Εγχειρίδιο Panasonic HC-V710

Panasonic HC-V710

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Panasonic HC-V710. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Panasonic
Μοντέλο
HC-V710
Προϊόν
Γλώσσα
Αγγλικά, ιταλικός, Νορβηγός, ελληνικά
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
http://www.panasonic.com/
HC-V720
HC-V727
HC-V720M
HC-V710
VQT4R01
until
2012/1/30
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
High Definition âèäåîêàìåðà
Ìîäåë:
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå âèäåîêàìåðàòà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî è èçöÿëî òàçè èíñòðóêöèÿ,
è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
Óåá ñàéò: http://www.panasonic-europe.com

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Panasonic HC-V710;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: