Panasonic SC-BTT560

Εγχειρίδιο Panasonic SC-BTT560

 • VQT4Q16-1
  EB
  EP
  until
  2013/02/18
  SC-BTT560
  SC-BTT500
  SC-BTT460
  SC-BTT400
  Àêî íå å óêàçàíî íåùî äðóãî, èëþñòðàöèèòå â òàçè èíñòðóêöèÿ ñà íà ìîäåëà SC-BTT560.
  Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò.
  Ïðåäè óïîòðåáà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå èçöÿëî è âíèìàòåëíî òàçè èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà, è ÿ çàïàçåòå.
  Îçíà÷åíèåòî “EB” å íà ìîäåëà çà Âåëèêîáðèòàíèÿ.
  Îáíîâÿâàíå íà ôèðìóåðà
  Panasonic íåïðåêúñíàòî ïîäîáðÿâà ôèðìóåðà íà òàçè ñèñòåìà, çà
  äà îñèãóðÿâà íà ïîòðåáèòåëèòå äîñòúï äî íàé-íîâèòå òåõíîëîãèè.
  Panasonic ïðåïîðú÷âà äà îáíîâÿâàòå ôèðìóåðà íà òàçè ñèñòåìà,
  êîëêîòî å âúçìîæíî ïî-ñêîðî, ñëåä êàòî ñòå óâåäîìåíè.
  Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ âèæòå “Îáíîâÿâàíå íà ôèðìóåðà” (> 21) èëè
  http://panasonic.jp/support/global/cs/ (ñàéòúò å ñàìî íà àíãëèéñêè åçèê).
  5%$66'$'28363AOUVDQQMࡍ࡯ࠫ㧞㧜㧝㧟ᐕ㧞᦬㧝㧠ᣣޓᧁᦐᣣޓඦᓟ㧡ᤨ㧟㧞ಽ
  Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  Blu-ray Disc
  TM
  ñèñòåìà çà äîìàøíî êèíî
  Ìîäåë:

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Panasonic SC-BTT560;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Panasonic SC-BTT560 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Panasonic SC-BTT560 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Panasonic SC-BTT560. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Panasonic SC-BTT560.

Προδιαγραφές προϊόντων

Μάρκα Panasonic
Μοντέλο SC-BTT560
Προϊόν Σετ οικιακού κινηματογράφου
EAN 5025232726639
Γλώσσα Αγγλικά, ιταλικός, Νορβηγός, ελληνικά, κινέζικο, Ιαπωνικά
Τύπος αρχείου PDF
Οπτικός δίσκος
Τύπος συσκευής ανάγνωσης οπτικού δίσκου Blu-Ray player
Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων BD, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Αριθμός οπτικών δίσκων 1δίσκοι
Μηχανισμός φόρτωσης Δίσκος
Μορφές δίσκων αναπαραγωγής Blu-Ray video, CD audio
Άλλα χαρακτηριστικά
Ενσωματωμένος σκληρός δίσκος
Συμβατότητα Apple docking iPhone, iPod
Τύποι φωτογραφικών μορφών JPG, MPO
Αποκωδικοποίηση πολλαπλών καναλιών (Multichannel decoding)
Αναπαραγωγή CD-RW
DVD εγγραφής
Αναπαραγωγή MP3
x.v.Color support
Υποστήριξη βαθέος χρώματος
Ολοκληρωμένος επιλογέας καναλιού τηλεόρασης
Μέσα Αποθήκευσης
Card reader ενσωματωμένο
Συσκευή κάρτας μνήμης SD, SDHC, SDXC
Βίντεο/ Video
3D συμβατότητα
Φορμά συμπίεσης AVCHD, H.264, MKV, MPEG2, MPEG4
Υψηλή ευκρίνεια (HD)
Σύστημα μορφής αναλογικού σήματος NTSC, PAL
Μετατροπέας 2D-3D
Αναβάθμιση βίντεο
Ηχος/ audio
RMS ονομαστική ισχύς 1000W
Κανάλια εξόδου ήχου 5.1
Ενσωματωμένοι decoders ήχου Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση (THD) 10
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Εξισωτής
Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)
Ραδιόφωνο/ Ράδιο
Ράδιο FM
Υποστηριζόμενες συχνότητες FM
Περιλαμβάνεται RDS tuner
Προκαθορισμένη ποσότητα σταθμών 30
Μπροστινά ηχεία
Τύπος μπροστινού ηχείου 2-way
Ισχύς RMS μπροστινού ηχείου 370W
Αντίσταση εμπρόσθιου ηχείου
Κεντρικό ηχείο
Τύπος κεντρικού ηχείου 2-way
Ισχύς κεντρικού μεγαφώνου 180W
Εμπέδηση κεντρικού μεγαφώνου
Δορυφορικά ηχεία
Τύπος δορυφορικού ηχείου 2-way
RMS ισχύς δορυφόρων 250W
Αριθμός δορυφόρων 2
Εμπέδηση μεγαφώνου δορυφόρου
Ασύρματη δορυφορικά ηχεία
Subwoofer
Ενέργεια subwoofer RMS 200W
Ασύρματο subwoofer -
Διάμετρος οδηγού υποβαθύφωνου (subwoofer) (βρετανικές μονάδες) 6.299
Εμπέδηση subwoofer
Τεχνικές λεπτομέρειες
Χρώμα προϊόντος Άργυρος
Καραόκε
Άμεση αναπαραγωγή USB
Σταθμός σύνδεσης iPod / iPhone
Πιστοποιητικά
Έλεγχος Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών (CEC) VIERA Link
Πιστοποίηση DLNA
Δικτύωση
Wi-Fi
Σύνδεση Ethernet/LAN
Περιεχόμενο πακέτου
Απομακρυσμένος έλεγχος
Εγχειρίδιο
Συνδεσιμότητα
HDMI σε 2
Έξοδος HDMI 1
Ποσότητα θυρών SCART 0
Ποσότητα θυρών USB 2
Έξοδος component video (YPbPr/YCbCr) 0
Ποσότητα εκροών S -Video 0
Ομοαξονικό καλώδιο εισόδου ψηφιακού ήχου 0
Ψηφιακός ήχος, οπτική είσοδος σε 1
Οπτική έξοδος ψηφιακού ήχου 0
Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) 1
Ομοαξονική έξοδος ψηφιακού ήχου 0
Είσοδος AUX
Έκδοση USB 2.0
- 0
Βάρος και διαστάσεις
Διαστάσεις κύριας μονάδας (ΠxΒxΥ) 460 x 279.3 x 40mm
Βάρος κύριας μονάδας 3000g
Διαστάσεις εμπρόσθιου μεγαφώνου (Π x M x Y) 270 x 270 x 1185mm
Βάρος εμπρόσθιου ηχείου 2450g
Διαστάσεις κεντρικού ηχείου (ΠxΥxΒ) 280 x 78 x 86mm
Βάρος κεντρικού μεγαφώνου 670g
Διαστάσεις δορυφορικών ηχείων (ΠxBxY) 80 x 75 x 143mm
Βάρος δορυφορικού ηχείου 480g
Διαστάσεις υποβαθύφωνου (subwoofer) (ΠxΒxΥ) 180 x 300 x 406mm
Βάρος subwoofer 4300g
Διαχείρηση ενέργειας
Κατανάλωση ισχύος 89W
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό 0.1W
Συχνότητα εισόδου AC 50Hz
Τάση εισόδου AC 220-240V

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

  Σχετικά προϊόντα

  Σετ οικιακού κινηματογράφου Panasonic