 mm över marken. Stäng av och dra
ur stickkontakten om maskinen ska lämnas utan uppsikt, efter
avslutad användning eller för att växla över till annan funktion.
Det samma gäller för reparation och underhåll. När man
använder högtryckstvätt kan det bildas aerosoler. Det kan vara
skadligt för hälsan att andas in aerosoler. Använd en andning-
smask av klass FFP 2 eller motsvarande, beroende rengöring-
smiljön.
Avsedd användning och Ansvarsvillkor Modellserierna C, D, E
och P är endast avsedda för hemmabruk, i upprätt position. Alla
annan användning betraktas som felaktig. En högtryckstvätt
arbetar med olika trycknivåer och olika rengöringsmedel för olika
typer av rengöring. Följ alltid anvisningar för användning, nödfall
och avyttring som anges rengöringsbehållaren. Använd inte
maskinen vid temperaturer under 0 °C. Starta aldrig en frusen
maskin, använd aldrig maskinen inomhus och täck aldrig över den
under användning. Detta betraktas som felaktig användning. Att
använda fel tryck, rengöringsmedel och/eller tillbehör kan orsaka
skador maskinen, ytor, material och enheter. Allt ovanstående
betraktas som felaktig användning. Nilsk åtar sig inget ansvar för
skador som uppkommer av felaktig användning. vår webbsida,
www.get-started.nilsk.com, nns ytterligare anvisningar och
information om användning, nödsituationer och avfallshantering.
Säkerhetsutrustning och hur den fungerar När man släpper spol-
handtagets avtryckare stängs maskinen av automatiskt. Maskinen
startar igen när man trycker in avtryckaren. Spolhandtaget är
utrustat med en spärr. När spärrhaken aktiveras kan spolhand-
taget inte användas. Maskinen är utrustad med ett automatiskt,
självåterställande termoskydd. Om maskinen överhettas slår
termosäkringen från strömförsörjningen. Om detta händer, låt
maskinen svalna. En inbyggd hydraulisk säkerhetsventil skyddar
systemet från att överbelastas.
Varning Elanslutningen måste utföras av en behörig elektriker
och uppfylla IEC 60364-1. Maskinens strömförsörjning ska en-
dera inkludera en jordfelsbrytare som bryter strömförsörjningen
om läckageström till jord överstiger 30 mA under 30 ms eller en
enhet som säkerställer jordanslutningen. Använd startmotor/
tröga säkringar med D-egenskaper i enlighet med IEC 947-2 eller
motsvarande icke IEC-standard. Om el-kabeln skadas ska den,
för att undvika fara, bytas ut av en behörig Nilsk-reparatör eller
motsvarande. Man behöver inte vidta åtgärder maskiner
märkta med dubbel spänning och frekvens. Håll alltid barn
under uppsikt att de inte leker med maskinen. Operatören
eller någon annan i närheten av rengöringsplatsen ska se till att
skydda sig från att träffas av smuts/skräp som lossnar under
användning av maskinen. Använd alltid säkerhetsskor, and-
ningsskydd, hörselskydd, skyddsglasögon och skyddskläder när
maskinen används. ● Det högtryck som maskinen skapar utgör
en fara. Håll spolröret i ett stadigt grepp med båda händerna.
Under drift kan spolröret påverkas av ”kickback”-krafter. Se
DEL 3:3 för information om ”kickback-kraft”. Under transport:
Placera maskinen liggande horisontellt rygg och spänn fast
den med remmar.
Inom EU Högtryckstvättar skall inte användas eller underhålls
av barn. Denna maskin kan användas av personer med redu-
cerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande
erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har fått
instruktioner om hur maskinen används ett säkert sätt och
känner till riskerna.
Del 2:3 ger en allmän översikt över maskinen och dess driftele-
ment, här nns även illustrerade avsnitt rörande förberedelser,
användning, vattenanslutning, förvaring och underhåll.
A Uppackning och förberedelse för användning Följ anvisning-
arna i A.
B Anslutning till dricksvattenanslutning Högtryckstvättar
bör inte anslutas till dricksvattennätet. Kontrollera alltid nationella
bestämmelser innan maskinen ansluts till dricksvattennätet, vid
behov ska man använda en återödesspärr. Använd en ½-tum
trädgårdsslang som är 10-25 m lång. ● Följ illustrationerna i B.
C Anslutning till andra vattenkällor Maskinen kan t.ex. anslutas till
ett regnvattenkärl, bäck, sjö eller vattencistern etc. och användas
med sugläge. Följ illustrationerna i C.
D Hopkoppling av spolhandtag och maskin Endast modellerna
C-PG och D-PG. Efter att batteriet förts in, D1.1, har man två (2)
minuter på sig att koppla samman spolhandtaget och maskinen.
Lampan blinkar orange när handtaget söker efter maskinen. När
hopkoppling utförts slutar lampan att blinka. Följ illustrationerna
D1.1 till D1.5. Om hopkopplingen avbryts, utför hopkoppling enligt
illustrationerna D2.1 till D2.5. Effektstyrningen indikeras via grön
lampa, se illustration D3.1 och D3.2.
E
Lämna maskinen utan uppsikt > 5 min. Se säkerhetsföre-
skrifterna. Följ illustrationerna i E.
F Efter användning och förvaring Efter användning ska man
alltid: Stänga av maskinen. Tömma maskinen och tillbehör
vatten för att undvika forstskador. Ta bort kontakten från vägg-
uttaget. Koppla bort vattenanslutningen. Rulla upp elkabeln och
högtrycksslangen detta för at undvika skador kabel, kontakt,
högtrycksslang och anslutningar. Platsen där maskinen ska för-
varas ska vara frostfri. ● Följ illustrationerna i F.
G
Underhåll, inspektion och reparation Innan man startar maski-
nen efter en längre tids förvaring ska man utföra underhåll.
Innan maskinen används, kontrollera att maskin och tillbehör inte
är skadade. Vid skador ska man följa nedanstående varningar.
Utför endast det underhåll som beskrivs i bruksanvisningen. Om
maskinen inte startar eller om den stannar, pulserar, trycket
varierar, motorn brummar, säkringen går eller inget vatten kommer
ut, se Felsökningstabellen webbsidan www.get-started.nilsk.
com. Alla reparationer ska utföras av behörig Nilsk-verkstad och
med originalreservdelar från Nilsk. Underhåll ska utföras enligt
illustrationerna i G.
Turvaohjeet
Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
ensimmäistä kertaa. Säilytä nämä ohjeet myöhempää
käyttöä varten.
Tällä symbolilla merkittyihin turvaohjeisiin on kiin-
nitettävä huomiota henkilö- tai vakavien omaisuus-
vahinkojen välttämiseksi.
Ohjeissa on kolme osaa. Osa 1:3 Turvallisuusohjeet Osa 2:3
Sarjakohtainen User Guide. Osa 3:3 Sarjakohtainen Technical
Data and Declaration.
Varoitukset
Tämä laite on suunniteltu vain Nilskin toimit-
tamille tai suosittelemille puhdistusaineille. Muiden puhdistusainei-
den tai -kemikaalien käyttäminen voi heikentää
laitteen turvallisuutta. Korkeapainesuihku voi
olla vaarallinen, jos sitä käytetään väärin. Älä suuntaa
suihkua ihmisiä, jännitteisiä sähkölaitteita tai laitetta
SV
FI
itseään kohti. Älä käytä laitetta, jos sen lähellä on ihmisiä,
jotka eivät ole pukeutuneet suojavaatteisiin. Älä suuntaa
suihkua kohti itseäsi tai muita jalkineiden puhdistamiseksi.
Räjähdysvaara: älä ruiskuta syttyviä nesteitä. Lapset tai
kouluttamattomat henkilöt eivät saa käyttää painepesureita.
Korkeapaineletkut ja liitokset ovat tärkeitä laitteen turvallisuuden
kannalta. Käytä ainoastaan Nilskin suosittelemia letkuja ja liitok-
sia. Käytä vain alkuperäisiä Nilskin suosittelemia varaosia
laitteen turvallisuuden varmistamiseksi. Takaiskuventtiilin
läpi virrannut vesi ei ole juomakelpoista. Älä käytä laitetta,
jos sen tärkeät osat, kuten turvalaitteet, paineletku tai liipaisin, tai
sähköjohto ovat kuluneet tai vahingoittuneet. Puutteelliset
jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Jos jatkojohtoa käytetään, sen
on sovelluttava ulkokäyttöön. Liitäntä on pidettävä kuivana ja irti
maasta. On suositeltavaa käyttää johtokelaa, joka pitää pistora-
sian vähintään 60 mm:n korkeudella maasta. Kun jätät lait-
teen ilman valvontaa, lopetat sen käyttämisen, muunnat sen to-
ista käyttötarkoitusta varten sekä korjaamisen ja kunnossapidon
ajaksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
Kun painepesuria käytetään, voi muodostua aerosoleja. Aeroso-
lien hengittäminen sisään voi olla haitallista terveydelle. Suojau-
du aerosoleilta käyttämällä luokan FFP 2 tai vastaavaa hengitys-
suojainta puhdistamisympäristön mukaan.
Käyttötarkoitus ja vastuuehdot C-, D-, E- ja P-sarja on tarkoitettu
kotona puhdistamiseen ja pystyasennossa käytettäväksi. Mu-
unlainen käyttäminen on kielletty. Painepesurissa käytetään
puhdistamistarkoituksen ja haluttujen tulosten mukaan erilaisia
paineita ja pesuaineita. Noudata aina puhdistusaineiden käyttö-
ja hävittämisohjeita sekä hätätilanteiden varalta annettuja ohjeita
huolellisesti. Älä käytä laitetta alle 0 °C:n lämpötilassa. Älä
käynnistä jäätynyttä laitetta. Älä käytä laitetta sisätiloissa äläkä
peitä sitä käyttämisen aikana. Tällainen käyttäminen on ohjeiden
vastaista ja virheellistä. Virheellinen paine, pesuaine ja/tai toiminta
voi vaurioittaa laitetta, pintoja, materiaaleja ja laitteita. Kaikki
edellä mainittu käyttäminen on ohjeiden vastaista ja virheellistä.
Nilsk ei vastaa ohjeiden vastaisen tai virheellisen käyttämisen
aiheuttamista vahingoista. Sivustossamme www.get-started.
nilsk.com on lisätietoja käyttämisestä ja hävittämisestä sekä
ohjeita hätätilanteiden varalta.
Turvalaitteet ja niiden toiminta Laite pysähtyy automaattisesti, kun
liipaisin vapautetaan. Laite käynnistyy uudelleen, kun liipaisinta
painetaan. Ruiskutuskahvassa on lukituslaite. Kun se aktivoituu,
ruiskutuskahvaa ei voi käyttää. Laitteessa on automaattinen
itsestään nollautuva ylikuumenemissuojaus. Jos laite ylikuu-
menee, ylikuumenemissuojaus katkaisee virransyötön. Odota
tällöin, että laite jäähtyy. Sisäinen hydraulinen turvaventtiili suojaa
järjestelmää ylipaineelta.
VarotoimetSähköliitäntä on annettava pätevän sähköasentajan
tehtäväksi. Sen on täytettävä IEC 60364-1-määräykset. On su-
ositeltavaa, että laitteen sähköliitännässä on vikavirtakytkin, joka
katkaisee virransyötön, jos vikavirta ylittää 30 mA 30 ms:n ajan,
tai maadoituksen koestuslaite. ● Käytä luokan D moottorinkäyn-
nistys-/hitaita sulakkeita, jotka täyttävät IEC 947-2 -vaatimukset tai
vastaavat IEC-alueen ulkopuolella käytössä olevat vaatimukset.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaaran välttämiseksi
vaihdatettava Nilskin valtuuttamassa huoltokorjaamossa tai
valtuutetulla ammattilaisella. Laitteita, joissa on merkinnät kah-
desta jännitteestä ja taajuudesta, ei tarvitse säätää. Lapset eivät
saa leikkiä tällä laitteella, joten heitä on valvottava. Käyttäjän
ja kaikkien puhdistettavan kohteen läheisyydessä oleskelevien
henkilöiden on suojauduttava puhdistamisen aikana irtoavalta
lialta. Käytä turvajalkineita, hengityssuojainta, suojalaseja, kuu-
lonsuojaimia ja suojavaatteita käytön aikana. Laitteen tuottama
korkeapaine on pääasiallinen vaara. Pitele suihkusuutinta tiukasti
molemmilla käsillä. Käytön aikana suihkusuuttimeen vaikuttaa
takapotkuvoima ja vääntömomentti. OSASSA 3:3 kerrotaan
takapotkuvoiman suuruudesta. ● Kuljetuksen aikana: Aseta laite
vaakasuoraan asentoon pohja alaspäin. Kiinnitä hihnoilla.
EU Lapset eivät saa käyttää painepesureita. Fyysisesti, sen-
sorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt
voivat käyttää tätä laitetta, jos heidät on koulutettu käyttämään
sitä turvallisesti tai heitä valvotaan ja he ymmärtävät käyttämisen
aiheuttamat vaarat.
Osassa 2:3 on laitteen ja sen osien yleiskuvaus sekä kuvia
valmistelemisesta, käyttämisestä, vesiliitännästä, säilyttämisestä
ja käyttäjäkunnossapidosta.
A Poistaminen pakkuksesta ja valmisteleminen käyttöä varten
Katso lisätietoja A-osan kuvista.
B Yhdistäminen juotavaksi tarkoitetun veden syöttöön
Painepesurin avulla ei saa syöttää juotavaksi tarkoitettua vettä.
Ennen laitteen yhdistämistä juotavaksi tarkoitetun veden syöttöön
perehdy kansallisiin määräyksiin. Käytä tarvittaessa takaiskuvent-
tiiliä. Käytä ½ tuuman ja 10-25 metrin puutarhaletkua. Noudata
B-osan kuvien ohjeita.
C Muiden vesilähteiden yttäminen Laitteen vedenoton voi
yhdistää esimerkiksi sadevesitynnyriin, jokeen, järveen tai säiliöön
ja käyttää laitetta imevänä. Noudata C-osan kuvien ohjeita.
D Ruiskutuskahvan ja laitteen muodostaminen laitepariksi Vain
C-PG- ja D-PG-sarjan laitteet. Kun paristo on paikallaan, D1.1,
ruiskutuskahva ja laite täytyy muodostaa laitepariksi 2 minuutin
kuluessa. Kun laitetta etsitään, merkkivalo vilkkuu oranssina. Kun
laitepari on muodostettu, merkkivalo sammuu. Noudata kuvien
D1.1-D1.5 ohjeita. Jos laiteparin muodostaminen keskeytyy, mu-
odosta laitepari noudattamalla kuvien D2.1-D2.5 ohjeita. Vihreä
merkkivalo ilmaisee tehon säätämisen. Katso kuvia D3.1 ja D3.2.
E
Laitteen jättäminen ilman valvontaa yli 5 minuutin ajaksi.
Katso varoitusluettelo. Noudata E-osan kuvien ohjeita.
F Käytön jälkeen ja säilytys Käytön jälkeen Sammuta laitteesta
virta. Tyhjennä vesi laitteesta ja varusteista jäätymisvaurioiden
välttämiseksi. Irrota pistoke pistorasiasta. Irrota vedensyöttöletku.
Kelaa sähköjohto ja paineletku kiepille, jotta johto, pistoke, painel-
etku ja liitokset eivät vaurioidu. Laite täytyy säilyttää suojattuna
jäätymiseltä. ● Noudata F-osan kuvien ohjeita.
G
Kunnossapitämnen, tarkastaminen ja korjaaminen Kun laite
on ollut pitkään käyttämättä, se täytyy huoltaa ennen sen käyn-
nistämistä. Tarkista aina ennen käyttämistä, ettei laitteessa
ja varusteissa ole vaurioita. Jos vaurioita on, toimi varoitusluette-
lossa kuvatulla tavalla. ● Älä yritä tehdä huoltoja, joita ei ole ku-
vattu näissä käyttöohjeissa. Jos laite ei käynnisty tai pysähdy, jos
se tärisee, jos paine vaihtelee, jos moottorissa esiintyy käynti-
häiriö, jos sulake palaa tai jos vettä ei tule, tutustu ongelmanrat-
kaisukaavioon sivustossamme osoitteessa www.get-started.nil-
fisk.com. Korjaustyöt on teetettävä Nilfiskin valtuuttamassa
huoltokorjaamossa käyttämällä Nilskin varaosia. Käyttäjäkun-
nossapidon ohjeet ovat G-osan kuvissa.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch des Geräts die
Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Heben Sie diese
Anleitung für späteres Nachschlagen auf.
Sicherheitshinweise mit diesem Symbol müssen beachtet
werden, um Verletzungen von Personen und Sachschäden
zu vermeiden.
Die Anleitung ist in 3 Teile unterteilt. Teil 1:3 Sicherheitshinweise.
Teil 2:3 Serienspezischer User Guide. Teil 3:3 Serienspezische
Technical Data and Declaration.
Warnung
Dieses Gerät ist darauf ausgelegt, mit mit den
von Nilsk angebotenen oder empfohlenen Reinigungs mitteln
verwendet zu werden. Die Verwendung anderer Reinigungsmittel
kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.
Die missbräuchliche Verwendung eines Hochdruck-
wasserstrahls ist gefährlich. Den Wasserstrahl nie-
mals auf Personen, Strom führende elektrische
Geräte und Installationen oder das Gerät selbst
richten. Das Gerät nicht in der Umgebung von Personen
verwenden, die keine Schutzkleidung tragen. Richten Sie
den Wasserstrahl niemals auf sich selbst oder auf andere Per-
sonen, um z. B. Ihre oder deren Schuhe zu reinigen. Explo-
sionsgefahr Keine entammbaren Flüssigkeiten versprühen.
Hochdruckreiniger dürfen von Kindern und von Personen,
die in deren Gebrauch nicht geschult sind, nicht verwendet
werden. Hochdruckschläuche, Anschlüsse und Kupplungen
tragen entscheidend zur Sicherheit des Geräts bei. Verwenden
Sie nur die von Nilsk empfohlenen Schläuche, Anschlüsse und
Kupplungen. Um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten,
verwenden Sie nur die von Nilsk empfohlenen Originalersatzteile.
Wasser, das einmal durch die Rückschlagventile geossen
ist, gilt als nicht trinkbar. Nehmen Sie das Gerät nicht in
Betrieb, wenn das Stromkabel oder andere wichtige Teile des
Geräts beschädigt sind, z. B. Sicherheitsvorrichtungen, Hoch-
druckschläuche, Sprühpistole. Ungeeignete Verlängerung-
skabel können gefährlich sein. Wenn ein Verlängerungskabel
verwendet wird, muss darauf geachtet werden, dass es für den
Außen einsatz geeignet ist. Der Anschluss muss stets trocken und
vom Boden ferngehalten werden. Um dies zu erreichen, wird der
Einsatz einer Kabeltrommel empfohlen. So bendet sich der
Anschluss mindestens 60 mm über dem Boden. Das Gerät
immer ausschalten und den Netzstecker ziehen, wenn es un-
beaufsichtigt gelassen wird, die Arbeiten abgeschlossen sind, das
Gerät für eine andere Funktion umgerüstet wird oder Reparatur-
und Wartungsarbeiten durchgeführt werden sollen. Beim
Einsatz von Hochdruckreinigern können sich Aerosole bilden.
Das Einatmen von Aerosolen kann gesundheitsschädlich sein.
Zum Schutz vor Aerosolen sollte bei Bedarf und je nach Arbeit-
sumgebung eine Atemschutzmaske der Klasse FFP 2 oder eine
gleichwertige Atemschutzmaske getragen werden.
Verwendungszweck und Haftungsbedingungen Die Serien C,
D, E und P sind nur für haushaltsübliche Reinigungsarbeiten, die
aufrecht stehend durchgeführt werden, vorgesehen. Jegliche
andere Verwendung gilt als unsachgemäße Verwendung. ● Ein
Hochdruckreiniger kann für verschiedene Reinigungsarbeiten
und Ergebnisse mit verschiedenen Drücken und Reinigungsmit-
teln eingesetzt werden. Befolgen Sie stets die Hinweise zum
Gebrauch und zur Entsorgung von Reinigungsmitteln sowie die
Hinweise zum richtigen Verhalten in Notfällen. ● Verwenden Sie
das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C. Eingefrorene Geräte
dürfen keinesfalls in Betrieb genommen werden. Das Gerät nicht
in geschlossenen Räumen verwenden und nicht während des
Gebrauchs abdecken. Dies wird als unsachgemäße Verwendung
angesehen. Falsche Druckeinstellungen, falsche Reinigungsmit-
tel und/oder falsche Anwendungszwecke können zu Schäden
am Gerät, an Oberächen, Materialien oder anderen Geräten
führen. Alle oben genannten Punkte werden als unsachgemäße
Verwendung angesehen. Nilsk übernimmt keinerlei Haftung für
Schäden aus unsachgemäßer oder missbräuchlicher Verwend-
ung. Auf unserer Website unter www.get-started.nilfisk.com
nden Sie weitere Hinweise und Informationen zum Gebrauch,
zu Notfallmaßnahmen und zur Entsorgung.
Sicherheitsvorrichtungen und ihre Funktionsweise Wenn der
Auslöser losgelassen wird, stoppt das Gerät automatisch. Durch
DE
erneutes Betätigen des Auslösers wird der Wasserstrahl fortge-
setzt. Die Sprühpistole verfügt über eine Sperrvorrichtung. Wenn
diese eingerastet ist, kann der Auslöser nicht betätigt werden.
Das Gerät ist mit einem automatischen, selbstrückstellenden
Thermoschutz versehen. Falls das Gerät überhitzt, unterbricht
dieser die Stromversorgung. Sie müssen dann warten, bis das
Gerät abgekühlt ist. Außerdem ist ein Hydraulik-Sicherheitsventil
verbaut, das das System vor Überdruck schützt.
Sicherheitshinweise Schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen
an, die von einem ausgebildeten Elektriker installiert wurden und
der Norm IEC 60364-1 entsprechen. Es wird empfohlen, in den
Netzanschluss einen Fehlerstromschutzschalter zu integrieren,
der die Stromversorgung unterbricht, wenn ein Ableitstrom zur
Erde von über 30 mA für mehr als für 30 ms auftritt. Verwenden
Sie träge Motor-Start-Sicherungen mit D-Charakteristik gemaß
IEC 947-2 oder einer dieser ähnlichen Norm außerhalb der IEC.
Wenn das Netzkabel be schädigt ist, muss es zur Vermeidung von
Gefahren von einem autorisierten Nilsk-Händler oder einer an-
deren qualizierten Person ersetzt werden. Geräte, für die zwei
Spannungs- und Frequenzangaben gemacht werden, müssen
nicht extra eingestellt werden. ● Achten Sie darauf, dass Kinder
nicht mit dem Gerät spielen. Der Bediener und alle Personen
in der unmittelbaren Umgebung des Arbeitsbereiches müssen
Maßnahmen ergreifen, um sich vor umheriegenden Teilchen zu
schützen. Während des Gebrauchs des Geräts stets Sicherhe-
itsschuhe, Atemschutzmaske, Gehörschutz, Spritzschutzbrillen
und Schutzkleidung tragen. Insbesondere der vom Gerät
erzeugte hohe Druck ist eine Gefahrenquelle. Die Sprühlanze
fest in beiden Händen halten. Während des Betriebs kann es zu
einem Rückstoß oder einem plötzlichen Drehmoment kommen.
Angaben zur Stärke des Rückstoßes nden Sie in TEIL 3:3. ●
Während des Transports: Stellen Sie das Gerät horizontal auf
seiner Unterseite ab und sichern Sie es mit Gurten.
Innerhalb der EU Hochdruckreiniger dürfen nicht von Kindern
genutzt oder gewartet werden. Dieses Gerät darf von Personen
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten genutzt werden, sofern diese in der sicheren Ver-
wendung des Geräts unterwiesen wurden und die mög lichen
Gefahren verstanden haben.
Teil 2:3 enthält einen allgemeinen Überblick über das Gerät und
die Betriebselemente sowie illustrierte Abschnitte über Vorbere-
itung, Betrieb, Wasseranschluss, Lagerung und Wartung durch
den Benutzer.
A Auspacken und Vorbereiten Befolgen Sie die Abbildungen in
A.
B Anschluss an Trinkwasserleitung Hochdruckreiniger sind
nicht geeignet für den Anschluss an Trinkwasserleitung en. Beacht-
en Sie vor dem Anschluss des Geräts an eine Trinkwasserleitung
stets die geltenden nationalen Vorschriften und verwenden Sie
einen Rohrtrenner, sofern dieser gefordert wird. Verwenden
Sie einen ½”-Gartenschlauch, 10-25 m. Befolgen Sie die Ab-
bildungen in B.
C Anschluss an andere Wasserquellen Sie können das Gerät
z. B. an Regenwasserbehälter, Flüsse, Seen, Zisternen usw.
anschließen und es im Saugmodus betreiben. Befolgen Sie die
Abbildungen in C.
D Zusammenbau von Sprühpistole und Gerät Nur Serien C-PG
und D-PG. Nach dem Einsetzen der Batterie, D1.1, haben Sie 2
Minuten Zeit, um Sprühpistole und Gerät zusammenzubauen. Die
Leuchte blinkt orange, während nach dem Gerät gesucht wird.
Nach dem erfolgreichen Zusammenbau erlischt die Leuchte. Be-
folgen Sie die Abbildungen D1.1 bis D1.5. Falls der Zusammenbau
abgebrochen wird, befolgen Sie die Abbildungen D2.1 bis D2.5.
Die Stromversorgung wird durch ein grünes Licht angezeigt. Siehe
die Abbildungen D3.1 und D3.2.
E
Gerät unbeaufsichtigt lassen > 5 Min. Siehe die aufge-
führten Warnhinweise. Befolgen Sie die Abbildungen in E.
F Nach dem Gebrauch und Lagerung Nach dem Gebrauch: das
Gerät stets ausschalten Wasser stets vollständig aus dem Gerät
und dessen Zubehör entfernen, um Frostschäden zu vermeiden.
Netzstecker ziehen. Wasserzulaufschlauch trennen. Netzkabel
und Hochdruckschlauch aufrollen, um Beschädigungen des Ka-
bels, des Hochdruckschlauchs und der Anschlüsse zu vermeiden.
Das Gerät muss frostgeschützt gelagert werden. ● Befolgen Sie
die Abbildungen in F.
G
Wartung, Inspektion und Reparatur Bevor das Gerät nach
einer langen Lagerung in Betrieb genommen wird, muss es ge-
wartet werden. Prüfen Sie Gerät und Zubehör vor dem
Gebrauch immer auf Schäden. Falls Schäden festgestellt werden,
befolgen Sie die aufgeführten Warnhinweise. Niemals Wartung-
sarbeiten vornehmen, die nicht im Handbuch beschrieben sind.
Falls das Gerät nicht startet, stoppt, Druckschwankungen auftre-
ten, der Motor brummt, Sicherungen auslösen oder kein Wasser
aus der Lanze kommt, ziehen Sie die Hinweise zur Fehlerbehe-
bung auf unserer Website www.get-started.nilsk.com zu Rate.
Reparaturen sollten nur von Nilsk autorisierten Werkstätten mit
Originalersatzteilen von Nilsk durchgeführt werden. Für die
Wartung durch den Benutzer, folgen Sie bitte den Abbildungen in
G.
Consignes de sécurité
Avant d’utiliser la machine, lisez attentivement les instruc-
tions. Conservez les instructions pour consultation ul-
térieure.
Il y a lieu de respecter les consignes de sécurité indiquées
par ce symbole an de prévenir toute blessure aux per-
sonnes ou dégâts matériels graves.
Les instructions comportent trois parties. Partie 1:3 Consignes
de sécurité Partie 2:3 User Guide (Guide de l’utilisateur) spécique
à la série. Partie 3:3 Technical Data and Declaration (Données
techniques et déclaration) spéciques à la série.
Avertissements
Cette machine a été conçue pour une
utilisation avec les décapants fournis ou recommandés par Nilsk.
L’utilisation d’autres décapants ou produits chimiques peut avoir
un effet négatif sur la sécurité de la machine. Les jets haute
pression peuvent être dangereux s’ils sont soumis à
une mauvaise utilisation. Le jet d’eau ne doit jamais
être dirigé vers des personnes, des animaux, des
équipements électriques sous tension ni vers la
machine elle-même.
Ne pas utiliser la machine
à proximité de personnes qui ne portent pas de vêtements de
protection. Ne jamais diriger le jet vers vous-même ou d’au-
tres personnes an de nettoyer des chaussures. Risque
d’explosion ne pas vaporiser des liquides inammables à prox-
imité. Les nettoyeurs à haute pression ne doivent pas être
utilisés par des enfants ou du personnel non formé. Les
exibles, raccords et accouplements haute pression sont impor-
tants pour la sécurité de la machine. Utilisez uniquement des
tuyaux, raccords et accouplements recommandés par Nilsk.
Pour assurer la sécurité de la machine, utilisez uniquement
des pièces détachées d’origine recommandées par Nilsk.
De l’eau s’étant écoulée par les clapets anti-retour est considérée
comme étant non-potable. N’utilisez pas la machine si le
câble d’alimentation ou d’autres éléments importants de la ma-
chine sont endommagés, par exemple les dispositifs de sécurité,
les exibles haute pression, la poignée gâchette, la poignée de
pulvérisation ou la lance. Des câbles de rallonge inadaptés
peuvent présenter une source de dange r. Si un câble de rallonge
est utilisé, il devra convenir pour une utilisation en plein air, et le
raccordement doit être gardé au sec et ne doit pas reposer à
terre. Il est recommandé de le faire à l’aide d’un dévidoir de câble
qui maintient la prise de courant à au moins 60 mm au-dessus
du sol. Mettez la machine hors tension et débranchez-la
lorsque vous la laissez sans surveillance, quand vous avez ni
de l’utiliser ou que vous la basculez vers une autre fonction, quand
vous effectuez des réparations ou des opérations de maintenance.
En cas d’utilisation de nettoyeurs à haute pression, des
aérosols peuvent se former. L’inhalation d’aérosols peut être
dangereuse pour la santé. Pour se protéger des aérosols, un
masque respiratoire de classe FFP 2 ou équivalent peut être
nécessaire, en fonction de l’environnement de nettoyage.
Usage prévu et conditions de responsabilité Les séries C-, D-,
E- et P- ont été développées à des ns de nettoyage domestique
uniquement et pour un usage en position verticale. Toute autre
utilisation est considérée comme non-conforme. ● Un nettoyeur
haute pression fonctionne avec différents niveaux de pression et
détergents pour différentes tâches et résultats. Respectez toujours
les instructions relatives aux détergents pour l’usage, l’urgence
et la mise au rebut. ● Ne faites pas fonctionner la machine à des
températures inférieures à C. Ne démarrez jamais une machine
gelée, ne l’utilisez jamais à l’intérieur et ne la couvrez jamais
lorsqu’elle est en cours d’utilisation. Cela est considéré comme
un usage inadapté. L’utilisation d’une pression, d’un détergent
et/ou d’application inadaptés peut endommager la machine,
les surfaces, le matériel et les appareils. Tout ce qui précède
est considéré comme un usage inadapté. Nilsk ne pourra pas
être tenu pour responsable des dommages liés à une utilisation
incorrecte. Consultez notre site Web à l’adresse : www.get-started.
nilsk.com, pour obtenir plus d’instructions et d’informations sur
l’utilisation, l’urgence et la mise au rebut.
Appareils de sécurité et leur fonctionnement La machine s’arrête
automa tiquement quand la gâchette est relâchée. La machine
redémarrera lorsque vous appuierez à nouveau sur la gâchette.
La poignée gâchette est équipée d’un dispositif de verrouillage.
Lorsque celui-ci est enclenché, la poignée gâchette ne peut
pas être mise en service. La machine dispose d’une protection
thermique de réinitialisation automatique. Si la machine est en
surchauffe, la protection thermique coupera l’alimentation. Dans
ce cas, attendez que la machine refroidisse. Une soupape de
sécurité hydraulique intégrée protège le système d’une pression
excessive.
Mesures de sécurité Le raccordement à l’alimentation électrique
doit être fait par un électricien qualié et respecter la norme IEC
60364-1. Il est recommandé que l’alimentation électrique de cette
machine inclue un dispositif de courant résiduel qui coupera l’al-
imentation si le courant de fuite vers la terre est supérieur à 30
mA pour 30 millièmes de seconde, ou un dispositif qui vériera le
circuit de terre. Utiliser des fusibles de démarrage/temporisés de
type D, selon la norme CEI 947-2 ou les normes correspondantes
hors CEI. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par un distributeur Nilsk autorisé ou une personne
qualiée similaire an d’éviter tout risque. ● Aucune action n’est
nécessaire pour ajuster les machines indiquées comme acceptant
une tension et une fréquence double. Veillez à ce que les enfants
ne jouent pas avec la machine. L’opérateur ainsi que toute
personne se trouvant à proximité immédiate doivent prendre des
mesures an d’éviter d’être heurtés par des débris détachés sous
l’effet du nettoyage. Portez toujours des chaussures de sécurité,
un masque respiratoire, une protection auditive, des lunettes et
des vêtements de protection lorsque vous faites fonctionner la
FR
machine. ● La pression élevée générée par la machine est une
source de danger particulière. Tenez la lance de pulvérisation
fermement des deux mains. La lance de pulvérisation subit une
force de retour et un couple soudain pendant l’opération. ● Voir
la PARTIE 3:3 pour connaître la valeur effective de la force de
retour. Pendant le transport : Placez la machine horizontalement
sur l’arrière et xez-la à l’aide de sangle.
Au sein de l’UE Les nettoyeurs à haute pression ne doivent
pas être utilisés ni entretenus par des enfants. La machine peut
être utilisée par des personnes aux capacités physiques, sen-
sorielles ou mentales réduites, ou manquant d’expérience et de
connaissances, si elles ont été formées et sont surveillées dans
l’utilisation de la machine en toute sécurité et si elles comprennent
les risques encourus.
La Partie 2:3 fournit une vue d’ensemble générale de la machine
et des éléments opérationnels avec des sections illustrées sur
la préparation, le fonctionnement, le raccordement à l’eau, le
stockage et la maintenance utilisateur.
A Déballage et préparation avant utilisation Suivez les illustra-
tions dans A.
B Raccordement au réseau d’eau potable Les nettoyeurs
haute pression ne conviennent pas pour un raccordement à une
prise d’eau potable. Vériez les réglementations nationales avant
de raccorder la machine à une prise d’eau potable et utilisez un
clapet anti-retour si nécessaire. Utilisez ½" tuyau de jardin,
10-25 m. ● Suivez les illustrations dans B.
C Raccordement à d’autres sources d’eau Vous pouvez
raccorder la machine à des réservoirs d’eau de pluie, rivières,
lacs et citernes, etc., et la faire fonctionner en mode aspiration.
Reportez-vous aux illustrations dans C.
D Appairage de la poignée gâchette et de la machine Séries
C-PG et D-PG uniquement. Après insertion de la batterie, D1.1,,
vous avez 2 min. pour appairer la poignée gâchette et la machine.
Le voyant clignotera en orange quand il cherchera la machine.
Une fois la machine appairée, le voyant s’éteindra. Suivez
les illustrations D1.1 à D1.5. Si l’appairage échoue, procédez
conformément aux illustrations D2.1 à D2.5. La régulation de
puissance est indiquée par une lumière verte, voir les illustrations
D3.1 et D3.2.
E
Laisser la machine sans surveillance > 5 min. Voir les
avertissements indiqués. Reportez-vous aux illustrations dans E.
F Après utilisation et stockage Après utilisation, procédez tou-
jours comme suit : Mettez la machine hors tension. Videz l’eau
de la machine et des accessoires pour éviter tout dégât du gel.
Retirez le câble d’alimentation de la prise de courant. Débrancher
le exible d’arrivée d’eau. Enroulez le câble électrique et le exible
haute pression an d’éviter d’endommager le câble, le exible
haute pression et les xations. Le stockage de la machine doit
se faire à l’écart du gel. ● Respectez les illustrations dans F.
G
Maintenance, inspection et réparation Il convient de toujours
procéder à la maintenance de la machine lors d’un démarrage
après une longue période de stockage. Avant utilisation,
toujours inspecter la machine et l’équipement pour vérier qu’il
n’y a pas de dégâts. En cas de dommages, agissez conformément
aux avertissements répertoriés. N’essayez jamais d’effectuer
des travaux de maintenance qui ne sont pas décrits dans ce mode
d’emploi. Si la machine ne démarre pas, s’arrête ou vibre, si la
pression uctue, si le moteur saccade, si le fusible grille ou si
aucune eau ne coule, consultez le schéma Diagnostic des prob-
lèmes dece mode d’emploi sur notre site Web www.get-started.
nilsk.com. Toute réparation doit être effectuée par un atelier
agréé Nilsk à l’aide de pièces de rechange originales Nilsk.
Maintenance utilisateur conformément aux illustrations dans G.
FRANCE: Nous vous recommandons d’enregistrer votre achat sur
notre site nilsk-conso.fr an d’obtenir un certicat de garantie.
En effet, pour toute demande d’intervention, nos centres de répa-
ration vous demanderont votre justicatif d’achat, et si votre ticket
de caisse n’est plus lisible l’inscription sur notre site y remédie.
Veiligheidsinstructies
Lees voor eerste gebruik van het apparaat de instructies
zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor later gebruik.
De veiligheidsaanwijzingen die zijn gemarkeerd met dit
symbool moeten worden nageleefd om lichamelijk letsel
of ernstige materiële schade te voorkomen.
De handleiding bestaat uit drie delen. Deel 1:3 Veilighe-
idsinstructies. Deel 2:3 Seriespecieke User Guide. Deel 3:3
Seriespecieke Technical Data and Declaration.
Waarschuwingen
Deze machine is ontworpen voor gebruik
met door Nilsk geleverde of aanbevolen schoonmaakmiddelen.
Het gebruik van andere schoonmaakmiddelen kan een negatieve
invloed hebben op de veilige werking van de machine.
Bij verkeerd gebruik kunnen hogedrukstralen
gevaarlijk zijn. Richt de waterstraal nooit op personen,
apparaten die onder stroom staan of de machine zelf.
Gebruik de machine niet in de buurt van per-
sonen, tenzij deze beschermende kleding dragen. Richt de
straal niet op uzelf of anderen om schoeisel te reinigen.
Explosiegevaar Spuit niet met ontvlambare vloeistoffen.
Hogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt door kinderen of
onbevoegden. Hogedrukslangen, ttingen en koppelingen
zijn belangrijk voor de veiligheid van de machine. Gebruik alleen
slangen, ttingen en koppelingen die zijn aanbevolen door de
Nilsk. Om te zorgen voor de veiligheid van het apparaat
moet u altijd alleen originele reserveonderdelen gebruiken die
door Nilsk aangeraden zijn. Water dat door de terug-
stroombeveiliger en gestroomd is, wordt gezien als niet-drinkbaar.
Gebruik de machine niet indien een voedingskabel of belan-
grijke onderdelen van de machine beschadigd zijn, zoals veilighe-
idsapparatuur, hogedrukslangen of het spuitpistool. Onges-
chikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Maak alleen gebruik
van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis,
en zorg dat de verbinding droog blijft en niet op de grond ligt. Wij
adviseren u om een kabelhaspel te gebruiken met een aansluiting
die zich op minstens 60 mm boven de grond bevindt. Schakel
het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het
onbeheerd achterlaat, als u klaar bent met gebruik of als u het
omwisselt naar een andere functie, tijdens reparaties en onder-
houd. Tijdens het gebruik van hogedrukreinigers kunnen
gassen vrijkomen. Het inhaleren van gassen kan gevaarlijk zijn
voor de gezondheid. Gebruik ter bescherming tegen drijfgassen
een ademhalingsmasker klasse FFP 2 of hoger, afhankelijk van
de omgeving die gereinigd wordt.
Bedoeld gebruik en aansprakelijkheidsvoorwaarden De serie
C, D, E en P zijn alleen bedoeld voor huishoudelijke reinigings-
doeleinden en voor gebruik in een verticale positie. Ieder ander
gebruik wordt gezien als incorrect. Een hogedrukreiniger werkt
voor verschillende reinigingstaken en resultaten met verschillende
drukniveaus en reinigingsmiddelen. Volg altijd de instructies op
reinigingsmiddelen voor gebruik, noodgevallen en wegwerpen.
Gebruik het apparaat niet bij een temperatuur onder 0°C. Start een
bevroren apparaat nooit, gebruik het nooit binnen en dek het nooit
af tijdens gebruik. Dit wordt gezien als incorrect en foutief gebruik.
Gebruik van de foutieve druk, een verkeerd reinigingsmiddel en/of
toepassing kan schade aan het apparaat, oppervlakken, materiaal
en apparatuur veroorzaken. Alle bovenstaande wordt gezien als
incorrect en foutief gebruik. Nilsk aanvaardt geen aansprakeli-
jkheid voor schade als gevolg van incorrect of foutief gebruik. Zie
de website www.get-started.nilsk.com voor meer instructies en
informatie over gebruik, noodgevallen en wegwerpen.
Veiligheidsapparaten en hun werking Het apparaat stopt autom-
atisch wanneer de trekker van het spuitpistool wordt losgelaten.
Het apparaat start weer als u de trekker weer indrukt. Het spuit-
pistool is voorzien van een vergrendeling. Als hij geactiveerd is,
kan het spuitpistool niet bediend worden. Het apparaat beschikt
over een zelfherstellende thermobescherming. Als het apparaat
oververhit is, schakelt de thermobescherming de stroom uit. Wacht
in dit geval tot het apparaat afgekoeld is. Een geïntegreerde
hydraulische veiligheidsklep beschermt het systeem tegen on-
toelaatbare overdruk.
Voorzorgsmaatregelen De aansluiting van de elektriciteitsto-
evoer moet worden uitgevoerd door een bevoegde elek tricien en
conformIEC 60364-1. Het is aan te raden dat de stroomtoevoer
naar dit apparaat een aardlekschakelaar bevat die de toevoer
onderbreekt als het stroomverlies naar de aarde gedurende 30
ms hoger is dan 30 mA of een apparaat waarmee een aardings-
circuit ontstaat. Gebruik motorstart/vertraagde zekeringen
met eigenschap D conform IEC 947-2 of overeenstemmende
normen buiten IEC. ● Als het stroomsnoer beschadigd is, moet
dit vervangen worden door een bevoegd Nilsk-distributeur of
vergelijkbaar gekwaliceerd persoon om gevaarlijke situaties
te voorkomen. ● Er is geen actie nodig voor het aanpassen van
apparaten met dubbel voltage en frequentie. Laat kinderen niet
met het apparaat spelen. De gebruiker en iedereen in de directe
nabijheid van de locatie die gereinigd wordt, moet ervoor zorgen
dat hij be schermd is tegen opspattend vuil tijdens het reinigen.
Draag altijd veiligheidslaarzen, een ademmasker, oorbescherm-
ing, veiligheidsbril en beschermende kleding tijdens gebruik.
De hoge druk die door het apparaat gegenereerd wordt, vormt
een aanzienlijk gevaar. Houd de spuitlans stevig en met beide
handen vast. Op de spuitlans wordt een terugslagkracht en een
plotselinge momentkracht uitgeoefend tijdens gebruik. Zie DEEL
3:3 voor de daadwerkelijke omvang van de terugslagkracht.
Tijdens transport: Plaats het apparaat horizontaal op de achterkant
en maak vast met de banden.
Binnen de EU Hogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt of
onderhouden door kinderen. Het apparaat mag worden gebruikt
door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
beperking of een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder
toezicht staan of aanwijzingen ontvangen over het veilige gebruik
van het apparaat en inzicht hebben in de risico’s die het gebruik
met zich meebrengt.
Deel 2:3 bevat een algemeen overzicht van het apparaat en de
werkende elementen, en illustraties over voorbereiding, gebruik,
wateraansluiting, opslag en onderhoud door de gebruiker.
A Uitpakken en voorbereiden voor gebruik Volg illustraties in A.
B Aansluiten op waterleiding Hogedrukreinigers zijn niet
geschikt voor aansluiting op de drinkwaterleiding. Controleer altijd
nationaal geldende regels voor het aansluiten van het apparaat
op een drinkwaterleiding en gebruik een terugstroombeveiliger,
indien nodig. ● Gebruik een tuinslang van 1 cm, 10-25 m. ● Volg
illustraties in B.
C Aansluiten op andere waterbronnen U kunt het apparaat
aansluiten op bijvoorbeeld regentonnen, rivieren, meren en tan-
ken, enz. en het in zuigmodus gebruiken. Volg illustraties in C.
D Koppelen van spuitlans en apparaat Alleen serie C-PG en
D-PG. Na het plaatsen van de batterijen, D1.1, hebt u twee mi-
nuten om de spuitlans en het apparaat te koppelen. Het oranje
lampje knippert als naar het apparaat gezocht wordt. Als de on-
NL
derdelen gekoppeld zijn, gaat het lampje uit. Volg illustratie D1.1
tot D1.5. Als het koppelen afgebroken wordt, voer het dan uit aan
de hand van illustratie D2.1 tot D2.5. De voedingsregulering wordt
aangegeven met een groen lampje. Zie illustratie D3.1 en D3.2.
E
Het apparaat langer dan 5 minuten onbeheerd achterlaten.
Zie lijst met waarschuwingen. Volg de illustraties in E.
F Na gebruik en opslag Doe na gebruik altijd het volgende:
Schakel het apparaat uit. Laat het water uit het apparaat en de
accessoires lopen om schade door bevriezing te voorkomen. Trek
de stekker uit het stopcontact. Koppel de waterinlaatslang los.
Wikkel de stroomkabel en hogedrukslang op, om schade aan de
kabel, hogedrukslang en appendage te voorkomen. Het apparaat
moet op een vorstvrije plek bewaard worden. Volg illustraties in
F.
G
Onderhoud, inspectie en reparaties Er dient altijd onderhoud
aan het apparaat uitgevoerd te worden als het apparaat na lange
tijd in de opslag weer gebruikt wordt. Inspecteer het apparaat
en de accessoires voor gebruik altijd op beschadigingen. Handel
bij schade volgens de genoemde waarschuwingen. ● Voer geen
onderhoud uit dat niet wordt beschreven in deze gebruikershan-
dleiding. Als het apparaat niet wil starten of stoppen, pulseert,
een schommelende druk heeft, de motor hapert, zekeringen
doorslaan of er geen water uitkomt, zie dan het u het schema
voor Fouten opsporen op onze website www.get-started.nilsk.
com. Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd in een door
Nilsk erkende werkplaats en met originele Nilsk reserveonder-
delen. Gebruiksonderhoud in overeenstemming met illustraties
in G.
Istruzioni di sicurezza
Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, leggere
le istruzioni attentamente. Conservare le istruzioni per
eventuale consultazione futura.
Le istruzioni di sicurezza contrassegnate con il presente
simbolo devono essere osservate, al ne di prevenire le-
sioni personali o danni materiali gravi.
Le istruzioni sono composte da 3 parti. Parte 1:3 Istruzioni di
sicurezza. Parte 2:3 Speciche di serie User Guide. Parte 3:3
Speciche di serie Technical Data and Declaration.
Avvertenze
Questa macchina è stata progettata per essere
utilizzata con detergenti forniti o raccomandati da Nilsk. L’uso di
altri detergenti o prodotti chimici può inuire negativamente sulla
sicurezza della macchina. I getti ad alta pressione
possono essere pericolosi se utilizzati in modo impro-
prio. Non rivolgere mai il getto verso persone, appar-
ecchi elettrici sotto tensione, o verso la macchina st-
essa. Non utilizzare la macchina nelle vicinanze di persone,
a meno che non indossino indumenti di protezione. Non in-
dirizzare il getto verso se stessi o altri allo scopo di pulire le scarpe.
Rischio di esplosione Non spruzzare liquidi inammabili.
Le idropulitrici ad alta pressione non devono essere utilizza-
te da bambini o da personale non addestrato. I tubi essibi-
li ad alta pressione, gli accessori e i dispositivi di collegamento
sono importanti per la sicurezza della macchina. Utilizzare esclu-
sivamente tubi essibili, accessori e dispositivi di collegamento
raccomandati da Nilsk. Al ne di garantire la sicurezza
della macchina, utilizzare esclusivamente ricambi originali racco-
mandati da Nilsk. L’acqua passata attraverso i dispositivi
antiriusso è considerata come non potabile. Non utilizzare
la macchina se un cavo di alimentazione o dei componenti im-
portanti della macchina sono danneggiati, ad es. i dispositivi di
sicurezza, i tubi essibili ad alta pressione, o la levetta di scatto
della pistola. Se i cavi non sono sufcientemente lunghi,
possono insorgere dei pericoli. Se viene utilizzato un cavo di
prolunga, assicurarsi che sia adatto per l’uso all’esterno e il col-
legamento deve restare asciutto e lontano da terra. A tal ne, si
consiglia l’utilizzo di un rullo avvolgicavo che mantenga la presa
elettrica a una distanza da terra non inferiore a 60 mm. La
macchina deve essere spenta e scollegata dalla presa di corrente
quando viene lasciata incustodita, quando non è in uso, prima di
convertirla ad altra funzione e durante le operazioni di riparazione
e manutenzione. Durante l’uso di idropulitrici ad alta pressi-
one possono formarsi degli aerosol. L’inalazione di aerosol può
essere pericolosa per la salute, per la protezione contro gli
aerosol può essere necessario indossare una maschera respir-
atoria di classe FFP 2 o equivalente, in base all’ambiente da
pulire.
Destinazione d’uso e Condizioni di responsabilità Le serie C,
D, E e P sono state sviluppate esclusivamente per attività di
pulizia domestica e per essere utilizzate in posizione verticale.
Ogni altro uso è considerato uso improprio. Una idropulitrice
ad alta pressione funziona con livelli di pressione e detergenti
diversi in base alle varie attività e ai risultati di pulizia richiesti.
Seguire sempre le istruzioni relative ai detergenti da utilizzare,
alle situazioni di emergenza e allo smaltimento. ● Non utilizzare
la macchina a temperature inferiori a 0 °C. Non avviare mai una
macchina gelata, non usarla mai in luoghi chiusi e non coprirla
mai durante l’utilizzo. Tutti questi sono considerati usi impropri e
scorretti. L’utilizzo di una pressione, di un detergente e/o di appli-
cazioni scorretti può causare danni alla macchina, alle superci, ai
materiali e ai dispositivi. Tutto quanto descritto sopra è considerato
uso improprio e scorretto. Nilsk declina ogni responsabilità per
eventuali danni risultati da un uso improprio o scorretto. Si prega
di fare riferimento al nostro sito web www.get-started.nilsk.com
per ulteriori istruzioni e informazioni relative all’uso, alle situazioni
di emergenza e allo smaltimento.
Dispositivi di sicurezza e relativo funzionamento La macchina
si arresta automaticamente quando la levetta di scatto viene
rilasciata. La macchina si avvierà di nuovo quando la levetta di
scatto sarà nuovamente azionata. La maniglia del nebulizzatore
è dotata di un dispositivo di bloccaggio. Quando quest’ultimo è
attivato, la maniglia del nebulizzatore non può essere utilizzata.
La macchina dispone di un dispositivo di protezione termica con
riarmo automatico. Se la macchina è surriscaldata, il dispositivo di
protezione termica interrompe l’alimentazione. In tal caso, atten-
dere il raffreddamento della macchina. Una valvola di sicurezza
idraulica integrata protegge il sistema da una pressione eccessiva.
Precauzioni Il collegamento dell’alimentazione elettrica deve es-
sere eseguito da un elettricista qualicato e deve essere conforme
alla normativa IEC 60364-1. È consigliabile che l’alimentazione
elettrica della macchina includa un dispositivo di corrente residua
che interrompa l’alimentazione qualora la perdita di corrente a
terra superi 30 mA per 30 ms, oppure un dispositivo che testi il
circuito di terra. Usare un avviamento motore/dei fusibili ritar-
dati con caratteristica D secondo la norma IEC 947-2 o le norme
corrispondenti esterne alla IEC. Se il cavo di alimentazione è
danneggiato, deve essere sostituito da un rivenditore autorizzato
Nilsk o da una persona simile qualicata, al ne di evitare rischi.
Nessuna azione è necessaria per la regolazione di macchine
contrassegnate con doppio voltaggio e frequenza. ● Controllare
che i bambini non giochino con la macchina. È necessario
che l’operatore e chiunque si trovi nelle immediate vicinanze del
luogo di pulizia si proteggano da eventuali detriti che possono
staccarsi durante il funzionamento. Indossare sempre stivali
di sicurezza, maschera respiratoria, protezioni per le orecchie,
occhiali e indumenti protettivi durante il funzionamento. L’alta
pressione generata dalla macchina è una fonte particolare di
pericolo. Tenere la lancia saldamente con entrambe le mani. La
lancia è interessata da una forza di rinculo improvvisa durante il
funzionamento. ● Vedere PARTE 3:3 per il valore effettivo della
forza di rinculo. Durante il trasporto: Posizionare la macchina
in orizzontale sul lato posteriore e ssare con cinghie.
All’interno dell’UE Le idropulitrici ad alta pressione non devono
essere usate mantenute da bambini. L’uso della macchina è
consentito a persone con capacità siche, sensoriali o mentali
ridotte o prive di esperienza e conoscenza purché siano sorveg-
liate o abbiano ricevuto istruzioni concernenti l’uso in sicurezza
della macchina e comprendano i rischi connessi.
Parte 2:3 fornisce una panoramica generale della macchina e dei
suoi componenti, unitamente a sezioni illustrate su preparazione,
funzionamento, collegamento idraulico, deposito e manutenzione
da parte dell’utilizzatore.
A Disimballaggio e preparazione per l’uso Seguire le illustrazioni
in A.
B Collegamento a reti di acqua potabile Le idropulitrici
ad alta pressione non sono adatte per essere collegate a reti
di acqua potabile. Controllare sempre i regolamenti nazionali in
vigore prima di collegare la macchina a reti di acqua potabile e
usare un dispositivo antiriusso, se necessario. ● Usare un tubo
essibile da giardino da ½”, 10-25 m. ● Seguire le illustrazioni in
B.
C Collegamento ad altre sorgenti di acqua È possibile collegare
la macchina ad es. a contenitori di acqua piovana, umi, laghi e
cisterne, ecc. e farla funzionare in modalità aspirazione. Seguire
le illustrazioni in C.
D Accoppiamento tra la maniglia del nebulizzatore e la macchina
Solo serie C-PG e D-PG. Dopo avere inserito la batteria, D1.1,
l’accoppiamento tra la maniglia del nebulizzatore e la macchina
deve essere eseguito entro 2 min. La spia lampeggerà di colore
arancione indicando la ricerca della macchina. Una volta accop-
piate, la spia si spegnerà. Seguire le illustrazioni D1.1 - D1.5. Se
l’accoppiamento non riesce, eseguire l’accoppiamento secondo le
illustrazioni D2.1 - D2.5. La regolazione della potenza è indicata
dalla spia verde, vedere illustrazioni D3.1 e D3.2.
E
Lasciare la macchina incustodita > 5 min. Vedere le
avvertenze elencate. Seguire le illustrazioni in E.
F Dopo l’uso e il deposito Dopo l’uso: Spegnere sempre la mac-
china. Svuotare sempre l’acqua dalla macchina e dagli accessori
per evitare danni dovuti al gelo. Togliere la spina dalla presa.
Scollegare il tubo essibile di ingresso dell’acqua. Avvolgere il
cavo elettrico e il tubo essibile ad alta pressione per evitare
danni al cavo, al tubo essibile ad alta pressione e agli accessori.
Il deposito della macchina deve avvenire in un luogo al riparo dal
gelo. ● Seguire le illustrazioni in F.
G
Manutenzione, ispezione e riparazione La manutenzione
della macchina deve sempre essere eseguita quando la macchi-
na viene avviata dopo essere stata ferma a lungo. Prima
dell’uso, ispezionare sempre la macchina e l’equipaggiamento
per individuare l’eventuale presenza di danni. In caso di danni,
agire secondo le avvertenze elencate. Non tentare interventi di
manutenzione non descritti nelle istruzioni. Se la macchina non
si avvia, si arresta, vibra, presenta uttuazioni di pressione,
ronzii provenienti dal motore, fusibili bruciati, o non fuoriesce
acqua, consultare la tabella di individuazione dei guasti sul nos-
tro sito web www.get-started.nilsk.com. Le riparazioni devono
sempre essere eseguite presso ofcine autorizzate Nilsk con
ricambi originali Nilsk. ● Manutenzione da parte dell’utilizzatore
secondo le illustrazioni in G.
IT
Instrucciones de seguridad
Antes del primer uso de la máquina, lea atentamente las
instrucciones. Guarde las instrucciones para poder con-
sultarlas.
Deben seguirse las instrucciones de seguridad marcadas
con este símbolo para evitar lesiones y daños materiales.
Las instrucciones se componen de 3 partes. Parte 1: 3 Instruc-
ciones de seguridad. Parte 2: 3 User Guide (Guía del usuario)
especíca de la serie. Parte 3:3 Technical Data and Declaration
(Datos técnicos y Declaración) especícos de la serie.
Advertencias
Esta máquina se ha diseñado para usar con
productos de limpieza suministrados o recomendados por Nilsk.
El uso de otros productos de limpieza o químicos puede afectar
a la seguridad de la máquina. Los chorros de alta
presión pueden ser peligrosos si no se aplican adec-
uadamente. El chorro no debe dirigirse a personas,
equipos eléctricos funcionando ni la propia máquina.
No utilice la máquina si hay personas a no ser que usen ropa
de protección. No dirija el chorro contra mismo ni contra
otros para limpiar el calzado. Riesgo de explosión - No rocíe
líquidos inamables. Los limpiadores de alta presión no
deben ser utilizados por niños ni personal no capacitado.
Las mangueras de alta presión, los racores y los acoplamientos
son importantes para la seguridad de la máquina. Utilice única-
mente mangueras, racores y acoplamientos recomendados por
Nilsk. Para garantizar la seguridad de la máquina, utilice
sólo piezas de recambio originales recomendadas por Nilsk.
El agua que pase por válvulas de retorno de ujo se consid-
era no potable. No utilice la máquina si un cable de ali-
mentación o partes importantes de la máquina están dañados,
por ejemplo, los dispositivos de seguridad, las mangueras de alta
presión o la pistola. Los cables de extensión inadecuados
pueden ser peligrosos . Si utiliza un alargador, éste debe ser
adecuado para usar al aire libre y la conexión tiene que manten-
erse seca y sin contacto con el suelo. Se recomienda usar un
carrete de cable que mantenga la toma a al menos 60 mm por
encima del suelo. Apague y desenchufe la máquina cuando
no la use, haya terminado de usarla, la modique para otra función
o cuando realice tareas de reparación y mantenimiento.
Durante el uso de limpiadores de alta presión se pueden formar
aerosoles. La inhalación de aerosoles puede ser peligrosa para
la salud. Para la protección contra los aerosoles puede ser nece-
saria una máscara respiratoria de clase FFP 2 o equivalente,
dependiendo del entorno de la limpieza.
Uso previsto y Condiciones de Responsabilidad Las series C, D,
E y P se han desarrollado para la limpieza doméstica solamente
y deben usarse en posición vertical. Cualquier otra utilización
se considerará uso indebido. Un limpiador de alta presión
opera con diferentes niveles de presión y detergentes para
diversas tareas de limpieza y distintos resultados. Siempre siga
las instrucciones que aparecen en los detergentes respecto al
uso, emergencia y eliminación. ● No haga funcionar la máquina
a temperaturas inferiores a 0 °C. Nunca ponga en marcha una
máquina helada, nunca la utilice en interiores y nunca la cubra
durante el uso. Esto se considera uso indebido y negligente. El
uso a presión indebida, con un detergente inadecuado o para
aplicaciones no apropiadas puede causar daños a la máquina,
a las supercies, materiales y dispositivos. Todo lo anterior se
considera uso indebido y negligente. Nilsk no se responsabiliza
de los daños causados por un uso inadecuado o negligente.
Consulte nuestro sitio web en www.get-started.nilsk.com para
obtener más instrucciones e información sobre uso, emergencias
y eliminación.
Dispositivos de seguridad y su funcionamiento La máquina se
detiene automáticamente al soltar el gatillo. La máquina arran-
cará de nuevo al accionar el gatillo. El mango de pulverización
tiene un dispositivo de bloqueo. Cuando se activa, el mango
de pulverización no puede usarse. La máquina dispone de un
protector térmico de restablecimiento automático. Si la máquina
se sobrecalienta, el protector térmico corta el suministro de
energía. En este caso, espere a que la máquina se enfríe. Una
válvula hidráulica de seguridad integrada protege al sistema de
una presión excesiva.
Precauciones La conexión eléctrica debe realizarla un electri-
cista cualicado y ser conforme con la norma IEC 60364-1. Se
recomienda que el suministro eléctrico a esta máquina incluya un
dispositivo de corriente residual que interrumpa el suministro si la
corriente de fuga a tierra es superior a 30 mA durante 30 ms o un
dispositivo de conexión a tierra. ●Utilícense fusibles de arranque
del motor/retardados de tipo D conforme a la norma IEC 947-2 o
a una norma correspondiente. Si el cable de alimentación está
dañado, debe sustituirlo un distribuidor autorizado por Nilsk o
una persona cualicada para evitar situaciones de peligro.
No es necesario realizar ninguna acción de ajuste en máquinas
marcadas para doble tensión y frecuencia. ● Evite que los niños
jueguen con la máquina. Tanto el operador como cualquier
persona en las inmediaciones del lugar de la limpieza deben
tomar medidas para protegerse de ser golpeados por escombros
desprendidos durante el funcionamiento. Use siempre botas
de seguridad, máscara respiratoria, protección para los oídos,
gafas y ropa protectora durante la operación. La alta presión
generada por la máquina es una fuente de peligro. Mantenga la
lanza pulverizadora sujeta rmemente con ambas manos. La
lanza pulverizadora sufre retroceso y un par súbito durante el fun-
cionamiento. Consulte la PARTE 3:3 magnitud real de la fuerza
de retroceso. Durante el transporte: Coloque la máquina en
posición horizontal sobre la parte trasera y asegúrela con correas.
En la UE Los limpiadores de alta presión no deben ser usados
ni mantenidos por niños. La máquina pueden usarla personas
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, con
falta de experiencia y de conocimientos, siempre que estén super-
visadas o reciban instrucciones sobre su uso seguro y entiendan
los peligros subyacentes.
Fuera de la UE Los limpiadores de alta presión no están
diseñados para que los usen ni mantengan niños ni personas
sin formación o con facultades físicas, psíquicas o sensoriales
reducidas, o falta de experiencia y conocimiento.
Part 2:3 ofrece una visión general de los elementos de la
máquina y su funcionamiento junto con secciones ilustradas sobre
preparación, funcionamiento, conexión de agua, almacenamiento
y mantenimiento por parte del usuario.
A Desembalaje y preparación para su uso Siga las ilustraciones
de A.
B Conexión a la red de agua potable Los limpiadores de
alta presión no son adecuados para la conexión a la red de agua
potable. Compruebe siempre las normativas nacionales antes de
conectar la máquina a la red de agua potable y utilice una válvula
de reujo si es necesario. Utilice una manguera de jardín de
½", 10-25 m. ● Siga ilustraciones en B.
C Conexión a otras fuentes de agua Puede conectar la máquina
a, por ejemplo, balsas de agua de lluvia, ríos, lagos y cisternas,
etc., y operar en modo de succión. Siga las ilustraciones de C.
D Emparejamiento de pistola y máquina Sólo series C-PG y
D-PG. Después de insertar la batería, D1.1, tiene 2 minutos
emparejar la pistola y la máquina. La luz parpadea en naranja
mientras busca la máquina. Cuando se empareja, la luz se apa-
gará. Siga las ilustraciones D1.1 a D1.5. Si el emparejamiento se
aborta, realícelo de acuerdo con las ilustraciones D2.1 a D2.5.
La regulación de potencia se indica mediante la luz verde, vea
las ilustraciones D3.1 y D3.2.
E
Dejar la máquina desatendida > 5 min. Vea la lista de
advertencias. Siga las ilustraciones en E.
F Después del uso y almacenamiento Después de su uso,
siempre: Apague la máquina. Vacíe la máquina y los accesorios
para evitar daños por heladas. Retire el enchufe de la toma.
Desconecte la manguera de la toma de agua. Enrolle el cable
eléctrico y la manguera de alta presión para evitar dañar el cable,
la manguera de alta presión y los accesorios. La máquina deberá
protegerse de las heladas durante su almacenamiento. Siga
las ilustraciones en F.
G
Mantenimiento, inspección y reparación El mantenimiento de
la máquina debe hacerse siempre al ponerla en marcha después
de un largo tiempo de almacenamiento. Antes de usarla,
compruebe siempre si la máquina y el equipo presentan daños.
En caso de daños, actúe según la lista de advertencias. No
intente realizar ninguna tarea de mantenimiento no descrita en
las instrucciones. Si la máquina no arranca, se detiene, funciona
de forma intermitente, uctúa la presión, el motor suena, salta
algún fusible o no sale agua, revise el diagrama de solución de
problemas en www.get-started.nilsk.com. Cualquier reparación
deberá hacerse siempre en un taller autorizado de Nilsk con
piezas originales de Nilsk. ● Realice el mantenimiento del usu-
ario de acuerdo con las ilustraciones de G.
Instruções de Segurança
Antes da primeira utilização da máquina, leia cuidadosa-
mente as instruções. Guarde as instruções para utilização
posterior.
As instruções de segurança assinaladas com este símbo-
lo devem ser seguidas para evitar lesões ou danos mate-
riais sérios.
As instruções são compostas por 3 partes. Parte 1:3 Instruções
de Segurança. Parte 2:3 User Guide (Guia de Utilizador) especí-
co da série. Parte 3:3 Technical Data and Declaration (Declaração
e Dados Técnicos) especícos da série.
Avisos
Esta máquina foi concebida para ser utilizada com
os detergentes fornecidos ou recomendados pela Nilsk. A uti-
lização de outros detergentes ou produtos químicos poderá
afetar de forma adversa a segurança da máquina. Os jatos
de alta pressão podem ser perigosos se forem uti-
lizados de forma indevida. O jato não deve ser dire-
cionado para pessoas, equipamentos elétricos liga-
dos ou para a própria máquina. Não utilize a
máquina com pessoas nas proximidades, a menos
que estas estejam a usar vestuário de proteção. Não vire o
jato para si próprio ou para outras pessoas para limpar o calçado.
Risco de explosão Não pulverize líquidos inamáveis.
As máquinas de lavagem de alta pressão não devem ser usadas
por crianças ou pessoas não preparadas. As mangueiras
de alta pressão, acessórios e ligações são importantes para a
segurança da máquina. Utilize apenas mangueiras, acessórios
e ligações recomendadas pela Nilsk. Para garantir a segu-
rança da máquina, utilize apenas peças sobresselentes originais
recomendadas pela Nilsk. A água que sair através dos
dispositivos anti-reuxo é considerada como não potável.
Não utilize a máquina se um cabo eléctrico ou partes importantes
da máquina estiverem danicados, por exemplo, dispositivos de
segurança, mangueiras de alta pressão ou a pistola de gatilho.
Os cabos de extensão inapropriados podem ser perigo sos.
ES
PT
128333849 b (06.2016)
Kornmarksvej 1|DK-2605 Broendby|Denmark|Tel.: (+45) 4323 8100
Part 1:3 Safety Instructions High Pressure Washers, C, D, E and P series
Caution:
Read the instructions
before using the machine

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Nilfisk E160.1-10 PAD H X-TRA;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: