Εγχειρίδιο Samsung 18-200mm F3.5-6.3 ED OIS

Samsung 18-200mm F3.5-6.3 ED OIS

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Samsung 18-200mm F3.5-6.3 ED OIS. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Samsung
Μοντέλο
18-200mm F3.5-6.3 ED OIS
Προϊόν
EAN
8806071347073
Γλώσσα
Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, Πορτογάλος, ρωσικός, τούρκικος, κινέζικο
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
http://www.samsung.com/
Please refer to the warranty that came with your
product or visit our website www.samsung.com
for after-sales service or inquiries.
A
C
F
D
E
B
2
3
1
4
5
6
9
7
8
0
Using a Filter (optional)
Before putting a fi lter on the lens, make sure it is compatible.
Refer to "Specifi cations" for compatible fi lter size.
A lter is a precise optical product. Keep away from dust, dirt
or scratches. Also, do not try to mount two or more fi lters at
the same time. Doing so may deteriorate the image quality
and cause vignetting (a reduction of an image's brightness or
saturation at the periphery as the viewing angle of the lens
is hidden).
In case of a thick framed fi lter, the vignetting can occur with
a wide-angle lens.
Specifi cations
Lens Name SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS
Focal length: 18–200 mm (equivalent to 27.7–308 mm in
35 mm format)
Elements in Group: 18 elements in 13 groups (3 aspheric lens,
2 low dispersive lens included)
Angle of View: 75.9°–8.0°
Aperture: F3.5–6.3 (Minimum: F22),(Number of Blades: 7,
Circular Aperture Diaphragm)
Mount Type: Samsung NX mount (Exclusive to NX series)
Optical Image Stabilizer: Supported
Minimum Focus Distance: 0.50 m–infi nity
Maximum Magnifi cation: Approx. 0.28X
i-Scene Mode: Supported (Portrait, Children, Sports, Backlight,
Landscape, Sunset, Dawn, Night)
i-Setting: Supported
Lens Hood: Included
Filter Size: 67 mm
Max. Diameter X Length: 72 X 105.5 mm
Weight: Approx. 549 g (without hood)
Operating Temperature: 0–40 °C
Operating Humidity: 5–85 %
Specifi cations may change without notice for better
performance.
Health and Safety Information
Please read the following safety tips carefully for proper and safe use.
Warning
Do not stare at the sun through the lens or camera.
This may cause severe damage to your eyes.
Keep your lens or camera away from small children
and pets.
Caution
Do not store the lens in direct sunlight without the
lens cap. Direct sunlight that passes through the lens
may combust if it comes into contact with fl ammable
materials.
Use only sturdy tripods. Lightweight or unstable tripods
may fall over and damage the camera.
Lens Storage and Maintenance
Store the lens in dry and well ventilated areas.
Do not store the lens in areas of high temperature or humidity or in
a closet, car, or confi ned area where chemicals are stored.
The lens is not waterproof. Be careful not to allow it to get wet
when using it near water.
Do not use chemicals such as thinner, alcohol, or benzene to
remove dust.
Do not drop the lens or apply excessive shock to it. The lens is a
precise optical product.
Avoid using the lens anywhere there is a sudden temperature
change. Keep the lens in a plastic bag or a camera case to prevent
condensation from forming on the inside or outside of the lens.
When carrying or not using the lens, place the lens cap and lens
mount cover on the lens to prevent contamination from foreign
particles and protect the lens from scratches.
Do not keep the camera mounted on a tripod without the lens cap.
The inside of the camera can be damaged by direct sunlight.
Check the lens once every year or two for best performance.
Do not apply excessive force to the front of the lens.
For safe use of the lens, mount or dismount the lens while the
camera is turned off.
Samsung is not responsible for any damage incurred by using
other manufacturers’ lenses.
Make sure to change lenses only in a clean environment and
do not put your fi ngers into the lens mount when mounting the
lens. Foreign particles may affect shooting results or cause a
malfunction if they enter the camera body or the lens.
Do not transport or store the lens with any part of the tube is
extended. Completely retract the lens tube inside the body by
rotating the zoom ring on the lens.
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that
the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB
cable) should not be disposed of with other household waste at the
end of their working life. To prevent possible harm to the environment
or human health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them responsibly to
promote the sustainable reuse of material resources. Household users
should contact either the retailer where they purchased this product, or
their local government offi ce, for details of where and how they can take
these items for environmentally safe recycling. Business users should
contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase
contract. This product and its electronic accessories should not be mixed
with other commercial wastes for disposal.
PlanetFirst represents Samsung Electronics' commitment
to the sustainable development and social responsibility
through eco-driven business and management activities.
English
Before Using This Device
Thank you for purchasing the Samsung Lens. The illustrations used
in this manual may differ from the actual items. Some functions
described in this manual may not be available depending on the
camera model. Update the fi rmware of the camera body and lens.
Visit www.samsung.com to download the fi rmware.
Unpacking
Lens, Lens cap, Lens mount cover, Hood, Case, User manual
Optional Item: Filter
Layouts (See illustration A)
1 Lens mount index 2 Zoom ring 3 Focus ring
4 Lens hood mount index 5 Lens 6 i-Function button
7 AF/MF switch 8 OIS switch 9 Zoom lock switch
0 Lens information contacts
Attaching and Removing the Lens
► To attach the lens,
1
Remove the lens cap, lens mount cover, and body cap.
2
Align the red mark on the lens with the red mark on the
camera body. Then, rotate the lens as shown in the illustration
until it locks into place. (See illustration B)
To remove the lens, press and hold the lens release button, and
then rotate the lens as shown in the illustration.
(See illustration C)
Setting the Focus Method
Set the AF/MF switch on the lens to AF or MF.
Auto Focus (AF): The focus is adjusted automatically when you
half-press [Shutter].
Do not apply excessive force to the front of the lens while the
camera is using auto focus (AF). Doing so may cause the lens
to malfunction.
Manual Focus (MF): The focus can be adjusted manually by
rotating the focus ring.
Use the MF Assist function on the camera to aid with manual
focusing. Refer to your camera manual for more details.
Using i-Function
When you press the i-Function button on the lens, you can use
the
E
mode or
Z
or adjust some shooting options.
In the
E
mode, you can select scenes or fi lter effects that
your camera supports.
Z
allows you to zoom in on a subject
with less degradation of photo quality than the Digital zoom. This
feature is available only when your camera supports it. i-Scene
mode is available only on some camera models.
1
Rotate the mode dial to
P
,
A
,
S
,
M
,
or
i
.
2
Press [i-Function] on the lens to select a setting.
Available settings may differ depending on the shooting mode.
Setting
Shooting mode
Setting
Shooting mode
E
i
Aperture value
A
,
M
Z
P, A, S, M, i
Exposure value
P
,
A
,
S
Shutter speed
S
,
M
White Balance, ISO
P
,
A
,
S
,
M
3
Rotate the focus ring on the lens to adjust the setting (or to
change the zoom rate in
Z
mode).
4
Focus and capture the photo.
To select the items that will appear when you press
the i-Function button on the lens, you can use the iFn
Customizing menu on your camera.
Available scenes or fi lter effects in the
E
mode may
vary depending on the camera model.
If you select
Z
, the photo resolution will vary according
to the zoom rate.
Using the Zoom Ring
Set the composition of the photo (the focal distance of the lens) by
rotating the zoom ring on the lens.
When you use the zoom function, focus can be slightly
changed. Adjust the focus again before you capture a photo.
Locking the zoom (See illustration D)
Set the zoom lock to keep the viewing angle of the lens constant.
To set the zoom lock, turn the zoom ring until the focal length
reaches 18 mm, and then push the switch left.
Using the Optical Image Stabilization (OIS)
Function
(See illustration E)
The user can minimize the shaking of camera by using the OIS
function. Set the OIS switch on the lens to ON.
Using a Lens Hood (See illustration F)
To prevent deterioration of image quality by blocking out
unnecessary light, use a lens hood.
When you use a fl ash in situations where the distance between
the subject and the camera is close, the fl ash light may be
partially blocked by the lens or a lens hood. To ensure proper
lighting, remove the lens hood or adjust the distance between
the camera and subjects.
한국어
사용하기 전에
SAMSUNG 렌즈를 구입해 주셔서 감사합니다. 설명서에 사용된
이미지는 실제와 다를 수 있습니다. 카메라 모델에 따라서 지원되는
기능이 다를 수 있습니다.카메라 본체와 렌즈의 펌웨어를 업데이트
하세요.www.samsung.com/sec에서 펌웨어를 내려받으세요.
구성품
렌즈, 렌즈 덮개, 렌즈 마운트 덮개, 후드, 휴대용 파우치, 설명서
별매품: 필터
각 부분의 명칭(그림 A 참조)
1 렌즈 마운트 결합점 2 줌 링 3 초점 링 4 렌즈 후드 결합점 5 렌즈
6 i-Function 버튼 7 AF/MF 스위치 8 OIS 스위치
9 줌 고정 스위치 0 렌즈 정보 접점
렌즈 끼우기/빼기
렌즈를 끼우려면
1
렌즈 덮개, 렌즈 마운트 덮개와 본체 마운트 덮개를 제거하세요.
2
카메라 본체의 렌즈 마운트 인덱스(빨간색)와 렌즈 마운트
결합점(빨간색)을 일치시킨 후, 찰칵 소리가 날 때까지
그림과 같이 렌즈를 돌려서 끼우세요.(그림 B 참조)
렌즈를 빼려면 렌즈 분리 버튼을 누른 채로 그림과 같이 렌즈를
돌리세요.(그림 C 참조)
초점 방식 설정하기
렌즈의 AF/MF 스위치를 AF 또는 MF로 맞추세요.
자동 초점(AF): 반 셔터를 누르면 자동으로 초점을 맞춥니다.
자동 초점(AF) 기능이 작동 중일 때는 렌즈 앞부분에 무리한 힘을
가하지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
수동 초점(MF): 초점 링을 돌려 수동으로 초점을 맞출 수 있습니다.
카메라 본체의 MF Assist 기능을 사용하면 좀 더 편리하게 초점을 맞출
수 있습니다. MF Assist 기능에 대한 자세한 설명은 카메라 설명서를
참조하세요.
i-Function 사용하기
렌즈의 i-Function 버튼을 누르면
E
모드,
Z
사용하거나 일부 촬영 옵션을 설정할 수 있습니다.
E
모드를
사용하면 카메라가 지원하는 장면 모드 또는 필터 효과를 선택해 촬영할
수 있습니다.
Z
을 사용하면 디지털 줌보다 이미지 손상을 줄이며
원하는 장면을 확대해 촬영할 수 있습니다. 단, 카메라에서 i-Function
기능을 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다. i-Scene은 일부
카메라 모델에서만 사용할 수 있습니다.
1
모드 다이얼을
P
,
A
,
S
,
M
또는
i
에 맞춤
2
렌즈의 [i-Function] 눌러 원하는 설정 선택
촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 설정이 다릅니다.
설정
촬영 모드
설정
촬영 모드
E
i
조리개 값
A
,
M
Z
P
,
A
,
S
,
M
,
i
노출 보정
P
,
A
,
S
셔터 속도
S
,
M
화이트 밸런스, ISO
P
,
A
,
S
,
M
3
렌즈의 초점 링을 돌려 원하는 옵션 선택(Z에서는 줌 배율 변경)
4
초점 확인 후 촬영
카메라 본체의 iFn 선택 기능을 사용하여 i-Function 버튼을 눌렀을
때 나타나는 설정 항목을 선택할 수 있습니다.
E
드에서 선택할장면 모드효과는메라
모델에 따라 다를 수 있습니다.
Z
을 사용하면 줌 배율에 따라 사진의 해상도가 달라집니다.
줌 링 사용하기
줌 링을 돌려 원하는 구도(렌즈 초점 거리)를 설정하세요.
줌 링을 돌리면 초점이 미세하게 변할 수 있으므로 촬영 전에 초점을
다시 맞추세요.
줌 고정하기(그림 D 참조)
줌 고정 스위치를 밀어 줌을 고정하면 일정한 화각에서 피사체를 촬영할
수 있습니다.
초점 거리가 18 mm가 되도록 줌 링을 돌리면 줌 고정 스위치를
왼쪽으로 이동시킬 수 있습니다.
광학식 손 떨림 보정하기(OIS)(그림 E 참조)
광학식 손 떨림 보정 기능을 사용해 카메라의 흔들림을 최소화하여
초점이 정확한 사진을 촬영할 수 있습니다. 렌즈 옆면의 OIS 스위치를
ON으로 설정하면 OIS 기능을 실행할 수 있습니다.
렌즈 후드 사용하기(그림 F 참조)
불필요한 빛을 차단하여 화질 저하를 방지하려면 렌즈 후드를 사용하세요.
플래시 사용 시 피사체와의 거리에 따라 렌즈나 렌즈 후드에 의해 빛이
차단될 수 있습니다. 플래시를 사용할 때에는 렌즈 후드를 제거하고
피사체와 렌즈 사이의 거리를 조절하세요.
Français
Avant d’utiliser cet appareil
Merci d’avoir acheté l’objectif Samsung. Les illustrations utilisées
dans le manuel peuvent différer par rapport au produit fourni. Selon
le modèle de votre appareil photo, certaines fonctionnalités décrites
dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles. Mettre à jour le
micrologiciel du boîtier de l’appareil photo et de l’objectif. Accédez
au site www.samsung.fr pour télécharger le micrologiciel.
Contenu du coffret
Objectif, Cache de l'objectif, Cache de la monture de l'objectif,
Pare-soleil, Étui, Mode d'emploi
Élément optionnel : Filtre
Disposition (Voir illustration A)
1 Repère d'installation de l'objectif 2 Bague du zoom
3 Bague de mise au point 4 Repère du parasoleil d’objectif
5 Objectif 6 Touche i-Function 7 Commutateur AF/MF
8 Interrupteur OIS 9 Commutateur de verrouillage du zoom
0 Contacts d'information de l'objectif
Montage et retrait de l’objectif
► Pour fi xer l’objectif :
1
Retirez le cache de l’objectif, le cache de la monture et le
cache du boîtier.
2
Alignez le repère rouge de l’objectif sur le repère rouge
du boîtier. Tournez ensuite l’objectif comme indiqué sur
l’illustration, jusqu’à ce qu’il soit en place. (Voir illustration B)
Pour retirer l’objectif, maintenez appuyé le bouton d’éjection du
cache, puis tournez l’objectif comme indiqué sur l’illustration.
(Voir illustration C)
Réglage de la méthode de mise au point
Positionnez le commutateur AF/MF de l’objectif sur AF ou MF.
Utilisation de la Mise au point auto (AF): La mise au point
se fera automatiquement lorsque vous enfoncez à moitié le
[Déclencheur].
Ne forcez pas sur l’objectif lorsque l’appareil photo est en mode
Mise au point automatique (AF). Vous risqueriez de provoquer
un dysfonctionnement de l’objectif.
Utilisation de la Mise au point manuelle (MF): Pour effectuer
manuellement la mise au point, tournez la bague de mise au point
de l’objectif.
Réglez la fonction Assistant MF pour faciliter la mise au point
manuelle. Reportez-vous au mode d’emploi de votre appareil
photo pour plus d’informations.
Utilisation de i-Function
Lorsque vous appuyez sur le bouton i-Function de l’objectif,
vous pouvez utiliser le mode
E
ou
Z
, ou bien régler
certaines options de prise de vue. En mode
E
, vous pouvez
sélectionner des scènes ou des effets de fi ltre pris en charge par
votre appareil photo. L
Z
vous permet de zoomer sur un
sujet avec une dégradation moindre de la qualité photo qu’avec le
zoom numérique. Cette fonction est disponible uniquement si elle
est prise en charge par votre appareil photo. Le mode i-Scene est
disponible uniquement sur certains modèles d’appareils photos.
1
Passez au mode
P
,
A
,
S
,
M
ou
i
à l'aide de la molette
de sélection.
2
Appuyez sur [i-Function] sur l’objectif pour sélectionner un
réglage.
Les réglages disponibles peuvent varier en fonction du mode
de prise de vue sélectionné.
Paramètres
Mode Prise de vue Paramètres
Mode Prise
de vue
E
i
Valeur d'ouverture
A
,
M
Z
P
,
A
,
S
,
M
,
i
Valeur d'exposition
P
,
A
,
S
Vitesse
d'obturation
S
,
M
Balance des
blancs, ISO
P, A, S, M
3
Tournez la bague de mise au point sur l’objectif afi n de régler les
paramètres (ou modifi er le niveau de zoom en mode
Z
).
4
Effectuez la mise au point et prenez la photo.
Pour sélectionner les options à affi cher lorsque vous
appuyez sur le bouton i-Function de l’objectif, vous pouvez
utiliser le menu Personnalisation iFn de l’appareil photo.
Les scènes ou effets de fi ltre disponibles en mode
E
peuvent varier en fonction du modèle de l’appareil photo.
Si vous sélectionnez
Z
, la résolution de la photo
changera en fonction du niveau de zoom.
Utilisation de la bague de réglage du zoom
Pour composer au mieux votre photo (régler la distance focale de
l’objectif), tournez la bague du zoom de l’objectif.
Comme la mise au point peut être légèrement modifi ée en raison
d’une valeur de distance focale changée, il est recommandé de
régler à nouveau la mise au point avant de prendre une photo,
et ce, si vous avez changé la distance focale en faisant tourner
l’anneau de zoom.
Verrouillage du zoom (Voir illustration D)
Réglez le verrouillage du zoom pour stabiliser l’angle de
visualisation de l’objectif.
Pour verrouiller le zoom, tournez la bague de zoom jusqu’à ce que
la distance focale atteigne 18 mm, puis poussez le commutateur
vers la gauche.
Utilisation de la fonction de stabilisation
optique de l’image (OIS)
(Voir illustration E)
L’utilisateur peut réduire le bougé de l’appareil photo en utilisant la
fonction OIS. Réglez le commutateur OIS de l’objectif sur ON.
Utilisation un pare-soleil
(Voir illustration F)
Pour éviter toute dégradation de la qualité des images, utilisez un
parasoleil afi n de réduire la luminosité.
Lorsque vous utilisez un fl ash dans des situations où la
distance entre le sujet et l’appareil photo est faible, la lumière
émise par le fl ash peut être partiellement bloquée par l’objectif
ou le parasoleil. Pour assurer un éclairage approprié, retirez
le parasoleil ou modifi ez la distance entre l’appareil photo et
le sujet.
Deutsch
Vor dem ersten Gebrauch
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Samsung-Objektiv
entschieden haben. Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch
können von den tatsächlichen Artikeln abweichen. Einige in diesem
Handbuch beschriebenen Funktionen stehen möglicherweise
nicht bei jedem Kameramodell zur Verfügung. Aktualisieren Sie
die Firmware für das Kameragehäuse und -objektiv. Unter www.
samsung.com/de können Sie die Firmware herunterladen.
Auspacken
Objektiv, Objektivabdeckung, Objektivabdeckung (Verschluss),
Gegenlichtblende, Tasche, Benutzerhandbuch
Optionales Zubehör: Filter
Aufbau (Siehe Abbildung A)
1 Ansatzmarkierung für Objektivfassung 2 Zoomring
3 Fokusring 4 Ansatzmarkierung für Gegenlichtblende
5 Objektiv 6 i-Function-Taste 7 AF/MF-Schalter
8 OIS-Schalter 9 Schalter für Zoomsperre 0 Objektivkontakte
Anbringen und Entfernen des Objektivs
► So bringen Sie das Objektiv an:
1
Entfernen Sie die beiden Objektivabdeckungen und die
Gehäusekappe.
2
Richten Sie die rote Markierung am Objektiv an der roten
Markierung des Kameragehäuses aus. Drehen Sie dann
wie auf der Abbildung gezeigt das Objektiv, bis es einrastet.
(Siehe Abbildung B)
Schalten Sie die Kamera zum Abnehmen des Objektivs aus,
halten Sie den Objektiv-Entriegelungsknopf gedrückt und
drehen Sie dann das Objektiv wie auf der Abbildung gezeigt.
(Siehe Abbildung C)
Einstellen der Fokusmethode
Stellen Sie den AF/MF-Schalter am Objektiv auf AF oder MF ein.
Autofokus verwenden (AF): Die Schärfe wird automatisch
angepasst, wenn der [Auslöser] halb gedrückt wird.
Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf die Vorderseite des
Objektivs an, wenn der Autofokus (AF) verwendet wird. Das
kann zu Fehlfunktionen des Objektivs führen.
Manuellen Fokus verwenden (MF): Der Fokus kann manuell
angepasst werden, indem Sie den Fokusring am Objektiv drehen.
Aktivieren Sie die MF-Hilfe zur Unterstützung bei der manuellen
Fokussierung. Im Kamerahandbuch fi nden Sie weitere Details.
i-Function verwenden
Drücken Sie am Objektiv die i-Function-Taste, um den
E
-
oder
Z
-Modus zu verwenden oder die Aufnahmeoptionen
zu verändern. Im
E
-Modus können Sie von der Kamera
unterstützte Szenen oder Filtereffekte auswählen. Mit dem
Z
können Sie ein Motiv bei geringerer Verschlechterung
der Bildqualität im Vergleich zum Digitalzoom fotografi eren. Diese
Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihre Kamera dies unterstützt.
i-Scene-Modus ist nur verfügbar auf einigen Kameramodellen.
1
Drehen Sie den Modus-Wählschalter auf
P
,
A
,
S
,
M
oder
i
.
2
Drücken Sie [i-Function] am Objektiv zur Auswahl einer
Einstellung.
Die verfügbaren Einstellungen richten sich nach dem
Aufnahmemodus.
Einstellung
Aufnahmemodus
Einstellung
Aufnahmemodus
E
i
Blendenwert
A
,
M
Z
P
,
A
,
S
,
M
,
i
Belichtungskorrektur
P
,
A
,
S
Verschlusszeit
S
,
M
Weißabgleich, ISO
P
,
A
,
S
,
M
3
Drehen Sie den Fokusring am Objektiv, um die Einstellung
anzupassen (oder um den Zoomfaktor im
Z
-Modus
zu ändern).
4
Stellen Sie das Motiv scharf und nehmen Sie das Foto auf.
Zur Auswahl der Elemente, die erscheinen, wenn Sie die
i-Function-Taste auf dem Objektiv drücken, verwenden Sie
auf der Kamera das Menü iFn-Anpassung.
Je nach Kameramodell unterscheiden sich möglicherweise
die im
E
-Modus verfügbaren Szenen oder
Filtereffekte.
Bei der Auswahl von
Z
variiert die Aufl ösung des
Fotos je nach Zoomfaktor.
Zoomring verwenden
Legen Sie die Gestaltung des Fotos (Brennweite des Objektivs)
fest, indem Sie den Zoomring am Objektiv drehen.
Da sich die Schärfe wegen der veränderten Brennweite leicht
verändern kann, wird empfohlen, dass Sie die Schärfe vor der
Aufnahme erneut einstellen, falls Sie die Brennweite durch
Drehen des Zoomrings verändert haben sollten.
Zoom sperren (Siehe Abbildung D)
Lassen Sie den Zoom einrasten, um den Winkel des Objektivs
beizubehalten.
Um den Zoom einrasten zu lassen, drehen Sie den Zoomring,
bis die Brennweite 18 mm erreicht, und schieben Sie dann den
Regler nach links.
Optische Bildstabilisierung (OIS)
verwenden
(Siehe Abbildung E)
Der Benutzer kann mithilfe der OIS-Funktion Verwacklungen
der Kamera minimieren. Stellen Sie den OIS-Schalter auf dem
Objektiv auf ON.
Gegenlichtblende verwenden (Siehe Abbildung F)
Um eine Verschlechterung der Bildqualität zu verhindern, indem
Sie nicht erforderliches Licht aussperren, verwenden Sie eine
Objektivblende.
Wird ein Blitz bei Aufnahmen mit geringem Abstand
zwischen Motiv und Kamera verwendet, wird das Blitzlicht
unter Umständen vom Objektiv oder einer Blende teilweise
abgeschirmt. Nehmen Sie zum korrekten Ausleuchten des
Motivs die Blende ab oder passen Sie den Abstand zwischen
Motiv und Kamera an.
Verwendung eines Filters (optional)
Bevor Sie einen Filter auf das Objektiv schrauben, achten Sie
auf dessen Kompatibilität. Siehe die „Technischen Daten“ mit der
geeigneten Filtergröße.
Bei einem Filter handelt es sich um ein optisches
Präzisionserzeugnis. Er sollte vor Staub, Schmutz und Kratzern
geschützt werden. Verwenden Sie nicht mehr als einen Filter
gleichzeitig auf dem Objektiv. Dies könnte zu einer schlechteren
Bildqualität und zu Vignettierung führen (abnehmende Helligkeit
eines Bilds oderttigung am Rand, verursacht durch die
Einschränkung des Blickwinkels durch das Objektiv).
Bei einem Filter mit breitem Rand in Verbindung mit einem
Weitwinkelobjektiv kann es zur Vignettierung kommen.
Technische Daten
Bezeichnung des Objektivs
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS
Brennweite: 18-200 mm (entspricht 27,7-308 mm bei einem
35-mm-Objektiv)
Elemente in Gruppen: 18 Elemente in 13 Gruppen (einschließlich
3 asphärischer Linsen und 2 Linse mit geringer Dispersion)
Bildwinkel: 75,9-8,0°
Blende: F3.5-6.3 (Mindestwert: F22), (Lamellen: 7, kreisrunde
Blendenöffnung)
Gewindetyp: Samsung NX Mount (Nur für die NX-Serie)
Optische Bildstabilisierung: Unterstützt
Mindestbrennweite: 0,50 m-unendlich
Max. Lupenvergrößerung: Ca. 0,28-fach
i-Scene-Modus: Unterstützt (Porträt, Kinder, Sport, Gegenlicht,
Landschaft, Sonnenun., Dämmerung, Nacht)
i-Setting: Unterstützt
Gegenlichtblende: Integriert
Filtergröße: 67 mm
Abmessungen: 72 X 105,5 mm
Gewicht: Ca. 549 g (ohne Blende)
Betriebstemperatur: 0-40° C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs: 5-85 %
Technische Daten können im Sinne einer
Leistungsverbesserung ohne Ankündigung geändert werden.
Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit
Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitshinweise im Sinne
eines geeigneten und sicheren Gebrauchs gründlich durch.
Warnung
Schauen Sie mit Objektiv und Kamera nicht direkt in die
Sonne. Das kann zu schweren Augenverletzungen führen.
Halten Sie das Objektiv und die Kamera von kleinen
Kindern und Haustieren fern.
Vorsicht
Bewahren Sie das Objektiv bei direkter
Sonneneinstrahlung nicht ohne Objektivabdeckung auf.
Direkte Sonneneinstrahlung durch das Objektiv kann
entzündliche Materialien verbrennen.
Verwenden Sie nur robuste Stative. Leichte oder instabile
Stative können umfallen und die Kamera beschädigen.
Aufbewahrung, Pfl ege und Wartung des
Objektivs
Bewahren Sie das Objektiv in trockener und ausreichend belüfteter
Umgebung auf.
Bewahren Sie das Objektiv weder bei hohen Temperaturen oder hoher
Luftfeuchtigkeit noch in einem Schrank, Auto oder geschlossenen
Raum auf, in dem Chemikalien gelagert werden.
Das Objektiv ist nicht wasserfest. Achten Sie darauf, dass es in der
Nähe von Wasser nicht feucht wird.
Verwenden Sie zum Säubern keine Chemikalien wie Verdünner,
Alkohol oder Benzol.
Lassen Sie das Objektiv nicht fallen und vermeiden Sie starke Stöße. Bei
diesem Objektiv handelt es sich um ein optisches Präzisionserzeugnis.
Vermeiden Sie den Gebrauch des Objektivs bei plötzlichen
Temperaturschwankungen. Bewahren Sie das Objektiv in einer Plastik- oder
Kameratasche auf, um Kondensation im oder am Objektiv zu vermeiden.
Bringen Sie beim Tragen oder bei Nichtbenutzung des Objektivs beide
Objektivabdeckungen an, um Verunreinigungen durch Fremdkörper
sowie ein Verkratzen des Objektivs zu vermeiden.
Ohne Objektivabdeckung sollten Sie die Kamera nicht auf einem Stativ
stehen lassen. Die Kamera kann durch direkte Sonneneinstrahlung
innen beschädigt werden.
Für optimale Ergebnisse sollten Sie das Objektiv alle ein bis zwei
Jahre überprüfen.
Am Vorderteil des Objektivs sollte keine übermäßige Krafteinwirkung
erfolgen.
Zur Sicherheit sollten Sie das Objektiv nur bei ausgeschalteter Kamera
anstecken bzw. abnehmen.
Samsung haftet nicht für Schäden, die durch Objektive anderer
Hersteller entstehen.
Wechseln Sie das Objektiv nur in einer sauberen Umgebung und
berühren Sie die Innenseite des Objektivs beim Anbringen nicht
mit den Fingern. Fremdkörper beeinträchtigen möglicherweise das
Aufnahmeergebnis oder verursachen bei Eindringen in die Kamera
oder das Objektiv eine Fehlfunktion.
Transportieren und lagern Sie das Objektiv nicht, wenn ein Teil des
Objektivtubus ausgefahren ist. Fahren Sie den Objektivtubus komplett
in das Gehäuse zurück, indem Sie den Zoomring am Objektiv drehen.
Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der
dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und
Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer
Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt
werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte
getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen
Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.
Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen,
um die nachhaltige Wiederverwertung von stoffl ichen Ressourcen
zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das
Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um
in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine
umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer
wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des
Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile
dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.
PlanetFirst steht für das Engagement von Samsung
Electronics für eine nachhaltige Entwicklung und soziale
Verantwortung durch ökonomisch bestimmte Geschäfts- und
Managementaktivitäten.
필터 사용하기(별매품)
필터의 크기가 렌즈와 호환되는지 확인한 후(‘제품 규격’ 참조)
렌즈의 앞면에 장착하세요.
렌즈에 장착된 필터는 정밀 광학 제품이므로 먼지나 오물, 긁힘에
주의해 주세요. 또한 필터를 2개 이상 겹쳐 사용하면 렌즈에 따라 화질
저하와 비네팅(액세서리에 렌즈의 화각이 가려져 이미지의 모서리가
어두워지는 현상)이 발생할 수 있으니 2개 이상의 필터를 동시에
장착하지 마세요.
프레임이 두꺼운 필터의 경우 광각 렌즈에 비네팅이 발생할 수 있습니다.
제품 규격
모델명
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS
초점 거리: 18~200 mm(35 mm 필름 카메라 기준
27.7~308 mm)
렌즈 구성: 13군 18매(비구면 렌즈 3매, 저분산 렌즈 2매 포함)
렌즈 화각: 75.9°~8.0°
조리개: F3.5~6.3(최소 F22), (조리개 날의 수 : 7, 원형 조리개)
마운트 형식: Samsung NX 마운트(NX 시리즈 전용)
OIS 기능: 지원
촬영 가능 범위: 0.50 m~무한대
최대 확대 비율: 약 0.28X
i-Scene: 지원(인물, 아동, 스포츠, 역광, 풍경, 석양, 새벽,
야경)
i-Setting: 지원
렌즈 후드: 포함
필터 크기: 67 mm
최대 지름 X 길이: 72 X 105.5 mm
무게: 약 549 g(후드 제외)
작동 온도: 0~40 °C
작동 습도: 5~85 %
제품의 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
안전을 위한 주의 사항
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.
경고
렌즈나 카메라를 사용하여 태양을 정면으로 바라보지 마세요.
시력에 치명적인 손상을 입을 수 있습니다.
어린이가 렌즈나 카메라를 만지지 않도록 주의하세요.
주의
렌즈 덮개를 끼우지 않은 상태로 직사광선이 비치는 장소에
보관하지 마세요. 렌즈를 통과한 직사광선이 불에 타기 쉬운
물질에 닿을 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
삼각대는 강도가 높은 제품을 권장합니다. 강도가 약한 삼각대
사용 시 삼각대가 쓰러져 카메라가 손상될 수 있습니다.
렌즈 보관 및 유지
건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요.
벽장, 옷장, 차 안, 온도나 습도가 높은 곳, 방충제, 약품 등이 있는 장소에
보관하지 마세요.
이 렌즈에는 방수 기능이 없습니다. 물 근처에서 사용할 경우 물에 젖지
않도록 주의하세요.
먼지 제거를 위해 시너, 알코올, 벤젠과 같은 화학 약품을 사용하지 마세요.
렌즈는 정밀 광학 제품이므로 떨어뜨리거나 과도한 충격을 주지 않도록
주의하세요.
급격한 온도 변화가 있는 곳에서는 렌즈 사용을 자제하세요. 렌즈의 외부나
내부에 물방울이 생길 때는 비닐 봉투나 카메라 가방에 렌즈를 보관한 후
정상적인 온도에서 꺼내어 사용하세요.
렌즈를 사용하지 않거나 운송 시 렌즈 덮개와 렌즈 마운트 덮개를 씌워
이물질을 방지하고 렌즈를 보호하세요.
렌즈 덮개 없이 카메라를 삼각대에 부착한 채로 두면 직사광선에 의해
카메라 내부가 손상될 수 있으니 주의하세요.
렌즈의 성능을 유지하려면 1~2년마다 렌즈를 정기 점검하세요.
렌즈 앞부분 및 렌즈 전체에 무리한 힘을 가하지 마세요.
렌즈를 안전하게 사용하기 위해서는 전원을 끈 상태에서 렌즈를 끼우거나
빼세요.
타사 렌즈의 사용으로 인한 사고, 손상, 고장에 대해서는 제조 회사에서
책임지지 않습니다.
렌즈 장착 시 반드시 깨끗한 환경에서 교체하고 렌즈 마운트 안에 손을
넣지 않도록 주의하세요. 카메라 본체 또는 렌즈에 이물질이 들어가면 촬영
결과물에 영향을 줄 수 있으며 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.
렌즈의 경통이 튀어나온 상태로 이동 시 렌즈가 파손될 수 있으므로
주의하세요. 줌 링을 돌려 경통을 넣은 후 이동하세요.
Planet First는 지구를 최우선으로 하는 경영활동을 통해 기업의
사회적 책임 및 지속가능경영을 추구하고자 하는 삼성전자의
의지를 나타냅니다.
Utilisation d’un fi ltre (en option)
Avant de placer un fi ltre sur l’objectif, vérifi ez qu’il est compatible.
Voir les « Caractéristiques » pour la taille de fi ltre compatible.
Un fi ltre est un produit optique précis. Conservez-le à l’abri
de la poussière, de la saleté ou des rayures. De même,
n’essayez pas de monter deux fi ltres ou plus simultanément.
Ceci pourrait détériorer la qualité de l’image et provoquer un
phénomène de vignettage (réduction de la luminosité d’une
image ou saturation à la périphérie, l’angle de visualisation
de l’objectif étant caché).
En cas de fi ltre à cadre épais, vous risque d’obtenir un effet
de vignettage avec un objectif grand angle.
Caractéristiques
Nom de l'objectif SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS
Longueur de focale: 18 à 200 mm (équivalent à 27,7 à 308 mm au
format 35 mm)
Eléments dans groupes: 18 éléments dans 13 groupes
(3 objectif asphérique, 2 objectif à faible dispersion inclus)
Angle de vue: 75,9 à 8,0°
Ouverture: F3.5 à 6.3 (Minimum: F22), (Nombre de lamelles : 7,
Diaphragme circulaire)
Type de montage: Monture Samsung NX (Uniquement sur les
séries NX)
Stabilisation optique de l'image: Pris en charge
Distance minimum de mise au point: 0,50 m à infi ni
Agrandissement maximum: Environ 0,28X
Mode i-Scène: Pris en charge (Portrait, Enfants, Sports, Contre jour,
Paysage, Coucher de soleil, Aube, Nuit)
i-Setting: Pris en charge
Pare-soleil: Inclus
Taille de fi ltre: 67 mm
Diamètre max. x Longueur: 72 X 105,5 mm
Poids: Environ 549 g (hors pare-soleil)
Température de fonctionnement: 0 à 40 °C
Humidité ambiante tolérée: 5 à 85 %
Ces caractéristiques peuvent changer sans avis préalable pour
de meilleures performances.
Informations relatives à la santé et à la
sécurité
Veuillez lire attentivement les conseils de sécurité suivants pour une
utilisation correcte et sûre.
Mise en
garde
Lorsque vous utilisez l’objectif ou l’appareil photo, ne
regardez pas directement le soleil. Vous risqueriez de
vous abîmer les yeux.
Maintenez votre objectif ou votre appareil photo à distance
des enfants en bas âge et des animaux domestiques.
Attention
Ne conservez pas l’objectif en plein soleil sans le cache.
L’objectif pourrait prendre feu si la lumière solaire entre en
contact direct avec des matériaux infl ammables.
Evitez d’utiliser des trépieds trop légers ou instables, car ils
risqueraient de tomber et d’endommager l’appareil photo.
Conservation et maintenance de l’objectif
Stockez l’objectif dans des endroits secs et bien ventilés.
Ne rangez pas l’objectif dans des endroits où la température ou
l’humidité est extrêmement élevée, ou dans un placard, dans un
véhicule ou dans toute autre zone confi née où des produits chimiques
sont également stockés.
L’objectif n’est pas étanche. Veillez à ne pas le mouiller lorsque vous
l’utilisez près d’une source d’eau.
N’utilisez pas de produits chimiques tels que du diluant, de l’alcool ou
du benzène pour retirer la poussière.
Ne laissez pas tomber l’objectif et ne le soumettez pas à des chocs
excessifs. L’objectif est un produit optique précis.
Évitez d’utiliser l’objectif en cas de changement climatique soudain.
Conservez l’objectif dans un sac en plastique ou un étui d’appareil photo
pour éviter la formation de condensation à l’intérieur ou à l’extérieur.
Lors du transport ou lorsque vous n’utilisez pas l’objectif, placez le
cache de l’objectif et le cache de la monture sur l’objectif afi n d’éviter
toute contamination due à des particules étrangères et de protéger
l’objectif contre les rayures.
Ne laissez pas l’appareil photo monté sur un trépied sans le cache de l’objectif.
La lumière solaire peut endommager l’intérieur de l’appareil photo.
Vérifi ez l’objectif tous les ans ou tous les deux ans pour obtenir de
meilleures performances.
N’appliquez pas de force excessive sur l’avant de l’objectif.
Pour une utilisation sûre de l’objectif, montez-le ou démontez-le lorsque
l’appareil photo est éteint.
Samsung décline toute responsabilité en cas de dommages causés par
l’utilisation d’objectifs fournis par d’autres fabricants.
Assurez-vous de toujours changer l’objectif dans un environnement
propre et ne placez pas vos doigts sur la monture lors du montage de
l’objectif. Les particules étrangères peuvent infl uer sur les résultats des
prises de vue ou entraîner un dysfonctionnement de l’appareil photo en
cas de contact avec le boîtier ou l’objectif.
Vous ne devez ni transporter, ni stocker l’objectif lorsque le tube
d’extension est sorti. Pour faire entièrement rentrer le tube à l’intérieur
du mécanisme, tournez la bague du zoom de l’objectif.
Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
(Déchets d’équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte
séparés)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique
que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur,
casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres
déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant
des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer
vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez
ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d’un
développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin
leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales
pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en
vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter
leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce
produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.
PlanetFirst represente l’engagement de Samsung Electronics
a l’egard du developpement durable et socialement
responsable, illustre a travers des activites commerciales
ecologiques et controlees.
Español
Antes de usar este dispositivo
Gracias por adquirir la lente Samsung. Las ilustraciones usadas
en el manual del usuario pueden ser diferentes de los elementos
reales. Algunas funciones descritas en este manual podrían no
estar disponibles según el modelo de la cámara. Actualice el
rmware del cuerpo y la lente de la cámara. Visite www.samsung.
com para descargar el fi rmware.
Desembalaje
Lente, Tapa de la lente, Tapa de montaje de la lente, Cubierta,
Funda, Manual del usuario
Elemento opcional: Filtro
Diseño (Ver ilustración A)
1 Índice de montaje de la lente 2 Anillo de zoom
3 Anillo de enfoque 4 Índice de montaje de la tapa de la lente
5 Lente 6 Botón i-Function 7 Interruptor AF/MF
8 Interruptor OIS 9 Selector de bloqueo de zoom
0 Contactos de información de la lente
Colocar y retirar la lente
► Para colocar la lente
1
Retire la tapa de la lente, la cubierta del montaje y la cubierta
del cuerpo.
2
Haga coincidir la marca roja de la lente con la marca roja del
cuerpo de la cámara. Luego, gire la lente como se muestra en
la ilustración hasta que se ajuste en su sitio.
(Ver ilustración B)
Para retirar la lente, mantenga pulsado el botón de
desenganche, y luego gire la lente como se muestra en la
ilustración. (Ver ilustración C)
Establecer el método de enfoque
Confi gure el interruptor AF/MF de la lente en AF o MF.
Uso del enfoque automático (AF): El enfoque se ajusta
automáticamente si presiona [Obturador] hasta la mitad.
No aplique fuerza excesiva sobre el frente de la lente mientras
la cámara esté utilizando la función de enfoque automático
(AF). Esto podría afectar el funcionamiento de la lente.
Uso del enfoque manual (MF): Es posible ajustar el foco
manualmente girando el anillo de enfoque de la lente.
Ajuste la función de Asistencia MF para obtener ayuda con el
enfoque manual. Consulte el manual de su cámara para conocer
más detalles.
Uso de i-Function
Al pulsar el botón i-Function en la lente, podrá usar el modo
E
o
Z
, o ajustar algunas opciones de disparo. En el
modo
E
, podrá seleccionar escenas o efectos de fi ltro que
la cámara admita. La función
Z
le permite hacer zoom sobre
un sujeto con una menor degradación de la calidad de la fotografía
que con el zoom digital. Esta función sólo está disponible si la
cámara la admite. El modo i-Scene solamente está disponible en
algunos modelos de la cámara.
1
Gire el selector de modos hasta
P
,
A
,
S
,
M
o
i
.
2
Pulse [i-Function] en la lente para seleccionar una
confi guración.
Los ajustes disponibles pueden variar según el modo de
disparo seleccionado.
Ajustes
Modo de disparo
Ajustes
Modo de disparo
E
i
Valor de apertura
A
,
M
Z
P
,
A
,
S
,
M
,
i
Valor de
exposición
P
,
A
,
S
Velocidad del
obturador
S
,
M
Balance de
blancos, ISO
P
,
A
,
S
,
M
3
Gire el anillo de enfoque de la lente para modifi car los ajustes
(o para modifi car el nivel de zoom en el modo
Z
).
4
Enfoque y capture la fotografía.
Para seleccionar los elementos que aparecerán al pulsar
el botón i-Function en la lente, puede utilizar el menú
Personalización iFn de la cámara.
Las escenas o los efectos de fi ltro disponibles en el modo
E
pueden variar según el modelo de la cámara.
Si selecciona
Z
, la resolución de las fotos cambiará
según el nivel de zoom.
Usar la rueda de zoom
Establezca la composición de la foto (la distancia focal de la lente)
girando el anillo de zoom.
Como el enfoque se puede cambiar ligeramente gracias a la
distancia focal cambiada, se recomienda ajustarlo de nuevo
antes de hacer una fotografía si ha cambiado la distancia focal
girando el anillo de zoom.
Bloqueo del zoom (Ver ilustración D)
Ajuste el bloqueo de zoom para ajustar el ángulo constante del
lente.
Para establecer el bloqueo del zoom, gire el anillo hasta que la
distancia focal alcance los 18 mm, y luego empuje el interruptor
hacia la izquierda.
Uso de la función de estabilización de
imagen óptica (OIS)
(Ver ilustración E)
El usuario puede minimizar el movimiento de la cámara utilizando
la función OIS. Ajuste el interruptor OIS de la lente en ON.
Usar la cubierta de lente (Ver ilustración F)
Para prevenir que se deteriore la calidad de la imagen bloqueando
la luz innecesaria, utilice una cubierta de la lente.
Si usa el fl ash en situaciones en las cuales la distancia entre
el objetivo y la cámara es corta, la luz del fl ash podría verse
bloqueada parcialmente por la lente o la tapa de la lente. Para
garantizar la iluminación correcta, retire la tapa de la lente o
ajuste la distancia entre la cámara y los objetivos.
Usar un fi ltro (opcional)
Antes de colocar el fi ltro en la lente, asegúrese de que sea
compatible. Consulte „Especifi caciones” para ver los tamaños de
ltro compatibles.
El fi ltro es un producto óptico preciso. Manténgalo lejos del
polvo, la suciedad o los arañazos. No intente montar dos
o más fi ltros al mismo tiempo. Si lo hace podría deteriorar
la calidad de la imagen y provocar un efecto de viñeta (la
reducción del brillo o la saturación de una imagen en la
periferia, ocultando el ángulo de visión del lente).
En el caso de fi ltros de marco fi no, el efecto viñeta se puede
producir con una lente de gran ángulo.
Especifi caciones
Nombre del objetivo
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS
Distancia focal: 18 a 200 mm (equivalente en formato de
35 mm: de 27,7 a 308 mm)
Elementos en grupos: 18 elementos en 13 grupos
(3 lentes asféricos y 2 lentes de baja dispersión incluidas)
Vista angular: 75,9 a 8,0°
Apertura: F3.5 a 6.3 (Mínimo: F22), (Número de hojas: 7, diafragma
de apertura en círculo)
Tipo de montaje: Montaje Samsung NX (Exclusivo para la serie NX)
Estabilizador de imagen óptica: Admitido
Distancia mínima de enfoque: 0,50 m al infi nito
Amplifi cación máxima: Aprox. 0,28X
i-Scene: Admitido (Retrato, Niños, Deportes, Luz Fondo, Paisaje,
Puesta de sol, Amanecer, Nocturno)
i-Setting: Admitido
Cubierta de la lente: Incluida
Tamaño del fi ltro: 67 mm
Diámetro x longitud máximos: 72 X 105,5 mm
Peso: Aprox. 549 g (sin cubierta)
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40° C
Humedad de funcionamiento: 5 a 85 %
Las especifi caciones pueden cambiar sin aviso previo para un
mejor rendimiento.
Información sobre salud y seguridad
Lea las siguientes sugerencias de seguridad detenidamente para usar el
dispositivo de manera correcta y segura.
Advertencia
No mire el sol a través de la lente o de la cámara.
Esto puede causar daños graves en sus ojos.
Mantenga la lente o la cámara lejos de los niños
pequeños y las mascotas.
Precaución
No almacene la lente en contacto directo con el
sol sin la tapa de la lente. La luz directa del sol
que pasa a través de la lente puede incendiarse
si entra en contacto con materiales infl amables.
Utilice sólo trípodes fi rmes. Los trípodes livianos o
inestables pueden caerse y dañar la cámara.
Almacenamiento y mantenimiento de la
lente
Almacene la lente en un área seca y ventilada.
No guarde la lente en sitios con alta temperatura o humedad, o en
un armario, un automóvil o un sitio cerrado en el cual se guarden
sustancias químicas.
La lente no es impermeable. Asegúrese de no permitir que se
moje cuando la use cerca del agua.
No use químicos como diluyentes, alcohol o benceno para quitar
el polvo.
No deje caer la lente ni ejerza una fuerza excesiva sobre ella. La
lente es un producto óptico preciso.
Evite el uso de la lente en lugares donde pueda haber cambios
de temperatura repentinos. Mantenga la lente en una bolsa de
plástico o en un estuche para cámaras para evitar que se forme
condensación en el interior o el exterior de la lente.
Cuando no esté usando la lente o cuando la lleve de un lado a
otro, colóquele la tapa y el montaje a fi n de evitar la contaminación
con partículas externas e impedir que la lente sufra raspaduras.
No deje la cámara montada en un trípode sin la tapa de la lente.
El interior de la cámara se puede dañar con la luz directa del sol.
Revise la lente una o dos veces al año para un mejor rendimiento.
No ejerza una fuerza excesiva sobre el frente de la lente.
Para usar la lente de manera segura, coloque la lente o retírela
cuando la cámara esté apagada.
Samsung no es responsable de los daños causados por el uso
con lentes de otros fabricantes.
Asegúrese de cambiar las lentes solo en un sitio limpio, y no
coloque los dedos dentro del montaje de la lente cuando la esté
colocando. Las partículas externas podrían afectar los resultados
o provocar el funcionamiento incorrecto si ingresan en el cuerpo
de la cámara o en la lente.
No transporte ni guarde la lente con una parte del tubo extendida.
Repliegue el tubo de la lente por completo dentro del cuerpo
girando el anillo de zoom.
Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Se aplica en países con sistemas de recolección por
separado)
La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material
informativo que lo acompañan, indica que al fi nalizar su vida útil ni el
producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos,
cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.
Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana
que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos
productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta
forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.
Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde
adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para
informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido
a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden
contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de
compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse
junto a otros residuos comerciales.
PlanetFirst representa el compromiso de Samsung
Electronics de llevar adelante un desarrollo sostenido y con
responsabilidad social a través de actividades ecológicas
comerciales y de administración.
This User Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device.
Please read the User Manual carefully to ensure safe and correct use.
User
Manual
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS
ENG / KOR / FRE / GER / SPA / T.CHI / ITA / POR / RUS / TUR / S.CHI
AD68-06479A (1.3)
18-200mm Lens.indd 1 2013-01-24 오후 5:35:29

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Samsung 18-200mm F3.5-6.3 ED OIS;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

Προδιαγραφές προϊόντων

Σύστημα Φακών
Τύπος φακού -
Εξάρτημα για -
Διάρθρωση φακού 18/13
Εύρος οπής 3.5 - 6.3
Εστιακή απόσταση 18 - 200 mm
Αντίστοιχο φακού 35 χιλιοστά φωτογραφικής μηχανής 27.7 - 308 mm
Σταθεροποιητής εικόνας yes
Αριθμός λεπίδων διαφράγματος 7
Διεπαφή σύνδεσης φακού Samsung NX
Μέγιστη οπή -
Ελάχιστη απόσταση εστίασης 0.5 m
Ελάχιστη οπή -
Διαγώνια γωνία θέασης (ελάχ.) 8 °
Διαγώνια γωνία θέασης (μέγ.) 75.9 °
Βάρος και διαστάσεις
Διάμετρος 72 mm
Μήκος 105.5 mm
Μέγεθος φίλτρου 67 mm
Βάρος 5498 g
Απόδοση
Συμβατότητα NX5\r
NX10\r
NX11\r
NX100\r
NX200\r
NX300
Χρώμα φακού Μαύρος (Μαύρο)
Συμβατότητα με μοντέλα φωτογραφικών μηχανών Samsung
Κάλυμμα φακού yes
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0 - 40 °C
Σχέδιο
Χρώμα προϊόντος Μαύρος (Μαύρο)
Άλλα χαρακτηριστικά
Μεγέθυνση 0.28 x

Σχετικά προϊόντα: