Εγχειρίδιο Sony ECM-HW2

Sony ECM-HW2
9.7 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 2 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοSony ECM-HW2
Operating InstructionsMode d
emploiManual de instrucciones

Wireless Microphone

Microphone sans l

ECM-HW2

4-126-699-14 (1)Identifying the Parts (see illustration
)
Receiver (see illustration
-1)

Earphone jack
e sound that the microphone is picking up can be monitored.

Front (receiving unit)

Lock knob

Shoe connector (terminal)

Volume adjustment button

(VOLUME)

Communication lamp
e lamp lights, blinks or goes out according to the status of the devices and
communication as follows.
Status Receiver Microphone
Immediately aer turning
on the receiver and
microphone
Blinks blue slowly
(standby mode)
Connection established
and sound can be recorded
clearly
Lights up blue
Turning o the receiver or
the video camera
Goes out Blinks blue slowly
(standby mode)
Turning o the
microphone
Blinks blue slowly
(standby mode)
Goes out
Interrupted audio due to
bad communication status
Blinks blue quickly Blinks blue quickly

Microphone battery warning lamp (MIC BATT)
e red warning lamp blinks about once a second when the remaining battery
charge of the microphone becomes low. Replace with a new battery immediately.

Microphone (sound pickup unit)

Power/Mode switch
Microphone (see illustration
-2)

Power switch
To prevent battery drain, turn o the Power switch when not in use.

Communication lamp (see the table in
)

Earphone jack
e sound that the receiver is picking up can be monitored.

Microphone (sound pickup unit)

Hook for the strap
You can attach the strap etc. (not supplied) to the microphone.
Use this as needed.

Battery warning lamp (BATT)
e red warning lamp blinks about once a second when the remaining battery
charge of the microphone becomes low. Replace with new batteries immediately.

Volume adjustment button

(VOLUME)

Battery compartment lid

Clip
Use this to attach the microphone to clothes or the supplied arm band.
e microphone can be placed on the desk, etc., using the clip as a stand.

Wind screen
Place on the microphone to reduce pop noise caused by breath or strong wind.
Attaching the Wireless MicrophoneReceiver (see illustration
)
Be sure to turn o the power of the receiver and video camera when attaching the
receiver to the video camera or removing the receiver from the video camera.
1 Ensure that the lock knob of the receiver is turned fully counterclockwise
(see illustration
-1).
2 Align the arrow on the bottom of the receiver
with the arrow on the video camera
(see illustration
-1).
3 Insert the shoe connector (terminal) of the receiver into the slot
on the video camera, and then slide the receiver in the direction of the arrow
while pressing the lock knob (see illustration
-1).
4 Turn the lock knob clockwise (see illustration
-2).
5 Rotate the receiver so that it faces the same direction as the video camera’s lens.
e receiver can be rotated about 270 degrees. Point the front (receiving unit) of
the receiver toward the video cameras lens side (see illustration
-3). Rotating
the receiver more than 270 degrees may cause a malfunction.
To detach the receiver1 Loosen the lock knob counterclockwise.2 Hold the lock knob and slide the receiver in the opposite direction when attaching.
Notes
When turning the lock knob, be careful not to turn the main body of the receiver.
If it is dicult to attach the receiver, turn the lock knob counterclockwise until it
stops. e lock will be released.
See illustration
-4 for directional characteristics of the receiver’s antenna. (
indicates the front.)
If the front (receiving unit) of the receiver does not face the microphone (usually
the video cameras lens side, which faces the subject), reception will be poor.
Microphone (see illustration
)
Before attaching
Prepare a battery (optional).
Use a size AAA alkaline dry battery or size AAA Ni-MH rechargeable battery.
Sony batteries are recommended. is device may not give the best performance
with batteries of other manufacturers.
1 Remove the battery compartment lid.2 Insert a battery into the compartment correctly following the polarity indication inside.3 Attach the battery compartment lid.
Notes
Be sure to conrm the

poles of the battery. Inserting the battery with the pole
in the wrong direction may cause leakage or ruptures.
Attaching to clothes etc.
Attach the microphone to a breast pocket, etc. with the clip.
Attach the microphone in a position that is suitable for the recording location, and
which provides the best sound while monitoring through the earphone attached to
the receiver (as described later).
Notes
If you use a medical electrical device such as a pacemaker, do not attach the
microphone to your clothes, such as the breast pocket or inner pocket. Using the
microphone near a medical device may adversely aect it.
Using the arm band (see illustration
)
Attach the microphone with the clip to the arm band and then wear the arm band
on your arm.
Using the earphone hanger (see illustration
)
If the earphone comes out too easily when used by a child or someone with small
ears, try using the earphone hanger. Attach the earphone to the earphone hanger as
illustrated (see illustration
-1).
Hang the earphone hanger arm on the ear, then adjust it to position the earphone
close to your earhole. (
in the drawing is when this is attached to the le ear.)
Using the Wireless Microphone1 Turn on the power of the video camera and set it in standby mode.2 Slide the Power/Mode switch of the receiver to select the desired mode and turn on the power of the microphone.
Immediately aer both the receiver’s Power/Mode switch and the
microphones Power switch is set to ON, the communication lamps on both
devices start blinking blue slowly, during which the devices are trying to detect,
connect to, and authenticate each other. When connection is established, and
the camera is ready for clear sound recording, the communication lamp on each
device lights up blue.
3 Ensure that the communication lamp on the receiver is lit, and press the record start button on the video camera.
Notes
If the Power/Mode switch is switched during recording, the mode may not change,
or the noise or no sounds may have occurred. Stop recording once and switch the
Power/Mode switch.
To avoid the possibility of the conrmation beep (BEEP) at the start of a recording
being picked up by this wireless microphone, it is recommended that you set
[BEEP] to [OFF] on your video camera. For further details, refer to the operating
instructions of your video camera.
When using the wireless microphone in the MONO MIX mode, if the receiver
and microphone pick up the same sound, it causes an echo or clipping noise. Place
the microphone farther away from the receiver not to pick up the same sound.
If the power of the microphone turns o or the receiver and microphone are not
connected when you start recording, noise or no sound may be recorded. Ensure
that the communication lamps of the receiver and microphone are lit blue and
connection is established, and then start recording.
If the impact sound is applied to the microphone, ambient sound will be turned
down like no sound for two or three seconds by the automatic level adjustment
and then return to the former level. It is not malfunction.
Monitoring the Sound via an Earphone
e sound that the microphone is picking up can be heard by connecting the
earphone to the receiver’s earphone jack. e sound that the receiver is picking
up can be heard by connecting the earphone to the microphones earphone jack.
(Although the video camera also picks up and records sound with its internal
microphone or the microphone (sound pickup unit) on the receiver in 5.1ch MIX
mode and MONO MIX mode, those sounds cannot be monitored via the
receivers earphone jack. Only the sound the microphone (transmitter) is picking
up can be monitored.)
e volume of the earphone can be adjusted with
and
of the volume
adjustment button. (e volume of the recorded sound cannot be changed
with this button.) When pressed quickly, the level changes one step. When held
down, the level continues to change. When adjusting while recording, a clicking
sound will be recorded by pressing this button. Either adjust the sound prior to
recording, or hold down the button so that the clicking sound is not recorded
much.
is wireless microphone processes and transmits sound digitally, resulting in a
slight lag between actual sound and the recorded (monitored) sound. As a result,
when monitoring via earphone, an echo eect may be heard. Similarly, viewing
pictures with sound recorded on this wireless microphone may also display this
delay eect. However, this is not a malfunction.
Specications
Wireless communication
Communication system Bluetooth specication Ver. 2.0
Output Bluetooth specication Power Class 1
Main compatible Bluetooth Prole
Advanced Audio Distribution Prole, Audio Video
Remote Control Prole
Working range* Up to 100 m (300 .)
* is is the approximate communication distance
with an unobstructed view between microphone and
camcorder.
Depending on recording location, such as if obstacles or
reective surfaces are between Bluetooth devices, radio
wave conditions, etc.
Receiver
Microphone system Monaural, non-directional
Power requirements Supplied via Active Interface Shoe (Approx. 7.2 V)
Power consumption Approx. 0.3 W (When the receiver is attached, the
operating time of the video cameras battery is reduced by
about 10%.)
Dimensions (w/h/d) Approx. 48 × 66 × 52 mm (1 15/16 × 2 5/8 × 2 1/8 in.)
Mass Approx. 59 g (2.1 oz)
Microphone (transmitter)
Microphone system Monaural, non-directional
Power requirements 1.5 V (a size AAA alkaline dry battery or a size AAA
Ni-MH rechargeable battery**)
** Battery not included. A manganese dry battery
should not be used.
Power consumption Approx. 0.3 W
Frequency response 300 - 9,000 Hz
Continuous operating time Approx. 3 hours
(With a Sony alkaline dry battery at 25 ºC (77 ºF))
When used at low temperature, the operating time
with an alkaline dry battery will shorten. Use of an Ni-
MH rechargeable batteries is recommended.
Dimensions (w/h/d) Approx. 24 × 75 × 33.5 mm (31/32 × 3 × 1 3/8 in.)
Mass Approx. 26 g (1 oz) (excluding the battery)
Receiver/microphone (transmitter)
Operating temperature 5 ºC to 40 ºC (41 ºF to 104 ºF)
Storage temperature –20 ºC to +60 ºC (–4 ºF to +140 ºF)
Included items
Receiver (ECM-HW2(R)) (1), Microphone (transmitter) (ECM-HW2(T)) (1), Wind
screen (1), Carrying pouch (1), Arm band (1), Earphone (2), Earphone hanger (1),
Set of printed documentation
Design and specications are subject to change without notice.
is mark indicates the Active Interface Shoe System for use with Sony video
products. Video components and accessories equipped with this system are designed
to make eective recording simple.
Français
Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode demploi et le
conserver pour toute référence ultérieure.
ATTENTION
Pour prévenir les risques délectrocution ou d’incendie, nexposez pas cet appareil à
la pluie ou à la moisissure.
AVERTISSEMENT
Une pression sonore excessive des écouteurs ou du casque peut provoquer des pertes
d’audition.
Informations règlementairesPays et régions
Ce produit peut être utilisé dans le pays ou la région dachat (sauf pays européen).
Les utilisateurs européens doivent se reporter à lautre mode d’emploi.
Cet appareil répond aux normes dans le pays ou la région d’utilisation. Lutilisation
de cet appareil sans l’étiquette d’homologation peut être punissable.
Pour les clients résidant aux États-Unis et au CanadaAVERTISSEMENT
Par la présente, vous êtes avisé du fait que tout changement ou toute modication
ne faisant pas l’objet d’une autorisation expresse dans le présent manuel pourrait
annuler votre droit d’utiliser lappareil.
Note
Lappareil a été testé et est conforme aux exigences d’un appareil numérique de
Classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation de la FCC.
Ces critères sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Lappareil génère, utilise et
peut émettre des fréquences radio; s’il nest pas installé et utilisé conformément aux
instructions, il pourrait provoquer des interférences nuisibles aux communications
radio.
Cependant, il nest pas possible de garantir que des interférences ne seront pas
provoquées dans certaines conditions particulières. Si lappareil devait provoquer
des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être
démontré en allumant et éteignant l’appareil, il est recommandé à l’utilisateur
d’essayer de corriger cette situation par l’une ou lautre des mesures suivantes :
Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.
Brancher lappareil dans une prise ou sur un circuit diérent de celui sur lequel le
récepteur est branché.
Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/téléviseurs.
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements du FCC, à la norme
canadienne ICES-003 et à la section RSS-Gen des normes IC (Industrie Canada).
Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit
pas générer d’interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d’accepter toute
interférence reçue, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement
indésirable.
REMARQUE IMPORTANTE
An d’être en conformité avec les exigences dénies en terme d’exposition
aux radiofréquences par les normes FCC/IC, l’installation de l’antenne et les
congurations de fonctionnement suivantes doivent être strictement respectées :
l’antenne doit être installée par le fabricant et aucune modication ne pourra être
eectuée ultérieurement.
Cet appareil et son antenne ne doivent pas être placés au même endroit ou utilisés
avec une autre antenne ou un autre émetteur.
ECM-HW2 (T) - Microphone
Cet appareil est conforme aux limitations concernant l’exposition aux radiations
établies par les normes FCC/IC et dénies pour un environnement non contrôlé,
ainsi quaux directives relatives à l’exposition aux radiofréquences des normes
FCC/IC du supplément C du bulletin OET65. Cet équipement génère des niveaux
d’énergie de radiofréquences susamment bas pour être considérés comme
conformes et ne nécessite pas donc de test du débit d’absorption spécique (SAR).
ECM-HW2 (R) - Récepteur
Il nexiste aucune preuve scientique susceptible de suggérer un quelconque lien
entre des problèmes de santé et l’utilisation d’appareils sans l basse puissance. Ceci
ne signie toutefois pas que ces appareils basse puissance ne présentent absolument
aucun danger. Les appareils sans l basse puissance émettent en cours d’utilisation
une énergie de radiofréquences semblable aux micro-ondes. Alors que des niveaux
élevés d’énergie de radiofréquences peuvent avoir un impact sur la santé (en
chauant les tissus), lexposition à une énergie de radiofréquences basse puissance
ne génère pas de chaleur et naltère pas la santé. De nombreuses études sur le sujet
ne sont pas parvenues à démontrer des eets biologiques néfastes pour la santé.
Bien que certaines études aient suggéré la possibilité de tels eets, les résultats de ces
recherches nont pas jamais été conrmés par des recherches complémentaires. Le
récepteur ECM-HW2 (R) a été testé et déclaré conforme aux limitations concernant
l’exposition aux radiations établies par les normes FCC/IC et dénies pour un
environnement non contrôlé, ainsi qu’aux directives relatives à lexposition aux
radiofréquences des normes FCC/IC du supplément C du bulletin OET65.
Conditions d’utilisation
Cet appareil satisfait aux Exigences générales et information relatives à la
certication du matériel de radiocommunication (CNR-Gen) du CA.
Son utilisation est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas
produire de brouillage et (2) l’utilisateur de cet appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son
fonctionnement.
À l’attention des utilisateurs européens
Reportez-vous à lautre mode d’emploi.
Caractéristiques
Ce microphone sans l peut être utilisé avec un caméscope muni d’une grie Active
Interface Shoe.
Ce microphone sans l permet deectuer une prise de son claire d’un sujet se
trouvant à une certaine distance du caméscope.
Lorsque vous l’utilisez avec un caméscope pouvant enregistrer en 5.1, ce
microphone sans l reproduit le son par le canal central, un son clair et naturel.
Ce microphone sans l est basé sur la technologie sans l Bluetooth.
Un capteur de son est présent sur le récepteur installé sur le caméscope et sur le
microphone que porte le sujet (émetteur, appelé par la suite le « microphone ») et
des écouteurs sont fournis pour chaque personne. La personne lmant la scène
avec le caméscope et le sujet peuvent donc communiquer et leur conversation peut
être enregistrée.
Technologie sans l Bluetooth®
La technologie sans l Bluetooth permet de relier divers appareils Bluetooth entre
eux sans liaison laire. Les ordinateurs, les périphériques d’ordinateurs et les
téléphones mobiles peuvent utiliser cette technologie.
Le récepteur et le microphone ont été préréglés en usine pour communiquer entre
eux, et les réglages eectués normalement sur les appareils Bluetooth, comme
l’authentication, le jumelage et la spécication d’un code, sont inutiles. Toutefois,
la communication avec un récepteur ou un microphone vendu séparément, ou
tout autre appareil Bluetooth, comme un téléphone portable, un ordinateur, etc.
ne sera pas possible.
Remarques
La communication avec le microphone sans l peut être perturbée dans les
situations suivantes.
-2 -3
-4
-3
-2
-1
-1
-1
-2
©2009 Sony Corporation Printed in Japan
English
Before operating the unit, please read these instructions thoroughly, and retain them
for future reference.
WARNING
To reduce re or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
CAUTION
Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
Regulatory InformationCountries and regions
is product can be used in the country or region where purchased (if outside
Europe).
For customers in Europe, please refer to the other operating instructions.
is device is approved for the country or region of intended use. Using this device
with the axed approval label removed may be punishable by law.
For Customers in the U.S.A. and CanadaCAUTION
You are cautioned that any changes or modications not expressly approved in this
manual could void your authority to operate this equipment.
Note:
is equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. ese limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. is equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment o and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit dierent from that to which the
receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
is device complies with part 15 of the FCC Rules, the Canadian ICES-003 and
RSS-Gen of IC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.IMPORTANT NOTE
To comply with FCC/IC RF exposure requirements, the following antenna
installation and device operating congurations must be satised: the antenna has
been installed by the manufacturer and no change can be made.
is device and its antenna must not be co-located or operated in conjunction with
any other antenna or transmitter.
ECM-HW2 (T) - Microphone
is equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for
uncontrolled equipment and meets the FCC/IC radio frequency (RF) Exposure
Guidelines in Supplement C of OET65. is equipment generates low level RF
energy sucient to be deemed to comply without testing of specic absorption ratio
(SAR).
ECM-HW2 (R) - Receiver
No scientic evidence exists to suggest that any health problems are associated with
the use of low-power wireless devices. is does not imply, however, that these low
power wireless devices are absolutely safe. Low power wireless devices emit low
levels of radio frequency (RF) energy in the microwave range while being used.
Whereas high levels of RF energy can produce health eects (by heating tissue),
exposure to low-level RF energy that does not produce heating eects causes no
known adverse health eects. Numerous studies of low-level RF exposure have not
found any adverse biological eects. Although some studies have suggested such
eects may exist, absolute ndings have not been conrmed by additional research.
ECM-HW2 (R) has been tested and found to comply with FCC/IC radiation
exposure limits set forth for uncontrolled equipment and meets the FCC/IC radio
frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C of OET65.
For Customers in Europe
Refer to the other operating instructions.
For Customers in SingaporeFeatures
is Wireless Microphone is designed to be used with a compatible video camera
equipped with an Active Interface Shoe.
is wireless microphone can pick up the sound of a subject at a distance from the
video camera clearly.
When used with a video camera compatible with 5.1ch recording, this wireless
microphone will provide center channel sound, delivering clear, natural sound.
is wireless microphone is based on Bluetooth wireless communication
technology.
A microphone unit and earphones are provided for each receiver installed on the
video camera and the microphone for the subject (transmitter, referred to below
as “microphone”). e person recording the scene with the video camera and the
subject can communicate when apart, and that sound can be recorded.
Bluetooth® Wireless Communication Technology
Bluetooth wireless communication technology allows communication between
various Bluetooth devices without using cables. Devices that can use this
technology include PCs, computer peripheral devices and mobile phones.
e receiver and the microphone are factory-set to communicate between
each other, therefore, operations usually needed for Bluetooth devices, such
as authentication, pairing and passkey input, are not necessary. However,
communication with a receiver or microphone not sold as a pair, or any other
Bluetooth devices such as mobile phones, PCs, etc., is not possible.
Notes
is wireless microphone may be aected under the following conditions.
When there are obstacles such as people, metallic objects, walls, or reective
surfaces between the front of the receiver and the microphone.
When used in a location where a wireless LAN system environment exists, near
multiple Bluetooth devices that are operating, near a working microwave oven,
or where there are electromagnetic waves.
If the microphone is placed in close proximity to the video camera, RF
interference or noise may result in the recorded sound. Keep the microphone at
least 1 m (3 .) from the video camera during use.
If there is noise or there is no sound because of deteriorating communication, the
communication lamp on the receiver will blink rapidly. Ensure that the distance
between the devices is not too far, and no obstacles are between them. Continue
use when the communication lamp is lit constantly.
Notes on Use
Do not let any liquid or foreign objects get inside the casing.
Do not disassemble or modify the wireless microphone.
Do not use this wireless microphone in a medical institution such as a hospital,
near a medical electrical device, in an aircra, or if radio interference with another
device(s) occurs. RF energy emitted from this wireless microphone may interfere
with other devices, resulting in an accident.
e wireless communication device can be used in only the countries or regions
where obtain the authentication.
is wireless microphone is a precision instrument. Do not drop, strike or apply a
strong impact.
Keep the wireless microphone away from high temperature and humidity.
If the earphone is placed near the microphone (sound pickup unit) during
recording, a howling eect (acoustic feedback) may occur. If this happens, place
the earphone farther away from the microphone (sound pickup unit), or lower the
volume of the earphone.
If you touch the microphone during recording, noise will be recorded. Be careful
not to touch the microphone with your hands, etc.
Do not hold the video camera by the receiver.
When used at low temperature, the battery performance drops compared to use at
normal temperature (25 ºC (77 ºF)) and operating time becomes shorter.
Do not expose the batteries to excessive heat such as sunshine, re or the like.
On Trademarks
e Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Sony
Corporation under license.
All other products names mentioned herein may be trademarks or registered
trademarks of their respective companies. Furthermore,
and
®
are not
mentioned in each case in this manual.
On the Mode Switch
e following modes are available. Select one of them by switching the Power/Mode
switch on the receiver, and then start recording.
SINGLE mode
e sound picked up by the microphone only will be recorded.
e microphone picks up monaurally both the subject and surrounding sound
equally clearly, even when the video camera is away from the microphone.
5.1ch MIX mode
When used with a video camera compatible with 5.1ch recording, this wireless
microphone works as the center microphone of 5.1ch recording. e natural
sound around both of the microphone and video camera can be recorded by 5.1ch
recording with this wireless microphone.
MONO MIX mode
e sound picked up by both of the microphone and receiver will be recorded
monaurally. (When picked up the same sound by the receiver and microphone,
echo or clipping noise may occur. When using the video camera compatible with
5.1ch recording, we recommend that you use this wireless microphone in the 5.1ch
MIX mode.)
In either of the three modes, it is possible to hear the sound around the receiver on
the microphone side, and the sound around the microphone on the receiver side
by connecting the earphones while connected for communication. at makes it
possible for the person recording the scene with the video camera and the subject
holding the microphone to communicate when apart.
-1
Lorsque des personnes, des objets métalliques, des murs ou des surfaces
rééchissantes se trouvent entre l’avant du récepteur et le microphone.
Lorsque le récepteur et le microphone sont utilisés à proximité d’un système
LAN sans l, de plusieurs appareils Bluetooth en service, d’un four à micro-
ondes ou dondes magnétiques.
Si le microphone est placé à proximité d’un caméscope, le son enregistré risque
d’être parasité par des interférences radiofréquences ou du bruit. Utilisez le
microphone à au moins 1 m (3 pi) du caméscope.
Si le son est parasité ou absent parce que la communication est mauvaise, le voyant
de communication du récepteur clignotera rapidement. Dans ce cas, rapprochez
un peu les appareils et assurez-vous quaucun obstacle ne se trouve entre eux. Vous
pouvez continuer à les utiliser lorsque le voyant de communication reste éclairé.
Remarques sur l’emploi
Veillez à ce qu’aucun liquide ou objet ne pénètre dans le boîtier.
Ne démontez et ne modiez pas le microphone sans l.
N’utilisez pas ce microphone sans l dans un centre médical, par exemple un
hôpital, à proximité d’un appareil électrique médical, dans un avion, ou bien
en présence d’interférences radiofréquences provenant dautres appareils. Les
interférences radiofréquences émises par ce microphone sans l peuvent agir sur
d’autres appareils et provoquer un accident.
Les appareils sans l ne peuvent être utilisés que dans les régions ou pays où leur
utilisation est autorisée.
Ce microphone sans l est un instrument de précision. Ne le laissez pas tomber,
ne le cognez pas et ne le soumettez pas à un choc violent.
N’exposez pas le microphone sans l à de hautes températures et à lhumidité.
Si vous placez lécouteur près du microphone (capteur de son) pendant
l’enregistrement, un eet larsen (réaction acoustique) peut se produire. Le cas
échéant, éloignez l’écouteur du microphone (capteur de son), ou réduisez le
volume de lécouteur.
Si vous touchez le microphone pendant l’enregistrement, le bruit du contact sera
également enregistré. Veillez à ne pas toucher le microphone avec les mains, etc.
Ne saisissez pas le caméscope par le récepteur.
Si vous utilisez cet appareil à basse température, la pile se déchargera plus
rapidement qu’à température normale (25 ºC) (77 °F) et la durée d’enregistrement
sera écourtée.
N’exposez pas les piles à une chaleur excessive, notamment aux rayons directs du
soleil, à une amme, etc.
Marques déposées
Les marques déposées de Bluetooth appartiennent à leur détenteur et sont utilisées
par Sony Corporation sous licence.
Tous les autres noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques
commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Mais
et
®
ne sont pas mentionnés chaque fois dans ce manuel.
Commutateur de mode
Vous avez le choix entre les modes suivants. Sélectionnez un de ces modes en réglant
le commutateur d’alimentation/mode sur le récepteur avant de lmer.
Mode SINGLE
Le son capté par le microphone seulement est enregistré.
Le microphone capte clairement les paroles du sujet et les sons environnants en
monophonie, même si le caméscope est éloigné du microphone.
Mode 5.1ch MIX
Si vous utilisez ce mode avec un caméscope pouvant enregistrer en 5.1, ce
microphone sans l servira de microphone central pour lenregistrement en 5.1.
Ce microphone sans l permet denregistrer le son environnant le microphone et
le caméscope de manière naturelle en 5.1.
Mode MONO MIX
Le son capté par le microphone et le récepteur est enregistré en monophonie. (Si
le même son est capté par le récepteur et le microphone, de lécho ou du bruit
d’écrêtage peut se produire. Si vous utilisez un caméscope pouvant enregistrer en
5.1, il sera préférable d’utiliser le microphone sans l en mode 5.1ch MIX.)
Quel que soit le mode sélectionné, le son environnant le récepteur peut être
contrôlé du côté microphone et le son environnant le microphone peut être
contrôlé du côté récepteur par les écouteurs pendant la communication. Ceci
permet à la personne lmant la scène avec le caméscope et au sujet tenant le
microphone de communiquer entre eux.
Identication des pièces (voir l’illustration
)
Récepteur (voir l’illustration
-1)

Prise d’écouteur
Permet de brancher un écouteur pour contrôler le son capté par le microphone.

Avant (bloc récepteur)

Bague de verrouillage

Connecteur de grie (borne)

Touche de réglage du volume

(VOLUME)

Voyant de communication
Le voyant s’éclaire, clignote ou séteint de la façon suivante selon l’état des
appareils et de la communication.
État Récepteur Microphone
Immédiatement après
la mise sous tension
du récepteur et du
microphone
Clignote lentement en bleu
(mode de veille)
Liaison établie et le son
peut être enregistré
clairement
S’éclaire en bleu
Mise hors tension du
récepteur ou du caméscope
S’éteint Clignote lentement en bleu
(mode de veille)
Mise hors tension du
microphone
Clignote lentement en bleu
(mode de veille)
S’éteint
Son interrompu à
cause d’une mauvaise
communication
Clignote rapidement en
bleu
Clignote rapidement en
bleu

Voyant d’avertissement de pile du microphone (MIC BATT)
Le voyant d’avertissement rouge clignote environ une fois par seconde lorsque la
charge de la pile du microphone est faible. Remplacez immédiatement la pile par
une neuve.

Microphone (capteur de son)

Commutateur dalimentation/mode
Microphone (voir l’illustration
-2)

Commutateur dalimentation
Pour éviter d’user la pile, coupez l’alimentation lorsque vous n’utilisez pas le
microphone.

Voyant de communication (voir le tableau dans
)

Prise d’écouteur
Permet de brancher un écouteur pour contrôler le son capté par le récepteur.

Microphone (capteur de son)

Crochet de lanière
Permet de rattacher une lanière, etc. (non fournie) au microphone.
Utilisez ce crochet si nécessaire.

Voyant d’avertissement de la pile (BATT)
Le voyant d’avertissement rouge clignote environ une fois par seconde
lorsque la charge de la pile du microphone est faible. Dans ce cas, remplacez
immédiatement la pile par une neuve.

Touche de réglage du volume

(VOLUME)

Couvercle du logement de la pile

Pince
Permet de xer le microphone à un vêtement ou au bracelet fourni.
Le microphone peut aussi être xé à une table, etc. avec la pince.

Bonnette anti-vent
Placez-la sur le microphone pour réduire le bruit causé par la respiration ou un
vent fort.
Fixation du microphone sans lRécepteur (voir l’illustration
)
N’oubliez pas de mettre le récepteur et le caméscope hors tension avant de xer le
récepteur au caméscope ou avant de le détacher.
1 Serrez bien la bague de verrouillage du récepteur dans le sens antihoraire
(voir l’illustration
-1).
2 Orientez la èche sous le récepteur
dans le sens de la èche sur caméscope
(voir l’illustration
-1). 3 Insérez le connecteur de la grie (borne) du récepteur dans le renfoncement
du caméscope, puis faites glisser le récepteur dans le sens de la èche
tout en appuyant sur la bague de verrouillage (voir l’illustration
-1).
4 Tournez la bague de verrouillage dans le sens horaire (voir l’illustration
-2).
5 Tournez le récepteur pour l’orienter du côté de l’objectif du caméscope.
Le récepteur peut tourner d’environ 270 degrés. Orientez lavant (bloc récepteur)
du récepteur du côté de l’objectif du caméscope (voir l’illustration
-3). Faites
attention, car si vous tournez le récepteur de plus de 270 degrés il risque dêtre
endommagé.
Pour détacher le récepteur1 Desserrez la bague de verrouillage dans le sens antihoraire.2 Tenez la bague de verrouillage et faites glisser le récepteur dans le sens opposé à la pose.
Remarques
Lorsque vous tournez la bague de verrouillage, veillez à ne pas faire tourner en
même temps le récepteur proprement dit.
S’il est dicile de xer le récepteur, tournez la bague de verrouillage dans le sens
antihoraire jusquà ce qu’elle sarrête. Le verrouillage se libérera.
Voir l’illustration
-4 les caractéristiques directionnelles de lantenne du
récepteur. (
indique lavant.)
Si lavant (bloc récepteur) du récepteur nest pas en face du microphone (c’est-
à-dire du côté de l’objectif du caméscope en face du sujet), la réception sera de
mauvaise qualité.
Microphone (voir l’illustration
)
Avant de xer le microphone
Préparez une pile (en option).
Utilisez une pile alcaline sèche de taille AAA ou une pile rechargeable Ni-MH de
taille AAA.
Les piles Sony sont recommandées. Cet appareil ne fonctionnera peut-être pas de
manière optimale avec une pile d’une autre marque.
1 Détachez le couvercle du logement de la pile.2 Insérez une pile dans le logement en tenant compte des pôles indiqués à l’intérieur.3 Remettez le couvercle du logement de la pile.
Remarques
Vériez bien l’orientation des pôles

de la pile. Une pile insérée dans le mauvais
sens peut fuir ou éclater.
Fixation du microphone à un vêtement, etc.
Fixez le microphone à une poche de chemise, etc. avec la pince.
Fixez le microphone à une position adaptée à l’endroit où vous faites la prise de son
et garantissant le meilleur son possible, tout en le contrôlant par l’écouteur rattaché
au récepteur (décrit plus loin).
Remarques
Si vous utilisez un appareil électrique médical, par exemple un stimulateur
cardiaque, ne xez pas le microphone à vos vêtements (poche de chemise ou poche
intérieure). Lemploi du microphone près d’un appareil médical peut avoir un eet
adverse.
Utilisation du bracelet (voir l’illustration
)
Fixez le microphone au bracelet avec la pince pour porter le bracelet au bras.
Utilisation du porte-écouteur (voir l’illustration
)
Si lécouteur se détache facilement lorsqu’il est porté par un enfant ou une personne
ayant de petites oreilles, essayez d’utiliser le porte-écouteur. Fixez l’écouteur au
porte-écouteur de la façon illustrée (voir l’illustration
-1).
Posez larc du porte-écouteur autour de l’oreille, puis ajustez sa position pour que
l’écouteur soit près de l’oreille. (
sur l’illustration montre l’écouteur posé sur
l’oreille gauche.)
Utilisation du microphone sans l1 Mettez le caméscope sous tension puis en mode de veille.2 Sélectionnez le mode souhaité avec le commutateur d’alimentation/mode du récepteur et mettez le microphone sous tension.
Dès que les commutateurs ont été mis en position ON, les voyants de
communication des deux appareils se mettent à clignoter lentement en bleu :
les appareils tentent de se détecter, de se connecter et de s’authentier. Lorsque
la connexion a été établie et le caméscope est prêt à enregistrer un son clair, le
voyant de communication de chaque appareil s’allume en bleu.
3 Assurez-vous que le voyant de communication sur le récepteur est éclairé, et appuyez sur la touche d’enregistrement du caméscope.
Remarques
Si vous changez la position du commutateur dalimentation/mode pendant
l’enregistrement, le mode peut ne pas changer, ou bien du bruit peut se produire
ou le son sera coupé. Avant de changer la position du commutateur
d’alimentation/mode, arrêtez lenregistrement.
Pour éviter que le bip de conrmation (BEEP) ne soit capté au début d’un
enregistrement réalisé avec ce microphone sans l, réglez de préférence l’option
[BEEP] du caméscope sur [ARRET]. Pour le détail à ce sujet, reportez-vous au
mode d’emploi de votre caméscope.
Lorsque le microphone sans l est utilisé en mode MONO MIX, un écho ou un
bruit décrêtage peut être perçu si le récepteur et le microphone captent tout deux
le même son. Éloignez le microphone du récepteur pour que tout deux ne captent
pas le même son.
Si le microphone est hors tension ou si le récepteur et le microphone ne sont
pas raccordés lorsque vous commencez à enregistrer, du bruit risque d’être
enregistré, ou bien aucun son ne sera enregistré. Assurez-vous que les voyants de
communication du récepteur et du microphone sont tout deux éclairés en bleu et
que la connexion est établie avant de commencer à enregistrer.
Si un son d’impact est appliqué au microphone, le son ambiant sera réduit et
rendu inaudible durant deux ou trois secondes par le réglage automatique de
niveau, puis il reviendra au niveau antérieur. C’est normal.
Contrôle du son par un écouteur
Le son capté par le microphone peut être contrôlé par lécouteur raccordé à la prise
d’écouteur du récepteur. Le son capté par le récepteur peut être contrôlé par
l’écouteur raccordé à la prise d’écouteur du microphone.
(Bien que le caméscope capte et enregistre également le son avec son microphone
interne ou le microphone (capteur de son) du récepteur en mode 5.1ch MIX et
MONO MIX, ces sons ne peuvent pas être contrôlés par la prise d’écouteur du
récepteur. Seul le son capté par le microphone (émetteur) peut être contrôlé.)
Le volume de lécouteur peut être réglé avec
et
de la touche de réglage du
volume. (Le volume du son enregistré ne peut pas être réglé avec cette touche.) Si
vous appuyez brièvement, le niveau changera d’un incrément. Si vous maintenez
la touche enfoncée, le niveau continuera de changer. Lorsque vous ajustez le son
pendant lenregistrement, un craquement peut être enregistré au moment où vous
appuyez sur la touche. Réglez le son avant l’enregistrement ou bien tenez la touche
enfoncée pour que le craquement ne soit pas trop enregistré.
Ce microphone sans l traite et transmet le son numériquement si bien qu’il y a
un léger décalage de temps entre le son réel et le son enregistré (contrôlé). C’est
pourquoi lorsque vous contrôlez le son par lécouteur, une sorte d’écho peut être
audible. De même, ce retard peut être perceptible lorsque vous regardez les images
dont le son a été enregistré avec ce microphone sans l. Ceci est toutefois normal.
Spécications
Communication sans l
Système de communication Spécications Bluetooth Ver. 2.0
Sortie Spécications Bluetooth Power Class 1
Prol principal compatible Bluetooth
A
dvanced Audio Distribution Prole, Audio Video
Remote Control Prole
Plage de fonctionnement* Jusquà 100 m (300 pieds)
* Il s’agit de la distance de communication
approximative lorsqu’il n’y a aucun obstacle entre le
microphone et le caméscope.
Selon le lieu d’enregistrement, par exemple si des
obstacles ou des surfaces rééchissantes se trouvent
entre les dispositifs Bluetooth, selon l’état des ondes
radio, etc.
Récepteur
S
ystème du microphone Monophonique, non directionnel
Alimentation Fournie par la grie Active Interface Shoe (environ. 7,2
V
)
Consommation Environ. 0,3 W (Lorsque le récepteur est xé, le temps
de fonctionnement de la batterie du caméscope
diminue denviron 10%.)
Dimensions (l/h/p) Environ. 48 × 66 × 52 mm (1 15/16 × 2 5/8 × 2 1/8 po.)
Poids Environ. 59 g (2,1 oz)
Microphone (transmetterur)
S
ystème du microphone Monophonique, non directionnel
Alimentation 1,5 V (une pile alcaline sèche de taille AAA ou une
p
ile rechargeable Ni-MH de taille AAA**).
** Pile non fournie. Ne pas utiliser de pile sèche au
manganèse.
Consommation Environ. 0,3 W
Réponse en fréquence 300 - 9 000 Hz
Temps de fonctionnement en continu
Environ. 3 heures
(Avec une pile alcaline sèche Sony à 25 ºC (77 ºF))
Lors d’une utilisation à basse température, le temps
de fonctionnement avec une pile alcaline sèche est
écourtée. L’utilisation d’une pile rechargeable Ni-MH
est recommandée.
Dimensions (l/h/p) Environ. 24 × 75 × 33,5 mm (31/32 × 3 × 1 3/8 po.)
Poids Environ. 26 g (1 oz) (sans la pile)
Récepteur/microphone (transmetterur)
Température de fonctionnement
5 ºC à 40 ºC (41 ºF à 104 ºF)
Température de stockage –20 ºC à +60 ºC (–4 ºF à +140 ºF)
Articles inclus
Récepteur (ECM-HW2(R)) (1), Microphone (transmetterur) (ECM-HW2(T)) (1),
Pare-brise (1), Pochette de transport (1), Brassard (1), Écouteur (2), Crochet d’oreille
pour écouteur (1), Jeu de documents imprimés
La conception et les spécications peuvent être modiées sans préavis.
Ce label indique le système de grie Active Interface Shoe conçu pour les produits
vidéo Sony. Les composants vidéo et accessoires dotés de ce système permettent une
prise de vue simple et ecace.
Español
Nombre del producto: Micrófono inalámbrico
Modelo: ECM-HW2
ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la
humedad.
AVISO
Un exceso de presión sonora de los auriculares puede ocasionar la pérdida de la
capacidad auditiva.
Información de regulaciónPaíses y regiones
Este producto puede utilizarse en el país o en la región en el que ha sido adquirido (si
se encuentra fuera de Europa).
Los clientes de Europa deben consultar el otro manual de instrucciones.
Este dispositivo está aprobado en el país o en la región en que está prevista su
utilización. La utilización de este dispositivo sin la etiqueta de aprobación podría ser
penado.
Para clientes de Europa
Consulte el otro manual de instrucciones.
Características
Este micrófono inalámbrico está diseñado para utilizarlo con una videocámara
compatible equipada con Active Interface Shoe.
El micrófono inalámbrico permite la captación del sonido de un motivo a cierta
distancia de la videocámara con buena claridad.
Si se utiliza con una videocámara compatible con la grabación de 5.1 canales, el
micrófono inalámbrico proporcionará sonido claro y natural a través del canal
central.
El micrófono inalámbrico está basado en la tecnología de comunicaciones
inalámbricas Bluetooth.
Se incluyen un micrófono y unos auriculares para cada receptor instalado en la
videocámara y el micrófono para el motivo (transmisor, denominado de ahora en
adelante, “micrófono”). La persona que graba la escena con la videocámara y el
motivo pueden comunicarse cuando están alejados entre sí, y podrá grabarse este
sonido.
Tecnología de comunicaciones inalámbricas Bluetooth®
La tecnología de comunicaciones inalámbricas Bluetooth permite la comunicación
entre distintos dispositivos Bluetooth sin necesidad de utilizar cables. Algunos de
los dispositivos que pueden utilizar esta tecnología son ordenadores personales,
dispositivos periféricos, y teléfonos móviles.
El receptor y el micrófono se han ajustado en fábrica para comunicarse entre sí,
por lo que no hace falta llevar a cabo las operaciones normalmente necesarias
para dispositivos Bluetooth, tales como las de autenticación, apareamiento
o introducción de contraseña. No obstante, no pueden llevarse a cabo
comunicaciones con receptores o micrófonos que no se venden apareados, ni con
otros dispositivos Bluetooth tales como teléfonos móviles, ordenadores personales,
etc.
Notas
El micrófono inalámbrico puede verse afectado en las condiciones siguientes.
Si hay objetos como personas, objetos metálicos, muros o supercies reectantes
entre la parte frontal del receptor y el micrófono.
Si se utiliza en un lugar en el que ya existe un sistema LAN inalámbrico, cerca de
varios dispositivos Bluetooth que estén activos, cerca de un horno microondas
en funcionamiento o en ubicaciones sometidas a ondas electromagnéticas.
Si el micrófono se pone muy cerca de la videocámara, es posible que se produzca
interferencia de radiofrecuencia o ruido en el sonido grabado. Mantenga el
micrófono apartado 1 m por lo menos de la videocámara durante la utilización.
Si hay ruido o si no hay sonido porque se han deteriorado las comunicaciones,
la luz de comunicaciones del receptor parpadeará con rapidez. Asegúrese de que
la distancia entre los dispositivos no sea excesiva, y que no haya obstáculos en
medio. Siga utilizándolos cuando la luz de comunicaciones quede constantemente
encendida.
Notas sobre la utilización
No permita que entre ningún líquido ni objetos extraños en la carcasa.
No desmonte ni modique el micrófono inalámbrico.
No utilice el micrófono inalámbrico en instituciones médicas, como hospitales,
en las cercanías de dispositivos médicos eléctricos, en aviones o si existen
interferencias de radio con otros dispositivos. La energía de radiofrecuencia
emitida desde el micrófono inalámbrico puede interferir con otros dispositivos y
provocar un accidente.
El dispositivo de comunicaciones inalámbricas sólo puede utilizarse en los países
o regiones donde pueda obtenerse la autenticación.
El micrófono inalámbrico es un instrumento de precisión. No lo deje caer ni lo
golpee o exponga a impactos fuertes.
Mantenga el micrófono inalámbrico alejado de lugares con humedad y
temperaturas muy altas.
Es posible que se produzca un efecto de zumbido (reacción acústica) si coloca
los auriculares cerca del micrófono (unidad de captación del sonido). En tal caso,
aleje más los auriculares del micrófono (unidad de captación del sonido), o baje el
volumen de los auriculares.
Si toca el micrófono durante la grabación, se grabarán ruidos. Procure no tocar el
micrófono con las manos, etc.
Cuando sujete la videocámara, no lo haga por el receptor.
Si se utiliza a temperaturas bajas, es posible que el rendimiento de las pilas
disminuya en comparación con temperaturas normales (25 ºC) y la duración de
funcionamiento también se reduce.
No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego
o similares.
Acerca de las marcas comerciales
Las marcas comerciales de Bluetooth pertenecen a sus propietarios y son utilizadas
con licencia por Sony Corporation.
Todos los demás productos mencionados en estas instrucciones pueden
ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos
propietarios. Además,
y
®
no se mencionan en todo momento en este manual.
Acerca del cambio de modo
La unidad dispone de los modos siguientes. Para seleccionar uno de ellos, utilice el
interruptor de encendido/selección del modo del receptor, y luego podrá empezar a
grabar.
Modo SINGLE
Sólo se grabará el sonido registrado por el micrófono.
El micrófono capta de forma monoaural tanto el sonido del motivo como el del
entorno con la misma claridad, aunque la videocámara esté alejada del micrófono.
Modo 5.1ch MIX
Si se utiliza con una videocámara compatible con la grabación de 5.1 canales, el
micrófono inalámbrico funciona como el micrófono central de una grabación en
5.1 canales. Podrá grabar el sonido natural que se produce en torno al micrófono
y la videocámara con grabación en 5.1 canales empleando este micrófono
inalámbrico.
Modo MONO MIX
El sonido registrado por el micrófono y por el receptor se grabará de forma
monoaural. (Cuando el receptor y el micrófono registran el mismo sonido, es
posible que ocurra eco o ruido de distorsión. Cuando utilice una videocámara
compatible con la grabación de 5.1 canales, le recomendamos que utilice este
micrófono inalámbrico en el modo 5.1ch MIX.)
En cualquiera de los tres modos, podrá escuchar el sonido presente en torno
al receptor, en el lado del micrófono, y el sonido que hay presente en torno al
micrófono, en el lado del receptor, conectando los auriculares mientras estén
conectados para comunicaciones. De este modo, la persona que graba la escena
con la videocámara y la persona del motivo que sostiene el micrófono podrán
comunicarse cuando estén alejadas entre sí.
Identicación de los componentes (consulte la ilustración
)
Receptor (consulte la ilustración
-1)

Toma de auriculares
Se puede supervisar el sonido captado por el micrófono.

Parte frontal (unidad receptora)

Mando de bloqueo

Conector de la zapata (terminal)

Botón de ajuste del volumen

(VOLUME)

Luz de comunicación
Esta luz se enciende, parpadea o se apaga en función del estado de los
dispositivos y la comunicación, como se describe a continuación.
Estado Receptor Micrófono
Inmediatamente después
de encender el receptor y el
micrófono
Parpadea lentamente en azul
(modo de espera)
Conexión realizada y
posibilidad de grabar el
sonido con claridad
Se enciende en azul
Apagando el receptor o la
videocámara
Se apaga Parpadea lentamente en
azul (modo de espera)
Apagando el micrófono Parpadea lentamente en
azul (modo de espera)
Se apaga
Audio interrumpido
debido al mal estado de la
comunicación
Parpadea rápidamente en
azul
Parpadea rápidamente en
azul

Luz de advertencia de nivel de pilas del micrófono (MIC BATT)
La luz roja de advertencia parpadea una vez por segundo aproximadamente
cuando el nivel de carga remanente en el micrófono es bajo. Cambie la pila por
otra nueva tan pronto como sea posible.

Micrófono (unidad de captación del sonido)

Interruptor de encendido/selección del modo
Micrófono (consulte la ilustración
-2)

Interruptor de encendido
Para evitar que las pilas se desgasten, apague el interruptor de encendido cuando
no esté utilizando la unidad.

Luz de comunicación (consulte la tabla en
)

Toma de auriculares
Se puede supervisar el sonido captado por el receptor.

Micrófono (unidad de captación del sonido)

Gancho para la correa
Podrá jar la correa, etc. (no suministrada) al micrófono.
Utilícelo cuando sea necesario.

Luz de advertencia de nivel de pilas (BATT)
La luz roja de advertencia parpadea una vez por segundo aproximadamente
cuando el nivel de carga remanente en el micrófono es bajo. Cambie las pilas por
otras nuevas tan pronto como sea posible.

Botón de ajuste del volumen

(VOLUME)

Tapa del compartimento de las pilas

Pinza
Utilice este dispositivo para jar el micrófono a la ropa o al brazalete
suministrado.
También puede colocar el micrófono en el escritorio, etc., y utilizar la pinza
como soporte.

Parabrisas
Coloque este dispositivo en el micrófono para reducir el ruido provocado por la
respiración o el viento fuerte.
Colocación del micrófono inalámbricoReceptor (consulte la ilustración
)
Asegúrese de que la alimentación del receptor y de la videocámara esté desconectada
antes de conectar el receptor a la videocámara o de desconectar el receptor de la
videocámara.
1 Procure que el mando de bloqueo del receptor esté girado completamente hacia la izquierda
(consulte la ilustración
-1).
2 Alinee la echa de la parte inferior del receptor
con la echa de la videocámara
(consulte la ilustración
-1).
3 Inserte el conector de la zapata (terminal) del receptor en la ranura
de la videocámara y, a continuación, deslice el receptor en el sentido de la echa
mientras presiona el mando de bloqueo (consulte la ilustración
-1).
4 Gire el mando de bloqueo hacia la derecha (consulte la ilustración
-2).
5 Gire el receptor de tal forma que quede en la misma dirección que la lente de la videocámara.
El receptor puede girarse unos 270 grados. Oriente la parte frontal (unidad
receptora) del receptor hacia el lado de la lente de la videocámara (consulte la
ilustración
-3). Si se gira el receptor más de 270 grados puede ocasionarse mal
funcionamiento.
Para retirar el receptor1 Gire el mando de bloqueo hacia la izquierda para aojarlo.2 Retenga el mando de bloqueo y deslice el receptor en la dirección opuesta a la que siguió para colocarlo.
Notas
Cuando gire el mando de bloqueo, tenga cuidado para no girar el cuerpo principal
del receptor.
Si le resulta difícil colocar el receptor, gire el mando de bloqueo hacia la izquierda
hasta que se detenga. El mando se desbloqueará.
Consulte la ilustración
-4 para conocer las características direccionales de la
antena del receptor. (
indica la parte frontal.)
Si la parte frontal (unidad receptora) del receptor no está orientada hacia el
micrófono (normalmente, el lado de la lente de la videocámara que apunta al
motivo), la recepción no será buena.
Micrófono (consulte la ilustración
)
Antes de colocarlo
Tenga una pila preparada (opcional).
Utilice una pila alcalina AAA o pila recargable Ni-MH de tamaño AAA.
Se recomienda utilizar pilas Sony. Es posible que el dispositivo no rinda al máximo
si se utilizan pilas de otros fabricantes.
1 Extraiga la tapa del compartimento de las pilas.2 Inserte una pila correctamente en el compartimento, según la indicación de polaridades del interior.3 Coloque la tapa del compartimento de las pilas.
Notas
No se olvide de comprobar la polaridad

de la pila. Si inserta la pila con la
polaridad incorrecta, podrían aparecer fugas o escapes.
Colocación en prendas de ropa, etc.
Con ayuda de la pinza, es posible colocar el micrófono en un bolsillo de la camisa,
etc.
Coloque el micrófono en una posición adecuada para la ubicación de grabación en
la que se obtenga el mejor sonido mientras se supervisa a través de los auriculares
conectados al receptor (como se describe a continuación).
Notas
Si utiliza dispositivos médicos eléctricos como, por ejemplo, un marcapasos, no
coloque el micrófono en prendas de la ropa como los bolsillos de la camisa o
bolsillos interiores. La utilización del micrófono cerca del dispositivo médico podría
provocar interferencias negativas.
Utilización del brazalete (consulte la ilustración
)
Coloque el micrófono en el brazalete con ayuda de la pinza y, a continuación,
póngase el brazalete en el brazo.
Utilización del soporte de auriculares (consulte la ilustración
)
Si el auricular se desprende con demasiada facilidad cuando lo utiliza un niño u
otra persona con orejas pequeñas, pruebe la utilización del soporte de auriculares.
Coloque el auricular en el soporte de auriculares como se muestra en la ilustración
(consulte la ilustración
-1).
Cuelgue el soporte de auriculares de la oreja, ajústelo entonces para que el auricular
quede cerca del oído. (
en la ilustración es el caso de colocación en la oreja
izquierda.)
Utilización del micrófono inalámbrico1 Conecte la alimentación de la videocámara y ajústela en el modo de espera.2 Deslice el interruptor de encendido/selección del modo del receptor para seleccionar el modo que desee y, después, conecte la alimentación del micrófono.
Inmediatamente después de haber puesto el interruptor de encendido/selección
del modo del receptor y el interruptor de encendido del micrófono en la posición
ON, las luces de comunicación de ambos dispositivos comenzarán a parpadear
lentamente en azul, entonces los dispositivos intentarán detectarse, conectarse
y autenticarse entre sí. Una vez establecida la conexión, la videocámara esté
preparada para poder grabar con gran calidad de sonido, la luz de comunicación
de cada dispositivo se encenderá en azul.
3 Verique que la luz de comunicación del receptor esté encendida, y pulse el botón de inicio de grabación de la videocámara.
Notas
Si toca el interruptor de encendido/selección del modo durante la grabación,
es posible que no cambie el modo, que se produzca ruido o que no se grabe el
sonido. Detenga la grabación y active el interruptor de encendido/selección del
modo.
Se recomienda ajustar [BEEP] en [OFF] en la videocámara, para evitar que el
micrófono inalámbrico capte el pitido de conrmación (BEEP) al comienzo de
una grabación. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones
de la videocámara.
Cuando utiliza el micrófono inalámbrico en el modo MONO MIX, si el receptor
y el micrófono captan el mismo sonido, se producirá eco o ruido de distorsión.
Separe más el micrófono del receptor para que no capten el mismo sonido.
Si se desconecta la alimentación del micrófono o si no se han conectado el
receptor y el micrófono cuando se comienza a grabar, es posible que se grabe
ruido o que no se grabe sonido. Asegúrese de que las luces de comunicación del
receptor y del micrófono estén encendidas en azul y que se haya establecido la
conexión, y, entonces, empiece a grabar.
Si se aplica sonido de golpes al micrófono, el ajuste automático del nivel reducirá
el nivel del sonido ambiental quedando sin sonido durante dos o tres segundos y
luego volverá al nivel anterior. No se trata de mal funcionamiento.
Supervisión del sonido mediante un auricular
El sonido captado por el micrófono se puede escuchar mediante la conexión del
auricular a la toma de auriculares del receptor. El sonido captado por el receptor
se puede escuchar mediante la conexión del auricular a la toma de auriculares del
micrófono.
(Aunque la videocámara también capta y graba el sonido a través de su micrófono
interno o del micrófono (unidad de captación del sonido) del receptor en el modo
5.1ch MIX y modo MONO MIX, estos sonidos no pueden supervisarse mediante
la toma de auriculares del receptor Sólo se puede supervisar el sonido captado por
el micrófono (transmisor)).
El volumen del auricular puede ajustarse con los mandos
y
del botón de
ajuste del volumen. (El volumen del sonido grabado no puede cambiarse con
este botón.) Cuando se pulsa rápidamente, el nivel cambia en un paso. Cuando
se mantiene pulsado, el nivel sigue cambiando. Si realiza el ajuste durante la
grabación, se grabará un sonido metálico al pulsar este botón. Ajuste el sonido
antes de grabar, o mantenga pulsado el botón para que no se note mucho el sonido
metálico grabado.
El micrófono inalámbrico procesa y transmite el sonido digitalmente, por lo que
se produce un ligero desfase entre el sonido real y el sonido grabado (supervisado).
Por ello, si se supervisa el sonido mediante auriculares, es posible que se produzca
un efecto de eco. Del mismo modo, al ver las imágenes grabadas con sonido
captado por el micrófono inalámbrico, también puede aparecer este efecto de
desfase. No obstante, no se trata de mal funcionamiento.
Especicaciones
Comunicaciones inalámbricas
Sistema de comunicaciones Especicación Bluetooth, versión 2.0
Salida Especicación Bluetooth Power Class 1
Perl principal compatible con Bluetooth
Advanced Audio Distribution Prole, Audio Video
Remote Control Prole
Gama de funcionamiento* Hasta 100 m
* Esta es la distancia de comunicación aproximada
con una vista sin obstáculos entre el micrófono y la
videocámara.
En función de la ubicación de grabación, por
ejemplo, si hay obstáculos o supercies reectantes
entre los dispositivos Bluetooth, condiciones de
ondas de radio, etc.
Receptor
Sistema del micrófono Monoaural, no direccional
Requisitos de alimentación Suministrada a través de la zapata Active Interface
Shoe (Aprox. 7,2 V)
Consumo de energía Aprox. 0,3 W (Si el receptor está colocado, el tiempo
de funcionamiento de la batería de la videocámara se
reduce aproximadamente en un 10%.)
Dimensiones (an/al/prf) Aprox. 48 × 66 × 52 mm
Peso Aprox. 59 g
Micrófono (transmisor)
Sistema del micrófono Monoaural, no direccional
Requisitos de alimentación 1,5 V (una pila alcalina AAA o pila recargable Ni-
MH de tamaño AAA**)
** Pila no incluida. No deben utilizarse pilas de
manganeso.
Consumo de energía Aprox. 0,3 W
Respuesta de frecuencia 300 - 9.000 Hz
Tiempo continuo de funcionamiento
Aprox. 3 horas
(Con una pila alcalina de Sony a 25 ºC)
Si se utiliza a temperaturas más bajas, el tiempo de
funcionamiento con las pilas alcalinas se reducirá. Se
recomienda utilizar pilas Ni-MH recargables.
Dimensiones (an/al/prf) Aprox. 24 × 75 × 33,5 mm
Peso Aprox. 26 g (sin incluir la la pila)
Receptor/micrófono (transmisor)
Temperatura de funcionamiento 5 ºC a 40 ºC
Temperatura de almacenamiento –20 ºC a +60 ºC
Elementos incluidos
Receptor (ECM-HW2(R)) (1), micrófono (transmisor) (ECM-HW2(T)) (1),
parabrisas (1), bolsillo (1), correa para colgar en el brazo (1), auriculares (2), gancho
auricular (1), juego de documentación impresa
El diseño y las especicaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
Esta marca indica el sistema Active Interface Shoe, que deberá utilizarse con
productos de vídeo Sony. Los componentes y los accesorios de vídeo provistos de
este sistema se han diseñado para facilitar la grabación efectiva.

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Sony ECM-HW2 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Μικρόφωνα και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 9.7. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Sony ECM-HW2 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Sony ECM-HW2 και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Sony ECM-HW2 να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Sony ECM-HW2 προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Sony ECM-HW2.

Γενικά
Μάρκα Sony
Μοντέλο ECM-HW2
Προϊόν Μικρόφωνο
EAN 4905524530278, 0027242748743, 5704327608141, 4905524302493, 0999992363791, 0151903443873
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)
Συνδεσιμότητα
Τεχνολογία συνδεσιμότητας Ασύρματος
Άλλα χαρακτηριστικά
Διαστάσεις, μετρικό σύστημα 24 x 33.5 x 75 mm
Βάρος 26 g
προβολή περισσότερων

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Sony ECM-HW2 παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα