Εγχειρίδιο Remington Sleek & Curl S6500

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Remington Sleek & Curl S6500. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Remington Sleek & Curl S6500.

CMIIT ID: XXXXYYZZ
Light
Status
1
Bluetooth®
light
Blinking blue: The speaker is in pairing
mode. When you turn the speaker on,
it automatically attempts to connect
to previously paired Bluetooth devices
if it is not connected to a device by an
audio cable.
Blue: The speaker is connected to a
Bluetooth device.
Red: The speaker is connected to a
device via audio cable.
2
Battery light On: The speaker battery is charging.
Blinking: The speaker battery is low.
O: The speaker battery is charged.

1

Bluetooth®
  
 .    

    
    
    
   Bluetooth 
.
  
  :
. Bluetooth
    :
.  
2


     :
.
    :
.
    :
.
Lampu
indikator
Status
1
Lampu
Bluetooth®
Berkedip Biru: Speaker dalam mode
penyandingan. Saat dinyalakan, jika tidak
tersambung ke perangkat melalui kabel
audio, speaker akan secara otomatis
mencoba menyambung ke perangkat
Bluetooth sebelumnya yang telah
disandingkan.
Biru: Speaker tersambung dengan
perangkat Bluetooth.
Merah: Speaker tersambung ke perangkat
melalui kabel audio.
2
Lampu
baterai
Menyala: Daya baterai speaker sedang
diisi.
Berkedip: Daya baterai speaker rendah.
Mati: Baterai speaker sudah terisi.
Индикатор
Състояние
1
Bluetooth®
индикатор
Мигащо синьо: Високоговорителят е в
режим на сдвояване. Когато включите
високоговорителя, той автоматично
опитва да се свърже към преди това
сдвоени Bluetooth устройства, ако
не е включен към устройство чрез
аудиокабел.
Синьо: Високоговорителят е свързан
към Bluetooth устройство.
Червено: Високоговорителят е свързан
към устройство чрез аудиокабел.
2
Индикатор
за
състоянието
на батерията
Вкл.: Батерията на високоговорителя
се зарежда.
Примигва: Батерията на
високоговорителя е с нисък заряд.
Изкл.: Батерията на високоговорителя
е заредена.
Kontrolka Stav
1
Kontrolka
zařízení
Bluetooth®
Bliká modrou barvou: Reproduktor
je vrežimu párování. Po zapnutí se
reproduktor automaticky pokusí připojit
ke dříve spárovaným zařízením Bluetooth,
není-li připojen kzařízení zvukovým
kabelem.
Modrá: Reproduktor je připojen kzařízení
Bluetooth.
Červená: Reproduktor je připojen
kzařízení zvukovým kabelem.
2
Kontrolka
baterie
Svítí: Baterie reproduktoru se nabíjí.
Bliká: Úroveň nabití baterie reproduktoru
je nízká.
Nesvítí: Baterie reproduktoru je nabitá.
Lys Status
1
Bluetooth®-
lys
Blinkende blå: Højttaleren er i
parringstilstand.
Når du tænder højttaleren, forsøger den
automatisk at oprette forbindelse til
tidligere parrede Bluetooth-enheder, hvis
den ikke er tilsluttet til en enhed med et
lydkabel.
Blå: Højttaleren er tilsluttet en Bluetooth-
enhed.
Rød: Højttaleren er tilsluttet en enhed
med et lydkabel.
2
Lysdiode for
batteri
Tændt: Højttalerens batteri oplades.
Blinker: Højttalerens batteristand er lav.
Slukket: Højttalerens batteri er opladet.
LED Status
1
Blueto-
oth®-LED
Blinkt blau: Der Lautsprecher ist im
Kopplungsmodus. Beim Einschalten
versucht der Lautsprecher automatisch
eine Verbindung zu zuvor gekoppelten
Bluetooth-Geräten herzustellen, wenn er
nicht über ein Audiokabel mit einem Gerät
verbunden ist.
Blau: Der Lautsprecher ist mit einem
Bluetooth-Gerät verbunden.
Rot: Der Lautsprecher ist über ein
Audiokabel mit einem Gerät verbunden.
2
Akkuanzeige Leuchtet: Der Akku des Lautsprechers
wird geladen.
Blinkt: Der Akku des Lautsprechers ist
fast leer.
Leuchtet nicht: Der Akku des Lautsprechers
ist geladen.
Indicador
luminoso
Estado
1
Indicador
luminoso de
Bluetooth®
Azul intermitente: El altavoz está en modo
de emparejamiento. Cuando enciende
el altavoz, si no está conectado a un
dispositivo mediante un cable de audio,
intenta conectarse automáticamente a
los dispositivos Bluetooth que se han
emparejado antes.
Azul: El altavoz está conectado a un
dispositivo Bluetooth.
Rojo: El altavoz está conectado a un
dispositivo mediante un cable de audio.
2
Indicador
luminoso de
la batería
Encendido: Se está cargando la batería
del altavoz.
Intermitente: El nivel de la batería del
altavoz es bajo.
Apagado: La batería del altavoz está
cargada.
Φωτεινή
ένδειξη
Κατάσταση
1
Φωτεινή
ένδειξη
Bluetooth®
Αναβοσβήνει μπλε: Το ηχείο είναι σε
λειτουργία σύζευξης. Όταν ενεργοποιείτε
το ηχείο, αν δεν συνδεθεί με μια συσκευή
μέσω καλωδίου ήχου, επιχειρεί αυτόματα
να συνδεθεί με τις συσκευές Bluetooth
που είχε συζευχθεί παλαιότερα.
Μπλε: Το ηχείο είναι συνδεδεμένο με μια
συσκευή Bluetooth.
Κόκκινο: Το ηχείο είναι συνδεδεμένο με
μια συσκευή μέσω καλωδίου ήχου.
2
Φωτεινή
ένδειξη
μπαταρίας
Αναμμένη: Η μπαταρία του ηχείου
φορτίζεται.
Αναβοσβήνει: Το επίπεδο φόρτισης της
μπαταρίας του ηχείου είναι χαμηλό.
Σβηστή: Η μπαταρία του ηχείου έχει
φορτιστεί.
Voyant État
1
Voyant
Bluetooth®
Bleu clignotant: Le haut-parleur est en
mode de jumelage. Lorsque vous allumez
le haut-parleur, il essaie automatiquement
de se connecter aux appareils Bluetooth
jumelés précédemment s'il n'est pas
connecté à un appareil via un câble audio.
Bleu: Le haut-parleur est connecté à un
appareil Bluetooth.
Rouge: Le haut-parleur est connecté à un
appareil par le biais d'un câble audio.
2
Voyant de la
batterie
Allumé: La batterie du haut-parleur est en
cours de charge.
Clignotant: La batterie du haut-parleur
est faible.
Éteint: La batterie du haut-parleur est
chargée.
Žaruljica
Status
1
Žaruljica za
Bluetooth®
Trepće plavo: zvučnik je u načinu rada
za uparivanje. Kada zvučnik uključite,
on se automatski pokušava povezati s
prethodno uparenim Bluetooth uređajima
ako nije povezan s uređajem putem
audiokabela.
Plavo: zvučnik je povezan s Bluetooth
uređajem.
Crveno: zvučnik je povezan s uređajem
putem audiokabela.
2
Žaruljica
baterije
Svijetli: puni se baterija zvučnika.
Treperi: niska razina napunjenosti baterije
zvučnika.
Ne svijetli: baterija zvučnika napunjena je.
Spia Stato
1
Spia
Bluetooth®
Blu lampeggiante: l'altoparlante è in
modalità di abbinamento. Al momento
dell'accensione, l'altoparlante tenta
automaticamente di connettersi
ai dispositivi Bluetooth abbinati in
precedenza, se non è collegato a un
dispositivo tramite un cavo audio.
Blu: l'altoparlante è connesso a un
dispositivo Bluetooth.
Rosso: l'altoparlante è connesso a un
dispositivo tramite un cavo audio.
2
Spia della
batteria
Acceso: la batteria dell'altoparlante è in
fase di ricarica.
Lampeggiante: la carica della batteria
dell'altoparlante è bassa.
Spenta: la batteria dell'altoparlante è
carica.
Gaisma Statuss
1
Bluetooth®
indikators
Mirgojošs zils: skaļrunis ir pārī
savienošanas režīmā. Ieslēdzot skaļruni,
tas automātiski mēģina pievienoties
iepriekš pārī savienotām Bluetooth
ierīcēm, ja tas nav savienots ar ierīci,
izmantojot audio kabeli.
Zils: skaļrunis ir savienots ar Bluetooth
ierīci.
Sarkans: skaļrunis ir savienots ar ierīci,
izmantojot audio kabeli.
2
Akumulato-
ra indikators
Deg: notiek skaļruņa akumulatora uzlāde.
Mirgo: skaļruņa akumulatoram ir zems
uzlādes līmenis.
Nedeg: skaļruņa akumulators ir uzlādēts.
Lemputė
Būsena
1
„Blue-
tooth®“
lemputė
Mirksi mėlynai: įjungtas garsiakalbio siejimo
režimas.
Jei garsiakalbis prie įrenginio nėra prijungtas
garso signalo kabeliu, garsiakalbį įjungus jis
bando automatiškai prisijungti prie anksčiau
susietų „Bluetooth“ įrenginių.
Mėlyna: garsiakalbis prijungtas prie
„Bluetooth“ įrenginio.
Raudona: garsiakalbis prijungtas prie
įrenginio garso signalo kabeliu.
2
Akumu-
liatoriaus
lemputė
Švyti: garsiakalbio akumuliatorius
kraunamas.
Mirksi: garsiakalbio akumuliatorius senka.
Nešvyti: garsiakalbio akumuliatorius
įkrautas.
Jelzőfény Állapot
1
Bluetooth®-
jelzőfény
Villogó kék: A kihangosító párosítás
üzemmódban van. Amikor bekapcsolja a
kihangosítót, a készülék automatikusan
megpróbál csatlakozni a korábban
párosított Bluetooth-eszközökhöz,
amennyiben nem csatlakozik eszközhöz
audiokábelen keresztül.
Kék: A kihangosító Bluetooth-eszközhöz
csatlakozik.
Vörös: A kihangosító eszközhöz
csatlakozik audiokábelen keresztül.
2
Akkumulá-
tor-
jelzőfény
Világít: A kihangosító akkumulátora
töltődik.
Villogó fény: A kihangosító
akkumulátorának töltöttsége alacsony.
Nem világít: A kihangosító akkumulátora
fel van töltve.
Lampje Status
1
Bluetooth®-
lampje
Blauw knipperend: De luidspreker
staat in de koppelmodus. Wanneer
de luidspreker wordt ingeschakeld en
deze niet is aangesloten op een ander
apparaat via een audiokabel, probeert
de luidspreker automatisch verbinding
te maken met eerder gekoppelde
Bluetooth-apparaten.
Blauw: De luidspreker is aangesloten op
een Bluetooth-apparaat.
Rood: De luidspreker is aangesloten op
een apparaat via een geluidskabel.
2
Acculampje Aan: de accu van de luidspreker wordt
opgeladen.
Knipperend: de accu van de luidspreker
is bijna leeg.
Uit: de accu van de luidspreker is
opgeladen.
1 2
XXXX-XX-XXXX
XXXXX/SDPPI/year/
PLG ID
827487-B22
*827487-B22*
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
RMN/型號/型号: BC1101
The Bluetooth trademark is owned by its proprietor and used by HP Inc. under license.
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.
The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set
forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as
constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
Second Edition: September 2015
First Edition: August 2015
Color sides1 & 2:
Black
Flat size:
13.75 x 15 in.
Finished size:
2.75 x 2.5 in.
8 x 6 in.
Fold 1:6-panel accordion Fold 2: 5-panel accordion

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Remington Sleek & Curl S6500;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Remington Sleek & Curl S6500 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Remington Sleek & Curl S6500 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.

Προδιαγραφές προϊόντων

Μάρκα Remington
Μοντέλο Sleek & Curl S6500
Προϊόν Ηλεκτρική βούρτσα
EAN 4008496652822, 4008496652815
Γλώσσα Ολλανδός, Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, Σουηδικά, Πορτογάλος, Στίλβωση, Νορβηγός, φινλανδικός, ρουμανικός, Σλοβάκος, ελληνικά, ουγγρικός, σλοβενικά, κινέζικο, Κροατία, Αραβικός
Κατηγορία προϊόντος Ηλεκτρικές βούρτσες
Τύπος αρχείου PDF
Εργονομία
Αυτόματη απενεργοποίηση
Είδος οθόνης LCD
Περιστρεφόμενο καλώδιο
Μήκος καλωδίου 2.5m
Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60λεπτά
Απόδοση
Μέγιστη θερμοκρασία 230°C
Χρόνος προθέρμανσης 15s
Κεραμικό σύστημα θέρμανσης -
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
Αριθμός επιπέδων θέρμανσης -
Χρήση ιόντων -
Ίσιωμα μαλλιών
Τύπος Σίδερο ισιώματος
Τεχνολογία Ζεστός
Κατσάρωμα μαλλιών
Περιποίηση μαλλιών
Στέγνωμα μαλλιών
Χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία 150°C
Σχέδιο
Χρώμα προϊόντος Μαύρος (Μαύρο)
Προστασία υπερθέρμανσης
Διαχείρηση ενέργειας
Ισχύς -W
Ισχύς -W
Τεχνικές λεπτομέρειες
Αυτόματη απενεργοποίηση
Μέγιστη θερμοκρασία 230°C
Θερμοκρασία 150°C
Τύπος οθόνης LCD
Περιστρεφόμενο καλώδιο
Μήκος καλωδίου 2.5m
Προστασία υπερθέρμανσης
Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60λεπτά
Χρόνος προθέρμανσης 15s
Κεραμικό σύστημα θέρμανσης -
Τύπος Στέγνωμα και φορμάρισμα μαλλιών
Αριθμός επιπέδων θέρμανσης -
Χρήση ιόντων -
Χρώμα
Χρώμα προϊόντος Μαύρος (Μαύρο)