Εγχειρίδιο Panasonic HC-V160

Panasonic HC-V160

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Panasonic HC-V160. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Panasonic
Μοντέλο
HC-V160
Προϊόν
Γλώσσα
ιταλικός, Νορβηγός, ελληνικά, κινέζικο
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
http://www.panasonic.com/
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
High Definition âèäåîêàìåðà
Ìîäåë: 
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå âèäåîêàìåðàòà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî è èçöÿëî òàçè èíñòðóêöèÿ,
è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
until
2014/12/4

+&9(%(3*&*$*:*164:BPVWERRN࣮࣌ࢪ㸰㸮㸯㸲ᖺ㸯㸮᭶㸴᪥ࠉ᭶᭙᪥ࠉ༗ᚋ㸯᫬㸲㸱ศ

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Panasonic HC-V160;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: