Εγχειρίδιο Samsung T50200SB

Samsung T50200SB

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Samsung T50200SB. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Samsung
Μοντέλο
T50200SB
Προϊόν
Γλώσσα
Ολλανδός, Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, Σουηδικά, Πορτογάλος, δανικός, ρωσικός, Νορβηγός, φινλανδικός, τούρκικος, κινέζικο
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
http://www.samsung.com/
This User Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device.
Please read the User Manual carefully to ensure safe and correct use.
User
Manual
SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
AD68-08093A (1.2)
ENG / KOR / FRE / GER / SPA / T.CHI / ITA / POR (BRA) / TUR / RUS / SWE / FIN / DUT / DAN / NOR / S.CHI
Using i-Function
When you press the i-Function button on the lens, you can use the
E
mode
or
Z
or adjust some shooting options. In the
E
mode, you can select
scenes or lter effects that your camera supports.
Z
allows you to zoom in on
a subject with less degradation of photo quality than the Digital zoom. This feature is
available only when your camera supports it. i-Scene mode is available only on some
camera models.
1
Rotate the mode dial to
P
,
A
,
S
,
M
, or
i
.
2
Press [i-Function] on the lens to select a setting.
Available settings may differ depending on the shooting mode.
Setting
Shooting mode
Setting
Shooting mode
E
i
Aperture value
A
,
M
Z
P
,
A
,
S
,
M
,
i
Exposure value
P
,
A
,
S
Shutter speed
S
,
M
White Balance, ISO
P
,
A
,
S
,
M
3
Rotate the focus ring on the lens to adjust the setting (or to change the zoom
rate in
Z
mode).
4
Focus and capture the photo.
To select the items that will appear when you press the i-Function button on the
lens, you can use the iFn Customizing menu on your camera.
Available scenes or lter effects in the
E
mode may vary depending on
the camera model.
If you select
Z
, the photo resolution will vary according to the zoom rate.
Using the Zoom Ring
Set the composition of the photo (the focal distance of the lens) by rotating the zoom
ring on the lens. (See illustration D)
When you use the zoom function, focus can be slightly changed. Adjust the focus
again before you capture a photo.
Lens Hood Included
Optical Image Stabilizer Yes
Mount Type Samsung NX Mount
Filter Size 58 mm
Max. Diameter 63 mm
Length 65.1 mm
Weight (Lens Only, Approx.) 204 g
Operating Temperature 0–40 °C
Operating Humidity 5–85 %
Lens Name SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
Focal Length 12–24 mm
Focal Length in 35 mm Equivalent
18.5–37 mm
Lens Construction-Elements 10
Lens Construction-Groups 8
Aspherical Elements 2
ED Elements 1
Angle of View 99.0°–60.7°
Maximum Aperture F4–5.6
Minimum Aperture F22
Number of Diaphragm Blades 7
Minimum Focus Distance (Wide) 0.24 m
Minimum Focus Distance (Tele) 0.24 m
Maximum Magnication 0.14X
Lens Hood Included
Optical Image Stabilizer No
Mount Type Samsung NX Mount
Filter Size 58 mm
Max. Diameter 63.5 mm
Length 65.5 mm
English
Before Using This Device
Thank you for purchasing the Samsung Lens. The illustrations in this manual are
based on the SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III. The illustrations used in this
manual may differ from the actual items. Some functions described in this manual may
not be available depending on the camera model. Update the rmware of the camera
body and lens. Visit www.samsung.com to download the rmware.
Unpacking
Lens, Lens cap, Lens mount cover, Hood, Case, User manual
Optional Item: Filter
Layouts (See illustration A)
1 Lens mount index 2 Zoom ring 3 Focus ring 4 Lens hood mount index
5 Lens 6 AF/MF switch 7 i-Function button 8 Lens information contacts
Attaching and Removing the Lens
► To attach the lens,
1
Remove the lens cap, lens mount cover, and body cap.
2
Align the red mark on the lens with the red mark on the camera body. Then,
rotate the lens as shown in the illustration until it locks into place.
(See illustration B)
To remove the lens, press and hold the lens release button, and then rotate the
lens as shown in the illustration. (See illustration C)
Setting the Focus Method
Set the AF/MF switch on the lens to AF or MF.
Auto Focus (AF): The focus is adjusted automatically when you half-press [Shutter].
Do not apply excessive force to the front of the lens while the camera is using auto
focus (AF). Doing so may cause the lens to malfunction.
Manual Focus (MF): The focus can be adjusted manually by rotating the focus ring
on the lens.
Use the MF Assist function on the camera to aid with manual focusing. Refer to your
camera manual for more details.
Using a Lens Hood (See illustration E)
To prevent deterioration of image quality by blocking out unnecessary light, use a
lens hood.
When you use a ash in situations where the distance between the subject and the
camera is close, the ash light may be partially blocked by the lens or a lens hood.
To ensure proper lighting, remove the lens hood or adjust the distance between the
camera and subjects.
Using a Filter (optional) (See illustration F)
Before putting a lter on the lens, make sure it is compatible. Refer to "Specications"
for compatible lter size.
A lter is a precise optical product. Keep away from dust, dirt, or scratches. Also,
do not try to mount two or more lters at the same time. Doing so may deteriorate
the image quality and cause vignetting (a reduction of an image’s brightness or
saturation at the periphery as the viewing angle of the lens is hidden).
In case of a thick framed lter, the vignetting can occur with a wide-angle lens.
Specications
Lens Name SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
Focal Length
18–55 mm
Focal Length in 35 mm Equivalent
27.7–84.7 mm
Lens Construction-Elements 12
Lens Construction-Groups 9
Aspherical Elements 1
Angle of View 75.9°–28.7°
Maximum Aperture F3.5–5.6
Minimum Aperture F22
Number of Diaphragm Blades 7
Minimum Focus Distance (Wide) 0.28 m
Minimum Focus Distance (Tele) 0.28 m
Maximum Magnication 0.22X
Health and Safety Information
Please read the following safety tips carefully for proper and safe use.
Warning
Do not stare at the sun through the lens or camera.
This may cause severe damage to your eyes.
Keep your lens or camera away from small children and pets.
Caution
Do not store the lens in direct sunlight without the lens cap. Direct sunlight
that passes through the lens may combust if it comes into contact with
ammable materials.
Use only sturdy tripods. Lightweight or unstable tripods may fall over and
damage the camera.
Lens Storage and Maintenance
Store the lens in dry and well ventilated areas.
Do not store the lens in areas of high temperature or humidity or in a closet, car, or conned
area where chemicals are stored.
The lens is not waterproof. Be careful not to allow it to get wet when using it near water.
Do not use chemicals such as thinner, alcohol, or benzene to remove dust.
Do not drop the lens or apply excessive shock to it. The lens is a precise optical product.
Avoid using the lens anywhere there is a sudden temperature change. Keep the lens in
a plastic bag or a camera case to prevent condensation from forming on the inside or
outside of the lens.
When carrying or not using the lens, place the lens cap and lens mount cover on the lens to
prevent contamination from foreign particles and protect the lens from scratches.
Do not keep the camera mounted on a tripod without the lens cap.
The inside of the camera can be damaged by direct sunlight.
Check the lens once every year or two for best performance.
Do not apply excessive force to the front of the lens.
For safe use of the lens, mount or dismount the lens while the camera is turned off.
Samsung is not responsible for any damage incurred by using other manufacturers’ lenses.
Make sure to change lenses only in a clean environment and do not put your ngers into the
lens mount when mounting the lens. Foreign particles may affect shooting results or cause
a malfunction if they enter the camera body or the lens.
Do not transport or store the lens with any part of the tube is extended. Completely retract
the lens tube inside the body by rotating the zoom ring on the lens.
Weight (Lens Only, Approx.) 208 g
Operating Temperature 0–40 °C
Operating Humidity 5–85 %
Lens Name SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
Focal Length 50–200 mm
Focal Length in 35 mm Equivalent 77–308 mm
Lens Construction-Elements 17
Lens Construction-Groups 13
ED Elements 2
Angle of View 31.4°–8.0°
Maximum Aperture F4–5.6
Minimum Aperture F22
Number of Diaphragm Blades 7
Minimum Focus Distance (Wide) 0.98 m
Minimum Focus Distance (Tele) 0.98 m
Maximum Magnication 0.2X
Lens Hood Included
Optical Image Stabilizer Yes
Mount Type Samsung NX Mount
Filter Size 52 mm
Max. Diameter 70 mm
Length 100.5 mm
Weight (Lens Only, Approx.) 406 g
Operating Temperature 0–40 °C
Operating Humidity 5–85 %
Specications may change without notice for better performance.
Réglez la fonction Assistant MF pour faciliter la mise au point manuelle. Reportez-
vous au mode d’emploi de votre appareil photo pour plus d’informations.
Utilisation de i-Function
Lorsque vous appuyez sur le bouton i-Function de l’objectif, vous pouvez utiliser le
mode
E
ou
Z
, ou bien régler certaines options de prise de vue. En
mode
E
, vous pouvez sélectionner des scènes ou des effets de ltre pris
en charge par votre appareil photo. L
Z
vous permet de zoomer sur un sujet
avec une dégradation moindre de la qualité photo qu’avec le zoom numérique. Cette
fonction est disponible uniquement si elle est prise en charge par votre appareil photo.
Le mode i-Scene est disponible uniquement sur certains modèles d’appareils photos.
1
Passez au mode
P
,
A
,
S
,
M
ou
i
à l'aide de la molette de sélection.
2
Appuyez sur [i-Function] sur l’objectif pour sélectionner un réglage.
Les réglages disponibles peuvent varier en fonction du mode de prise de vue
sélectionné.
Paramètres
Mode Prise de vue Paramètres
Mode Prise de vue
E
i
Valeur d'ouverture
A
,
M
Z
P
,
A
,
S
,
M
,
i
Valeur d'exposition
P
,
A
,
S
Vitesse d'obturation
S
,
M
Balance des
blancs, ISO
P, A, S, M
3
Tournez la bague de mise au point sur l’objectif an de régler les paramètres
(ou modier le niveau de zoom en mode
Z
).
4
Effectuez la mise au point et prenez la photo.
Pour sélectionner les options à afcher lorsque vous appuyez sur le bouton
i-Function de l’objectif, vous pouvez utiliser le menu Personnalisation iFn de
l’appareil photo.
Les scènes ou effets de ltre disponibles en mode
E
peuvent varier en
fonction du modèle de l’appareil photo.
Si vous sélectionnez
Z
, la résolution de la photo changera en fonction du
niveau de zoom.
Utilisation de la bague de réglage du zoom
Pour composer au mieux votre photo (régler la distance focale de l’objectif),
tournez la bague du zoom de l’objectif. (Voir illustration D)
Manuellen Fokus verwenden (MF): Der Fokus kann manuell angepasst werden,
indem Sie den Fokusring am Objektiv drehen.
Aktivieren Sie die MF-Hilfe zur Unterstützung bei der manuellen Fokussierung. Im
Kamerahandbuch nden Sie weitere Details.
i-Function verwenden
Drücken Sie am Objektiv die i-Function-Taste, um den E- oder Z-Modus
zu verwenden oder die Aufnahmeoptionen zu verändern. Im E-Modus können
Sie von der Kamera unterstützte Szenen oder Filtereffekte auswählen. Mit dem Z
können Sie ein Motiv bei geringerer Verschlechterung der Bildqualität im Vergleich zum
Digitalzoom fotograeren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihre Kamera dies
unterstützt. i-Scene-Modus ist nur verfügbar auf einigen Kameramodellen.
1
Drehen Sie den Modus-Wählschalter auf
P
,
A
,
S
,
M
oder
i
.
2
Drücken Sie [i-Function] am Objektiv zur Auswahl einer Einstellung.
Die verfügbaren Einstellungen richten sich nach dem Aufnahmemodus.
Einstellung
Aufnahmemodus
Einstellung
Aufnahmemodus
E
i
Blendenwert
A
,
M
Z
P
,
A
,
S
,
M
,
i
Belichtungskorrektur
P
,
A
,
S
Verschlusszeit
S
,
M
Weißabgleich, ISO
P
,
A
,
S
,
M
3
Drehen Sie den Fokusring am Objektiv, um die Einstellung anzupassen (oder um den
Zoomfaktor im Z-Modus zu ändern).
4
Stellen Sie das Motiv scharf und nehmen Sie das Foto auf.
Zur Auswahl der Elemente, die erscheinen, wenn Sie die i-Function-Taste auf dem
Objektiv drücken, verwenden Sie auf der Kamera das Menü iFn-Anpassung.
Je nach Kameramodell unterscheiden sich möglicherweise die im
E
-Modus verfügbaren Szenen oder Filtereffekte.
Bei der Auswahl von
Z
variiert die Auösung des Fotos je nach Zoomfaktor.
Zoomring verwenden
Legen Sie die Gestaltung des Fotos (Brennweite des Objektivs) fest, indem Sie den
Zoomring am Objektiv drehen. (Siehe Abbildung D)
Da sich die Schärfe wegen der veränderten Brennweite leicht verändern kann, wird
empfohlen, dass Sie die Schärfe vor der Aufnahme erneut einstellen, falls Sie die
Brennweite durch Drehen des Zoomrings verändert haben sollten.
카메라 본체의 MF Assist 기능을 사용하면 좀 더 편리하게 초점을 맞출 수
있습니다. MF Assist 기능에 대한 자세한 설명은 카메라 설명서를 참조하세요.
i-Function 사용하기
렌즈의 i-Function 버튼을 누르면
E
모드,
Z
을 사용하거나 일부 촬영
옵션을 설정할 수 있습니다.
E
모드를 사용하면 카메라가 지원하는 장면 모드
또는 필터 효과를 선택해 촬영할 수 있습니다.
Z
을 사용하면 디지털 줌보다 이미지
손상을 줄이며 원하는 장면을 확대해 촬영할 수 있습니다. 단, 카메라에서 i-Function
기능을 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다. i-Scene은 일부 카메라 모델에서만
사용할 수 있습니다.
1
모드 다이얼을
P
,
A
,
S
,
M
또는
i
에 맞춤
2
렌즈의 [i-Function] 눌러 원하는 설정 선택
촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 설정이 다릅니다.
설정
촬영 모드 설정
촬영 모드
E
i
조리개 값
A
,
M
Z
P
,
A
,
S
,
M
,
i
노출 보정
P
,
A
,
S
셔터 속도
S
,
M
화이트 밸런스, ISO
P
,
A
,
S
,
M
3
렌즈의 초점 링을 돌려 원하는 옵션 선택(Z에서는 줌 배율 변경)
4
초점 확인 후 촬영
카메라 본체의 iFn 선택 기능을 사용하여 i-Function 버튼을 눌렀을
나타나는 설정 항목을 선택할 수 있습니다.
E
모드에서 선택할 수 있는 장면 모드 및 필터 효과는 카메라 모델에 따라
다를 수 있습니다.
Z
을 사용하면 줌 배율에 따라 사진의 해상도가 달라집니다.
줌 링 사용하기
줌 링을 돌려 원하는 구도(렌즈 초점 거리)를 설정하세요.(그림 D 참조)
줌 링을 돌리면 초점이 미세하게 변할 수 있으므로 촬영 전에 초점을 다시
맞추세요.
Agrandissement maximum 0,22X
Pare-soleil inclus
Stabilisation optique de l’image Oui
Type de montage Monture Samsung NX
Dimensions du ltre 58 mm
Diamètre max. 63 mm
Longueur 65,1 mm
Poids (lentille seule, environ) 204 g
Température de fonctionnement 0 – 40 °C
Humidité ambiante tolérée 5 – 85%
Nom de l’objectif SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
Longueur de focale 12 – 24 mm
Longueur de focale en équivalent 35 mm
18,5 – 37 mm
Nombre de pièces de l’objectif 10
Nombre de groupes de l’objectif 8
Lentilles asphériques 2
Éléments ED 1
Angle de vue 99,0° – 60,7°
Ouverture maximale F4 – 5.6
Ouverture minimale F22
Nombre de lamelles du diaphragme 7
Distance minimale de mise au point (largeur)
0,24 m
Distance minimale de mise au point (téléobjectif)
0,24 m
Agrandissement maximum 0,14X
Pare-soleil inclus
Stabilisation optique de l’image Non
Type de montage Monture Samsung NX
Dimensions du ltre 58 mm
Diamètre max. 63,5 mm
Longueur 65,5 mm
Poids (lentille seule, environ) 208 g
Température de fonctionnement 0 – 40 °C
Humidité ambiante tolérée 5 – 85%
Max. Lupenvergrößerung 0,22-fach
Gegenlichtblende Integriert
Optische Bildstabilisierung Ja
Gewindetyp Samsung NX Bajonett
Filtergröße 58 mm
Max. Durchmesser 63 mm
Länge 65,1 mm
Gewicht (nur Linse, ca.) 204 g
Betriebstemperatur 0–40 °C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs 5–85%
Bezeichnung des Objektivs SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
Brennweite 12–24 mm
35-mm-Äquivalenzbrennweite 18,5–37 mm
Objektiv – Elemente 10
Objektiv – Gruppen 8
Asphärische Elemente 2
ED-Elemente 1
Bildwinkel 99,0°–60,7°
Größte Blende F4–5.6
Kleinste Blende F22
Anzahl an Blendenlamellen 7
Mindest-Fokusentfernung (Weitwinkel) 0,24 m
Mindest-Fokusentfernung (Tele) 0,24 m
Max. Lupenvergrößerung 0,14-fach
Gegenlichtblende Integriert
Optische Bildstabilisierung Nein
Gewindetyp Samsung NX Bajonett
Filtergröße 58 mm
Max. Durchmesser 63,5 mm
Länge 65,5 mm
필터 크기
58 mm
최대 지름
63 mm
최대 길이
65.1 mm
무게(렌즈 본체만)
약 204 g
작동 온도
0~40 °C
작동 습도
5~85 %
모델명
SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
초점 거리
12~24 mm
35 mm 환산 초점 거리
18.5~37 mm
렌즈 구성-매
10
렌즈 구성-군
8
비구면 렌즈
2
ED 렌즈
1
렌즈 화각
99.0°~60.7°
최대 개방 조리개
F4~5.6
최소 개방 조리개
F22
조리개 날의
7
최단 촬영 거리(Wide)
0.24 m
최단 촬영 거리(Tele)
0.24 m
최대 촬영 배율
0.14X
렌즈 후드
포함
손 떨림 보정 기능
없음
마운트 형식
삼성 NX 마운트
필터 크기
58 mm
최대 지름
63.5 mm
최대 길이
65.5 mm
무게(렌즈 본체만)
약 208 g
작동 온도
0~40 °C
작동 습도
5~85 %
Français
Avant d’utiliser cet appareil
Merci d’avoir acheté l’objectif Samsung. Les illustrations de ce manuel font référence
à l'objectif SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III. Les illustrations utilisées dans
le manuel peuvent différer par rapport au produit fourni. Selon le modèle de votre
appareil photo, certaines fonctionnalités décrites dans ce manuel peuvent ne pas être
disponibles. Mettre à jour le micrologiciel du boîtier de l’appareil photo et de l’objectif.
Accédez au site www.samsung.com/fr pour télécharger le micrologiciel.
Contenu du coffret
Objectif, Cache de l’objectif, Cache de la monture de l’objectif, Parasoleil, Étui,
Mode d’emploi
Élément optionnel : Filtre
Disposition (Voir illustration A)
1 Repère d'installation de l'objectif 2 Bague du zoom 3 Bague de mise au point
4 Repère du parasoleil d’objectif 5 Objectif 6 Commutateur AF/MF
7 Touche i-Function 8 Contacts d’information de l’objectif
Montage et retrait de l’objectif
► Pour xer l’objectif :
1
Retirez le cache de l’objectif, le cache de la monture de l’objectif et le cache
du boîtier.
2
Alignez le repère rouge de l’objectif sur le repère rouge du boîtier. Tournez
ensuite l’objectif comme indiqué sur l’illustration, jusqu’à ce qu’il soit en place.
(Voir illustration B)
Pour retirer l’objectif, maintenez appuyé le bouton d’éjection de l’objectif, puis
tournez l’objectif comme indiqué sur l’illustration. (Voir illustration C)
Réglage de la méthode de mise au point
Positionnez le commutateur AF/MF de l’objectif sur AF ou MF.
Utilisation de la Mise au point auto (AF): La mise au point se fera
automatiquement lorsque vous enfoncez à moitié le [Déclencheur].
Ne forcez pas sur l’objectif lorsque l’appareil photo est en mode Mise au point
automatique (AF). Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement de l’objectif.
Utilisation de la Mise au point manuelle (MF): Pour effectuer manuellement la mise
au point, tournez la bague de mise au point de l’objectif.
Deutsch
Vor dem ersten Gebrauch
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Samsung-Objektiv entschieden haben. Die Abbildungen
in diesem Handbuch basieren auf dem Objektiv SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III. Die
Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch können von den tatsächlichen Artikeln abweichen.
Einige in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen stehen möglicherweise nicht bei
jedem Kameramodell zur Verfügung. Aktualisieren Sie die Firmware für das Kameragehäuse
und-objektiv. Unter www.samsung.com/de können Sie die Firmware herunterladen.
Auspacken
Objektiv, Objektivabdeckung, Objektivabdeckung (Verschluss), Gegenlichtblende,
Tasche, Benutzerhandbuch
Optionales Zubehör: Filter
Aufbau (Siehe Abbildung A)
1 Ansatzmarkierung für Objektivfassung 2 Zoomring 3 Fokusring
4 Ansatzmarkierung für Gegenlichtblende 5 Objektiv 6 AF/MF-Schalter
7 i-Function-Taste 8 Objektivkontakte
Anbringen und Entfernen des Objektivs
► So bringen Sie das Objektiv an:
1
Entfernen Sie die Objektivabdeckung, die Objektivabdeckung (Verschluss)
sowie die Gehäusekappe.
2
Richten Sie die rote Markierung am Objektiv an der roten Markierung des
Kameragehäuses aus. Drehen Sie dann wie auf der Abbildung gezeigt das
Objektiv, bis es einrastet. (Siehe Abbildung B)
Schalten Sie die Kamera zum Abnehmen des Objektivs aus, halten Sie den
Objektiv-Entriegelungsknopf gedrückt und drehen Sie dann das Objektiv wie auf
der Abbildung gezeigt. (Siehe Abbildung C)
Einstellen der Fokusmethode
Stellen Sie den AF/MF-Schalter am Objektiv auf AF oder MF ein.
Autofokus verwenden (AF): Die Schärfe wird automatisch angepasst, wenn der
[Auslöser] halb gedrückt wird.
Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf die Vorderseite des Objektivs an,
wenn der Autofokus (AF) verwendet wird. Das kann zu Fehlfunktionen des
Objektivs führen.
한국어
사용하기 전에
SAMSUNG 렌즈를 구입해 주셔서 감사합니다. 설명서에 사용된 이미지는 SAMSUNG
18-55mm F3.5-5.6 OIS III 렌즈를 바탕으로 하였습니다. 설명서에 사용된 이미지는
실제와 다를 수 있습니다. 카메라 모델에 따라서 지원되는 기능이 다를 수 있습니다. 카메라
본체와 렌즈의 펌웨어를 업데이트 하세요. www.samsung.com/sec 에서 펌웨어를
내려받으세요.
구성품
렌즈, 렌즈 덮개, 렌즈 마운트 덮개, 후드, 휴대용 파우치, 설명서
별매품: 필터
각 부분의 명칭(그림 A 참조)
1 렌즈 마운트 결합점 23 초점 링 4 렌즈 후드 결합점 5 렌즈
6 AF/MF 스위치 7
i-Function 버튼 8 렌즈 정보 접점
렌즈 끼우기/빼기
렌즈를 끼우려면
1
렌즈 덮개, 렌즈 마운트 덮개와 본체 마운트 덮개를 제거하세요.
2
카메라 본체의 렌즈 마운트 인덱스(빨간색)와 렌즈 마운트 결합점(빨간색)을
일치시킨 후, 찰칵 소리가 날 때까지 그림과 같이 렌즈를 돌려서 끼우세요.
(그림 B 참조)
렌즈를 빼려면 렌즈 분리 버튼을 누른 채로 그림과 같이 렌즈를 돌리세요.
(그림 C 참조)
초점 방식 설정하기
렌즈의 AF/MF 스위치를 AF 또는 MF맞추세요.
자동 초점(AF): 반 [셔터]를 누르면 자동으로 초점을 맞춥니다.
자동 초점(AF) 기능이 작동 중일 때는 렌즈 앞부분에 무리한 힘을 가하지 마세요.
고장의 원인이 될 수 있습니다.
수동 초점(MF): 초점 링을 돌려 수동으로 초점을 맞출 수 있습니다.
Comme la mise au point peut être légèrement modiée en raison d’une valeur
de distance focale changée, il est recommandé de régler à nouveau la mise au
point avant de prendre une photo, et ce, si vous avez changé la distance focale en
faisant tourner l’anneau de zoom.
Utilisation d’un parasoleil (Voir illustration E)
Pour éviter toute dégradation de la qualité des images, utilisez un parasoleil an de
réduire la luminosité.
Lorsque vous utilisez un ash dans des situations où la distance entre le sujet
et l’appareil photo est faible, la lumière émise par le ash peut être partiellement
bloquée par l’objectif ou le parasoleil. Pour assurer un éclairage approprié, retirez le
parasoleil ou modiez la distance entre l’appareil photo et le sujet.
Utilisation d’un ltre (en option) (Voir illustration F)
Avant de placer un ltre sur l’objectif, vériez qu’il est compatible. Voir les
« Caractéristiques techniques » pour la taille de ltre compatible.
Un ltre est un produit optique précis. Conservez-le à l’abri de la poussière, de la
saleté ou des rayures. De même, n’essayez pas de monter deux ltres ou plus
simultanément. Ceci pourrait détériorer la qualité de l’image et provoquer un
phénomène de vignettage (réduction de la luminosité d’une image ou saturation à
la périphérie, l’angle de visualisation de l’objectif étant caché).
En cas de ltre à cadre épais, vous risque d’obtenir un effet de vignettage avec
un objectif grand angle.
Caractéristiques techniques
Nom de l’objectif
SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
Longueur de focale 18 – 55 mm
Longueur de focale en équivalent 35 mm
27,7 – 84,7 mm
Nombre de pièces de l’objectif 12
Nombre de groupes de l’objectif 9
Lentilles asphériques 1
Angle de vue 75,9° – 28,7°
Ouverture maximale F3.5 – 5.6
Ouverture minimale F22
Nombre de lamelles du diaphragme 7
Distance minimale de mise au point (largeur)
0,28 m
Distance minimale de mise au point (téléobjectif)
0,28 m
Gegenlichtblende verwenden (Siehe Abbildung E)
Um eine Verschlechterung der Bildqualität zu verhindern, indem Sie nicht
erforderliches Licht aussperren, verwenden Sie eine Objektivblende.
Wird ein Blitz bei Aufnahmen mit geringem Abstand zwischen Motiv und Kamera
verwendet, wird das Blitzlicht unter Umständen vom Objektiv oder einer Blende
teilweise abgeschirmt. Nehmen Sie zum korrekten Ausleuchten des Motivs die
Blende ab oder passen Sie den Abstand zwischen Motiv und Kamera an.
Verwendung eines Filters (optional) (Siehe Abbildung F)
Bevor Sie einen Filter auf das Objektiv schrauben, achten Sie auf dessen
Kompatibilität. Siehe die „Technische Daten“ mit der geeigneten Filtergröße.
Bei einem Filter handelt es sich um ein optisches Präzisionserzeugnis. Er sollte
vor Staub, Schmutz und Kratzern geschützt werden. Verwenden Sie nicht mehr
als einen Filter gleichzeitig auf dem Objektiv. Dies könnte zu einer schlechteren
Bildqualität und zu Vignettierung führen (abnehmende Helligkeit eines Bilds
oder Sättigung am Rand, verursacht durch die Einschränkung des Blickwinkels
durch das Objektiv).
Bei einem Filter mit breitem Rand in Verbindung mit einem Weitwinkelobjektiv
kann es zur Vignettierung kommen.
Technische Daten
Bezeichnung des Objektivs SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
Brennweite 18–55 mm
35-mm-Äquivalenzbrennweite 27,7–84,7 mm
Objektiv – Elemente 12
Objektiv – Gruppen 9
Asphärische Elemente 1
Bildwinkel 75,9°–28,7°
Größte Blende F3.5–5.6
Kleinste Blende F22
Anzahl an Blendenlamellen 7
Mindest-Fokusentfernung (Weitwinkel) 0,28 m
Mindest-Fokusentfernung (Tele) 0,28 m
렌즈 후드 사용하기(그림 E 참조)
불필요한 빛을 차단하여 화질 저하를 방지하려면 렌즈 후드를 사용하세요.
플래시 사용 시 피사체와의 거리에 따라 렌즈나 렌즈 후드에 의해 빛이 차단될
있습니다. 플래시를 사용할 때에는 렌즈 후드를 제거하고 피사체와 렌즈 사이의
거리를 조절하세요.
필터 사용하기(별매품)(그림 F 참조)
필터의 크기가 렌즈와 호환되는지 확인한 후(‘제품 규격’ 참조) 렌즈의 앞면에 장착하세요.
렌즈에 장착된 필터는 정밀 광학 제품이므로 먼지나 오물, 긁힘에 주의해 주세요.
또한 필터를 2개 이상 겹쳐 사용하면 렌즈에 따라 화질 저하와 비네팅(액세서리에
렌즈의 화각이 가려져 이미지의 모서리가 어두워지는 현상)이 발생할 수 있으니
2개 이상의 필터를 동시에 장착하지 마세요.
프레임이 두꺼운 필터의 경우 광각 렌즈에 비네팅이 발생할 수 있습니다.
제품 규격
모델명
SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
초점 거리
18~55 mm
35 mm 환산 초점 거리
27.7~84.7 mm
렌즈 구성-매
12
렌즈 구성-군
9
비구면 렌즈
1
렌즈 화각
75.9°~28.7°
최대 개방 조리개
F3.5~5.6
최소 개방 조리개
F22
조리개 날의
7
최단 촬영 거리(Wide)
0.28 m
최단 촬영 거리(Tele)
0.28 m
최대 촬영 배율
0.22X
렌즈 후드
포함
손 떨림 보정 기능
있음
마운트 형식
삼성 NX 마운트
Attention
Ne conservez pas l’objectif en plein soleil sans le cache. L’objectif
pourrait prendre feu si la lumière solaire entre en contact direct avec
des matériaux inammables.
Evitez d’utiliser des trépieds trop légers ou instables, car ils
risqueraient de tomber et d’endommager l’appareil photo.
Conservation et maintenance de l’objectif
Stockez l’objectif dans des endroits secs et bien ventilés.
Ne rangez pas l’objectif dans des
endroits où la température ou l’humidité est extrêmement
élevée, ou dans un placard, dans un véhicule ou dans toute autre zone connée où des
produits chimiques sont également stockés.
L’objectif n’est pas étanche. Veillez à ne pas le mouiller lorsque vous l’utilisez près d’une
source d’eau.
N’utilisez pas de produits chimiques tels que du diluant, de l’alcool ou du benzène pour
retirer la poussière.
Ne laissez pas tomber l’objectif et ne le soumettez pas à des chocs excessifs. L’objectif est
un produit optique précis.
Évitez d’utiliser l’objectif en cas de changement climatique soudain. Conservez l’objectif
dans un sac en plastique ou un étui d’appareil photo pour éviter la formation de
condensation à l’intérieur ou à l’extérieur.
Lors du transport ou lorsque vous n’utilisez pas l’objectif, placez le cache de l’objectif et le
cache de la monture de l’objectif sur l’objectif an d’éviter toute contamination due à des
particules étrangères et de protéger l’objectif contre les rayures.
Ne laissez pas l’appareil photo monté sur un trépied sans le cache de l’objectif. La lumière
solaire peut endommager l’intérieur de l’appareil photo.
Vériez l’objectif tous les ans ou tous les deux ans pour obtenir de meilleures performances.
N’appliquez pas de force excessive sur l’avant de l’objectif.
Pour une utilisation sûre de l’objectif, montez-le ou démontez-le lorsque l’appareil photo
est éteint.
Samsung décline toute responsabilité en cas de dommages causés par l’utilisation
d’objectifs fournis par d’autres fabricants.
Assurez-vous de toujours changer l’objectif dans un environnement propre et ne placez pas
vos doigts sur la monture lors du montage de l’objectif. Les particules étrangères peuvent
inuer sur les résultats des prises de vue ou entraîner un dysfonctionnement de l’appareil
photo en cas de contact avec le boîtier ou l’objectif.
Vous ne devez ni transporter, ni stocker l’objectif lorsque le tube d’extension est sorti. Pour
faire entièrement rentrer le tube à l’intérieur du mécanisme, tournez la bague du zoom
de l’objectif.
Warnung
Schauen Sie mit Objektiv und Kamera nicht direkt in die Sonne. Das kann
zu schweren Augenverletzungen führen.
Halten Sie das Objektiv und die Kamera von kleinen Kindern und
Haustieren fern.
Vorsicht
Bewahren Sie das Objektiv bei direkter Sonneneinstrahlung nicht ohne
Objektivabdeckung auf. Direkte Sonneneinstrahlung durch das Objektiv
kann entzündliche Materialien verbrennen.
Verwenden Sie nur robuste Stative. Leichte oder instabile Stative können
umfallen und die Kamera beschädigen.
Aufbewahrung, Pege und Wartung des Objektivs
Bewahren Sie das Objektiv in trockener und ausreichend belüfteter Umgebung auf.
Bewahren Sie das Objektiv weder bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit
noch in einem Schrank, Auto oder geschlossenen Raum auf, in dem Chemikalien gelagert
werden.
Das Objektiv ist nicht wasserfest. Achten Sie darauf, dass es in der Nähe von Wasser
nicht feucht wird.
Verwenden Sie zum Säubern keine Chemikalien wie Verdünner, Alkohol oder Benzol.
Lassen Sie das Objektiv nicht fallen und vermeiden Sie starke Stöße. Bei diesem Objektiv
handelt es sich um ein optisches Präzisionserzeugnis.
Vermeiden Sie den Gebrauch des Objektivs bei plötzlichen Temperaturschwankungen.
Bewahren Sie das Objektiv in einer Plastik- oder Kameratasche auf, um Kondensation im
oder am Objektiv zu vermeiden.
Bringen Sie beim Tragen oder bei Nichtbenutzung des Objektivs beide
Objektivabdeckungen an, um Verunreinigungen durch Fremdkörper sowie ein Verkratzen
des Objektivs zu vermeiden.
Ohne Objektivabdeckung sollten Sie die Kamera nicht auf einem Stativ stehen lassen. Die
Kamera kann durch direkte Sonneneinstrahlung innen beschädigt werden.
Für optimale Ergebnisse sollten Sie das Objektiv alle ein bis zwei Jahre überprüfen.
Am Vorderteil des Objektivs sollte keine übermäßige Krafteinwirkung erfolgen.
Zur Sicherheit sollten Sie das Objektiv nur bei ausgeschalteter Kamera anstecken bzw.
abnehmen.
Samsung haftet nicht für Schäden, die durch Objektive anderer Hersteller entstehen.
Wechseln Sie das Objektiv nur in einer sauberen Umgebung und berühren Sie
die Innenseite des Objektivs beim Anbringen nicht mit den Fingern. Fremdkörper
beeinträchtigen möglicherweise das Aufnahmeergebnis oder verursachen bei Eindringen in
die Kamera oder das Objektiv eine Fehlfunktion.
Transportieren und lagern Sie das Objektiv nicht, wenn ein Teil des Objektivtubus
ausgefahren ist. Fahren Sie den Objektivtubus komplett in das Gehäuse zurück, indem Sie
den Zoomring am Objektiv drehen.
주의
렌즈 덮개를 끼우지 않은 상태로 직사광선이 비치는 장소에 보관하지
마세요. 렌즈를 통과한 직사광선이 불에 타기 쉬운 물질에 닿을 경우 화재가
발생할 수 있습니다.
삼각대는 강도가 높은 제품을 권장합니다. 강도가 약한 삼각대 사용 시
삼각대가 쓰러져 카메라가 손상될 수 있습니다.
렌즈 보관 유지
건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요.
벽장, 옷장, 차 안, 온도나 습도가 높은 곳, 방충제, 약품 등이 있는 장소에 보관하지 마세요.
이 렌즈에는 방수 기능이 없습니다. 물 근처에서 사용할 경우 물에 젖지 않도록 주의하세요.
먼지 제거를 위해 시너, 알코올, 벤젠과 같은 화학 약품을 사용하지 마세요.
렌즈는 정밀 광학 제품이므로 떨어뜨리거나 과도한 충격을 주지 않도록 주의하세요.
급격한 온도 변화가 있는 곳에서는 렌즈 사용을 자제하세요. 렌즈의 외부나 내부에 물방울이
생길 때는 비닐 봉투나 카메라 가방에 렌즈를 보관한 후 정상적인 온도에서 꺼내어 사용하세요.
렌즈를 사용하지 않거나 운송 시 렌즈 덮개와 렌즈 마운트 덮개를 씌워 이물질을 방지하고
렌즈를 보호하세요.
렌즈 덮개 없이 카메라를 삼각대에 부착한 채로 두면 직사광선에 의해 카메라 내부가 손상될
수 있으니 주의하세요.
렌즈의 성능을 유지하려면 1~2년마다 렌즈를 정기 점검하세요.
렌즈 앞부분 및 렌즈 전체에 무리한 힘을 가하지 마세요.
렌즈를 안전하게 사용하기 위해서는 전원을 끈 상태에서 렌즈를 끼우거나 빼세요.
타사 렌즈의 사용으로 인한 사고, 손상, 고장에 대해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.
렌즈 장착 시 반드시 깨끗한 환경에서 교체하고 렌즈 마운트 안에 손을 넣지 않도록
주의하세요. 카메라 본체 또는 렌즈에 이물질이 들어가면 촬영 결과물에 영향을 줄 수 있으며
제품에 이상이 발생할 수 있습니다.
렌즈의 경통이 튀어나온 상태로 이동 시 렌즈가 파손될 수 있으므로 주의하세요. 줌 링을 돌려
경통을 넣은 후 이동하세요.
Nom de l’objectif
SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
Longueur de focale 50 – 200 mm
Longueur de focale en équivalent 35 mm
77 – 308 mm
Nombre de pièces de l’objectif 17
Nombre de groupes de l’objectif 13
Éléments ED 2
Angle de vue 31,4° – 8,0°
Ouverture maximale F4 – 5.6
Ouverture minimale F22
Nombre de lamelles du diaphragme 7
Distance minimale de mise au point (largeur)
0,98 m
Distance minimale de mise au point (téléobjectif)
0,98 m
Agrandissement maximum 0,2X
Pare-soleil inclus
Stabilisation optique de l’image Oui
Type de montage Monture Samsung NX
Dimensions du ltre 52 mm
Diamètre max. 70 mm
Longueur 100,5 mm
Poids (lentille seule, environ) 406 g
Température de fonctionnement 0 – 40 °C
Humidité ambiante tolérée 5 – 85%
Ces caractéristiques peuvent changer sans avis préalable pour de meilleures
performances.
Informations relatives à la santé et à la sécurité
Veuillez lire attentivement les conseils de sécurité suivants pour une utilisation correcte
et sûre.
Mise en garde
Lorsque vous utilisez l’objectif ou l’appareil photo, ne regardez pas
directement le soleil. Vous risqueriez de vous abîmer les yeux.
Maintenez votre objectif ou votre appareil photo à distance des enfants
en bas âge et des animaux domestiques.
Gewicht (nur Linse, ca.) 208 g
Betriebstemperatur 0–40 °C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs 5–85%
Bezeichnung des Objektivs SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
Brennweite 50–200 mm
35-mm-Äquivalenzbrennweite 77–308 mm
Objektiv – Elemente 17
Objektiv – Gruppen 13
ED-Elemente 2
Bildwinkel 31,4°–8,0°
Größte Blende F4–5.6
Kleinste Blende F22
Anzahl an Blendenlamellen 7
Mindest-Fokusentfernung (Weitwinkel) 0,98 m
Mindest-Fokusentfernung (Tele) 0,98 m
Max. Lupenvergrößerung 0,2-fach
Gegenlichtblende Integriert
Optische Bildstabilisierung Ja
Gewindetyp Samsung NX Bajonett
Filtergröße 52 mm
Max. Durchmesser 70 mm
Länge 100,5 mm
Gewicht (nur Linse, ca.) 406 g
Betriebstemperatur 0–40 °C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs 5–85%
Technische Daten können im Sinne einer Leistungsverbesserung ohne
Ankündigung geändert werden.
Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit
Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitshinweise im Sinne eines geeigneten
und sicheren Gebrauchs gründlich durch.
모델명
SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
초점 거리
50~200 mm
35 mm 환산 초점 거리
77~308 mm
렌즈 구성-매
17
렌즈 구성-군
13
ED 렌즈
2
렌즈 화각
31.4°~8.0°
최대 개방 조리개
F4~5.6
최소 개방 조리개
F22
조리개 날의
7
최단 촬영 거리(Wide)
0.98 m
최단 촬영 거리(Tele)
0.98 m
최대 촬영 배율
0.2X
렌즈 후드
포함
손 떨림 보정 기능
있음
마운트 형식
삼성 NX 마운트
필터 크기
52 mm
최대 지름
70 mm
최대 길이
100.5 mm
무게(렌즈 본체만)
약 406 g
작동 온도
0~40 °C
작동 습도
5~85 %
제품의 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
안전을 위한 주의 사항
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.
경고
렌즈나 카메라를 사용하여 태양을 정면으로 바라보지 마세요. 시력에
치명적인 손상을 입을 수 있습니다.
어린이가 렌즈나 카메라를 만지지 않도록 주의하세요.
Usando i-Function
Ao premir o botão i-Function da sua lente, você pode usar o modo E ou Z
para ajustar algumas opções de fotograa. No modo E, você pode selecionar
cenas ou efeitos de ltro compatíveis com a sua câmera. O Z permite aumentar
o zoom num objecto com menos degradação da qualidade da fotograa, do que com o
zoom Digital. Este recurso está disponível somente quando suportado pela câmera. O
modo i-Scene está somente disponível em alguns modelos da câmera.
1
Gire o disco de mudança de modo para
P
,
A
,
S
,
M
ou
i
.
2
Pressione [i-Function] na lente para selecionar uma conguração.
Dependendo do modo de fotograa, as congurações disponíveis podem
ser diferentes.
Congurações
Modo de fotograa
Congurações
Modo de fotograa
E
i
Valor da abertura
A
,
M
Z
P
,
A
,
S
,
M
,
i
Valor da exposição
P
,
A
,
S
Velocidade do
obturador
S
,
M
Equilíbrio de
branco, ISO
P
,
A
,
S
,
M
3
Gire o anel de foco da lente para ajustar a conguração (ou alterar a taxa de
zoom rate no modo
Z
).
4
Foque e capture a fotograa.
Para selecionar os itens que irão surgir quando pressionar o botão i-Function na
lente, você pode usar o menu Personalização iFn em sua câmera.
As cenas ou efeitos de ltro disponíveis no modo
E
podem variar
dependendo do modelo da câmera.
Se você selecionar
Z
, a resolução da foto irá variar de acordo com a
taxa de zoom.
Usando o anel de zoom
Congure a composição da foto (a distância focal da lente) girando o anel de zoom
da lente. (Ver ilustração D)
Como o foco pode car levemente diferente devido à distância focal alterada,
recomenda-se ajustar o foco novamente antes de tirar uma foto se você tiver
alterado a distância focal girando o anel de zoom.
Ajuste la función de Asistencia MF para obtener ayuda con el enfoque manual.
Consulte el manual de su cámara para conocer más detalles.
Uso de i-Function
Al pulsar el botón i-Function en la lente, podrá usar el modo E o Z, o ajustar
algunas opciones de disparo. En el modo E, podrá seleccionar escenas o efectos
de ltro que la cámara admita. La función Z le permite hacer zoom sobre un sujeto
con una menor degradación de la calidad de la fotografía que con el zoom digital. Esta
función sólo está disponible si la cámara la admite. El modo i-Scene solamente está
disponible en algunos modelos de la cámara.
1
Gire el selector de modos hasta
P
,
A
,
S
,
M
o
i
.
2
Pulse [i-Function] en la lente para seleccionar una conguración.
Los ajustes disponibles pueden variar según el modo de disparo seleccionado.
Ajustes
Modo de disparo
Ajustes
Modo de disparo
E
i
Valor de apertura
A
,
M
Z
P
,
A
,
S
,
M
,
i
Valor de exposición
P
,
A
,
S
Velocidad del
obturador
S
,
M
Balance de blancos,
ISO
P
,
A
,
S
,
M
3
Gire el anillo de enfoque de la lente para modicar los ajustes (o para modicar
el nivel de zoom en el modo
Z
).
4
Enfoque y capture la fotografía.
Para seleccionar los elementos que aparecerán al pulsar el botón i-Function en la
lente, puede utilizar el menú Personalización iFn de la cámara.
Las escenas o los efectos de ltro disponibles en el modo
E
pueden variar
según el modelo de la cámara.
Si selecciona Z, la resolución de las fotos cambiará según el nivel de zoom.
Usar la rueda de zoom
Establezca la composición de la foto (la distancia focal de la lente) girando el anillo de
zoom de la lente. (Ver ilustración D)
Como el enfoque se puede cambiar ligeramente gracias a la distancia focal
cambiada, se recomienda ajustarlo de nuevo antes de hacer una fotografía si ha
cambiado la distancia focal girando el anillo de zoom.
Manüel odaklanmaya yardımcı olması için MF Yardım işlevini ayarlayın. Ayrıntılı
bilgi için fotoğraf makinenizin kılavuzuna bakın.
i-Function kullanımı
Lensteki i-Function düğmesine bastığınızda, bazı çekim seçeneklerini ayarlamak için
E
modunu veya
Z
öğesini kullanabilirsiniz.
E
modunda, fotoğraf
makinesinin desteklediği sahneleri veya ltre efektlerini seçebilirsiniz.
Z
, Dijital
yakınlaştırmaya göre fotoğraf kalitesi daha az bozularak subjeye yakınlaştırmanıza
olanak sağlar. Bu özellik, yalnızca fotoğraf makineniz desteklediğinde kullanılabilir.
i-Scene modu sadece bazı kamera modellerinde vardır.
1
Mod düğmesini döndürün ve
P
,
A
,
S
,
M
veya
i
olarak ayarlayın.
2
Bir ayar seçmek için lenste [i-Function] düğmesine basın.
Kullanabileceğiniz ayarlar çekim moduna bağlı olarak değişir.
Ayar
Çekim modu Ayar
Çekim modu
E
i
Diyafram değeri
A
,
M
Z
P
,
A
,
S
,
M
,
i
Poz değeri
P
,
A
,
S
Deklanşör hızı
S
,
M
Beyaz dengesi, ISO
P
,
A
,
S
,
M
3
Lensteki odak halkasını çevirerek ayarı ayarlayın (veya
Z
modunda
yakınlaştırma oranını değiştirin).
4
Odaklanın ve fotoğrafı çekin.
Lensteki i-Function düğmesine bastığınızda görünecek öğeleri seçmek için,
fotoğraf makinenizdeki iFn Özelleştirme menüsünü kullanabilirsiniz.
E
modundaki mevcut sahneler veya ltre efektleri fotoğraf makinesi
modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Eğer
Z
öğesini seçerseniz, fotoğraf çözünürlüğü yakınlaştırma oranına
bağlı olarak değişecektir.
Odak Yakınlaştırmasını Kullanın
Lensteki yakınlaştırma halkasını döndürerek foto kompozisyonunu ayarlayın (lensin
odak uzaklığı). (Bkz Resim D)
Yakınlaştırma işlevini kullanırken, odak hafçe değiştirilebilir. Bir fotoğraf çekmeden
önce odağı tekrar ayarlayın.
使用
i-Function
按下鏡頭上的
i-Function
按鈕時,可以使用
E
模式或
Z
,或者
調整某些拍攝選項。在
E
模式中,可以選擇相機支援的拍攝環境或
濾光片效果。
相對于數位變焦,
Z
在放大時相片畫質減損失更少。然
而,相片畫質可能會低於透過旋轉鏡頭上的變焦環放大時的畫質。此功能僅
在相機支援時才可用。
i-Scene
模式僅適用於某些相機型號。
1
將模式旋鈕轉到
P
A
S
M
i
2
按下鏡頭上的
[i-Function]
選擇設定。
視拍攝模式而定,可用設定可能會有所不同。
設定
拍攝模式 設定
拍攝模式
E
i
光圈值
A
M
Z
P
A
S
M
i
曝光值
P
A
S
快門速度
S
M
白平衡
ISO
P
A
S
M
3
旋轉鏡頭上的對焦環或調整設定(或在
Z
模式中變更變焦
率)。
4
對焦並拍攝相片。
若要選擇當您按下鏡頭上的
i-Function
按鈕時顯示的項目,
可使用相機上的
iFn
自訂功能表。
E
模式的可用拍攝環境或濾光片效果可能會因相機型號
而異。
如果選擇
Z
,相片的解析度會因變焦率的不同而異。
使用變焦環
旋轉鏡頭上的變焦環設定相片的構圖(鏡頭的焦距)。(見圖
D
由於對焦會隨著焦距的變更而略微變化,因而若您已透過轉動變焦環來
變更焦距,則建議在拍照前重
新調整對焦。
Impostate la funzione Aiuto MF per facilitare la messa a fuoco manuale. Fate
riferimento al manuale della fotocamera per ulteriori dettagli.
Come utilizzare i-Function
Quando premete il tasto i-Function sull'obiettivo, potete utilizzare la modalità E
oppure Z o regolare alcune opzioni di scatto. Nella modalità E, potete
selezionare le scene o gli effetti ltro supportati dalla fotocamera. Z permette di
aumentare lo zoom su un soggetto riducendone la qualità in misura minore rispetto
allo zoom digitale. Questa funzione è disponibile solo se supportata dalla fotocamera.
La modalità i-Scene è disponibile soltanto per alcuni modelli di fotocamera.
1
Ruotate la ghiera di selezione su
P
,
A
,
S
,
M
o
i
.
2
Premete [i-Function] sull'obiettivo per selezionare un'impostazione.
Le impostazioni disponibili possono variare in base alla modalità di scatto.
Impostazione
Modalità di scatto Impostazione
Modalità di scatto
E
i
Diaframma
A
,
M
Z
P
,
A
,
S
,
M
,
i
Valore di esposizione
P
,
A
,
S
Velocità
otturatore
S
,
M
Bilanciamento del
bianco, ISO
P
,
A
,
S
,
M
3
Ruotate l'anello di messa a fuoco sull'obiettivo per regolare l'impostazione
(o per modicare il rapporto zoom nella modalità Z).
4
Mettete a fuoco e scattate la foto.
Per selezionare gli elementi che appariranno quando premete il tasto i-Function
sull’obiettivo, potete utilizzare il menu Personalizzazione iFn della fotocamera.
Le scene e gli effetti ltro disponibili nella modalità
E
potrebbero variare in
base al modello della fotocamera.
Se selezionate
Z
, la risoluzione della foto varia in base al rapporto zoom.
Utilizzo dell'anello per la regolazione dello zoom
Impostate la composizione della foto (distanza focale dell'obiettivo) ruotando l'anello di
zoom sull'obiettivo. (Vedere l'illustrazione D)
Poiché la messa a fuoco può essere variata leggermente in base alla lunghezza
focale modicata, si consiglia di regolarla nuovamente prima di scattare una foto, se
la lunghezza focale è stata modicata ruotando l'anello per la regolazione dello zoom.
Estabilizador óptico de imagem Sim
Tipo de encaixe Encaixe Samsung NX
Tamanho do ltro 58 mm
Diâmetro máx. 63 mm
Comprimento 65,1 mm
Peso (Somente a lente, Aprox.) 204 g
Temperatura de operação 0 – 40 °C
Umidade de operação 5 – 85%
Nome della lente SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
Distância Focal 12 – 24 mm
Distância focal no equivalente a 35 mm 18,5 – 37 mm
Construção da lente-Elementos 10
Construção da lente-Grupos 8
Elementos asféricos 2
Elementos ED 1
Ângulo de visão 99,0° – 60,7°
Abertura máxima F4 – 5.6
Abertura mínima F22
Número de lâminas do diafragma 7
Distância focal mínima (Amplo) 0,24 m
Distância focal mínima (Tele) 0,24 m
Ampliação máxima 0,14X
Para-sol da lente Incluída
Estabilizador óptico de imagem Não
Tipo de encaixe Encaixe Samsung NX
Tamanho do ltro 58 mm
Diâmetro máx. 63,5 mm
Comprimento 65,5 mm
Peso (Somente a lente, Aprox.) 208 g
Temperatura de operação 0 – 40 °C
Umidade de operação 5 – 85%
Cubierta de la lente Incluida
Estabilizador de imagen óptica
Tipo de montaje Montaje Samsung NX
Tamaño del ltro 58 mm
Diámetro máximo 63 mm
Distancia 65,1 mm
Peso (Sólo lentes, Aprox.) 204 g
Temperatura de funcionamiento 0–40 °C
Humedad de funcionamiento 5–85%
Nombre de la lente SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
Distancia focal 12–24 mm
Distancia focal en equivalente a 35 mm 18,5–37 mm
Construcción de la lente - Elementos 10
Construcción de la lente - Grupos 8
Elementos Asféricos 2
Elementos ED 1
Vista angular 99,0°–60,7°
Apertura máxima F4–5.6
Apertura mínima F22
Número de láminas del diafragma 7
Distancia mínima de enfoque (Wide) 0,24 m
Distancia mínima de enfoque (Tele) 0,24 m
Amplicación máxima 0,14X
Cubierta de la lente Incluida
Estabilizador de imagen óptica No
Tipo de montaje Montaje Samsung NX
Tamaño del ltro 58 mm
Diámetro máximo 63,5 mm
Distancia 65,5 mm
Peso (Sólo lentes, Aprox.) 208 g
Düzenek Türü Samsung NX montaj
Filtre Boyutu 58 mm
Maks. Çapı 63 mm
Uzunluk 65,1 mm
Ağırlık (Sadece Lens, Yaklaşık) 204 g
Çalışma Sıcaklığı 0–40 °C
Çalışma Nemi 5–85%
Lens Adı SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
Odak Uzunluğu 12–24 mm
35 mm Eşdeğerde Odak Uzunluğu 18,5–37 mm
Lens Yapı Elemanları 10
Lens Yapı Grupları 8
Asferik Elementler 2
ED Elemanları 1
Görüş Açısı 99,0°–60,7°
Maksimum Diyafram Açıklığı F4–5.6
Minimum Diyafram Açıklığı F22
Diyafram Bıçağı Sayısı 7
Minimum Odak Uzaklığı (Geniş) 0,24 m
Minimum Odak Uzaklığı (Uzak) 0,24 m
Maksimum Büyütme 0,14X
Lens temas noktaları Dahil
Optik Görüntü Sabitleyici Hayır
Düzenek Türü Samsung NX montaj
Filtre Boyutu 58 mm
Maks. Çapı 63,5 mm
Uzunluk 65,5 mm
Ağırlık (Sadece Lens, Yaklaşık) 208 g
Çalışma Sıcaklığı 0–40 °C
Çalışma Nemi 5–85%
鏡頭座類型 三星
NX
接環
濾光片尺寸
58 mm
最大直徑
63 mm
長度
65.1 mm
重量(僅鏡頭,約略值)
204 g
操作溫度
0–40
°
C
操作濕度
5–85%
鏡頭名稱
SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
焦距
12–24 mm
相當於
35 mm
的焦距
18.5–37 mm
鏡頭結構
-
元件
10
鏡頭結構
-
8
非球面鏡片元件
2
ED
元件
1
視角
99.0
°
–60.7
°
最大光圈
F4–5.6
最小光圈
F22
光圈葉片數
7
最小焦距(廣角)
0.24 m
最小焦距(長焦)
0.24 m
最大放大倍率
0.14X
鏡頭遮光罩 附帶
光學影像穩定器
鏡頭座類型 三星
NX
接環
濾光片尺寸
58 mm
最大直徑
63.5 mm
長度
65.5 mm
重量(僅鏡頭,約略值)
208 g
操作溫度
0–40
°
C
操作濕度
5–85%
Stabilizzazione ottica delle immagini
Tipo di attacco Montaggio Samsung NX
Dimensione ltro 58 mm
Diametro massimo 63 mm
Lunghezza 65,1 mm
Peso (Solo obiettivo, circa) 204 g
Temperatura di esercizio 0 – 40 °C
Umidità di esercizio 5 – 85%
Nome della lente SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
Lunghezza focale 12 – 24 mm
Lunghezza focale equivalente 35 mm 18,5 – 37 mm
Composizione obiettivo-Elementi 10
Composizione obiettivo-Gruppi 8
Elementi asferici 2
Elementi ED 1
Angolo di visualizzazione 99,0° – 60,7°
Apertura massima F4 – 5.6
Apertura minima F22
Numero di lamelle del Diaframma 7
Distanza focale minima (Ampia) 0,24 m
Distanza focale minima (Tele) 0,24 m
Ingrandimento massimo 0,14X
Coperchio dell'obiettivo Incluso
Stabilizzazione ottica delle immagini No
Tipo di attacco Montaggio Samsung NX
Dimensione ltro 58 mm
Diametro massimo 63,5 mm
Lunghezza 65,5 mm
Peso (Solo obiettivo, circa) 208 g
Temperatura di esercizio 0 – 40 °C
Umidità di esercizio 5 – 85%
Português (Brasil)
Antes de usar este dispositivo
Obrigado por comprar a lente Samsung. As ilustrações neste manual baseiam-se na
lente SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III. As ilustrações usadas neste manual do
usuário podem diferir dos itens reais. Algumas funções descritas nesse manual poderão
não estar disponíveis dependendo do modelo da câmera. Actualiza o rmware do corpo
da câmera e da lente. Visite www.samsung.com para baixar o rmware.
Desembalar
Lente, Capa da lente, Capa do encaixe da lente, Cobertura, Bolsa, Manual de Usuário
Item opcional: Filtro
Layouts (Ver ilustração A)
1 Guia de montagem da lente 2 Anel de zoom 3 Anel de foco
4 Guia do encaixe da lente 5 Lente 6 Chave AF/MF 7 Botão i-Function
8 Contatos de informação da lente
Colocar e retirar a lente
► Para colocar a lente,
1
Retire a capa da lente, a capa do encaixe da lente e a tampa do corpo.
2
Alinhe a marca vermelha na lente à marca vermelha no corpo da câmera. De
seguida, gire a objetiva, como mostra a ilustração, até que se prenda no lugar.
(Ver ilustração B)
Para remover a lente, prima sem soltar o botão de liberação da lente e gire a lente
como mostra a ilustração. (Ver ilustração C)
Congurar o Foco Manual
Coloque o botão AF/MF na posição AF ou MF.
Uso do foco automático (AF): O foco é ajustado automaticamente pressionando-se
[Obturador] até a metade.
Não pressione em excesso a parte frontal da lente enquanto a câmera estiver
usando o modo foco automático (AF). Isso poderia causar o mal funcionamento
da lente.
Uso do foco manual (MF): O foco pode ser ajustado manualmente girando o anel
de foco da lente.
Congure a função MF Assistida para ajudá-lo na focagem manual. Consulte o
manual de sua câmera para obter mais detalhes.
Español
Antes de usar este dispositivo
Gracias por adquirir la lente Samsung. Las ilustraciones de este manual están basadas
en la lente SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III. Las ilustraciones usadas en el manual del
usuario pueden ser diferentes de los elementos reales. Algunas funciones descritas en este
manual podrían no estar disponibles según el modelo de la cámara. Actualice el rmware del
cuerpo y la lente de la cámara. Visite www.samsung.com para descargar el rmware.
Desembalaje
Lente, Tapa de la lente, Tapa de montaje de la lente, Cubierta, Funda,
Manual del usuario
Elemento opcional: Filtro
Diseño (Ver ilustración A)
1 Índice de montaje de la lente 2 Anillo de zoom 3 Anillo de enfoque
4 Índice de montaje de la tapa de la lente 5 Lente 6 Interruptor AF/MF
7 Botón i-Function 8 Contactos de información de la lente
Colocar y retirar la lente
► Para colocar la lente
1
Retire la tapa de la lente, la tapa de montaje de la lente y la cubierta del cuerpo.
2
Haga coincidir la marca roja de la lente con la marca roja del cuerpo de la
cámara. Luego, gire la lente como se muestra en la ilustración hasta que
se ajuste en su sitio. (Ver ilustración B)
Para retirar la lente, mantenga pulsado el botón de desenganche, y luego gire la
lente como se muestra en la ilustración. (Ver ilustración C)
Establecer el método de enfoque
Congure el interruptor AF/MF de la lente en AF o MF.
Uso del enfoque automático (AF): El enfoque se ajusta automáticamente si
presiona [Obturador] hasta la mitad.
No aplique fuerza excesiva sobre el frente de la lente mientras la cámara
esté utilizando la función de enfoque automático (AF). Esto podría afectar el
funcionamiento de la lente.
Uso del enfoque manual (MF): Es posible ajustar el foco manualmente girando el
anillo de enfoque de la lente.
Türkçe
Bu aygıtı kullanmadan önce
Samsung Lens satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzdaki resimlerde
SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III lens esas alınmıştır. Bu kılavuzda kullanılan
çizimler gerçek parçalardan farklı olabilir. Bu kılavuzda açıklanan bazı işlevler fotoğraf
makinesi modeline bağlı olarak kullanılamayabilir. Kamera ve lensin yazılımını
günceller ve gösterir. Yazılımı indirmek için www.samsung.com adresini ziyaret edin.
Paketi açma
Lens, Lens kapağı, Lens arka kapağı, Kapak, Çanta, Kullanım kılavuzu
İsteğe Bağlı Öğe: Filtre
Yerleşimler (Bkz Resim A)
1 Lens montaj işareti 2 Yakınlaştırma halkası 3 Odak halkası
4 Lens kapağı montaj işareti 5 Lens 6 AF/MF anahtarı 7 i-Function düğmesi
8 Lens bilgisi için iletişim
Lensi Takma ve Çıkarma
► Lensi takmak için,
1
Lensi kapağını, lens takma kapağını ve gövde kapağını çıkarın.
2
Lensi üzerindeki kırmızı işaret ile fotoğraf makinesi gövdesi üzerindeki kırmızı
işareti aynı hizaya getirin. Ardından, yerine oturuncaya kadar lensi resimde
gösterildiği gibi çevirin. (Bkz Resim B)
lensi çıkarmak için, Lensi çıkarma düğmesine basılı tutun ve ardından lensi
resimde gösterildiği gibi çevirin. (Bkz Resim C)
Odak Yöntemini Ayarlama
Lensteki AF/MF düğmesini AF veya MF değerine ayarlayın.
Otomatik Odaklama (AF): [Deklanşör]’e yarım bastığınızda odak otomatik olarak
ayarlanır.
Fotoğraf makinesi oto odak (AF) özelliğini kullanıyorken lensin ön kısmına aşırı
kuvvet uygulamayın. Aksi takdirde lens bozulabilir.
Manüel Odaklama (MF): Lensteki odak halkasını çevirerek odak manuel olarak
ayarlanabilir.
繁體中文
使用此設備之前
感謝您購買三星鏡頭。本使用手冊中的圖片以
SAMSUNG 18-55mm F3.5-
5.6 OIS III
鏡頭為基礎。此使用手冊中的圖片可能與實物不同。視相機型
號而定,本手冊中描述的部分功能可能無法使用。更新機身和鏡頭韌體。
請造訪
www.samsung.com
以下載韌體。
拆封
鏡頭、鏡頭蓋、鏡頭接口蓋、遮光罩、鏡頭盒、使用手冊
選購產品:濾光片
版面設計(見圖
A
1
鏡頭安裝指標
2
變焦環
3
對焦環
4
鏡頭遮光罩指標
5
鏡頭
6
AF/MF
開關
7
i-Function
按鈕
8
鏡頭資訊觸點
安裝和拆卸鏡頭
要附加鏡頭:
1
移除鏡頭蓋、鏡頭接口蓋和機身蓋。
2
將鏡頭上的紅色標記與機身的紅色標記對齊。然後如圖所示旋轉鏡
頭,直到其鎖定到位。(見圖
B
要移除鏡頭,按住鏡頭釋放按鈕,然後如圖所示旋轉鏡頭。(見圖
C
設定對焦方法
將鏡頭上的
AF/MF
開關置於
AF
MF
使用自動對焦 (AF)
若按下一半
[
快門
]
按鈕,則會自動調整對焦。
相機在使用自動對焦
(AF)
時請勿對鏡頭前端過於用力。否則可能會使
鏡頭發生故障。
使用手動對焦 (MF):可以旋轉鏡頭上的對焦環來手動調整對焦。
設定
MF
輔助功能以幫助手動對焦。請參閱相機的使用說明書以獲得
詳細資訊。
Italiano
Prima dell'uso del dispositivo
Grazie per l'acquisto dell'obiettivo Samsung. Le immagini di questo manuale si basano
sull’obiettivo SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III. Le immagini presenti in questo manuale
possono variare dai prodotti reali. Alcune funzioni descritte in questo manuale possono non
essere disponibili in base al modello della fotocamera. Consente di aggiornare il rmware del
corpo e dell’obiettivo della fotocamera. Visitate www.samsung.com per scaricare il rmware.
Apertura dell'imballaggio
Obiettivo, Copriobiettivo, Coperchio, Paraluce, Custodia, Manuale dell'utente
Elemento opzionale: Filtro
Layout (Vedere l'illustrazione A)
1 Indice montaggio obiettivo 2 Anello di zoom 3 Anello di messa a fuoco
4 Indice di inserimento paralulce obiettivo 5 Obiettivo 6 Interruttore AF/MF
7 Tasto i-Function 8 Informazioni di contatto obiettivo
Montaggio e rimozione dell'obiettivo
► Per collegare l'obiettivo,
1
Rimuovete il copriobiettivo, il coperchio dell'area di installazione obiettivo e la
custodia della fotocamera.
2
Allineate il segno rosso sull'obiettivo con il corrispondente segno sul corpo della
fotocamera. Quindi, ruotate l'obiettivo come mostrato nell'illustrazione, no a
bloccarlo in sede. (Vedere l'illustrazione B)
Per rimuovere l'obiettivo, tenete premuto il tasto di rilascio dell'obiettivo, quindi
ruotate l'obiettivo come mostrato nell'illustrazione. (Vedere l'illustrazione C)
Impostazione del metodo di Messa a Fuoco
Impostate l'interruttore AF/MF sull'obiettivo su AF oppure MF.
Utilizzo della messa a fuoco automatica (AF): La messa a fuoco viene regolata
automaticamente premendo parzialmente [Otturatore].
Non esercitate eccessiva forza sulla parte anteriore dell'obiettivo quando la
fotocamera utilizza la messa a fuoco automatica (AF). In caso contrario si rischia
di danneggiare l'obiettivo.
Utilizzo della messa a fuoco manuale (MF): La messa a fuoco può essere
regolata ruotando l'anello di messa a fuoco presente sull'obiettivo.
Use uma cobertura de lente (Ver ilustração E)
Para prevenir a deterioração da qualidade da imagem devido a luz em excesso, use
uma cobertura de lente.
Quando você usar o ash em situações onde exista pouca distância entre o objeto
e a câmera, a luz do ash pode ser parcialmente obstruída pela lente ou pelo pára-
sol da lente. Para garantir uma luz adequada, remova o pára-sol da lente ou ajuste
a distância entre a câmera e o objeto.
Usando um ltro (opcional) (Ver ilustração F)
Antes de colocar um ltro na lente, certique-se de que ele seja compatível. Consulte
"Especicações" para obter informações de tamanhos de ltros compatíveis.
Um ltro é um produto ótico de precisão. Mantenha-o longe de poeira, sujeira
ou arranhões. Além disso, não tente montar dois ou mais ltros de cada vez.
Ao faze-lo, você poderá deteriorar a qualidade da imagem e causar vinheta (a
redução do brilho e saturação da imagem na periferia, uma vez que o ângulo de
visão da lente ca oculto).
No caso de um ltro enquadrado espesso, o efeito de envelhecimento pode
ocorrer com lente grande angulares.
Especicações
Nome della lente SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
Distância Focal 18 – 55 mm
Distância focal no equivalente a 35 mm 27,7 – 84,7 mm
Construção da lente-Elementos 12
Construção da lente-Grupos 9
Elementos asféricos 1
Ângulo de visão 75,9° – 28,7°
Abertura máxima F3.5 – 5.6
Abertura mínima F22
Número de lâminas do diafragma 7
Distância focal mínima (Amplo) 0,28 m
Distância focal mínima (Tele) 0,28 m
Ampliação máxima 0,22X
Para-sol da lente Incluída
Usar la cubierta de lente (Ver ilustración E)
Para prevenir que se deteriore la calidad de la imagen bloqueando la luz innecesaria,
utilice una cubierta de la lente.
Si usa el ash en situaciones en las cuales la distancia entre el objetivo y la cámara
es corta, la luz del ash podría verse bloqueada parcialmente por la lente o la tapa
de la lente. Para garantizar la iluminación correcta, retire la tapa de la lente o ajuste
la distancia entre la cámara y los objetivos.
Usar un ltro (opcional) (Ver ilustración F)
Antes de colocar el ltro en la lente, asegúrese de que sea compatible. Consulte
„Especicaciones” para ver los tamaños de ltro compatibles.
El ltro es un producto óptico preciso. Manténgalo lejos del polvo, la suciedad
o los arañazos. No intente montar dos o más ltros al mismo tiempo. Si lo hace
podría deteriorar la calidad de la imagen y provocar un efecto de viñeta (la
reducción del brillo o la saturación de una imagen en la periferia, ocultando el
ángulo de visión del lente).
En el caso de ltros de marco no, el efecto viñeta se puede producir con una
lente de gran ángulo.
Especicaciones
Nombre de la lente SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
Distancia focal 18–55 mm
Distancia focal en equivalente a 35 mm 27,7–84,7 mm
Construcción de la lente - Elementos 12
Construcción de la lente - Grupos 9
Elementos Asféricos 1
Vista angular 75,9°–28,7°
Apertura máxima F3.5–5.6
Apertura mínima F22
Número de láminas del diafragma 7
Distancia mínima de enfoque (Wide) 0,28 m
Distancia mínima de enfoque (Tele) 0,28 m
Amplicación máxima 0,22X
Lens kapağını kullanma (Bkz Resim E)
Gereksiz ışığın engellenmesi ile görüntü kalitesinin azalmasını engellemek için bir
lens kapağı kullanın.
Subje ile fotoğraf makinesi arasındaki mesafenin yakın olduğu durumlarda aş
kullanırsanız, aş ışığı lens ya da lens kapağı tarafından kısmen kapanabilir. Doğru
ışıklandırma sağladığınızdan emin olmak için, lens kapağını çıkarın veya fotoğraf
makinesi ile subjeler arasındaki mesafeyi ayarlayın.
Filtre Kullanımı (isteğe bağlı) (Bkz Resim F)
Lense bir ltre koymadan önce uyumlu olduğundan emin olun. Uyumlu ltre boyutu
için “Teknik özellikler”e bakınız.
Filtre hassas bir optik üründür. Tozdan, kirden veya çizilmelerden uzak tutun.
Aynı zamanda aynı anda iki veya daha fazla ltre monte etmeye çalışmayın.
Bunu yapmanız, görüntü kalitesini bozabilir ve parlaklık azalmasına sebep olabilir
(lensin görüş açısı gizli olduğundan görüntünün çevresindeki parlaklığının veya
doygunluğunun kaybolması).
Kalın çerçeveli ltre bulunması durumunda geniş açılı lens ile eskitme oluşabilir.
Teknik özellikler
Lens Adı SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
Odak Uzunluğu 18–55 mm
35 mm Eşdeğerde Odak Uzunluğu 27,7–84,7 mm
Lens Yapı Elemanları 12
Lens Yapı Grupları 9
Asferik Elementler 1
Görüş Açısı 75,9°–28,7°
Maksimum Diyafram Açıklığı F3.5–5.6
Minimum Diyafram Açıklığı F22
Diyafram Bıçağı Sayısı 7
Minimum Odak Uzaklığı (Geniş) 0,28 m
Minimum Odak Uzaklığı (Uzak) 0,28 m
Maksimum Büyütme 0,22X
Lens temas noktaları Dahil
Optik Görüntü Sabitleyici Evet
使用鏡頭遮光罩(見圖
E
若要避免因不必要擋住光線而造成影像品質降低,請使用鏡頭遮光罩。
在拍攝對象與相機之間距離較近的情況下使用閃光燈時,閃光燈光線可
能會被鏡頭或鏡頭遮光罩部分遮擋。為確保正確的光照,請移除遮光罩
或調整相機和拍攝對象之間的距離。
使用濾光片(選購)(見圖
F
將濾光片放到鏡頭之前,確保其相容性。請參閱「規格」以獲得有關相容的
濾光片尺寸的資訊。
濾光片是精密的光學產品。使其遠離塵土、污垢以及避免被刮。此
外,請勿嘗試一次安裝兩個或多個濾光片。這樣可能會使影像的
品質變差並導致漸暈(由於鏡頭視角被擋而導致影像亮度或邊緣
飽和度降低)。
使用粗框濾光片時,若使用廣角鏡頭,則可能會發生暈映。
規格
鏡頭名稱
SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
焦距
18–55 mm
相當於
35 mm
的焦距
27.7–84.7 mm
鏡頭結構
-
元件
12
鏡頭結構
-
9
非球面鏡片元件
1
視角
75.9
°
–28.7
°
最大光圈
F3.5–5.6
最小光圈
F22
光圈葉片數
7
最小焦距(廣角)
0.28 m
最小焦距(長焦)
0.28 m
最大放大倍率
0.22X
鏡頭遮光罩 附帶
光學影像穩定器
Utilizzo di un paraluce obiettivo (Vedere l'illustrazione E)
Utilizzate un paraluce per evitare il deterioramento della qualità delle immagini,
bloccando la luce non necessaria.
Quando utilizzate il ash quando la distanza tra soggetto e fotocamera è breve,
la luce del ash può essere in parte bloccata dall'obiettivo o dal cappuccio
dell'obiettivo. Per garantire una luce adeguata, rimuovete il cappuccio dell'obiettivo
o regolata la distanza tra fotocamera e soggetti.
Utilizzo di un ltro (opzionale) (Vedere l'illustrazione F)
Prima di mettere un ltro sull'obiettivo, accertarsi che sia compatibile. Fate riferimento
a “Speciche” per il formato compatibile del ltro.
Un ltro è un prodotto di ottica di precisione. Conservatelo lontano da polvere,
sporco e proteggetelo da graf. Inoltre, non provate a montare due o più
ltri contemporaneamente. In caso contrario, potreste deteriorare la qualità
dell'immagine e causare vignettature (riduzione della luminosità o della saturazione
di un'immagine alla periferia, essendo l'angolo di visuale dell'obiettivo nascosto).
Nel caso di un ltro per fotogrammi spesso, la vignettatura potrebbe vericarsi
con un obiettivo grandangolare.
Speciche
Nome della lente SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
Lunghezza focale 18 – 55 mm
Lunghezza focale equivalente 35 mm 27,7 – 84,7 mm
Composizione obiettivo-Elementi 12
Composizione obiettivo-Gruppi 9
Elementi asferici 1
Angolo di visualizzazione 75,9° – 28,7°
Apertura massima F3.5 – 5.6
Apertura minima F22
Numero di lamelle del Diaframma 7
Distanza focale minima (Ampia) 0,28 m
Distanza focale minima (Tele) 0,28 m
Ingrandimento massimo 0,22X
Coperchio dell'obiettivo Incluso
Cuidado
Não armazene a lente sob luz solar direta sem a capa apropriada. A luz
solar direta que atravessa a lente pode causar combustão se entrar em
contato com materiais inamáveis.
Use somente tripés robustos. Tripés leves ou pouco estáveis poderão cair
e danicar sua câmera.
Armazenamento e manutenção da lente
Armazene a lente em uma área seca e bem ventilada.
Não guarde a lente em locais com temperaturas altas ou muita umidade ou dentro
do carro ou espaço fechado onde existam produtos químicos guardados.
A lente não é à prova d'água. Cuidado para não molhá-la ao usá-la perto da água.
Não use produtos químicos, como redutores, álcool ou benzina para remover
sujeira.
Não deixe a lente cair nem submeta-a a impactos excessivos. A lente é um
produto ótico de precisão.
Evite usar a lente em locais com mudança abrupta de temperatura. Mantenha a
lente em uma bolsa plástica ou no estojo da câmera para prevenir a formação de
condensação nas partes interna e externa da câmera.
Quando transportar ou não usar a lente, coloque a capa da lente e a capa do
encaixe da lente, para evitar que partículas estranhas entra para a lente e para
protege-la de arranhões.
Não mantenha a câmera montada em um tripé sem a capa da lente. O interior da
câmera pode ser danicado pela incidência de luz solar direta.
Examine a lente uma vez a cada um ou dois anos para garantir o melhor
desempenho.
Não aplique força excessiva à parte frontal da lente.
Para usar a lente de forma segura, monte-a ou desmonte-a com a câmera desligada.
A Samsung não é responsável por danos causados pelo uso de lentes de outros
fabricantes.
Certique-se que troca de lente apenas em locais limpos e não coloque os seus
dedos no suporte da lente quando colocar a lente. Particulas estranhas podem
afetar os resultados das suas fotos ou causar o mau funcionamento, no caso de
entrarem no corpo da câmera ou na lente.
Não transporte nem armazene a lente com o tubo de zoom da lente estendida.
Retraia totalmente o tubo de zoom da lente para o interior do corpo, girando o
anel de zoom da lente.
Advertencia
No mire el sol a través de la lente o de la cámara. Esto puede causar
daños graves en sus ojos.
Mantenga la lente o la cámara lejos de los niños pequeños y las mascotas.
Precaución
No almacene la lente en contacto directo con el sol sin la tapa de la lente.
La luz directa del sol que pasa a través de la lente puede incendiarse si
entra en contacto con materiales inamables.
Utilice sólo trípodes rmes. Los trípodes livianos o inestables pueden
caerse y dañar la cámara.
Almacenamiento y mantenimiento de la lente
Almacene la lente en un área seca y ventilada.
No guarde la lente en sitios con alta temperatura o humedad, o en un armario, un automóvil
o un sitio cerrado en el cual se guarden sustancias químicas.
La lente no es impermeable. Asegúrese de no permitir que se moje cuando la use cerca
del agua.
No use químicos como diluyentes, alcohol o benceno para quitar el polvo.
No deje caer la lente ni ejerza una fuerza excesiva sobre ella. La lente es un producto
óptico preciso.
Evite el uso de la lente en lugares donde pueda haber cambios de temperatura repentinos.
Mantenga la lente en una bolsa de plástico o en un estuche para cámaras para evitar que
se forme condensación en el interior o el exterior de la lente.
Cuando no esté utilizando la lente o cuando la lleve de un lado a otro, colóquele la tapa y
la tapa de montaje a n de evitar la contaminación con partículas externas e impedir que
la lente sufra raspaduras.
No deje la cámara montada en un trípode sin la tapa de la lente. El interior de la cámara se
puede dañar con la luz directa del sol.
Revise la lente una o dos veces al año para un mejor rendimiento.
No ejerza una fuerza excesiva sobre el frente de la lente.
Para usar la lente de manera segura, coloque la lente o retírela cuando la cámara esté
apagada.
Samsung no es responsable de los daños causados por el uso con lentes de otros
fabricantes.
Asegúrese de cambiar las lentes solo en un sitio limpio, y no coloque los dedos dentro del
montaje de la lente cuando la esté colocando. Las partículas externas podrían afectar los
resultados o provocar el funcionamiento incorrecto si ingresan en el cuerpo de la cámara
o en la lente.
No transporte ni guarde la lente con una parte del tubo extendida. Repliegue el tubo de la
lente por completo dentro del cuerpo girando el anillo de zoom.
Dikkat
Lens kapağı olmadan lensi doğrudan güneş ışığını görecek şekilde
saklamayın. Lensten geçen direkt güneş ışığı alev alabilen malzemeler ile
temas etmesi halinde yakabilir.
Sadece sağlam üçayakları kullanın. Haf ya da dengesiz üçayaklar düşebilir
ve fotoğraf makinenize hasar verebilir.
Lens Saklama ve Bakımı
Lensi kuru ve iyi havalandırılmış alanlarda saklayın.
Lensi yüksek ısı veya nem bulunan araç içi ya da kimyasal maddelerin bulunduğu
kapalı alan gibi yerlerde kullanmayın.
Lens su geçirir. Suya yakın yerde kullanırken su sıçramaması için dikkat edin.
Tozu temizlemek için tiner, alkol ya da benzen gibi kimyasal maddeleri kullanmayın.
Lensi düşürmeyin veya hızlı çarpmayın. Lens hassas bir optik üründür.
Lensi ani sıcaklık değişikliği bulunan herhangi bir yerde kullanmayın. Lensin iç veya
dış kısmında yoğunlaşma olmasını önlemek için lensi plastik bir torba ya da fotoğraf
makinesi çantası içinde saklayın.
Lensi taşırken ya da kullanmadığınızda, lens kapağını ve lens montaj kapağını lense
yerleştirerek yabancı maddelerin kirletmesini önleyin ve lensi çizilmelere karşı koruyun.
Fotoğraf makinesini lens kapağı olmadan üç ayaklıya monte etmeyin. Fotoğraf
makinesinin iç kısmı doğrudan güneş ışığı sebebiyle hasar görebilir.
En iyi performansı almak için lensi her yıl ya da iki yılda bir kontrol edin.
Lensin ön kısmına aşırı kuvvet uygulamayın.
Lensin güvenilir bir şekilde kullanılması için, fotoğraf makinesi kapalı iken lensi takın
veya çıkarın.
Samsung diğer üretici rmaların lenslerinin kullanılması sonucu oluşan herhangi bir
hasardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
Lensleri sadece temiz bir yerde değiştirdiğinizden emin olun ve lensi takarken
parmaklarınızı lens monte etme yerine koymayın. Yabancı cisimcikler çekim sonuçlarını
etkileyebilir ya da fotoğraf makinesi gövdesine veya lense girerse arızaya sebep olabilir.
Lensi borunun herhangi bir kısmı uzatılmış olarak taşımayın veya saklamayın. Lens
üzerindeki yakınlaştırma halkasını döndürerek lens borusunu tamamen gövdenin
içine çektirin.
小心
請勿在沒有鏡頭蓋的情況下置於陽光直射的位置。若鏡頭接觸到易
燃材料,陽光直射鏡頭可能會引發火災。
請僅使用堅固的三腳架。輕型或不穩定的三腳架可能會倒塌並
損壞相機。
鏡頭的儲存與維護
將鏡頭儲存在乾燥通風的地方
請勿將鏡頭放置於溫度或濕度過高的區域,或者放置於壁櫥、車輛或儲藏化
學品的密閉區域。
鏡頭不防水。在距離水較近的地方使用鏡頭時,注意不要弄濕。
請勿使用化學溶劑,如稀釋劑、酒精或苯清除灰塵。
請勿摔落鏡頭或用力撞擊。鏡頭是精密的光學產品。
避免在溫度會急劇變化的地方使用鏡頭。將鏡頭儲存在塑料袋或相機盒中,以
防止鏡頭的內部或外部形成冷凝水。
攜帶或不使用鏡頭時,請將鏡頭蓋或鏡頭接口蓋裝到鏡頭上,以免鏡頭被異
物污染或被劃傷。
請勿在沒有鏡頭蓋的情況下,將相機留在腳架上。陽光直射,可損壞相機的
內部零件。
每一年或兩年檢查一次鏡頭,以獲得最佳效能。
請勿用力擠壓鏡頭的前面部分。
為了安全使用鏡頭,請在關閉相機時安裝或卸下鏡頭。
對於使用其他製造商的鏡頭所造成的任何損害,三星概不負責。
在安裝鏡頭時,確保僅在清潔的環境更換鏡頭並且不要將手指伸入鏡頭接口。
如果有異物進入機身或鏡頭,可能會影響拍攝效果或導致故障。
請勿在鏡頭管的任何部分伸出時運送或存放鏡頭。旋轉鏡頭上的變焦環將鏡頭
管完全縮回機身內。
Attenzione
Non conservate l'obiettivo alla luce solare diretta senza il copriobiettivo.
La luce solare diretta che passa attraverso l'obiettivo può causare
incendi se entra in contatto con materiale inammabili.
Utilizzate soltanto cavalletti solidi. Cavalletti leggeri o poco stabili
potrebbero cadere e danneggiare la fotocamera.
Stoccaggio e manutenzione dell'obiettivo
Conservate l'obiettivo in aree asciutte e ben ventilate.
Non conservate l'obiettivo in aree con temperature alte o umidità elevata né in un cassetto,
in una macchina o spazio limitato in cui sono conservati agenti chimici.
L'obiettivo non è resistente all'acqua. Fate attenzione a non bagnarlo quando lo usate
vicino ad acqua.
Non usate prodotti chimici come solventi, alcool o benzina per rimuovere polvere.
Non fate cadere l'obiettivo e non applicate eccessiva pressione su di esso. L'obiettivo è
un prodotto di ottica di precisione.
Evitate l'utilizzo dell'obiettivo nei luoghi in cui c'è un improvviso cambio della temperatura.
Tenete l'obiettivo in una busta di plastica o una custodia per fotocamera per prevenire la
formazione di condensa sull'interno o sull'esterno dell'obiettivo.
Quando trasportate l'obiettivo o non lo utilizzate, posizionate il copriobiettivo e il
coperchio dell'area di installazione obiettivo sull'obiettivo per evitare la contaminazione
con particelle estranee e proteggere l'obiettivo da graf.
Non tenete la fotocamera montata su un cavalletto senza il copriobiettivo. L'interno della
fotocamera può essere danneggiato dalla luce solare diretta.
Controllate l'obiettivo una o due volte all'anno per una migliore prestazione.
Non applicate forza eccessiva sulla parte anteriore dell'obiettivo.
Per l'utilizzo sicuro dell'obiettivo, montate o smontate l'obiettivo quando la fotocamera
è spenta.
Samsung non è responsabile per danni provocati dall'uso di obiettivi di altri produttori.
Accertatevi di cambiare obiettivo soli in ambienti puliti e non posizionate le dita sull'area
di installazione quando montate l'obiettivo. Le particelle estranee potrebbero inuenzare
i risultati di scatto o provocare il malfunzionamento se entrano a contatto con il corpo
della fotocamera o con l'obiettivo.
Non trasportare o riporre l'obiettivo quando parti del tubo sono estese. Ritraete
completamente il tubo dell'obiettivo all'interno del corpo ruotando l'anello dello zoom
posto sull'obiettivo.
Nome della lente SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
Distância Focal 50 – 200 mm
Distância focal no equivalente a 35 mm 77 – 308 mm
Construção da lente-Elementos 17
Construção da lente-Grupos 13
Elementos ED 2
Ângulo de visão 31,4° – 8,0°
Abertura máxima F4 – 5.6
Abertura mínima F22
Número de lâminas do diafragma 7
Distância focal mínima (Amplo) 0,98 m
Distância focal mínima (Tele) 0,98 m
Ampliação máxima 0,2X
Para-sol da lente Incluída
Estabilizador óptico de imagem Sim
Tipo de encaixe Encaixe Samsung NX
Tamanho do ltro 52 mm
Diâmetro máx. 70 mm
Comprimento 100,5 mm
Peso (Somente a lente, Aprox.) 406 g
Temperatura de operação 0 – 40 °C
Umidade de operação 5 – 85%
As especicações podem ser alteradas sem aviso para proporcionar um melhor
desempenho.
Informações de saúde e segurança
Leia as dicas de segurança a seguir cuidadosamente para utilizar seu dispositivo
de forma correta e segura.
Aviso
Não olhe diretamente para o sol através da lente ou da câmera. Fazer isso
poderá causar danos graves à sua visão.
Mantenha sua lente ou câmera afastada de crianças pequenas e animais
de estimação.
Temperatura de funcionamiento 0–40 °C
Humedad de funcionamiento 5–85%
Nombre de la lente SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
Distancia focal 50–200 mm
Distancia focal en equivalente a 35 mm 77–308 mm
Construcción de la lente - Elementos 17
Construcción de la lente - Grupos 13
Elementos ED 2
Vista angular 31,4°–8,0°
Apertura máxima F4–5.6
Apertura mínima F22
Número de láminas del diafragma 7
Distancia mínima de enfoque (Wide) 0,98 m
Distancia mínima de enfoque (Tele) 0,98 m
Amplicación máxima 0,2X
Cubierta de la lente Incluida
Estabilizador de imagen óptica
Tipo de montaje Montaje Samsung NX
Tamaño del ltro 52 mm
Diámetro máximo 70 mm
Distancia 100,5 mm
Peso (Sólo lentes, Aprox.) 406 g
Temperatura de funcionamiento 0–40 °C
Humedad de funcionamiento 5–85%
Las especicaciones pueden cambiar sin aviso previo para un mejor rendimiento.
Información sobre salud y seguridad
Lea las siguientes sugerencias de seguridad detenidamente para usar el
dispositivo de manera correcta y segura.
Lens Adı SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
Odak Uzunluğu 50–200 mm
35 mm Eşdeğerde Odak Uzunluğu 77–308 mm
Lens Yapı Elemanları 17
Lens Yapı Grupları 13
ED Elemanları 2
Görüş Açısı 31,4°–8,0°
Maksimum Diyafram Açıklığı F4–5.6
Minimum Diyafram Açıklığı F22
Diyafram Bıçağı Sayısı 7
Minimum Odak Uzaklığı (Geniş) 0,98 m
Minimum Odak Uzaklığı (Uzak) 0,98 m
Maksimum Büyütme 0,2X
Lens temas noktaları Dahil
Optik Görüntü Sabitleyici Evet
Düzenek Türü Samsung NX montaj
Filtre Boyutu 52 mm
Maks. Çapı 70 mm
Uzunluk 100,5 mm
Ağırlık (Sadece Lens, Yaklaşık) 406 g
Çalışma Sıcaklığı 0–40 °C
Çalışma Nemi 5–85%
Daha iyi performans alınması için teknik özellikler önceden haber verilmeden
değiştirilebilir.
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Doğru ve güvenilir kullanım için lütfen aşağıdaki güvenlik ipuçlarını dikkatlice
okuyunuz.
Uyarı
Lensten veya fotoğraf makinenizden güneşe doğru bakmayın. Bu durum
gözlerinize ciddi zarar verebilir.
Lensinizi ya da fotoğraf makinenizi çocuklara ya da evcil hayvanlara
yöneltmeyin.
鏡頭名稱
SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
焦距
50–200 mm
相當於
35 mm
的焦距
77–308 mm
鏡頭結構
-
元件
17
鏡頭結構
-
13
ED
元件
2
視角
31.4
°
–8.0
°
最大光圈
F4–5.6
最小光圈
F22
光圈葉片數
7
最小焦距(廣角)
0.98 m
最小焦距(長焦)
0.98 m
最大放大倍率
0.2X
鏡頭遮光罩 附帶
光學影像穩定器
鏡頭座類型 三星
NX
接環
濾光片尺寸
52 mm
最大直徑
70 mm
長度
100.5 mm
重量(僅鏡頭,約略值)
406 g
操作溫度
0–40
°
C
操作濕度
5–85%
為了使效能更佳化,規格可能有所變更,恕不通知。
健康與安全資訊
請仔細閱讀以下安全提示,以正確且安全地使用。
警告
請勿透過鏡頭或相機直視太陽。這可能會導致嚴重損害您的眼睛。
使您的鏡頭或照相機遠離兒童和寵物。
Nome della lente SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
Lunghezza focale 50 – 200 mm
Lunghezza focale equivalente 35 mm 77 – 308 mm
Composizione obiettivo-Elementi 17
Composizione obiettivo-Gruppi 13
Elementi ED 2
Angolo di visualizzazione 31,4° – 8,0°
Apertura massima F4 – 5.6
Apertura minima F22
Numero di lamelle del Diaframma 7
Distanza focale minima (Ampia) 0,98 m
Distanza focale minima (Tele) 0,98 m
Ingrandimento massimo 0,2X
Coperchio dell'obiettivo Incluso
Stabilizzazione ottica delle immagini
Tipo di attacco Montaggio Samsung NX
Dimensione ltro 52 mm
Diametro massimo 70 mm
Lunghezza 100,5 mm
Peso (Solo obiettivo, circa) 406 g
Temperatura di esercizio 0 – 40 °C
Umidità di esercizio 5 – 85%
Le speciche possono cambiare senza preavviso per migliorare le prestazioni.
Informazioni sulla salute e la sicurezza
Leggete attentamente i seguenti suggerimenti per un utilizzo corretto e sicuro.
Avvertenza
Non guardate direttamente verso il sole attraverso l'obiettivo o la
fotocamera. Questo potrebbe determinare lesioni gravi agli occhi.
Mantenete l'obiettivo e la fotocamera al di fuori della portata di bambini
e animali.
Please refer to the warranty that came with your product or
visit our website www.samsung.com for after-sales service
or inquiries.
F
B
EC D
SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
1
2
A
6
8
7
1
2
3
4
5

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Samsung T50200SB;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

Προδιαγραφές προϊόντων

Σύστημα Φακών
Εστιακή απόσταση 50 - 200 mm
Αντίστοιχο φακού 35 χιλιοστά φωτογραφικής μηχανής 77 - 308 mm
Βάρος και διαστάσεις
Μέγεθος φίλτρου 52 mm
Βάρος 417 g
Μήκος 100.5 mm
Διάμετρος 70 mm
Σχέδιο
Χρώμα προϊόντος Μαύρος (Μαύρο)