Panasonic HC-X810

Εγχειρίδιο Panasonic HC-X810

(1)
 • HC-X810
  HC-X800
  Ïðåäè äà èçïîëçâàòå âèäåîêàìåðàòà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî è èçöÿëî òàçè
  èíñòðóêöèÿ, è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
  VQT4E65-1
  until
  2013/1/31
  *%:A:A')836'AIGTDQQMࡍ࡯ࠫ㧞㧜㧝㧞ᐕ㧝㧞᦬㧞㧡ᣣޓἫᦐᣣޓඦᓟ㧞ᤨ㧟㧡ಽ
  Áàçîâà èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  High Definition âèäåîêàìåðà
  Ìîäåë:
  Ïî-ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ çà èçïîëçâàíåòî íà òàçè
  âèäåîêàìåðà ùå íàìåðèòå â “Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  (PDF ôîðìàò)” íà ïðåäîñòàâåíèÿ CD-ROM äèñê.
  Èíñòàëèðàéòå ÿ íà êîìïþòúðà ñè, çà äà ÿ ïðî÷åòåòå.
  Óåá ñàéò: http://www.panasonic-europe.com
Panasonic HC-X810

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Panasonic HC-X810 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Panasonic HC-X810 να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Panasonic HC-X810 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Βιντεοκάμερες και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 5.5. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, ιταλικός, Νορβηγός, κινέζικο. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Panasonic HC-X810 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Panasonic HC-X810 προδιαγραφές

Γενικά
Μάρκα Panasonic
Μοντέλο HC-X810
Προϊόν Βιντεοκάμερα
EAN 5025232735464
Γλώσσα ελληνικά, ιταλικός, Νορβηγός, κινέζικο
Τύπος αρχείου PDF

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Panasonic HC-X810 .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

οδηγοσ-χρησησ.gr

Ψάχνετε για ένα εγχειρίδιο; Το οδηγοσ-χρησησ.gr διασφαλίζει ότι θα βρείτε το εγχειρίδιο που ψάχνετε σε χρόνο μηδέν. Η βάση δεδομένων μας περιέχει περισσότερα από 1 εκατομμύριο εγχειρίδια σε μορφή PDF από πάνω από 10.000 μάρκες. Κάθε μέρα προσθέτουμε τα πιο πρόσφατα εγχειρίδια, ώστε να βρίσκετε πάντα το προϊόν που ψάχνετε. Είναι πολύ απλό: απλά πληκτρολογήστε τη μάρκα και τον τύπο του προϊόντος στη γραμμή αναζήτησης και μπορείτε άμεσα να κάνετε δωρεάν online προβολή του εγχειριδίου της επιλογής σας.

οδηγοσ-χρησησ.gr

© Copyright 2020 οδηγοσ-χρησησ.gr Όλα τα Δικαιώματα Παρακρατούνται.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το site, θα υποθέσουμε ότι συμφωνείτε με αυτό.

Περισσοτερα