Εγχειρίδιο Panasonic NA-16VX1

Panasonic NA-16VX1
7.9 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 40 σελίδες
ελληνικά
ΕγχειρίδιοPanasonic NA-16VX1

Ðúêîâîäñòâî çà åêñïëîàòàöèÿ

Ïåðàëíà ìàøèíà

(Çà äîìàøíà óïîòðåáà)

Ìîäåë

NA-16VX1

NA-16VG1

NA-14VA1

Áëàãîäàðèì Âè, ÷å èçáðàõòå òàçè ïåðàëíà
ìàøèíà íà Panasonic.
ƔÒîâà ðúêîâîäñòâî ùå Âè ïîìîãíå äà ÿ
èçïîëçâàòå ïðàâèëíî è áåçîïàñíî.
ƔÏðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèèòå çà
Áåçîïàñíîñò íà ñòðàíèöè 4 è 5 ïðåäè äà
èçïîëçâàòå âàøàòà ïåðàëíà ìàøèíà.
Ɣ
Ïîïúëíåòå ãàðàíöèîííàòà êàðòà,
âêëþ÷èòåëíî
äàòàòà íà çàêóïóâàíå è
èìåòî íà äèëúðà, è ÿ çàïàçåòå.

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Panasonic NA-16VX1 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Πλυντήρια και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 7.9. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Panasonic NA-16VX1 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Panasonic NA-16VX1 και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Panasonic NA-16VX1 να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Panasonic NA-16VX1 προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Panasonic NA-16VX1.

Γενικά
Μάρκα Panasonic
Μοντέλο NA-16VX1
Προϊόν Πλυντήριο
Γλώσσα ελληνικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)
Διαχείρηση ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας πλύσης ανά κύκλο 1.04 kWh
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο 44 L
Σχέδιο
Είδος οθόνης LCD
Φωτισμός οθόνης Ναι
Τοποθέτηση συσκευής Ελεύθερο
τύπος φόρτωσης Εμπρόσθια φόρτωση
Χρώμα προϊόντος Silver,White
Μεντεσές Αριστερά (αριστερός)
Απόδοση
Χρόνος κύκλου (μέγ) 108 λεπτά
Χρονομετρητής Ναι
Κλάση στροφών στεγνώματος A
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 1600 RPM
Ποσότητα προγραμμάτων πλύσης 16
Χωρητικότητα κάδου 7 kg
Aquastop λειτουργία Ναι
Προγράμματα πλύσης Hygiene/anti-allergy,Black
Άλλα χαρακτηριστικά
Βαθμός πλυσίματος A
Απαιτήσεις ισχύος 220-240, 50Hz
Εργονομία
Κλείδωμα για παιδιά Ναι
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 84000 g
Πλάτος 600 mm
Βάθος 597 mm
Ύψος 850 mm
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Panasonic NA-16VX1 παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα