Εγχειρίδιο Panasonic KX-T7750

Panasonic KX-T7750

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Panasonic KX-T7750. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Panasonic
Μοντέλο
KX-T7750
Προϊόν
EAN
0534274856044, 5060420780833, 0534274855344
Γλώσσα
ιταλικός, ελληνικά
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
http://www.panasonic.com/
Öèôðîâè ñèñòåìíè òåëåôîíè
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Moäåë KX-T7720 / KX-T7730 / KX-T7731
Âàæíà èíôîðìàöèÿ
ÂÀÆÍÀ ÇÀÁÅËÅÆÊÀ:
Ïðè ñïèðàíå íà åëåêòðè÷åñêîòî çàõðàíâàíå òîçè òåëåôîí ñïèðà äà ðàáîòè.
Àêî òðÿáâà äà ðåàëèçèðàòå ñïåøíè îáàæäàíèÿ, ñâúðæåòå êúì ëèíèÿòà äðóã,
íåçàâèñèì îò åëåêòðè÷åñêîòî çàõðàíâàíå òåëåôîí.
Ïðè ïîÿâà íà ïðîáëåì â ðàáîòàòà íà òåëåôîíà, èçêëþ÷åòå ãî è ñâúðæåòå êúì ëèíèÿ-
òà äðóã, ðàáîòåù òåëåôîí. Àêî íîâèÿò òåëåôîí ðàáîòè áåçïðîáëåìíî, îáúðíåòå ñå
êúì ñïåöèàëèçèðàí ñåðâèç íà Panasonic çà ðåìîíò íà âàøèÿ òåëåôîí. Àêî è íîâèÿò
òåëåôîí íå ðàáîòè äîáðå, ïðîâåðåòå ñúñòîÿíèåòî íà ñâúðçâàùèòå êàáåëè è òåëåôîí-
íàòà öåíòðàëà.
Äðúæòå òåëåôîíà äàëå÷å îò òîïëèííè èçòî÷íèöè è èçòî÷íèöè íà åëåêòðîìàãíèòíè
ñìóùåíèÿ, êàòî ôëóîðåñöåíòíè ëàìïè, åëåêòðîìîòîðè è äð.
Ïàçåòå òåëåôîíà îò ïðàõ, âëàãà è âèáðàöèè, è íå ãî èçëàãàéòå íà äèðåêòíà ñëúí÷åâà
ñâåòëèíà.
Íå èçïîëçâàéòå áåíçèí, ðàçðåäèòåë, äðóãè ñèëíè ðàçòâîðèòåëè èëè àáðàçèâíè ìàòå-
ðèàëè çà ïî÷èñòâàíå íà òåëåôîíà. Ïî÷èñòâàéòå òåëåôîíà ñ ïàð÷å ìåê ïëàò.
Íå èçïîëçâàéòå äðóãè ñëóøàëêè, îñâåí ñëóøàëêè Panasonic.
Íå ðàçãëîáÿâàéòå àïàðàòà. Òîâà ìîæå äà ïðè÷èíè òîêîâ óäàð. Çà ðåìîíò âèíàãè ñå
îáðúùàéòå êúì ñïåöèàëèçèðàí ñåðâèçåí öåíòúð íà Panasonic.
Êîãàòî èçïîëçâàòå àïàðàòèòå îò ñåðèÿòà KX-T7700, íå çàáðàâÿéòå çà ñëåäíîòî:
ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÇÀ ÄÀ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÅ ÏÎÆÀÐ ÈËÈ ÒÎÊÎÂ ÓÄÀÐ, ÍÅ ÈÇËÀÃÀÉÒÅ
ÀÏÀÐÀÒÀ ÍÀ ÄÚÆÄ ÈËÈ ÊÀÊÂÀÒÎ È ÄÀ Å ÂËÀÃÀ.
 ÑËÓØÀËÊÀÒÀ ÈÌÀ ÌÀÃÍÈÒ, ÊÎÉÒÎ ÌÎÆÅ ÄÀ ÏÐÈÂËÈ×À ÌÀËÊÈ
ÌÅÒÀËÍÈ ÏÐÅÄÅÌÅÒÈ.
Tîçè àïàðàò å êîíñòðóèðàí ñàìî çà ðàáîòà ñ öåíòðàëè îò ñåðèÿòà ÊÕ íà Panasonic.
Tîçè àïàðàò îòãîâàðÿ íàïúëíî íà èçèñêâàíèÿòà íà Äèðåêòèâà 1999/5/EC çà ðàäèî-
è òåëåêîìóíèêàöèîííè óñòðîéñòâà.
KX-T7735 / KX-T7736 / KX-T7750

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Panasonic KX-T7750;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

Προδιαγραφές προϊόντων

Απόδοση
Τύπος -
τηλεφωνητής no
Σχέδιο
Χρώμα προϊόντος Λευκός (Άσπρος)
Τύπος συναρμολόγησης Γραφείο/Τοίχος
Τηλέφωνο ηλικιωμένων no
Χαρακτηριστικά τηλεφώνου
Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) yes
Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών -
Χωρητικότητα τηλεφωνικού καταλόγου - καταχωρήσεις
Διαχείρηση κλήσεων
Αναγνωριστικό καλούντος no
Χαρακτηριστικά διαχείρησης
φωνητική κλήση yes
έλεγχος όγκοθ Ψηφιακός
Ένδειξη
Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών yes
Οθόνη
Ενσωματωμένη οθόνη no
Συνδεσιμότητα
Ασύρματες συνδέσεις no
Πιστοποιητικά
Πιστοποίηση Energy Star -
Περιεχόμενο πακέτου
Αριθμός συσκευών που περιλαμβάνονται 1