Εγχειρίδιο Pelgrim OST950

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Pelgrim OST950. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Pelgrim OST950.

11
10
9
8
7
5
4
3
2
1
0
11
10
9
8
7
5
4
3
2
1
0
11
10
9
8
7
5
4
3
2
1
0
11
10
9
8
7
5
4
3
2
1
0
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Inbouwoven
Built-in oven
Four encastrable
Einbau-Ofen
950-970-990 / 952-972-992
OST/OKW
Handleiding
Manual
Notice d’utilisation
Anleitung
Pelgrim confère 5 années de garantie sur l'appareil à condition que celui-ci ait été raccordé
selon les règles de l'art par un installateur agréé conformément aux prescriptions d'installation.
Pelgrim s'engage à remplacer gratuitement et ce pendant 5 années à dater de l'achat les
pièces.
Pendant l'année suivant la date de l'achat il ne sera pas porté en compte de frais de
déplacement ni de main-d'oeuvre.
Tombent sous la garantie tous les vices et dysfonctionnements résultant de fautes de
construction ou de pièces défectueuses.
Les fautes d'installation et d'utilisation ne sont pas couvertes par la présente garantie.
Nom et adresse de l'installateur:
Date d'achat:
Pelgrim gibt 5 Jahr Garantie auf dieses Gerät, falls es fachkundig durch einen anerkannten
Installateur und in Übereinstimmung mit den Installationsvorschriften angeschlossen wurde.
Pelgrim verpflichtet sich, 5 Jahr lang nach Ankaufdatum kostenlos Ersatzteile auszuwechseln.
1 Jahr lang nach Ankaufdatum werden keine Fahrtkosten und kein Arbeitslohn berechnet.
Unter die Garantie fallen alle Reparaturen, infolge von Konstruktionsfehlern oder fehlerhaften
Ersatzteilen.
Beim Service müssen Bezahlungsbeweis und Garantiezertifikat vorgezeigt werden.
Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch-/Installation entstanden sind,gehören nicht zur
Garantie.
Name und Adresse Installateur:
Ankaufdatum:
CERTIFICAT DE GARANTIE
GARANTIEZERTIFIKAT

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Pelgrim OST950;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Pelgrim OST950 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Pelgrim OST950 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.