Panasonic KX-T7750

Εγχειρίδιο Panasonic KX-T7750

(2)
 • Öèôðîâè ñèñòåìíè òåëåôîíè
  Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  Moäåë KX-T7720 / KX-T7730 / KX-T7731
  Âàæíà èíôîðìàöèÿ
  ÂÀÆÍÀ ÇÀÁÅËÅÆÊÀ:
  Ïðè ñïèðàíå íà åëåêòðè÷åñêîòî çàõðàíâàíå òîçè òåëåôîí ñïèðà äà ðàáîòè.
  Àêî òðÿáâà äà ðåàëèçèðàòå ñïåøíè îáàæäàíèÿ, ñâúðæåòå êúì ëèíèÿòà äðóã,
  íåçàâèñèì îò åëåêòðè÷åñêîòî çàõðàíâàíå òåëåôîí.
  Ïðè ïîÿâà íà ïðîáëåì â ðàáîòàòà íà òåëåôîíà, èçêëþ÷åòå ãî è ñâúðæåòå êúì ëèíèÿ-
  òà äðóã, ðàáîòåù òåëåôîí. Àêî íîâèÿò òåëåôîí ðàáîòè áåçïðîáëåìíî, îáúðíåòå ñå
  êúì ñïåöèàëèçèðàí ñåðâèç íà Panasonic çà ðåìîíò íà âàøèÿ òåëåôîí. Àêî è íîâèÿò
  òåëåôîí íå ðàáîòè äîáðå, ïðîâåðåòå ñúñòîÿíèåòî íà ñâúðçâàùèòå êàáåëè è òåëåôîí-
  íàòà öåíòðàëà.
  Äðúæòå òåëåôîíà äàëå÷å îò òîïëèííè èçòî÷íèöè è èçòî÷íèöè íà åëåêòðîìàãíèòíè
  ñìóùåíèÿ, êàòî ôëóîðåñöåíòíè ëàìïè, åëåêòðîìîòîðè è äð.
  Ïàçåòå òåëåôîíà îò ïðàõ, âëàãà è âèáðàöèè, è íå ãî èçëàãàéòå íà äèðåêòíà ñëúí÷åâà
  ñâåòëèíà.
  Íå èçïîëçâàéòå áåíçèí, ðàçðåäèòåë, äðóãè ñèëíè ðàçòâîðèòåëè èëè àáðàçèâíè ìàòå-
  ðèàëè çà ïî÷èñòâàíå íà òåëåôîíà. Ïî÷èñòâàéòå òåëåôîíà ñ ïàð÷å ìåê ïëàò.
  Íå èçïîëçâàéòå äðóãè ñëóøàëêè, îñâåí ñëóøàëêè Panasonic.
  Íå ðàçãëîáÿâàéòå àïàðàòà. Òîâà ìîæå äà ïðè÷èíè òîêîâ óäàð. Çà ðåìîíò âèíàãè ñå
  îáðúùàéòå êúì ñïåöèàëèçèðàí ñåðâèçåí öåíòúð íà Panasonic.
  Êîãàòî èçïîëçâàòå àïàðàòèòå îò ñåðèÿòà KX-T7700, íå çàáðàâÿéòå çà ñëåäíîòî:
  ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
  ÇÀ ÄÀ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÅ ÏÎÆÀÐ ÈËÈ ÒÎÊÎÂ ÓÄÀÐ, ÍÅ ÈÇËÀÃÀÉÒÅ
  ÀÏÀÐÀÒÀ ÍÀ ÄÚÆÄ ÈËÈ ÊÀÊÂÀÒÎ È ÄÀ Å ÂËÀÃÀ.
   ÑËÓØÀËÊÀÒÀ ÈÌÀ ÌÀÃÍÈÒ, ÊÎÉÒÎ ÌÎÆÅ ÄÀ ÏÐÈÂËÈ×À ÌÀËÊÈ
  ÌÅÒÀËÍÈ ÏÐÅÄÅÌÅÒÈ.
  Tîçè àïàðàò å êîíñòðóèðàí ñàìî çà ðàáîòà ñ öåíòðàëè îò ñåðèÿòà ÊÕ íà Panasonic.
  Tîçè àïàðàò îòãîâàðÿ íàïúëíî íà èçèñêâàíèÿòà íà Äèðåêòèâà 1999/5/EC çà ðàäèî-
  è òåëåêîìóíèêàöèîííè óñòðîéñòâà.
  KX-T7735 / KX-T7736 / KX-T7750
Panasonic KX-T7750

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 3

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Panasonic KX-T7750 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Panasonic KX-T7750 να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

akokd, 2020-06-03 08:18:51 Χωρίς σχόλια

πως μπορω να εχω αναγνωριση κλησης στο kx-t7730?

Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση
GIANNIS, 2020-04-09 05:29:15 1 σχόλιο

Πως μπορω να αλλαξω ημερομηνια και ωρα και γενικοτερα να σεταρω ημερομηνια και ωρα

GEORGIA, 2020-06-09 10:53:42

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ KX-T7730

Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση
STELIOS XARITOPOULOIS, 2020-03-16 09:07:52 Χωρίς σχόλια

ΚΑΛΗΜΕΡΑ....... ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΑΛΩ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟ

Απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση

Δείτε το εγχειρίδιο για το Panasonic KX-T7750 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Τηλέφωνα DECT / VoIP και έχει βαθμολογηθεί από 2 άτομα με μέσο όρο 8.2. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, ιταλικός. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Panasonic KX-T7750 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Panasonic KX-T7750 προδιαγραφές

Μάρκα Panasonic
Μοντέλο KX-T7750
Προϊόν Τηλέφωνο DECT / VoIP
EAN 0534274856044, 5060420780833, 0534274855344
Γλώσσα ελληνικά, ιταλικός
Τύπος αρχείου PDF
Απόδοση
Τύπος -
τηλεφωνητής
Σχέδιο
Χρώμα προϊόντος Λευκός (Άσπρος)
Τύπος συναρμολόγησης Γραφείο/Τοίχος
Τηλέφωνο ηλικιωμένων
Χαρακτηριστικά τηλεφώνου
Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone)
Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών -
Χωρητικότητα τηλεφωνικού καταλόγου -καταχωρήσεις
Διαχείρηση κλήσεων
Αναγνωριστικό καλούντος
Χαρακτηριστικά διαχείρησης
φωνητική κλήση
έλεγχος όγκοθ Ψηφιακός
Ένδειξη
Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών
Οθόνη
Ενσωματωμένη οθόνη
Συνδεσιμότητα
Ασύρματες συνδέσεις
Πιστοποιητικά
Πιστοποίηση Energy Star -
Περιεχόμενο πακέτου
Αριθμός συσκευών που περιλαμβάνονται 1

Εγχειρίδια σχετικών προϊόντων

Τηλέφωνο DECT / VoIP Panasonic

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το PanasonicKX-T7750 .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το site, θα υποθέσουμε ότι συμφωνείτε με αυτό.

Περισσοτερα