Εγχειρίδιο Peruzzo Mestre

Peruzzo Mestre

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Peruzzo%Mestre. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Peruzzo Mestre.

Μάρκα
Peruzzo
Μοντέλο
Mestre
Προϊόν
Γλώσσα
Αγγλικά, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός
Τύπος αρχείου
PDF
621_MESTRE_10/12/14 Copyright © 2014 Peruzzo Italy - MADE IN ITALY
1/8
mod. MESTRE
MODE D’EMPLOI  ISTRUZIONI D’USO
INSTRUCTIONS  ADVERTENCIAS
Il portabiciclette che avete acquistato
è destinato all’esclusivo trasporto di 3
biciclette con peso massimo totale
di 45kg.
Si deve leggere attentamente le istruzio-
ni prima dell’uso del portaciclo e conser-
varle per i futuri utilizzi.
Questo per una vostra maggiore sicu-
rezza.
Attenzione: il non rispetto di
queste norme di utilizzo e delle normati-
ve del codice stradale può causare gravi
danni a voi e agli altri. La ditta costruttri-
ce è responsabile solo di eventuali difetti
di fabbricazione del portaciclo.
Prima del montaggio del portaciclo
assicurarsi della compatibilità con la
vostra auto (lista adattabilità auto) a
disposizione nel punto vendita o nel
sito internet www.cyclecarrier.com
Le porte-vélos que vous venez d’ache-
ter est destiné au transport exclu-
sif de 3 vélos maximum, pour une
charge totale maximale de 45 kg. Les
notices sont à lire impérativement avant
d’utiliser le porte-vélos et à conser-
ver pour les utilisations futures. Ceci
pour une utilisation en toute sécurité.
Attention: le non-respect de
ces notices de montage et du code de la
route peut vous occasionner des dégâts
importants ainsi qu’à autrui. Le fabri-
quant sera tenu pour responsable uni-
quement en cas d’éventuels défauts de
fabrication du porte-vélo.
Avant le montage du porte-vélos,
assurez-vous de sa compatibilité avec
votre véhicule. La liste des compatibi-
lités véhicules est à disposition dans
les magasins ou sur le site
www.cyclecarrier.com
The bicycle carrier you have purchased
is specifically designed to carry 3bicy-
cles with a maximum total weight
of 45kg.
Carefully read the instructions before
using the bicycle carrier and keep them
for future consultation.
This is to ensure your greater safety.
Warning!: Failure to respect
these rules on use and the highway code
can result in serious damage to you and
others. The Manufacturer is only liable for
any manufacturing defects in the bicycle
carrier.
Before installing the bicycle carrier
make sure it is compatible with your car
– see the car adaptability list available
at the sales outlet or on the website
www.cyclecarrier.com
El portabicicletas que acabas de adqui-
rir está destinado exclusivamente al
transporte de 3 bicicletas con un peso
máximo total de 45 kg.
Hay que leer atentamente las instruccio-
nes antes de utilizarlo y te aconsejamos
guardar dichas instrucciones para futu-
ros usos del portabicicletas.
Todo eso es para tu mayor seguridad.
Atención: el incumplimiento de
estas normas de uso y de las normas lega-
les de tráfico puede causar graves daños a
ti y a los demás. El fabricante es responsa-
ble únicamente de eventuales defectos de
fabricación del portabicicletas.
Antes del montaje del portabicicletas,
tienes que comprobar su compatibili-
dad con tu coche (lista adaptabilidad
coche) a tu disposición en el punto
venta o en el sito internet
www.cyclecarrier.com
F
I
GB E
R
R
A
F1
S
S
D
P
F1
C
F3
F2
S
Q
L
S
P
B
S
G
F2
L
Q
F3
H
E
H
I
Q
R
F1
G
DETAIL Pcs.
1
1
6
2
6
2
DETAILREF. Pcs.
2
4
2
F2/3
Modello con pomello
Version with knob
Version avec mollette de serrage
Versión con perilla
Modello con leva
Version with lever
Version avec levier
Versión con palanca

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Peruzzo Mestre;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Peruzzo Mestre εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του PeruzzoMestre να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: