Εγχειρίδιο Veet VTSH8908UKE

Veet VTSH8908UKE

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Veet VTSH8908UKE. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Veet
Μοντέλο
VTSH8908UKE
Προϊόν
Γλώσσα
Ολλανδός, Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ιταλικός, Σουηδικά, Πορτογάλος, δανικός, Στίλβωση, ρωσικός, φινλανδικός, ουγγρικός
Τύπος αρχείου
PDF
This appliance is intended for household use only.
Cet appareil est réservé àl’usage domestique.
Nur für den privaten Gebrauch.
Esclusivamente per uso domestico.
Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk.
Dette apparat er kun beregnet til privat brug.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
Apparatet er kun beregnet på husbruk.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Este artefacto está diseñado para uso exclusivo en el hogar.
Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica
∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË ÌfiÓÔ.
Produkt wy∏àcznie do u˝ytku domowego.
Tento pfiístroj je urãen˘ pouze k domácímu pouÏívání.
Данный прибор предназначен для эксплуатации исключительно в бытовых условиях.
Ez a berendezés kizárólag háztartási használatra szolgál.
Acest aparat este conceput doar pentru utilizarea casnic™.
Bu cihaz sadece evde kullanmak için üretilmiştir.
GB
SAVE THESE IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
Please read all instructions before using this appliance
WARNING: DO NOT submerge appliance under water, as damage may
occur. Keep this appliance away from water. Do not use the appliance
near or over water contained in baths, sinks or similar water filled vessels.
The adaptor must not be handled with wet hands, immersed in water,
held under running water or allowed to become wet in any way. Keep this
appliance out of the reach of children and the infirm. Young children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of appliance by a person responsible for their safety.
This appliance is intended only for shaving and trimming of the bikini
and underarm areas. Do not use for any other purpose.
WARNING: This adaptor must not be taken into the bathroom. For
additional protection, the installation of a residual current device (RCD)
with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable
in the electrical circuit. Ask your installer for advice.
The Epilator should be used in a dry environment. DO NOT stand near
wet or damp towels, carpets or floor during use. Make sure your hands
and the rest of your body are dry. It is recommended to use the
appliance in a well-ventilated room. To reduce the risk of burns, fires or
electric shock, never leave your Epilator unattended when plugged in.
Always attach the power cord to the appliance before connecting the
adaptor to the mains. Always unplug the appliance when not in use.
Plug charger directly into wall receptacle. DO NOT use an extension cord.
Only use this appliance for its intended purpose as described in this manual.
DO NOT use this appliance if any of the cutter blades have been
damaged or broken, cease use immediately and replace both cutters
and the cutter assembly.
Do not use attachments not recommended by the manufacturer. If the
appliance become damaged or broken, cease use immediately and
replace, further use could result in cut or scratched skin.
NOTE: Do not use this appliance on areas of the skin with severe acne,
recent scar tissue (less than 3 months), moles, sun-burnt skin, a rash or
other skin ailments. Consult your doctor before use if you suffer from
any blood disorder e.g. diabetes or varicose veins, or skin disorders
such as dermatological conditions. People with a reduced immune
response, e.g. during pregnancy or people who suffer from diabetes
mellitus, haemophilia or immunodeficiency should consult their doctor. If
you have a pacemaker, consult with your doctor prior to use.
WARNING: Avoid direct exposure to the sun for 24 hours after epilation hair
removal. It is also recommended that you avoid swimming and using
deodorant/antiperspirant or perfumed products. Use your Epilator in a location
that has a comfortable temperature to avoid perspiration. Make sure the areas
you wish to remove hair from are clean, dry and free from creams and oils.
Preparing for Use:
Charge the appliance for at least 8 hours before using for the first time
and after a long period of disuse.
Operation
Epilator (Feature A)
1. Insert the adaptor plug into the bottom of the unit.
2. Plug the adaptor into an electrical outlet.
3. Remove the protective cap, by gently pulling up and away from
your Epilator.
4. Switch the appliance ON by pressing the power button once.
Note: for your protection, your Epilator may slow down or stop
operating completely if it is pressed too hard against the skin.
Try a non-sensitive area first. When you first use an epilator be
sure to try it out on an area of skin which is not too sensitive
and which has a light growth of hair until you get used to the
sensation of epilation.
Bathe first. If you use your epilator after a bath or shower it will
be easier to remove hair as your pores will be open. Your skin
should be clean and free of grease or lotion.
5. Pre-Epilation Comfort Spray. Hold pump 6” from skin and spray a
light mist over area to be epilated. Allow 2-5 minutes to dry.
6. Gently Does It. Turn the epilator ON and move the head slowly over
your skin, using one hand to move the epilator and the other to hold
the skin taut. You should make sure the epilator head is in light
contact with the skin do not exert too much pressure. Lightly pass
the head of the epilator over the area where hair removal is
required. For best results, hold the unit at a right angle to the skin.
Guide the epilator in a slow, continuous movement, working against
the direction of hair growth. It may be necessary to repeat in
different directions to target all hair. Work on small areas and then
move on to a new area when you are happy with the results. Your
unwanted hair will be trapped in the tweezers of the device and
pulled out as you move it.
If the hairs on your underarm/bikini line are quite long, it is
recommended to trim them with scissors or a trimmer with a
trimmer attachment to reduce any pain during epilation. To remove
hair from the underarm area, place one arm behind your head to
stretch the skin and place the appliance at a 90° angle to the skin.
The switch button should be facing you. Repeat within each area
until all unwanted hair is removed. The time required to remove
unwanted hair depends on your hair type.
To remove the attachments depress both head release buttons
(Feature G) simultaneously. The attachments click back into position.
7. Evening is best. Sometimes you will find that you have red blotches
and bumps after the hair removal process so it's best to use your
epilator in the evening just before bedtime.
The irritation will normally disappear overnight. Skin irritation is worse
the first few times you use an Epilation device. But your skin grows
accustomed to the process and you will have fewer problems the more
you use it. The benefits of using the Veet epilator far outweighs the red
spots you may experience.
8. Soothe Your Skin. After Epilation, wash away any comfort spray
and apply a mild body lotion to soothe your skin.
9. Exfoliate. Exfoliate the treated area daily with a loofah or body
buffer to prevent ingrown hairs. Ingrown hairs are common to many
hair removal methods where hair is pulled from the skin and
exfoliation and cleanliness are key to reducing these problems.
In addition, ensure that the skin is moisturized daily. When you
have finished epilating, turn the appliance OFF by pressing the
power button( ) once.
Shaver (Feature B)
How to use
Note: It is important to trim long hair before using the shaver for a close shave.
1. You can use either dry or wet, if using wet we advise you to use
soap or other non foam lubricant for the most comfortable shave.
2. Switch the appliance ON by pressing the power button once.
3. Use the edge of the trimmer (Feature C) to remove long hair first.
The trimmer is operational in both the lower and upper positions.
The trimmer can be moved up and down by repositioning the hair
trimmer switch (Feature D) in the direction of the arrows .
4. Use the shaving head for the remaining short hair. Ensure you
shave AGAINST the grain of the hair for a closer shave.
5. Go slowly. Hair removal using an electric razor is faster and neater
than shaving with a blade, however you do need to give your skin
time to adjust to the new shaving technique, especially under your
arms and on your bikini.
6. After your shave, apply a moisturiser. Do not use an eau de toilette
or perfume as these can irritate your skin after shaving.
When you have finished shaving, turn the appliance OFF by
pressing the power button( ) once.
Trimmer (Features C, D & E)
Preparing your Bikini line with the Trimming Comb (Feature E): Avoid
using lotions before trimming the desired area as this may clog the
blade. Place the flat, top end of the comb guide attachment against the
skin and slowly guide the trimmer through the hair. Repeat this
movement across the hair until the whole area has been trimmed. It
may be necessary to change the direction of trimming to ensure all hair
has been covered. Beware of hair build up in the comb guide
attachment. If this occurs, switch the trimmer to the OFF(0) position,
remove the comb guide and brush off the hair.
Tidying your Bikini line with the Styling Trimmer (Feature C): Place the
flat end of the attachment against the skin and slowly guide the trimmer
through the hair.
Defining and Shaping your Bikini line with the Precision Trimmer
(Feature D): Place the flat end of the attachment against the skin and
slowly guide the trimmer through the hair creating intricate shapes as
you so desire.
How to Recharge the Unit
To recharge, turn the Epilator OFF and connect the adaptor to the unit.
Plug the adaptor into the mains; making sure that the voltage of the
supply corresponds to the supply voltage of the adaptor. The LED on
the Epilator will illuminate to indicate that the batteries are charging.
If charging for the first time the unit must be charged for a minimum of 8
hours. After charging the unit, remove the adaptor from the mains and
then remove the connector from the base of the appliance. The
appliance is now ready for use.
A full charge will give approximately 40 minutes of cordless usage.
NOTE: The power supply may become slightly warm. This does not
indicate a malfunction.
Recharging Precautions
1. To ensure maximum battery life:
DO NOT continously recharge the unit for periods longer than 3 days.
DO NOT operate unit using power supply if batteries are fully charged.
DO NOT recharge or store this unit near to radiators or other
heat sources, or where exposed to strong sunlight.
DO NOT rrecharge in a damp or humid place, ensuring that the
room temperature is not under 0°c (32°F) or over 40°c (104°F)
We suggest that you fully discharge and then recharge the unit
every few months. Let the unit run until it stops, switch off and
then charge fully.
Disconnect the unit from the power source when recharging is
completed.
2. DO NOT spray the Pre-Epilating Comfort Spray onto the Epilator,
the transformer or the power cable. DO NOT connect or disconnect
the power cable from the Epilator during use. Keep the protective
cap on your unit when it is not in use.
3. Only use the appliance with the adapter plug supplied. DO NOT
use attachments not recommended by the manufacturer.
4. To prevent accidents when your Epilator is in use, keep it away from the
face, scalp and other sensitive areas on the body, clothes or carpets.
Battery Disposal
Before disposal of this product at the end of its useful life, the rechargeable
batteries will need to be removed. Follow the procedure below:
1. Unplug unit from the power source.
2. Using a suitable screwdriver, remove screw(s) located on the back
of the unit.
3. Remove top cover. Disconnect the battery pack.
4. The batteries used within this unit are Nickel Metal Hydride batteries.
These batteries must be recycled or disposed of properly. Do not
dispose of Ni-MH batteries in your regular waste.
5. Now you can safely dispose of the main unit.
Cleaning the Unit
After each use, we recommend you clean your Epilator, Shaving and
Trimming attachments.
Use the enclosed brush to remove any hair that has accumulated. Put
the protective cap on to safeguard the Epilator head. Ensure the unit is
in the ‘OFF’ position and unplugged from the electrical outlet. Clean the
hair clippings from the shaving blades and epilation discs using the
cleaning brush supplied. Wipe the unit with a clean, dry cloth. To
remove residue from the stainless steel discs, use rubbing alcohol on
the tip of the discs with a cotton swab that has been squeezed dry.
Note: Make sure that the cotton swab is not soaked with alcohol and the
Epilator head is thoroughly dry before use. To clean the appliance,
disconnect from the adaptor, pull the head unit away from the appliance
and rinse all sections under warm running water. Wipe dry and ensure
the appliance is completely dry before storage and future use.
Store in a dry location.
Storage
Always unplug when not in use
Always store in a dry location. Do not pull or twist the cord. Do not wrap the
cord around the appliance, as this may cause the cord to wear prematurely
and break. If the power cord of this appliance becomes damaged, it must be
replaced by returning to the retailer from which the appliance was purchased,
or a similarly qualified person, in order to avoid a hazard. Regularly check the
power cord for wear and damage (particularly where it enters the adaptor).
This product carries the CE mark and is manufactured in conformity
with the Electromagnetic Directive 2004/108/EC.
WARNING: Should this product malfunction, do not attempt to repair it.
This appliance has no user-serviceable parts or components.
Foil and cutter replacement (FOR UK CUSTOMERS ONLY)
We recommend that foils and cutters are replaced regularly so as to
keep your shaver operating at optimum performance, as a guide both
foils and cutters should be replaced at the same time, approximately
every 6 months. However the following can also be used as a guide to
determine if your foils and cutters need replacing.
Irritation: As the foils become worn you may experience skin irritation
Pulling: As the cutters wear your shave may not feel as close or as
comfortable
Wear through: You may notice that the cutters have worn through
the foils.
For help and advice on spare parts including where to purchase call or e-
mail customer services on 0114 290 1455 customer.services@hot-uk.co.uk.
Product Features:
A - Epilation head
B - Shaver Head
C - Styling Trimmer
D - Precision Trimmer
E - Trimming Comb
F - Washable Heads for easy cleaning
G - Head release buttons
H - On/Off switch
I - Charging indicator light
J - Charging stand with non slip base
K - Adaptor socket
This appliance complies with EU legislation 2002/96/EC on end of
life recycling. Products showing the ‘Crossed Through’ wheeled bin
symbol on either the rating label, gift box or instructions must be
recycled separately from household waste at the end of their useful life.
Please DO NOT dispose of appliance in normal household waste. Your
local appliance retailer may operate a ‘take-back’ scheme when you are
ready to purchase a replacement product, alternatively contact your
local government authority for further help and advice on where to take
your appliance for recycling.
Guarantee and Service
Your VEET appliance is guaranteed against defects under normal use
for two years from the date of purchase. If your product does not
perform satisfactorily because of defects in materials or manufacture, it
will be replaced. Simply take the appliance back to the retailer from
where purchased, along with a valid till receipt, for exchange free of
charge. This guarantee does not cover defects which have occurred
due to misuse, abuse or are caused by failure to follow these
instructions. (This does not affect your consumer statutory rights.)
HOT (UK) Ltd
Helen of Troy House
1-4 Jessops Riverside
800 Brightside Lane
Sheffield
South Yorkshire
S9 2RX England
For product information, visit us at : www.hot-uk.com
www.veet.com
Veet is a trademark of Reckitt Benckiser used under license by Helen of Troy Limited.
FR
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
CONCERNANT LA SÉCURITÉ, ELLES
SONT IMPORTANTES
Veuillez lire toutes les instructions avant d’utiliser cet appareile
AVERTISSEMENT : Ne plongez pas l’appareil dans l’eau, vous
risqueriez de l’abîmer. Maintenez cet appareil et l’adaptateur à l’écart de
l’eau. N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une source d’eau, telle que
des baignoires, des éviers ou toute forme de réservoir ou récipient
pouvant contenir de l’eau. Manipulez l’adaptateur avec les mains bien
sèches, jamais sous l’eau ni dans un environnement humide
quelconque. Maintenez l’appareil hors de portée des enfants ou de
personnes handicapées. Veillez à ce qu’aucun enfant en bas âge ne
joue avec cet appareil.
Ce dispositif ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) qui ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou qui manquent d'expérience et des connaissances, sauf sous
supervision ou après avoir reçu des instructions quant à son usage
d'une personne responsable de leur sécurité.
Cet appareil est conçu pour raser et tailler les poils autour du maillot et
sous les aisselles. N’utilisez cet appareil dans aucun autre but.
AVERTISSEMENT : Cet adaptateur ne doit pas être utilisé dans une salle
de bain. Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un
module de courant résiduel ayant une capacité nominale de courant
résiduel ne dépassant pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur.
L’Épilateur doit être utilisé dans un environnement sec. N’utilisez PAS
l’Épilateur sur de la moquette ou un sol mouillé ni à proximité de
serviettes de toilette humides. Assurez-vous que vos mains et le reste
de votre corps sont secs. Nous vous recommandons d’utiliser cet
appareil dans une pièce bien ventilée. Ne laissez pas votre Épilateur
branché sans surveillance afin d’éviter tout risque de brûlure, d’incendie
ou de choc électrique. Branchez toujours le cordon d’alimentation à
l’appareil avant de brancher l’adaptateur au secteur. Lorsque vous ne
l’utilisez pas, veillez à toujours débrancher votre Épilateur.
Branchez le chargeur sur une prise de courant murale. N’utilisez PAS
de rallonge. Réservez cet appareil à l’usage auquel il est destiné, tel
que décrit dans cette notice.
N’utilisez PAS l’appareil si l’une des lames est endommagée ou cassée.
Cessez immédiatement toute utilisation et remplacez les deux lames et
les deux grilles.
N’employez que des accessoires recommandés par le fabricant. Si
l’appareil est endommagé ou cassé, cessez immédiatement de l’utiliser
et remplacez-le, car vous risquez de vous couper ou de vous érafler.
REMARQUE : N’utilisez pas cet appareil sur une peau souffrant d’acné
sévère, sur des cicatrices récentes (moins de trois mois), des grains de
beauté, des coups de soleil, ou si votre peau présente des rougeurs ou
d’autres affections cutanées. Consultez votre médecin avant toute
utilisation si vous souffrez de troubles sanguins tels que diabète ou
varices, ou d’affections cutanées. Les personnes dont la réponse
immunologique est réduite, telles que les femmes enceintes ou les
personnes atteintes de diabète sucré, d’hémophilie ou
d’immunodéficience, doivent consulter leur médecin. Si vous avez un
stimulateur cardiaque, consultez votre médecin avant d’utiliser l’appareil.
The appearance of this appliance may differ from the illustration above.
L’aspect extérieur de cet appareil peut être différent des illustrations proposées ci-dessus
Das Erscheinungsbild dieses Geräts kann von der obigen Abbildung abweichen.
L’aspetto di questo apparecchio può differire da quello nell’illustrazione qui sopra
Apparatens utseende kan skilja sig från ovanstående illustration.
Apparatet kan se lidt anderledes ud end på ovenstående billede.
Tämä laite voi näyttää hieman erilaiselta kuin kuvassa.
Utseende til apparatet ditt kan variere fra illustrasjonen ovenfor.
Het uiterlijk van het apparaat kan afwijken van de voorgaande illustratie.
La apariencia de este artefacto puede variar con relación a la ilustración anterior
O aspecto deste aparelho pode ser diferente da ilustração anterior.
∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
Wyglàd urzàdzenia mo˝e si´ ró˝niç od powy˝ej zamieszczonej ilustracji.
Vzhled tohoto pfiístroje se mÛÏe li‰it od v˘‰e uvedené ilustrace.
Внешний вид данного прибора может отличаться от того, который показан на вышеуказанном
рисунке.
A berendezés külalakja eltérhet a fenti ábrán látott készülékétŒl.
Este posibil ca aspectul aparatului dumneavoastr™ s™ fie diferit de ilustra∑ia de mai sus.
Cihazın görünümü şekildekinden farklı olabilir.
Operating Instructions
Mode d’emploi
Betriebsanleitung
Modalità d’uso
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
Bruksanvisninger
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Instruções de funcionamento
√¢∏°π∂™ §∂π∆√Àƒ°π∞™
Instrukcja u˝ycia
Pokyny k provozu pfiístroje
Инструкция по эксплуатации
Üzemeltetési Utasítások
Instruc∑iuni de utilizare
Kullanım Talimatları
VTSH8908UKE
Ultimate Bikini
Use and Care Instruction Manual
Bikini ultime
Manuel d’utilisation et d’entretien
Ultimate Bikini
Gebrauchs- und Pflegeanleitung
Perfetta epilazione area bikini
Istruzioni per l’uso e la manutenzione
Ultimate Bikini
Instruktioner för användning och underhåll
Ultimativ bikinilinje
Brugsanvisning og vedligeholdelsesinstruktion
Ultimate Bikini
Käyttö- ja hoito-ohje
Ultimate Bikini
Handleiding voor gebruik en verzorging
Perfekt bikinilinje
Håndbok for bruk og stell av apparatet
Depilación de la línea del bikini
Manual de instrucciones de uso y cuidado
Bikini ideal
Manual de instruções de utilização e cuidados
∏ Ù¤ÏÂÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÈΛÓÈ
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜
Super g∏adkie okolice bikini
Instrukcja u˝ycia i konserwacji
Ultimate Bikini
Návod k pouÏití a péãi o pfiístroj
Ultimate Bikini
Руководство по использованию и уходу
A tökéletes bikini
Használati és karbantartási tanácsok
Ultimate Bikini
Manual de utilizare ≥i ¶ntre∑inere
Ultimate Bikini
Kullanım ve Bakım Kılavuzu
AVERTISSEMENT : Evitez toute exposition directe au soleil pendant
24 heures après l’épilation. Nous vous recommandons également de
ne pas aller nager et de ne pas appliquer de déodorant, d’anti-
transpirant ni de produits parfumés sur votre peau. Utilisez votre
Épilateur dans un lieu tempéré afin d’éviter la transpiration. Les zones à
épiler doivent être propres, sèches et ne pas présenter de résidus de
crèmes et d’huiles.
Avant usage :
Chargez l’appareil pendant au moins 8 heures avant de l’utiliser pour la
première fois ou après une longue période d’inutilisation.
Utilisation
Épilateur (Élément A)
1. Insérez la fiche de l’adaptateur en-dessous de l’appareil.
2. Branchez l’adaptateur sur une prise électrique.
3. Retirez le capuchon de protection en le tirant doucement vers le haut.
4. Mettez l’appareil sous tension en appuyant une fois sur le bouton
marche/arrêt ( ).
Remarque : Pour plus de sécurité, votre Épilateur peut ralentir ou
s’arrêter automatiquement si la pression exercée contre la peau est
trop importante.
Commencez par faire un essai sur une zone non sensible.
Lorsque vous utilisez un épilateur pour la première fois, faites
un essai sur une zone comportant peu de poils et où la peau
n’est pas trop sensible pour vous habituer à la sensation de
l’épilation.
Prenez d’abord un bain. Il est plus facile de s’épiler après un
bain ou une douche car les pores de la peau sont dilatés. Votre
peau doit être propre et ne pas présenter de résidus de corps
gras ou de lotions.
5. Spray confort pré-épilation. Tenez le vaporisateur à environ 15 cm
de la peau et vaporisez en direction de la zone à épiler. Laissez
sécher entre 2 et 5 minutes.
6. Épilez-vous en douceur. Mettez en marche l’épilateur et déplacez-le
lentement sur votre peau, une main faisant glisser l’épilateur pendant
que l’autre tend la peau. Veillez à ne pas trop appuyer la tête de
l’épilateur sur votre peau. Faites glisser la tête de l’épilateur sur la
zone à épiler sans exercer de pression. Pour une épilation plus
efficace, nous vous recommandons de tenir l’appareil
perpendiculairement à votre peau. Déplacez l’épilateur suivant un
mouvement lent et continu à rebrousse-poil. Si nécessaire, repassez
dans plusieurs sens afin de retirer la totalité des poils. Procédez par
petites zones et changez d’endroit lorsque vous êtes satisfaite du
résultat. Les poils sont pris dans la tête de l’appareil puis en sont
expulsés au fur et à mesure que vous déplacez l’épilateur. Les poils
sont pris dans les petites pinces de l’appareil puis en sont expulsés
au fur et à mesure que vous déplacez l’épilateur.
Si les poils de vos aisselles ou de votre maillot sont assez longs,
nous vous recommandons de les couper avec des ciseaux ou une
tondeuse avec accessoire de tondeuse pour rendre l’épilation de
ces zones moins douloureuse. Pour l’épilation des aisselles, levez
le bras derrière votre tête pour tendre la peau puis placez
l’épilateur perpendiculairement à la zone traitée. L’interrupteur doit
être face à vous. Répétez l’opération sur chaque zone jusqu’à ce
l’épilation soit complète. La durée nécessaire pour vous épiler
dépend de l’épaisseur et de la densité des poils.
Pour retirer les accessoires, appuyez simultanément sur les deux
boutons prévus à cet effet (Élément G). Les accessoires se
réenclenchent en position.
7. Préférez le soir. L’épilation pouvant provoquer de petits boutons
rouges et de légères bosses, il est préférable de s’épiler le soir.
Ces irritations disparaissent normalement au cours de la nuit. La
peau est plus sensible lors des premières utilisations d’un épilateur.
Cependant, elle s’habitue et la douleur va diminuant au fil des
épilations. Les avantages que vous procure l’épilateur Veet vous
feront rapidement oublier ces petits désagréments.
8. Apaisez votre peau. Après l’épilation, éliminez ce qu’il reste du
spray confort à l’eau et appliquez une crème hydratante afin
d’apaiser votre peau.
9. Exfoliez. Effectuez un gommage quotidien de la zone épilée à
l’aide d’un gant loofa ou d’une crème gommante pour prévenir
l’apparition de poils incarnés. La repousse des poils sous la peau
est courante lorsque l’on utilise un mode d’épilation qui consiste à
arracher le poil à la racine. L’exfoliation permet de réduire ce
problème.
N’oubliez pas d’hydrater votre peau quotidiennement. Une fois
l’épilation terminée, éteignez l’appareil en appuyant un seule fois
sur le bouton Arrêt ( ).
Rasoir (Élément B)
Mode d’emploi
Remarque : Pour un rasage de près, il convient de raccourcir les poils
trop longs avant utilisation de l’appareil.
1. Vous pouvez l’utiliser sec ou humide, dans le dernier cas nous
vous conseillons d'utiliser du savon ou tout autre lubrifiant non
moussant pour un rasage plus confortable.
2. Mettez l’appareil sous tension en appuyant une fois sur le bouton
marche/arrêt ( ).
3. Retirez d’abord les poils longs à l’aide de la tondeuse (élément C).
La tondeuse fonctionne aussi bien en position haute que basse.
Déplacez la commande de la tondeuse (élément D) dans le sens
des flèches pour la placer en position haute ou basse.
4. Éliminez les poils courts restants à l’aide de la tête de rasage. Pour
un rasage plus précis, procédez à REBROUSSE-POIL.
5. Déplacez l’appareil lentement. Les rasoirs électriques permettent
un rasage plus rapide et plus net que les rasoirs à main, mais vous
devez toutefois laisser à votre peau le temps de s’adapter à la
nouvelle technique d’épilation, en particulier sous les aisselles et
au niveau du maillot.
6. Après le rasage, appliquez de la crème hydratante. N’utilisez pas
d’eau de toilette ni de parfum, pour éviter tout irritation cutanée.
Une fois le rasage terminé, éteignez l’appareil en appuyant une
seule fois sur le bouton Arrêt ( ).
Tondeuse (Éléments C, D et E)
Préparation de la ligne du maillot à l’aide du peigne tondeur (Élément E) :
Évitez d’appliquer une lotion avant de tondre la zone souhaitée car cela
pourrait obstruer la lame. Placez la partie supérieure plate du guide de
peigne contre la peau et faites progresser la tondeuse lentement sur les
poils. Répétez ce mouvement sur les poils jusqu’à tondre toute la
surface. Il peut s’avérer nécessaire de changer la direction de tonte pour
obtenir une tonte complète sur toute la surface. Prenez garde à
l'accumulation de poils sur le guide de peigne. Si cela se produit, mettre
la tondeuse sur Arrêt (0), retirez le guide de peigne et brossez les poils.
Des lignes de maillot nettes avec la tondeuse coiffure (Élément C) :
Placez la partie plate de l’accessoire contre la peau et faites progresser
la tondeuse lentement sur les poils.
Définition et formation de la ligne du maillot avec la tondeuse de
précision (Élément D) : Placez la partie plate de l’accessoire contre la
peau et faites progresser la tondeuse lentement sur les poils en créant
les formes désirées.
Chargement de l’appareil
Pour recharger l’appareil, éteignez-le et connectez-le à l’adaptateur.
Branchez l’adaptateur sur une prise secteur, après avoir vérifié que la
tension du courant correspond à celle requise par l’appareil. Le voyant
de l’Épilateur s’allume pour indiquer que la batterie est en cours de
chargement.
Pour une première charge, laissez l’appareil branché pendant au moins
huit (8) heures.
Une fois la batterie rechargée, débranchez l’adaptateur et retirez le
connecteur de la base de l’appareil. Vous pouvez maintenant utiliser
l’Épilateur.
L’autonomie de la batterie en charge complète est d’environ 40 minutes
sans fil.
REMARQUE : Le bloc d’alimentation peut chauffer légèrement. Ce
n’est pas le signe d’un défaut de fonctionnement.
Précautions pour la recharge :
1. Pour garantir la longévité de votre batterie :
NE rechargez pas l'unité en continu pendant plus de 3 jours.
NE faites PAS fonctionner l'unité sur secteur si les batteries
sont chargées.
NE chargez ni ne stockez cette unité près d'un radiateur ou de
tout autre source de chaleur, ni sous la lumière trop forte du
soleil.
NE procédez pas à la recharge dans un endroit moite ou
humide, vérifiez que la pièce se trouve bien à une empérature
située entre 0°c (32°F) et 40°c (104°F).
Nous vous recommandons de décharger complètement puis de
recharger l’unité plusieurs fois par an. Laisser l’unité fonctionner
jusqu’à ce qu’elle s’arrête, éteignez-la, puis chargez-la
complètement.
Déconnectez l'appareil de la source d’alimentation lorsque la
recharge est terminée.
2. NE vaporisez PAS de Spray Confort Pré-épilation sur l’Épilateur, le
transformateur ou le câble d’alimentation. NE procédez PAS au
branchement ni au débranchement du cordon d’alimentation de
l’Épilateur au cours de l’épilation. Laissez le capuchon de
protection sur votre appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.
3. Utilisez l’appareil uniquement avec l’adaptateur fourni. N’employez
QUE des accessoires recommandés par le fabricant.
4. Pour prévenir tout accident lors de l’utilisation, évitez de faire
fonctionner l’appareil à proximité de votre visage, de vos cheveux
et d’autres zones sensibles du corps, de vêtements et de tapis.
Mise au rebut de la batterie
Vous devez retirer la batterie de l’appareil avant de le jeter lorsqu’il est
arrivé à la fin de son cycle de vie. Suivez la procédure suivante :
1. Débranchez l’appareil ;
2. Retirez la ou les vis située(s) à l’arrière de l’appareil à l’aide d’un
tournevis ;
∂ÈϤÔÓ, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ‰¤ÚÌ· Û·˜ ÂÓ˘‰·ÙÒÓÂÙ·È
ηıËÌÂÚÈÓ¿. ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ·ÔÙÚ›¯ˆÛË,
∞¶∂¡∂ƒ°√¶√π∏™∆∂ ÙË Û˘Û΢‹ Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ()ÌÈ· ÊÔÚ¿.
∂Í¿ÚÙËÌ· ͢ڛÛÌ·ÙÔ˜ (÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi B)
∆ÚfiÔ˜ ¯Ú‹Û˘
™ËÌ›ˆÛË: ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Îfi‚ÂÙ ÙȘ Ì·ÎÚȤ˜ ÙÚ›¯Â˜ ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ Í˘ÚÈÛÙÈ΋ Ì˯·Ó‹, ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯ÂÙ·È Î·Ïfi
͇ÚÈÛÌ·.
1. ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ›Ù ˘ÁÚfi ›Ù ÛÙÂÁÓfi. ∞Ó ÙÔ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ˘ÁÚfi, Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ۷Ô‡ÓÈ
‹ ¿ÏÏÔ ÏÈ·ÓÙÈÎfi ¯ˆÚ›˜ ·ÊÚfi ÁÈ· ÈÔ ¿ÓÂÙÔ Í‡ÚÈÛÌ·.
2. ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ()
3. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔ‹˜
(÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi C) ÁÈ· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÚÒÙ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÚ›¯Â˜.
∆Ô ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÎÔ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Â¿Óˆ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ
οو ı¤ÛË. ªÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÎÔ‹˜ Â¿Óˆ-
οو, Â·Ó·ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÎÔ‹˜ ÙÚȯÒÓ
(÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi D) Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‚ÂÏÒÓ .
4. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ͢ڛÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÎÔÓÙ¤˜
ÙÚ›¯Â˜. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Í˘Ú›˙ÂÙ ∫√¡∆ƒ∞ ÛÙËÓ ÙÚ›¯· ÁÈ·
ηχÙÂÚÔ Í‡ÚÈÛÌ·.
5. •˘Ú›ÛÙ ·ÚÁ¿. ∏ ·ÔÙÚ›¯ˆÛË Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi Í˘Ú¿ÊÈ Â›Ó·È
ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚË Î·È Î·ı·ÚfiÙÂÚË ·fi ÙÔ Í‡ÚÈÛÌ· Ì ÏÂ›‰·, ·ÏÏ¿
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÙ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Û·˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙË
Ó¤· Ù¯ÓÈ΋ ͢ڛÛÌ·ÙÔ˜, ÂȉÈο fiÙ·Ó Í˘Ú›˙ÂÙ ÙȘ Ì·Û¯¿Ï˜ Î·È ÙË
ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÈΛÓÈ Û·˜.
6. ªÂÙ¿ ÙÔ Í‡ÚÈÛÌ·, ‚¿ÏÙ ÂÓ˘‰·ÙÈ΋ Îڤ̷. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÎÔÏfiÓÈ· ‹ ¿ÚˆÌ· ‰ÈfiÙÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘Ù¿ ÂÚÂı›˙Ô˘Ó ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÌÂÙ¿
ÙÔ Í‡ÚÈÛÌ·.
ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ Í‡ÚÈÛÌ·, ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹
Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ()ÌÈ· ÊÔÚ¿.
Trimmer (÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο C, D Î·È E)
¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÌÈΛÓÈ Ì ÙË ¯Ù¤Ó· ÂÚÈÔ›ËÛ˘
(÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi E) : ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÔÛÈfiÓ ÚÈÓ ÂÚÈÔÈËı›Ù ÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÊÚ¿ÍÂÈ ÙË ÏÂ›‰·.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Â›‰Ô, ¿Óˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ¯Ù¤Ó·˜ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ·
Î·È Î·ıÔ‰ËÁ‹ÛÙ ·ÚÁ¿ ÙÔ trimmer ÛÙȘ ÙÚ›¯Â˜. ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ·˘Ù‹Ó
ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙȘ ÙÚ›¯Â˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÚÈÔÈËı›Ù ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.
ªÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÎÔ‹˜ ÒÛÙ ӷ
‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ Îfi„ÂÙ fiϘ ÙȘ ÙÚ›¯Â˜. ¡· ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ
fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Ì·˙¢ÙÔ‡Ó ÙÚ›¯Â˜ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi ¯Ù¤Ó·˜. ∞Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ
Ù¤ÙÔÈÔ, ‚¿ÏÙ ÙÔ trimmer ÛÙË ı¤ÛË ∞¶∂¡∂ƒ°√¶√π∏™∏™ (0), ‚Á¿ÏÙÂ
ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ¯Ù¤Ó·˜ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙȘ ÙÚ›¯Â˜.
¶ÂÚÈÔ›ËÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÌÈΛÓÈ Ì ÙÔ trimmer ÁÈ· styling
(÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi C) : ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Î·È Î·ıÔ‰ËÁ‹ÛÙ ·ÚÁ¿ ÙÔ trimmer ÛÙȘ ÙÚ›¯Â˜.
¢ÒÛÙ ۯ‹Ì· Î·È ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÈΛÓÈ Ì ÙÔ trimmer
·ÎÚȂ›·˜ (÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi D): ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ¿ÎÚÔ ÙÔ˘
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Î·È Î·ıÔ‰ËÁ‹ÛÙ ·ÚÁ¿ ÙÔ trimmer ÛÙȘ ÙÚ›¯Â˜,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÚ›ÏÔη Û¯‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
∂·Ó·ÊfiÚÙÈÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜
°È· ÙËÓ Â·Ó·ÊfiÚÙÈÛË, ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·ÔÙÚ›¯ˆÛ˘ ηÈ
Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÛÙË Û˘Û΢‹.
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· Û Ú›˙· ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ù¿ÛË ·ÚÔ¯‹˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ Ù¿ÛË ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·. £· ·Ó¿„ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· LED ÛÙË Û˘Û΢‹
·ÔÙÚ›¯ˆÛ˘, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ·È.
∞Ó ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÊfiÚÙÈÛ˘ Ù˘
Û˘Û΢‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 8 ÒÚ˜.
ªÂÙ¿ ÙË ÊfiÚÙÈÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜, ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ·fi
ÙËÓ Ú›˙· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· ·fi ÙË ‚¿ÛË Ù˘
Û˘Û΢‹˜. ∏ Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ϤÔÓ ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ¯Ú‹ÛË. ∏ Ï‹Ú˘
ÊfiÚÙÈÛË ·Ú¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 40 ÏÂÙ¿ ¯Ú‹Û˘ ¯ˆÚ›˜ ηÏÒ‰ÈÔ.
™∏ª∂πø™∏: ∆Ô ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˙ÂÛÙ·ı› ηٿ ÙË ÊfiÚÙÈÛË.
∞˘Ùfi ‰ÂÓ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ηٿ ÙËÓ Â·Ó·ÊfiÚÙÈÛË:
1. °È· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜:
- ª∏¡ Â·Ó·ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
·fi 3 Ë̤Ú˜.
- ª∏¡ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ
ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi, fiÙ·Ó Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜.
- ª∏¡ Â·Ó·ÊÔÚÙ›˙ÂÙÂ Î·È ÌËÓ ·ÔıË·ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÎÔÓÙ¿
Û ηÏÔÚÈÊ¤Ú ‹ Û ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÌËÓ ÙËÓ
ÂÎı¤ÙÂÙ Û ¤ÓÙÔÓÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜.
- ª∏¡ Â·Ó·ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ˘ÁÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ ÛÂ
¯ÒÚÔ Ì ˘ÁÚ·Û›·. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi 0°C (32°F) ‹ ¿Óˆ ·fi 40°C (104°F).
- ™·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ÊÔÚÙ›ÛÂÙ Ï‹Úˆ˜ ÙË Û˘Û΢‹ Î·È ¤ÂÈÙ·
Ó· ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚÙ›˙ÂÙ οı ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ∞Ê‹ÛÙ ÙË
Û˘Û΢‹ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ÎÏ›ÛÙ ÙËÓ Î·È
¤ÂÈÙ· ÊÔÚÙ›ÛÙ ÙËÓ Ï‹Úˆ˜.
- ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ú›˙·, ÌfiÏȘ
ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Â·Ó·ÊfiÚÙÈÛË.
2. ª∏¡ „Âο˙ÂÙ ÙÔ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈÎfi ÛÚ¤È Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÚÈÓ
ÙËÓ ·ÔÙÚ›¯ˆÛË ¿Óˆ ÛÙË Û˘Û΢‹ ·ÔÙÚ›¯ˆÛ˘, ÙÔ
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ª∏ Û˘Ó‰¤ÂÙ ԇÙÂ
Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·fi ÙË Û˘Û΢‹
·ÔÙÚ›¯ˆÛ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯Ú‹Û˘. ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÙË Û˘Û΢‹ fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ.
3. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· Ô˘
·Ú¤¯ÂÙ·È. ª∏ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ
Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹.
4. ¶ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ fiÙ·Ó Ë Û˘Û΢‹ ·ÔÙÚ›¯ˆÛ˘ ›ӷÈ
Û ¯Ú‹ÛË, Îڷٿ٠ÙËÓ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ, ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È
¿ÏϘ ¢·›ÛıËÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜, ηıÒ˜ Î·È Ì·ÎÚÈ¿
·fi ÚÔ‡¯· ‹ ÌÔΤÙ˜.
∞fiÚÚÈ„Ë Ì·Ù·ÚÈÒÓ
¶ÚÈÓ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˆÊ¤ÏÈÌ˘
˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙȘ Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜.
∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·‰Èηۛ·:
1. ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ ËÁ‹ ÈÛ¯‡Ô˜.
2. ªÂ ηٿÏÏËÏÔ Î·ÙÛ·‚›‰È, ‚Á¿ÏÙ ÙË ‚›‰· (‹ ‚›‰Â˜) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
3. µÁ¿ÏÙ ÙÔ ¿Óˆ Î¿Ï˘ÌÌ·. ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜.
4. √È Ì·Ù·Ú›Â˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
Ì·Ù·Ú›Â˜ ÓÈÎÂÏ›Ô˘-˘‰Úȉ›Ô˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ (Ni-MH). √È Ì·Ù·Ú›Â˜
·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ Ó· ·ÔÚÚÈÊıÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿. ªËÓ
·ÔÚÚ›ÙÂÙ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ni-MH ÛÙ· ÔÈÎȷο ·fi‚ÏËÙ·.
5. ∆ÒÚ· ÌÔÚ›Ù ϤÔÓ Ó· ·ÔÚÚ›„ÂÙ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙË Û˘Û΢‹.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
ªÂÙ¿ ·fi οı ¯Ú‹ÛË, Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ηı·Ú›˙ÂÙ ٷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
·ÔÙÚ›¯ˆÛ˘, ͢ڛÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÚÈÔ›ËÛ˘.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË ÂÛˆÎÏÂÈfiÌÂÓË ‚Ô‡ÚÙÛ· ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÙÂ Ù˘¯fiÓ ÙÚ›¯Â˜
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÛˆÚ¢Ù›. µ¿ÏÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ· Ó·
ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·ÔÙÚ›¯ˆÛ˘. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë
ÌÔÓ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ‘OFF’ Î·È Â›Ó·È ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ·fi ÙËÓ
Ú›˙·. ∫·ı·Ú›ÛÙ ٷ ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙÚȯÒÓ ·fi ÙȘ ͢ÚÈÛÙÈΤ˜ ÏÂ›‰Â˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ·ÔÙÚ›¯ˆÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ‚Ô‡ÚÙÛ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡
Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È. ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ì ¤Ó· ηı·Úfi, ÛÙÂÁÓfi ·Ó›. °È·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ٷ ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ,
ηı·Ú›ÛÙ ÙËÓ ¿ÎÚË ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ Ì ÌÈ· Ì·ÙÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙ¿Í·ÙÂ
ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ÂÓÙÚÈ‚‹˜, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ¤¯ÂÙ ÚÒÙ· ÛÙÚ·ÁÁ›ÛÂÈ.
™ËÌ›ˆÛË: µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ì·ÙÔÓ¤Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÔÙÈṲ̂ÓË ÌÂ
ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Î·È Ë ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·ÔÙÚ›¯ˆÛ˘ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜
ÛÙÂÁÓ‹ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË. °È· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹,
·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·, ‚Á¿ÏÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ·fi ÙË
Û˘Û΢‹ Î·È ÍÂχÓÙ fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· οو ·fi ˙ÂÛÙfi ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ
ÓÂÚfi. ™ÙÂÁÓÒÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ÛÙÂÁÓ‹
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
º˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Û ÍËÚfi ¯ÒÚÔ.
º‡Ï·ÍË
∞ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ¿ÓÙ· ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ Ú›˙· fiÙ·Ó ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
¡· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ¿ÓÙ· Û ÛÙÂÁÓfi ¯ÒÚÔ. ªËÓ ÙÚ·‚¿Ù ԇÙ ӷ
ÛÙÚ›‚ÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ. ªËÓ Ù˘Ï›ÁÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Á‡Úˆ ·fi ÙË Û˘Û΢‹,
‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÚfiˆÚË ÊıÔÚ¿ Î·È ıÚ·‡ÛË ÙÔ˘
ηψ‰›Ô˘. ∞Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ˘ÔÛÙ›
˙ËÌÈ¿, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ‹
ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜, ÒÛÙ ӷ
·ÔÊ¢¯ı› Ù˘¯fiÓ Î›Ó‰˘ÓÔ˜. ∂ϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ· ÊıÔÚ¿ Î·È ˙ËÌÈ¿ (ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ÛËÌ›· fiÔ˘
ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·).
∆Ô ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ʤÚÂÈ ÙË Û‹Ì·ÓÛË CE Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ÛÂ
Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙËÓ √‰ËÁ›· ÂÚ› ∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋˜ ™˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜
2004/108/E√∫ Î·È ÙËÓ √‰ËÁ›· ÂÚ› ÷ÌËÏ‹˜ ∆¿Û˘ 2006/95/E√∫.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Û˘Û΢‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ
Úfi‚ÏËÌ·, ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ÙËÓ ÂÈÛ΢¿ÛÂÙÂ. ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ
ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÂÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÎÔÙ‹Ú· (ª√¡√ °π∞ ¶∂§∞∆∂™ ™∆√
∏¡øª∂¡√ µ∞™π§∂π√)
™˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ٷ ÂÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÙ‹Ú˜ Ù·ÎÙÈο
ÒÛÙÂ Ë Í˘ÚÈÛÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ‚¤ÏÙÈÛÙË ·fi‰ÔÛË. °ÂÓÈο,
ÙfiÛÔ Ù· ÂÏ¿ÛÌ·Ù· fiÛÔ Î·È ÔÈ ÎÔÙ‹Ú˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÂÚ›Ô˘ οı 6 Ì‹Ó˜. øÛÙfiÛÔ, ÌÔÚ›Ù ӷ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ˆ˜ Ô‰ËÁfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ ·Ó Ù·
ÂÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÎÔÙ‹Ú˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË.
- ∂ÚÂıÈÛÌfi˜: ∫·ıÒ˜ Ù· ÂÏ¿ÛÌ·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Êı›ÚÔÓÙ·È, ÌÔÚ›
Ó· ·ÈÛı·Óı›Ù ÂÚÂıÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜
- ∆Ú¿‚ËÁÌ·: ∫·ıÒ˜ ÔÈ ÎÔÙ‹Ú˜ Êı›ÚÔÓÙ·È, ÙÔ Í‡ÚÈÛÌ· ÌÔÚ› Ó·
ÌËÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·Ïfi ‹ ÙfiÛÔ ¿ÓÂÙÔ
- ºıÔÚ¿: ªÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı›Ù fiÙÈ ÔÈ ÎÔÙ‹Ú˜ ¤¯Ô˘Ó Êı·Ú›
̤۷ ·fi Ù· ÂÏ¿ÛÌ·Ù·.
°È· ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÌÂ
ÙÔ ÙÌ‹Ì· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙÔ 0114 290 1455 ‹ ÛÙ›ÏÙ e-mail
ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË customer.services@hot-uk.co.uk.
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜:
A - ∫ÂÊ·Ï‹ ·ÔÙÚ›¯ˆÛ˘.
B - ∫ÂÊ·Ï‹ ͢ڛÛÌ·ÙÔ˜.
C - Trimmer ÁÈ· styling.
D - Trimmer ·ÎÚȂ›·˜.
∂ - ÃÙ¤Ó· ÂÚÈÔ›ËÛ˘.
F - ∫ÂʷϤ˜ Ô˘ ϤÓÔÓÙ·È, ÁÈ· ‡ÎÔÏÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi.
G - ∫Ô˘ÌÈ¿ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÎÂÊ·Ï‹˜.
H - ¢È·ÎfiÙ˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘/·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘.
I - ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÊfiÚÙÈÛ˘.
J - ™Ù·ÓÙ ÊfiÚÙÈÛ˘ Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈ΋ ‚¿ÛË.
K - ÀÔ‰Ô¯‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·.
∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ √‰ËÁ›·˜
2002/96/∂∫ Ù˘ ∂.∂. Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Û˘Û΢ÒÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ
¤Ú·˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹˜. ∆· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙÔ
ۇ̂ÔÏÔ ÙÔ˘ ‘‰È·ÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ ο‰Ô˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ’ ›Ù ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ
ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ›Ù ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ‰ÒÚÔ˘, ›Ù ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi Ù· ÔÈÎȷο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹˜.
ª∏¡ ·ÔÚÚ›ÙÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ì·˙› Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ ÔÈÎȷο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.
∆Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·' fiÔ˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙË Û˘Û΢‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÈ
οÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ·ÏÈÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Â¿Ó
ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÏÈ¿ Û·˜ Û˘Û΢‹,
Âȉ¿Ïψ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚Ô‹ıÂÈ·
Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ô‡ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰ÒÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ·
·Ó·Î‡ÎψÛË.
∂ÁÁ‡ËÛË Î·È Û¤Ú‚È˜
∏ Û˘Û΢‹ Ù˘ VEET ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÁÁ‡ËÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÂÏ·ÙÙˆÌ¿ÙˆÓ ˘fi
ηÓÔÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÁÈ· ‰‡Ô ¤ÙË ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜. ∂¿Ó ÙÔ
ÚÔ˚fiÓ Û·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÏfiÁˆ ÂÏ·ÙÙˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ
ηٷÛ΢‹ ‹ ÛÙ· ˘ÏÈο, ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›. ∞Ï¿, ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙË
Û˘Û΢‹ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·ÁÔÚ¿˜, ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÚԂԇ̠۠‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË. ∏
·ÚÔ‡Û· ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ
ÏfiÁˆ ÂÛÊ·Ï̤Ó˘ ¯Ú‹Û˘, η΋˜ ¯Ú‹Û˘ ‹ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÏfiÁˆ
ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ·ÚfiÓÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ (∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ù·
ηٷӷψÙÈο Û·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜).
°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚÔ˚fiÓ, ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ̷˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË:
www.hot-uk.co.uk
www.veet.com
∏ ÂˆÓ˘Ì›· Veet Â›Ó·È ÂÌÔÚÈÎfi Û‹Ì· Ù˘ Reckitt Benckiser Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ηÙfiÈÓ ¿‰Â›·˜ ·fi ÙËÓ Helen of Troy Limited.
PL
NALE˚Y ZACHOWAå INSTRUKCJ¢
U˚YCIA
Przed rozpocz´ciem pracy z urzàdzeniem nale˝y przeczytaç wszystkie
instrukcje.
OSTRZE˚ENIE: NIE zanurzaç urzàdzenia pod wodà, mo˝e to
spowodowaç uszkodzenia. Urzàdzenie i zasilacz nale˝y trzymaç z dala
od wody. Prostownicy nie wolno u˝ywaç w pobli˝u lub nad wodà
znajdujàcà si´ w wannie, zlewie lub podobnych pojemnikach. Zasilacza
nie mo˝na dotykaç mokrymi r´kami, zanurzaç w wodzie, trzymaç pod
bie˝àcà wodà ani te˝ dopuszczaç do jego zamoczenia w jakikolwiek
sposób. Przechowywaç poza zasi´giem dzieci i osób chorych. Nale˝y
pilnowaç, aby ma∏e dzieci nie bawi∏y si´ urzàdzenia.
Urzàdzenie nie jest przeznaczone do u˝ytku przez osoby (w tym
równie˝ dzieci) o ograniczonych mo˝liwoÊciach fizycznych,
sensorycznych lub umys∏owych lub przez osoby bez doÊwiadczenia i
wiedzy, chyba ˝e pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeƒstwo lub po poinstruowaniu przez osob´ odpowiedzialnà na
temat korzystania z urzàdzenia.
To urzàdzenie s∏u˝y tylko do golenia i trymowania okolic bikini i pod
pachami. Nie nale˝y go u˝ywaç do innych celów.
OSTRZE˚ENIE! Zasilacza nie wolno u˝ywaç w ∏azience. Dla
dodatkowej ochrony zaleca si´ zainstalowanie w obwodzie elektrycznym
zasilajàcym ∏azienk´ zabezpieczenia ró˝nicowo-pràdowego o
znamionowym szczàtkowym pràdzie roboczym nie przekraczajàcym
30mA. W tym celu nale˝y skonsultowaç si´ z elektrykiem.
Depilatora nale˝y u˝ywaç w suchym otoczeniu. Podczas u˝ycia
depilatora NIE WOLNO staç w pobli˝u mokrych lub wilgotnych
r´czników, dywanów ani pod∏ogi. Nale˝y upewniç si´, ˝e d∏onie i reszta
cia∏a sà suche. Zaleca si´ u˝ywanie urzàdzenia w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Aby zmniejszyç ryzyko oparzenia,
po˝aru lub pora˝enia pràdem elektrycznym, nie wolno zostawiaç
w∏àczonego depilatora bez nadzoru. Przed pod∏àczeniem zasilacza do
gniazda zasilajàcego nale˝y pod∏àczyç kabel zasilajàcy do urzàdzenia.
JeÊli urzàdzenie nie jest u˝ywane, nale˝y zawsze od∏àczaç je od
gniazda zasilajàcego.
¸adowark´ nale˝y pod∏àczyç bezpoÊrednio do gniazda Êciennego. NIE
WOLNO u˝ywaç przed∏u˝aczy. Urzàdzenia nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w instrukcji obs∏ugi.
NIE WOLNO u˝ywaç urzàdzenia, je˝eli którekolwiek z ostrzy zosta∏o
z∏amane lub uszkodzone w inny sposób. W wypadku takiego
uszkodzenia nale˝y natychmiast zaprzestaç u˝ywania urzàdzenia i
wymieniç oba ostrza oraz obie folie.
Nale˝y stosowaç wy∏àcznie akcesoria zalecane przez producenta. JeÊli
urzàdzenie zostanie uszkodzone, nale˝y natychmiast zaprzestaç jego
u˝ywania i dokonaç wymiany. Dalsze u˝ytkowanie mo˝e doprowadziç
do skaleczeƒ lub zadrapaƒ skóry.
UWAGA: Nie nale˝y u˝ywaç urzàdzenia na skórze z intensywnym
tràdzikiem, Êwie˝ymi bliznami (majàcymi mniej ni˝ 3 miesiàce),
pieprzykami, oparzeniami s∏onecznymi, wysypkà lub innymi
schorzeniami skóry. Osoby cierpiàce na schorzenia krwi, np. cukrzyc´
lub ˝ylaki, albo choroby skóry powinny przed u˝yciem urzàdzenia
skonsultowaç si´ z lekarzem. Osoby z obni˝onà odpornoÊcià,
np. kobiety w cià˝y lub osoby cierpiàce na cukrzyc´, hemofili´ lub
niedobór odpornoÊciowy, powinny skonsultowaç si´ z lekarzem. Osoby
majàce rozrusznik serca muszà skonsultowaç si´ z lekarzem przed
u˝yciem depilatora.
OSTRZE˚ENIE: Przez 24 godziny po usuwaniu w∏osów metodà
depilacji nale˝y unikaç bezpoÊredniego kontaktu ze s∏oƒcem. Zaleca
si´ tak˝e unikanie p∏ywania i u˝ywania dezodorantów,
antyperspirantów lub produktów perfumowanych. Depilatora nale˝y
u˝ywaç w miejscu, w którym jest odpowiednia temperatura, aby
uniknàç pocenia si´. Trzeba upewniç si´, ˝e obszary poddawane
depilacji sà czyste, suche i wolne od kremów lub olejków.
Przygotowanie do u˝ycia:
Przed pierwszym u˝yciem i po d∏ugim okresie nieu˝ywania urzàdzenie
nale˝y ∏adowaç przez co najmniej 8 godzin.
Sposób obs∏ugi
Depilator (funkcja A)
1. W∏ó˝ wtyczk´ zasilacza do gniazda w dolnej cz´Êci urzàdzenia.
2. W∏àcz zasilacz do gniazda elektrycznego.
3. Zdejmij pokrywk´ ochronnà, delikatnie ciàgnàc jà w gór´ i
odciàgajàc od urzàdzenia.
4. W∏àcz urzàdzenie pojedynczym naciÊni´ciem przycisku ON/W¸ ().
Uwaga: W celu ochrony u˝ytkownika depilator mo˝e zwolniç lub
ca∏kowicie zaprzestaç dzia∏ania, jeÊli zostanie zbyt mocno
przyciÊni´ty do skóry.
- Nale˝y wypróbowaç urzàdzenie na ma∏o wra˝liwym obszarze.
Przy pierwszym u˝yciu depilatora nale˝y wypróbowaç go na
obszarze skóry, który jest niezbyt wra˝liwy i rzadko poroÊni´ty
w∏osami, aby stopniowo przyzwyczaiç si´ do odczucia
wywo∏ywanego przez depilacj´.
- Przed depilacjà nale˝y si´ wykàpaç. Po kàpieli lub umyciu si´
pod prysznicem usuwanie w∏osów b´dzie ∏atwiejsze, poniewa˝
pory skóry b´dà otwarte. Skóra powinna byç czysta i wolna od
t∏uszczu i kosmetyków.
5. Preparat zwi´kszajàcy komfort depilacji. Trzymaj pompk´ w
odleg∏oÊci 15 cm od skóry i rozpyl delikatnà mgie∏k´ na depilowany
obszar. Odczekaj 2–5 min, a˝ preparat wyschnie.
6. Delikatna depilacja. W∏àcz depilator i powoli przesuƒ g∏owic´ po
skórze, jednà r´kà przesuwajàc depilator, a drugà napinajàc skór´.
G∏owica depilatora powinna lekko dotykaç skóry; nie wolno
wywieraç zbyt du˝ego nacisku. Delikatnie przesuwaj g∏owic´
depilatora nad obszarem, z którego ma zostaç usuni´te ow∏osienie.
Aby osiàgnàç najlepsze efekty, trzymaj urzàdzenie pod kàtem
prostym do skóry. Prowadê depilator wolnymi, ciàg∏ymi ruchami,
kierujàc go w stron´ przeciwnà do kierunku wzrostu w∏osów. Do
usuni´cia wszystkich w∏osów konieczne mo˝e byç powtórzenie
ruchów w ró˝nych kierunkach. Wydepiluj ma∏y obszar i po
osiàgni´ciu zadowalajàcych rezultatów przejdê do nowego
obszaru. W∏osy, które majà byç usuni´te, zostanà uchwycone
przez pincet´ urzàdzenia i wyrwane w miar´ poruszania nim.
JeÊli w∏osy pod pachà lub przy linii bikini sà doÊç d∏ugie, zaleca si´
przyci´cie ich no˝yczkami lub golarkà z nasadkà do przycinania,
aby zmniejszyç ból odczuwany podczas depilacji. Aby usunàç
w∏osy pod pachà, umieÊç jedno rami´ za g∏owà, aby naciàgnàç
skór´, i umieÊç urzàdzenie pod kàtem prostym do skóry. W∏àcznik
powinien znajdowaç si´ przodem do u˝ytkownika. Powtarzaj
czynnoÊci w ka˝dym obszarze do momentu usuni´cia ca∏ego
niepo˝àdanego ow∏osienia. Czas wymagany do usuni´cia
niechcianego ow∏osienia zale˝y od typu w∏osów.
Aby zdjàç nasadki, nale˝y nacisnàç jednoczeÊnie oba przyciski
zwalniajàce przy g∏owicy (funkcja G). Nasadki ponownie zatrzasnà
si´ w odpowiednim po∏o˝eniu.
7. Najlepiej przeprowadzaç depilacj´ wieczorem. Po depilacji na
skórze mogà pojawiç si´ czerwone plamki i guzki, najlepiej wi´c
u˝ywaç depilatora wieczorem, przed po∏o˝eniem si´ spaç.
Podra˝nienie znika zwykle w ciàgu nocy. Podra˝nienie skóry jest
najwi´ksze przy pierwszych kilku u˝yciach depilatora. Skóra
przyzwyczaja si´ do tego procesu i przy kolejnych u˝yciach
wyst´powaç b´dzie coraz mniej problemów. Zalety korzystania z
depilatora Veet znacznie przewa˝ajà ewentualne podra˝nienia w
postaci czerwonych plamek.
8. ¸agodzenie skóry. Po depilacji zmyj preparat u∏atwiajàcy depilacj´ i
na∏ó˝ delikatny balsam do cia∏a, aby z∏agodziç skór´.
9. Z∏uszczanie skóry. Wydepilowany obszar nale˝y masowaç szorstkà
gàbkà lub myjkà, aby zapobiec wrastaniu w∏osów. Wrastanie
w∏osów wyst´puje w przypadku wielu metod usuwania w∏osów
polegajàcych na wyrwaniu ich ze skóry, zaÊ czystoÊç i z∏uszczanie
skóry sà kluczem do zmniejszenia tych problemów.
Nale˝y tak˝e pami´taç o codziennym nawil˝aniu skóry. Po
zakoƒczeniu depilacji nale˝y wy∏àczyç urzàdzenie (OFF),
naciskajàc jeden raz przycisk w∏àczania/wy∏àczania zasilania ().
Golarka (funkcja B)
Sposób u˝ycia
Uwaga: Przed u˝yciem golarki d∏ugie w∏osy nale˝y najpierw skróciç.
1. Golarki mo˝na u˝ywaç do golenia na sucho i na mokro. W
wypadku golenia na mokro zaleca si´ namydlenie skóry lub
na∏o˝enie na nià innego niepieniàcego si´ Êrodka nawil˝ajàcego w
celu zwi´kszenia komfortu golenia.
2. W∏àcz urzàdzenie pojedynczym naciÊni´ciem przycisku ON/W¸ ().
3. Najpierw skróciç d∏ugie w∏osy, u˝ywajàc kraw´dzi przycinarki
(funkcja C). Przycinarka dzia∏a w pozycji dolnej i górnej. Mo˝na jà
przesuwaç w gór´ i w dó∏, przesuwajàc jej prze∏àcznik (funkcja D)
w kierunkach wskazywanych przez strza∏ki .
4. Pozosta∏e krótkie w∏osy ogoliç g∏owicà golarki. Golàc POD w∏os,
goli si´ dok∏adniej.
5. W∏osy nale˝y goliç powoli. Golenie za pomocà ostrza
elektrycznego jest szybsze i wygodniejsze ni˝ golenie za pomocà
tradycyjnej maszynki, ale skóra potrzebuje czasu, aby
przystosowaç si´ do nowej techniki golenia, szczególnie pod
pachami i w okolicach bikini.
6. Po zakoƒczeniu golenia nale˝y na∏o˝yç Êrodek zwil˝ajàcy. Nie
wolno u˝ywaç wody toaletowej ani perfum, poniewa˝ te Êrodki
mogà podra˝niaç skór´ po goleniu.
Po zakoƒczeniu golenia nale˝y wyàczyç urzàdzenie, naciskajàc
jeden raz przycisk wàczania/wyàczania zasilan( ).
Przycinarka (funkcje C, D i E)
Przygotowanie linii bikini grzebieniem do przycinania (funkcja E): Nale˝y
unikaç stosowania kosmetyków na strzy˝onym obszarze, poniewa˝ mo˝e
to zablokowaç ostrze. Przy∏ó˝ do skóry p∏askà górnà koƒcówk´ nasadki z
grzebieniem i powoli poprowadê maszynk´ po strzy˝onym obszarze.
Powtarzaj t´ czynnoÊç do momentu osiàgni´cia zadowalajàcego rezultatu.
Aby przystrzyc ca∏y wybrany obszar, konieczne mo˝e byç zmienianie
kierunku prowadzenia maszynki podczas strzy˝enia. Nale˝y uwa˝aç, aby
w nasadce z grzebieniem nie zgromadzi∏a si´ zbyt du˝a iloÊç w∏osów. W
takim wypadku nale˝y wy∏àczyç przycinark´ (pozycja OFF(0)), zdjàç
nasadk´ z grzebieniem z urzàdzenia i usunàç z niej w∏osy.
Golenie linii bikini przycinarkà stylizacyjnà (funkcja C): Przy∏ó˝ do skóry
p∏askà koƒcówk´ nasadki i powoli poprowadê maszynk´ po strzy˝onym
obszarze.
Kszta∏towanie linii bikini przycinarkà precyzyjnà (funkcja D): Przy∏ó˝ do
skóry p∏askà koƒcówk´ nasadki i powoli poprowadê maszynk´ po
strzy˝onym obszarze, odpowiednio kszta∏tujàc lini´ bikini.
Jak do∏adowaç urzàdzenie
Aby ponownie na∏adowaç depilator, wy∏àcz go (pozycja OFF/WY¸.) i
pod∏àcz do niego zasilacz.
Pod∏àcz zasilacz do sieci, upewniajàc si´, ˝e napi´cie zasilania sieci
odpowiada napi´ciu zasilacza. Dioda LED na depilatorze zacznie
Êwieciç, wskazujàc, ˝e trwa ∏adowanie akumulatora.
Pierwsze ∏adowanie urzàdzenia powinno trwaç co najmniej 8 godzin.
Po na∏adowaniu od∏àcz zasilacz od sieci, a nast´pnie wyjmij wtyczk´ z
dolnej cz´Êci urzàdzenia. Urzàdzenie jest gotowe do u˝ytku.
Pe∏ne ∏adowanie akumulatora pozwoli na mniej wi´cej 40 minut pracy
bezprzewodowej.
UWAGA: Zasilacz mo˝e ulec nieznacznemu rozgrzaniu. Jest to
normalne zjawisko.
Opatrenia pre nabíjanie:
1. Pre docielenie maximálnej Ïivotnosti batérie:
- Jednotky NIKDY nepretrÏite nenabíjajte po dobu dlh‰iu neÏ 3 dni.
- Ak sú batérie úplne nabité, NIKDY neprevádzkujte prístroj
pomocou zdroja napätia.
- Túto jednotku NIKDY nenabíjajte ani neukladajte do blízkosti
radiátorov alebo ìal‰ích zdrojov tepla a nevystavujte ju
silnému slneãnému svetlu.
- Jednotku NIKDY nenabíjajte na vlhkom alebo mokrom mieste
a zaistite, aby sa teplota nenachádzala pod 0°C (32°F) alebo
nad 40°C (104°F).
- Odporúãame Vám, aby ste jednotku v intervale raz za pár
mesiacov úplne vybili a potom úplne nabili. Nechajte jednotku
beÏaÈ, k˘m sa nezastaví, potom ju vypnite a úplne nabite.
- Od∏àczyç urzàdzenie od êród∏a zasilania po zakoƒczeniu
∏adowania.
2. NIE WOLNO rozpryskiwaç preparatu Pre-Epilating Comfort Spray
na depilator, zasilacz ani kabel zasilajàcy. Podczas u˝ycia
NIE WOLNO pod∏àczaç kabla zasilajàcego do depilatora ani go
od∏àczaç. Kiedy urzàdzenie nie jest u˝ywane, nale˝y za∏o˝yç na nie
pokrywk´ ochronnà.
3. Urzàdzenia nale˝y u˝ywaç tylko z wtyczkà zasilacza dostarczonà
wraz z urzàdzeniem. NIE NALE˚Y u˝ywaç przystawek
niezalecanych przez producenta.
4. Aby zapobiec wypadkom podczas u˝ywania depilatora, nale˝y
trzymaç go z dala od twarzy, skóry g∏owy i innych wra˝liwych
obszarów cia∏a, a tak˝e ubraƒ lub dywanów.
Wyrzucanie akumulatorów
Przed wyrzuceniem tego produktu po zakoƒczeniu okresu jego
eksploatacji nale˝y wyjàç z niego akumulatory. Nale˝y post´powaç
zgodnie z poni˝szà procedurà.
1. Od∏àcz urzàdzenie od êród∏a zasilania.
2. U˝ywajàc odpowiedniego Êrubokr´ta, wykr´ç wkr´ty znajdujàce si´
z ty∏u urzàdzenia.
3. Zdejmij górnà pokryw´. Od∏àcz pakiet akumulatorów.
4. Urzàdzenie wyposa˝one jest w akumulatory niklowo-metalowo-
wodorkowe. Takie akumulatory nale˝y utylizowaç w odpowiedni
sposób. Akumulatorów Ni-MH nie wolno wyrzucaç do zwyk∏ych Êmieci.
5. Teraz mo˝esz bezpiecznie wyrzuciç g∏ównà jednostk´.
Czyszczenie urzàdzenia
Zaleca si´ czyszczenie koƒcówki do depilacji, golenia i przycinania po
ka˝dym u˝yciu.
Aby usunàç wszelkie zgromadzone w∏oski, u˝yj za∏àczonej szczotki.
Aby zabezpieczyç g∏owic´ depilatora, na∏ó˝ pokrywk´ ochronnà.
Upewnij si´, ˝e urzàdzenie jest wy∏àczone (pozycja OFF/WY¸.) i
od∏àczone od gniazda elektrycznego. OczyÊç ostrza i tarcze depilatora
z pozosta∏oÊci w∏osków, u˝ywajàc dostarczonej wraz z urzàdzeniem
szczotki. Wytrzyj urzàdzenie czystà, suchà szmatkà. Aby usunàç
pozosta∏oÊci z tarcz ze stali nierdzewnej, przetrzyj koƒcówki tarcz
wyciÊni´tym wacikiem zamoczonym w alkoholu.
Uwaga: Przed u˝yciem nale˝y upewniç si´, ˝e wacik nie jest mocno
przesiàkni´ty alkoholem i ˝e g∏owica depilatora jest ca∏kowicie sucha.
Aby wyczyÊciç urzàdzenie, trzeba od∏àczyç je od zasilacza, odczepiç
g∏owic´ od urzàdzenia i sp∏ukaç wszystkie cz´Êci pod ciep∏à bie˝àcà
wodà. Przed schowaniem urzàdzenia i jego dalszym u˝yciem nale˝y
wytrzeç je i upewniç si´, ˝e jest ca∏kowicie suche.
Urzàdzenie nale˝y przechowywaç w suchym miejscu.
Przechowywanie
Nieu˝ywane urzàdzenie nale˝y zawsze od∏àczaç od gniazda zasilania.
Nale˝y je zawsze przechowywaç w suchym miejscu. Nie wolno ciàgnàç
za przewód ani skr´caç go. Nie nale˝y zawijaç przewodu wokó∏
urzàdzenia, gdy˝ mo˝e to spowodowaç przedwczesne zu˝ycie i
uszkodzenie przewodu. W razie uszkodzenia przewodu zasilajàcego
urzàdzania nale˝y wymieniç go, zwracajàc do punktu sprzeda˝y, w
którym urzàdzenie zosta∏o kupione, albo osobie o podobnych
kwalifikacjach, aby uniknàç zagro˝enia. Nale˝y regularnie sprawdzaç
przewód zasilajàcy pod kàtem zu˝ycia i uszkodzenia (zw∏aszcza w
miejscu po∏àczenia z zasilaczem).
Produkt jest oznaczony symbolem CE potwierdzajàcym zgodnoÊç z
dyrektywà w sprawie kompatybilnoÊci elektromagnetycznej
(2004/108/WE) oraz dyrektywà w sprawie urzàdzeƒ zasilanych niskim
napi´ciem (2006/95/WE).
OSTRZE˚ENIE: w razie zepsucia si´ urzàdzenia nie nale˝y
podejmowaç ˝adnych prób jego naprawy. Urzàdzenie nie posiada
˝adnych cz´Êci lub elementów, które mogà byç samodzielnie
serwisowane przez u˝ytkownika.
Wymiana folii i ostrzy (DOTYCZY TYLKO KLIENTÓW Z WIELKIEJ
BRYTANII)
Aby golarka dzia∏a∏a optymalnie, zaleca si´ regularne wymienianie folii i
ostrzy. Zaleca si´ jednoczesnà wymian´ folii i ostrzy, mniej wi´cej co 6
miesi´cy. To, czy folie i ostrza wymagajà wymiany, mo˝na dodatkowo
stwierdziç na podstawie poni˝szych wskazówek.
- Podra˝nienie: zu˝yta folia mo˝e powodowaç podra˝nienia skóry.
- Rwanie w∏osów: zu˝ycie ostrzy mo˝e powodowaç niedok∏adne
golenie.
- Przebicie folii: przebicie folii przez ostrza.
Pomoc i porady dotyczàce cz´Êci zamiennych oraz informacje na temat
punktów sprzeda˝y mo˝na uzyskaç w dziale obs∏ugi klienta pod
numerem telefonu 0114 290 1455 lub pocztà elektronicznà, pod
adresem customer.services@hot-uk.co.uk.
Funkcje produktu:
A - g∏owica depilacyjna
B - g∏owica golàca
C - przycinarka stylizacyjna
D - przycinarka precyzyjna
E - grzebieƒ do przycinania
F - zmywalne g∏owice u∏atwiajàce czyszczenie
G - przyciski zwalniajàce g∏owicy
H - w∏àcznik/wy∏àcznik
I - lampka wskaênika ∏adowania
J - modu∏ ∏adujàcy z podstawà antypoÊlizgowà
K - gniazdo zasilacza
Niniejsze urzàdzenie jest zgodne z unijnà dyrektywà 2002/96/WE
w sprawie recyklingu zu˝ytego sprz´tu. Produkty, na których etykiecie,
pude∏ku lub w instrukcji u˝ycia znajduje si´ symbol przekreÊlonego,
ko∏owego kontenera na Êmieci podlegajà po zu˝yciu odzyskowi osobno
od odpadów domowych.
Urzàdzenia NIE WOLNO wyrzucaç wraz ze zwyk∏ymi Êmieciami z
gospodarstwa domowego. Lokalny sprzedawca urzàdzenia mo˝e stosowaç
program „zabierania starych urzàdzeƒ”, gdy klient chce kupiç nowy produkt;
mo˝na równie˝ skontaktowaç si´ z lokalnym urz´dem w celu uzyskania
pomocy i informacji, gdzie nale˝y zabraç urzàdzenie do recyklingu.
Gwarancja i serwis
Urzàdzenie VEET jest obj´te gwarancjà na wypadek usterek w czasie
normalnego u˝ytkowania przez 2 lata od daty zakupu. JeÊli urzàdzenie
nie spe∏nia oczekiwaƒ z powodu usterek materia∏owych lub wad
produkcyjnych, zostanie ono wymienione na nowy produkt. W takim
przypadku nale˝y przynieÊç urzàdzenie, wraz z wa˝nym paragonem,
do miejsca zakupu celem wymiany. Z wymianà nie wià˝à si´ ˝adne
dodatkowe op∏aty. Niniejsza gwarancja nie pokrywa usterek
powsta∏ych w wyniku niew∏aÊciwego u˝ytkowania lub spowodowanych
nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji. (Nie ma to wp∏ywu na
ustawowe prawa konsumenta).
Wi´cej informacji o produkcie znajduje si´ na naszej stronie internetowej:
www.hot-uk.com
www.veet.com
Veet jest znakiem handlowym firmy Reckitt Benckiser wykorzystywanym na
licencji przez spó∏k´ Helen of Troy Limited.
CZ
TYTO D\\ÒLEÎITÉ BEZPEÃNOSTNÍ
POKYNY SI ULOÎTE
Prosíme pfieãtûte si ve‰keré pokyny, neÏ tento pfiístroj zaãnete
pouÏívat.
UPOZORNùNÍ: Neponofiujte zafiízení do vody. MÛÏe dojít k jeho
po‰kození. ChraÀte toto zafiízení a adaptér pfied vodou. NepouÏívejte
tento pfiístroj poblíÏ vody nebo nad vodou ve vanû, v umyvadle nebo v
podobn˘ch vodou naplnûn˘ch nádobách. Adaptér se nesmí brát do
vlhk˘ch rukou, ponofiovat do vody, drÏet pod tekoucí vodou nebo do
nûj jakkoli nechat proniknout vlhkost. UdrÏujte tento pfiístroj mimo
dosah dûtí a chor˘ch osob. Malé dûti by mûly b˘t pod dohledem, aby si
s tímto pfiístrojem nemohly hrát.
Tento pfiístroj by nemûly pouÏívat osoby (vãetnû dûtí) s omezen˘mi
fyzick˘mi, smyslov˘mi ãi du‰evními schopnostmi nebo s
nedostateãn˘mi zku‰enostmi ãi znalostmi, pokud nejsou pod dohledem
osoby odpovûdné za jejich bezpeãnost, nebo pokud jim tato osoba
nedá pfiíslu‰né instrukce k pouÏívání pfiístroje.
Tento pfiístroj je urãen pouze pro holení a zastfiihávání ochlupení v
oblasti tfiísel a v podpaÏí. NepouÏívejte ho pro Ïádné dal‰í úãely.
VAROVÁNÍ: Adaptér nepouÏívejte v koupelnû. K dodateãné ochranû se
doporuãuje do elektrického obvodu v koupelnû instalovat zafiízení na
zbytkov˘ proud (RCD) se zmûfien˘m provozním zbytkov˘m proudem
nepfievy‰ujícím 30 mA. PoÏádejte o pomoc elektrikáfie.
Epilátor pouÏívejte v suchém prostfiedí. Pfii pouÏívání NEstÛjte na
mokr˘ch nebo vlhk˘ch ruãnících nebo u nich, na vlhkém koberci nebo
podlaze. Ruce i zbytek tûla musejí b˘t suché. Pfiístroj doporuãujeme
pouÏívat v dobfie vûtrané místnosti. Pro sníÏení rizika popálení, poÏáru
nebo zásahu elektrick˘m proudem zapojen˘ epilátor nikdy
nenechávejte bez dozoru. Pfied zapojením adaptéru do sítû vÏdy
pfiipojte napájecí kabel k pfiístroji. Pokud pfiístroj nepouÏíváte, vÏdy jej
odpojte ze sítû.
Nabíjeãku zapojte pfiímo do zásuvky. NEpouÏívejte prodluÏovací kabel.
Tento pfiístroj pouÏívejte pouze podle jeho urãení popsaném v návodu.
Tento pfiístroj NEPOUÎÍVEJTE, pokud zjistíte po‰kození u jedné nebo
obou holicích ãepelí. V takovém pfiípadû pfiístroj ihned pfiestaÀte
pouÏívat a vymûÀte oba noÏe i obû planÏety.
NepouÏívejte nástavce nedoporuãené v˘robcem. Pokud se pfiístroj
po‰kodí nebo rozbije, okamÏitû pfieru‰te pouÏívání a vymûÀte, pfii
dal‰ím pouÏívání by mohlo dojít k pofiezání nebo po‰krábání kÛÏe.
POZNÁMKA: Tento pfiístroj nepouÏívejte na ãástech kÛÏe se siln˘m
akné, ãerstvou jizvou (mlad‰í neÏ 3 mûsíce), matefisk˘mi znaménky, na
spálené kÛÏi, vyráÏce nebo pfii jin˘ch koÏních nemocech. Pokud trpíte
nûjakou nemocí spojenou s krví (napfi. cukrovka nebo kfieãové Ïíly)
nebo nemocí kÛÏe (dermatologick˘ stav), konzultujte pfied pouÏíváním
svého lékafie. Lidé se sníÏenou imunitou (napfi. v tûhotenství nebo pfii
diabetes mellitus, hematofilii nebo deficitem imunity) by se mûli zeptat
lékafie. Pokud máte kardiostimulátor, pfied pouÏitím se zeptejte lékafie.
VAROVÁNÍ: 24 hodin po epilaci se vyh˘bejte pfiímému slunci. Dále
doporuãujeme neplavat a nepouÏívat deodoranty/antiperspiranty nebo
parfémované produkty. Abyste se nepotili, epilátor pouÏívejte na místû
s pfiíjemnou teplotou. Oblasti, ze kter˘ch chcete odstranit chlupy,
musejí b˘t ãisté, suché a nenakrémované ani nenaolejované.
Pfiíprava k pouÏití:
Pfied prvním pouÏitím a po dlouhé dobû, kdy jste pfiístroj nepouÏívali, jej
nabíjejte po dobu nejménû osmi hodin.
Obsluha
Epilátor (souãást A)
1. Zástrãku adaptéru zasuÀte do spodní ãásti pfiístroje.
2. Adaptér zapojte do zásuvky ve zdi.
3. Mírn˘m tahem sejmûte ochrann˘ kryt epilátoru.
4. Pfiístroj zapnûte jedním stiskem tlaãítka napájení ().
Poznámka: epilátor se pfii pfiíli‰ velkém tlaku na kÛÏi mÛÏe kvÛli
va‰í ochranû zpomalit nebo úplnû zastavit.
- Nejdfiíve vyzkou‰ejte na necitlivé oblasti. Pfii prvním pouÏívání
epilátoru ho vyzkou‰ejte na ãásti kÛÏe, která není pfiíli‰ citlivá a
na které není moc chlupÛ, dokud si na depilaci nezvyknete.
- Nejdfiíve se vykoupejte. Odstranûní chloupkÛ bude snadnûj‰í,
pouÏijete-li epilátor po koupání nebo sprchování, protoÏe pfii
nûm dochází k otevfiení pórÛ. KÛÏe by mûla b˘t ãistá, bez stop
krému ãi tûlového mléka.
5. Sprej pro pohodlnou epilaci. Pumpiãku drÏte 15 cm od kÛÏe a
oblast, kterou budete epilovat, lehce nasprejujte. Nechejte na 2 – 5
minut oschnout.
6. Jemnû. Epilátor zapnûte a hlavicí pomalu pohybujte nad kÛÏí.
Jednou rukou pohybujte epilátorem a druhou napínejte kÛÏi. Hlava
epilátoru se musí lehce dot˘kat kÛÏe. Netlaãte pfiíli‰. Lehce
pfiejíÏdûjte hlavou epilátoru nad oblastí, kde chcete odstranit
chlupy. Nejlep‰í je drÏet pfiístroj v pravém úhlu ke kÛÏi. Epilátor
veìte pomal˘m nepfietrÏit˘m pohybem proti smûru rÛstu chlupÛ.
Abyste dosáhli na v‰echny chlupy, bude moÏná zapotfiebí toto
zopakovat v rÛzn˘ch smûrech. Pracujte na mal˘ch plochách a aÏ
budete spokojeni s v˘sledkem, pfiesuÀte se do nové oblasti.
NeÏádoucí ochlupení se zachytí v pinzetách pfiístroje a bude
odstranûno, zatímco pfiístrojem postupujete dál.
Pokud máte v podpaÏí ãi tfiíslech del‰í chlupy, radûji je napfied
zastfiihnûte nÛÏkami nebo pomocí zastfiihovacího nástavce – sníÏíte
tím bolest pfii epilaci. Pfii odstraÀování chlupÛ z podpaÏí si dejte
paÏi za hlavu, aby se kÛÏe napnula a pfiístroj pfiiloÏte v úhlu 90° ke
kÛÏi. Vypínaã smûfiuje k vám. V kaÏdé oblasti opakujte tak dlouho,
dokud neodstraníte v‰echny neÏádané chlupy. Doba poÏadovaná
na odstranûní nechtûn˘ch chlupÛ závisí na typu chlupÛ.
Nástavce sejmete souãasn˘m stisknutím obou tlaãítek (souãást G) pro
uvolnûní hlavice. Pfii nasazování nástavce zapadnou zpût na místo.
7. Veãer je nejlep‰í. Nûkdy se po odstranûní chlupÛ objeví ãervené
skvrny a boule, proto je epilátor nejlépe pouÏívat veãer pfied
spaním.
PodráÏdûní obvykle pfies noc zmizí. PodráÏdûní kÛÏe je hor‰í pfii
prvních pouÏíváních epilátoru. Va‰e kÛÏe se v‰ak procesu
pfiizpÛsobuje a ãím více ho pouÏíváte, tím ménû problémÛ máte.
V˘hody pouÏívání epilátoru Veet zdaleka pfievaÏují rudé skvrny,
které se mohou objevit.
8. KÛÏi zklidnûte. Po epilaci omyjte sprej a kÛÏi uklidnûte jemn˘m
tûlov˘m mlékem.
9. Peeling. Proveìte kaÏd˘ den na o‰etfiované oblasti peeling lufou
nebo Ïínkou, abyste zabránili zarÛstání chlupÛ. Zarostlé chlupy
jsou obvyklé pfii mnoha zpÛsobech odstranûní chlupÛ, kdy je chlup
vytaÏen z kÛÏe. Klíãem k omezení tûchto problémÛ je peeling a
ãistota.
Dále kÛÏe musí b˘t dennû hydratována. AÏ skonãíte s epilací,
vypnûte pfiístroj jedním stisknutím tlaãítka napájení ( ).
Holicí strojek (souãást B)
1. MÛÏete jej pouÏívat nasucho i namokro. Pokud jej budete pouÏívat
namokro, doporuãujeme pouÏít m˘dlo nebo jin˘ nepûniv˘
prostfiedek pro co nejpohodlnûj‰í oholení.
2. Pfiístroj zapnûte jedním stiskem tlaãítka napájení ().
3. Pomocí hrany se zastfiihovaãem (souãást C) nejprve odstraÀte
del‰í chloupky. Zatfiihovaã lze pouÏívat v horní i dolní poloze.
Zastfiihovaã lze pfiesouvat z horní do dolní pozice a naopak pomocí
pfiepínaãe (souãást D), a to ve smûru ‰ipek .
4. Pomocí holicí hlavice oholte zb˘vající krátké chloupky. Pro
dosaÏení hlad‰ího oholení je nezbytné holení provádût proti smûru
rÛstu chloupkÛ.
5. Postupujte opatrnû. OdstraÀování chloupkÛ pomocí elektrického
strojku je rychlej‰í a úãinûj‰í neÏ holení Ïiletkou, musíte v‰ak své
pokoÏce ponechat ãas, aby se nové technice holení pfiizpÛsobila,
zejména v oblasti podpaÏí a tfiísel.
6. Po holení pouÏijte zvlhãující pfiípravek. NepouÏívejte po holení
parfémy ani toaletní vody, protoÏe by mohly zpÛsobit podráÏdûní
pokoÏky.
AÏ s holením skonãíte, vypnûte pfiístroj jedním stisknutím tlaãítka
napájení ().
Zastfiihovaã (souãásti C, D a E)
Pfiíprava oblasti tfiísel pomocí zastfiihovacího hfiebenu (souãást E): Pfied
zastfiiháváním nepouÏívejte Ïádné krémy ani jiné pfiípravky. Mohlo by
dojít k zanesení ostfií. PfiiloÏte plochou horní ãást hfiebenového
nástavce ke kÛÏi a pomalu zastfiihovaã posunujte. Pohyb opakujte tak
dlouho, aÏ dojde k sestfiíhání celé oblasti na poÏadovanou délku. Smûr
stfiíhání je tfieba mûnit. Zajistí se tak pfiístup ke v‰em chloupkÛm. Dejte
si pozor na usazené chlupy v hfiebenovém nástavci. Pokud k takovému
zanesení dojde, pfiepnûte zastfiihovaã do pozice OFF (0), sejmûte
hfiebenov˘ nástavec a odstraÀte chlupy pomocí kartáãe.
Úprava oblasti tfiísel pomocí tvarovacího zastfiihovaãe (souãást C):
PfiiloÏte plochou horní ãást nástavce ke kÛÏi a pomalu zastfiihovaã
posunujte.
Úprava a tvarování oblasti tfiísel pomocí pfiesného zastfiihovaãe
(souãást D): PfiiloÏte plochou horní ãást nástavce ke kÛÏi a pomalu
zastfiihovaã posunujte tak, abyste vytvofiili poÏadovan˘ tvar.
Dobíjení pfiístroje
Pro dobití epilátor vypnûte a pfiipojte k nûmu adaptér.
Adaptér zapojte do sítû, napájecí napûtí musí odpovídat jmenovitému
napûtí adaptéru. LED na epilátoru se rozsvítí a indikuje tak, Ïe se
baterie dobíjí.
Pfii prvním nabíjení se pfiístroj musí nabíjet po dobu minimálnû 8 hodin.
Po dobití pfiístroje odpojte adaptér od sítû a konektor vytáhnûte ze
základny pfiístroje. Pfiístroj je nyní pfiipraven pro pouÏívání.
Po úplném nabití mÛÏe pfiístroj bez kabelu pouÏívat pfiibliÏnû 40 minut.
POZNÁMKA: Napájení se mÛÏe mírnû zahfiívat. Nejedná se o poruchu.
Opatfiení pfii nabíjení:
1. K zaji‰tûní maximální Ïivotnosti baterie:
- NENABÍJEJTE pfiístroj bez pfiestávky po období del‰í neÏ 3
dny.
- NEUVÁDùJTE pfiístroj do provozu zapojením do sítû, pokud
jsou baterie plnû nabité.
- NENABÍJEJTE ani neskladujte tento pfiístroj poblíÏ radiátorÛ
nebo jin˘ch zdrojÛ tepla ani na místech vystaven˘ch silnému
sluneãnímu záfiení.
- NENABÍJEJTE na zavhl˘ch nebo vlhk˘ch místech, nenabíjejte
pfii teplotû pod 0°C (32°F) ani nad 40°C (104°F).
- Doporuãujeme, abyste pfiístroj úplnû vybili a potom zase plnû
nabili jednou za nûkolik mûsícÛ. Nechte pfiístroj bûhat, dokud
se nezastaví, vypnûte ho a potom ho naplno nabijte.
- Po dokonãení nabíjení odpojte pfiístroj z pfiívodu proudu.
2. NEstfiíkejte sprej pro pohodlnou epilaci na epilátor, transformátor
ani napájecí kabel. Napájecí kabel NEpfiipojujte ani neodpojujte od
epilátoru pfii pouÏívání. KdyÏ pfiístroj nepouÏíváte, ponechte na
nûm ochrann˘ kryt.
3. Pfiístroj pouÏívejte pouze s dodanou zástrãkou adaptéru.
NEpouÏívejte nástavce nedoporuãené v˘robcem.
4. Aby pfii pouÏívání epilátoru nedo‰lo k nehodû, nepfiikládejte ho k
tváfii, vlasÛm nebo dal‰ím citliv˘m oblastem na tûle, ‰atech nebo
na kobercích.
Likvidace baterií
Pfied likvidací tohoto produktu na konci Ïivotnosti musíte vyjmout
dobíjecí baterie. Postupujte podle tohoto popisu:
1. Pfiístroj odpojte od napájení.
2. Pomocí vhodného ‰roubováku odstraÀte ‰roub(y) na zadní stranû.
3. Sejmûte horní kryt. Odpojte baterie.
4. Baterie pouÏívané v tomto pfiístroji jsou typ nikl-metal-hydrid. Tyto
baterie musíte zrecyklovat nebo správnû zlikvidovat. Baterie Ni-MH
neodhazujte do bûÏného odpadu.
5. Nyní mÛÏete bezpeãnû zlikvidovat hlavní ãást.
âi‰tûní pfiístroje
Po kaÏdém pouÏití doporuãujeme epilátor i holicí a zastfiihovací
nástavce vyãistit.
NashromáÏdûné chlupy odstraÀte pfiiloÏen˘m kartáãem. Pro ochranu
hlavy epilátoru nasaìte ochrann˘ kryt. Pfiístroj musí b˘t vypnut˘ a
vytaÏen˘ ze zásuvky. OdstfiiÏky chlupÛ oãistûte z holicích ãepelí a
epilaãních diskÛ pomocí ãisticího kartáãe. Pfiístroj otfiete ãist˘m a
such˘m hadfiíkem. Zbytky z nerezov˘ch ocelov˘ch diskÛ odstraníte
pomocí vaty na ‰pejli namoãené v alkoholu (vymaãkané).
Poznámka: Vata nesmí b˘t mokrá alkoholem a hlava epilátoru musí b˘t
pfied pouÏitím úplnû suchá. Pokud chcete pfiístroj oãistit, odpojte ho od
adaptéru, hlavu sejmûte z pfiístroje a v‰echny ãásti opláchnûte v teplé
tekoucí vodû. Osu‰te, pfied uloÏením a budoucím pouÏitím pfiístroj musí
b˘t úplnû such˘.
UloÏte na suchém místû.
Skladování
Pokud nepouÏíváte, vÏdy vyjmûte ze zásuvky
VÏdy ukládejte na suchém místû. Za kabel netahejte ani ho
nepfietáãejte. Kabel nenavíjejte na pfiístroj, kabel by se tak mohl
pfiedãasnû opotfiebit a zlomit. Pokud se napájecí kabel pfiístroje
po‰kodí, musí b˘t vymûnûn u prodejce, u kterého jste pfiístroj zakoupili,
nebo u podobnû kvalifikované osoby, aby se pfiede‰lo rizikÛm.
Pravidelnû kontrolujte opotfiebení a po‰kození napájecího kabelu
(zvlá‰tû v místû, kde vstupuje do adaptéru).
Tento produkt je oznaãen znaãkou CE a je vyroben v souladu se
smûrnicí o elektromagnetické kompatibilitû 2004/108/ES a smûrnicí o
nízkém napûtí 2006/95/ES.
POZOR: Pokud se tento pfiístroj porouchá, nepokou‰ejte se ho opravit.
Tento pfiístroj nemá Ïádné souãástky ani ãásti opravitelné uÏivatelem.
V˘mûna planÏet a noÏÛ (POUZE PRO ZÁKAZNÍKY VE VELKÉ
BRITÁNII).
Doporuãujeme pravidelnou v˘mûnu planÏet a noÏÛ, aby zÛstal
zachován optimální v˘kon pfiístroje. Pro va‰i orientaci, planÏeta i nÛÏ by
mûly b˘t vymûÀovány zároveÀ, a to pfiibliÏnû kaÏd˘ch 6 mûsícÛ. Kdy je
potfieba vymûnit planÏetu nebo nÛÏ mÛÏete zjistit také podle
následujících znakÛ.
- PodráÏdûní: S postupujícím opotfiebováním planÏet mÛÏe docházet
k podráÏdûní pokoÏky
- Pfiitlaãte: S postupujícím opotfiebováním noÏÛ nedosáhnete
srovnatelnû hladkého oholení ani komfortu
- Prodfiení: Pov‰imnete si, Ïe se noÏe prodfiely skrze planÏety.
O pomoc nebo radu ohlednû náhradních dílÛ, vãetnû informací o
prodejních místech, mÛÏete poÏádat oddûlení zákaznické podpory
telefonicky na ãísle 0114 290 1455 nebo emailem na
customer.services@hot-uk.co.uk.
Souãásti produktu:
A - Epilaãní hlavice
B - Holicí hlavice
C - Tvarovací zastfiihovaã
D - Pfiesn˘ zastfiihovaã
E - Zastfiihovací hfieben
F - Omyvatelné hlavice pro snadné ãistûní
G - Tlaãítka pro uvolnûní hlavice
H - Spínaã On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
I - Svûteln˘ indikátor dobíjení
J - Dobíjecí podstavec s protiskluzov˘m dnem
K - Zdífika adaptéru
Tento pfiístroj vyhovuje zákonÛm EU 2002/96/EC o nakládání s
elektrick˘m a elektronick˘m odpadem. V˘robky, které mají symbol
pro‰krtnuté odpadní nádoby na koleãkách buì na klasifikaãní nálepce,
dárkové krabici nebo v návodu, se musí na konci jejich uÏitné Ïivotnosti
likvidovat oddûlenû od bûÏného domácího odpadu.
Prosím NEVYHAZUJTE pfiístroj do bûÏného domácího odpadu. Je
moÏné, Ïe vበmístní maloobchod má moÏnost pfievzetí v˘robku zpût,
kdyÏ potfiebujete zakoupit náhradní v˘robek, jinou moÏností je obrátit
se na místní vládní úfiad pro dal‰í pomoc a radu ohlednû toho, kam vzít
pfiístroj na recyklaci.
Záruka a servis
Pfiístroj VEET má záruku na defekty pfii normálním pouÏívání po dva
roky od data zakoupení. Pokud v˘robek nefunguje uspokojivû kvÛli
defektÛm materiálu nebo z v˘roby, bude vymûnûn. Jednodu‰e produkt
zaneste zpût do obchodu, kde jste ho koupili, spolu s platnou
úãtenkou. Bude bezplatnû vymûnûn. Tato záruka se nevztahuje na
defekty vzniklé následkem chybného pouÏívání, zneuÏívání nebo
vzniklé nepostupováním podle tûchto pokynÛ. (Toto nemá vliv na va‰e
zákaznická práva)
Informace o produktu najdete na: www.hot-uk.com
www.veet.com
Veet je ochranná známka Reckitt Benckiser pouÏívaná v licenci
Helen of Troy Limited.
RU
НИЖЕ УКАЗЫВАЮТСЯ ВАЖНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ИХ.
Перед эксплуатацией прибора необходимо прочесть все указанные
инструкции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ погружайте изделие в воду, это может
привести к его повреждению. Не подвергайте прибор и
адаптер воздействию воды. Запрещается использовать прибор в
непосредственной близости с водой (ванна, рукомойник или другие
подобные емкости, заполненные водой). Запрещается пользоваться
прибором, если у вас влажные руки. Нельзя касаться адаптера
мокрыми руками, опускать его в воду, мыть проточной водой или
подвергать воздействию влаги каким-либо иным способом.
Храните прибор так, чтобы он не попадал в руки детей и
инвалидов. Необходимо следить за маленькими детьми, чтобы
они не воспользовались прибором как игрушкой.
Запрещается эксплуатация данного прибора теми лицами
(включая детей), которые страдают от физических, сенсорных или
умственных недостатков, а также лицами у которых нет должного
опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда лицо,
отвечающее за их безопасность, провело инструктаж или
объяснение того, как использовать данный прибор.
Данное устройство предназначено исключительно для бритья и
стрижки зон бикини и подмышек. Не используйте его для других целей.
ВНИМАНИЕ: Запрещается вносить адаптер в ванную комнату.
Для дополнительной защиты в электрической цепи рекомендуется
применять стабилизатор остаточного тока, с номиналом тока не
превышающим 30 мА. За советами обращайтесь к электротехнику.
Допускается использование эпилятора только в сухом помещении.
НЕЛЬЗЯ использовать прибор вблизи влажных или мокрых
полотенец, а также на мокром ковре или полу. Руки и кожа тела
должны быть сухими. Рекомендуется использовать прибор в
хорошо проветриваемом помещении. Во избежание ожогов,
возгорания или электрического шока никогда не оставляйте
эпилятор без присмотра, если он подключен к сети. Перед
подключением адаптера к электрической сети всегда
присоединяйте шнур питания к прибору. Всегда отсоединяйте
прибор от сети, если он не используется.
Включайте зарядное устройство непосредственно в настенную
электрическую розетку. НЕ используйте удлинительный шнур.
Применяйте прибор только в тех целях, для которых он
предназначен, в соответствии с указаниями в настоящем
руководстве.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор, если хотя бы одно из лезвий
повреждено или сломано. Немедленно прекратите использование,
удалите оба лезвия и обе бреющие сетки.
Не используйте насадки, которые не рекомендованы
производителем. В случае повреждения или неисправности
прибора немедленно прекратите его использование и замените
прибор. Дальнейшее использование неисправного прибора может
привести к порезам и царапинам на коже.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте этот прибор для удаления волос
на участках кожи, где имеются серьезные воспаления сальных
желез (угри), недавние повреждения тканей (менее трех месяцев),
родинки, солнечные ожоги, сыпь или другие проблемы с кожей.
Если вы страдаете какими-либо заболеваниями крови, а также
диабетом, варикозным расширением вен или какими-либо
кожными заболеваниями, то перед применением прибора
посоветуйтесь со своим врачом. Лица со сниженным иммунитетом,
например беременные женщины, больные сахарным диабетом или
гемофилией, а также страдающие иммунодефицитом, должны
проконсультироваться с врачом. Если вы используете
электрокардиостимулятор, то перед применением прибора
посоветуйтесь с врачом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Избегайте воздействия прямых солнечных
лучей в течение 24 часов после эпиляции волос. Кроме того,
рекомендуется воздерживаться от плавания, а также применения
дезодорантов, антиперсперантов и парфюмерных средств.
Необходимо использовать эпилятор в помещении с комфортной
температурой во избежание повышенного потоотделения. Участки
кожи, на которых предполагается проводить эпиляцию, должны
быть чистыми, сухими и без каких-либо кремов и масел.
Подготовка к использованию:
Заряжайте прибор в течение 8 часов перед первым применением
и после долгого периода неиспользования.
Использование прибора
Эпилятор (Элемент А)
1 Вставьте штекер адаптера в гнездо в нижней части
устройства.
2. Подключите адаптер к сети электропитания.
3. Приподнимите защитный колпачок и снимите его с эпилятора.
4. Включите прибор, нажав кнопку электропитания ()один раз.
Примечание. Если слишком сильно нажимать на эпилятор в
процессе работы, он может замедлить скорость или полностью
остановиться, чтобы обеспечить защиту кожи от повреждения.
Сначала попробуйте произвести эпиляцию на
нечувствительном участке кожи. При первом применении
эпилятора попробуйте произвести эпиляцию на не
слишком чувствительном участке кожи с небольшим
количеством волос, чтобы привыкнуть к вызываемым
эпиляцией ощущениям.
Примите ванну. Если вы используете эпилятор после
принятия ванны или душа, волосы будут удаляться легче,
так как поры кожи будут открыты. Кожа должна быть
чистой, не наносите лосьон или масло перед
использованием прибора.
5. Спрей для комфортной эпиляции. Удерживая распылитель
на расстоянии 15 см от поверхности кожи, распылите
небольшое количество спрея над участком кожи, где будет
производиться эпиляция. Подождите 2-5 минут, пока кожа не
высохнет.
6. Аккуратно выполните эпиляцию. ВКЛЮЧИТЕ эпилятор и
медленно перемещайте головку прибора по коже, одной рукой
держа эпилятор, а другой — натягивая кожу. Головка
эпилятора должна слегка касаться кожи. Не следует нажимать
слишком сильно. Легко перемещайте эпилятор по тому участку
кожи, на котором необходимо удалить волосы. Чтобы достичь
наилучших результатов, держите прибор под правильным
углом к поверхности кожи. Медленно и непрерывно
перемещайте эпилятор в направлении против роста волос. Для
удаления всех волос может потребоваться перемещение
прибора в различных направлениях. Обработайте небольшой
участок кожи и, получив удовлетворительный результат,
переходите к следующему участку. Удаляемые волосы будут
захватываться щипчиками прибора и выдергиваться по мере
его перемещения.
Если волосы в подмышечной области или зоне бикини слишком
длинные, рекомендуется укоротить их ножницами или машинкой
для стрижки, чтобы избежать болезненных ощущений во время
эпиляции. Чтобы удалить волосы подмышками, закиньте руку
за голову, чтобы добиться натяжения кожи, и держите прибор
под углом 90° к поверхности кожи. Кнопка выключателя должна
находиться лицом к вам. Повторяйте эти действия на всех
участках кожи до полного удаления нежелательных волос.
Время, необходимое для удаления нежелательных волос,
зависит от их типа.
Чтобы сменить насадку, нажмите обе Кнопки разблокировки
головки (Элемент G) одновременно. При установке насадки на
место будет слышен щелчок.
7. Оптимальное время для процедуры — вечер. Иногда после
удаления волос на коже появляются красные пятна и
припухлости. Поэтому лучше всего проводить эпиляцию
вечером, непосредственно перед сном.
За ночь раздражение кожи обычно проходит. Обычно
раздражение кожи проявляется сильнее при нескольких
первых использованиях эпилятора. Затем кожа привыкает к
процессу эпиляции, и в дальнейшем раздражение
уменьшается. Преимущества от использования эпилятора Veet
в значительной степени превосходят неудобства от
покраснения кожи.
8. Уход за кожей. После завершения удаления волос смойте
спрей для облегчения эпиляции и нанесите лосьон для тела,
чтобы успокоить кожу.
9. Отшелушивание. Чтобы предотвратить врастание волос,
ежедневно обрабатывайте кожу натуральной губкой или
скрабом для тела. Вросшие волосы — это распространенная
проблема, возникающая при использовании методов удаления
волос, основанных на выдергивании волос из кожи.
Отшелушивание и поддержание чистоты позволяют устранить
эту проблему.
Кроме того, необходимо ежедневно увлажнять кожу. По
окончании депиляции выключите прибор, нажав кнопку
питания ()один раз.
Бритьё (Элемент B)
Эксплуатация устройства
Примечание. Перед использованием устройства для чистого
бритья необходимо подстричь длинные волосы.
1 Вы можете использовать как сухое, так и влажное бритьё. В
последнем случае рекомендуется применять мыло или другое
непенистое увлажняющее средство.
2. Включите прибор, нажав кнопку электропитания ()один раз.
3. С помощью приспособления для стрижки (элемент C) срежьте
длинные волосы. Допускается использование приспособления
для стрижки как в нижнем, так и верхнем положении.
Регулировка положения приспособления для стрижки
(вверх–вниз) осуществляется с помощью передвижения
переключателя (элемент D) в направлении стрелок .
4. Для удаления коротких волос воспользуйтесь бреющей
головкой. Для более чистого бритья перемещайте бритву в
направлении ПРОТИВ роста волос.
5. Не спешите. В сравнении с обычным лезвием электрическая
бритва обеспечивает более быстрое и аккуратное бритье, тем
не менее, коже необходимо определенное время для
адаптации к новому способу бритья, особенно под мышками и
на линии бикини.
6. После бритья воспользуйтесь увлажняющим средством. Во
избежание раздражения кожи не пользуйтесь после бритья
духами и туалетной водой.
По окончании бритья выключите прибор, нажав кнопку
питания ()один раз.
Машинка для стрижки (Элементы C, D & E)
Подготовка линии бикини с помощью насадки для стрижки.
(Элемент E): Избегайте применения лосьонов перед стрижкой, так
как это может стать причиной засорения лезвий. Расположите
плоский верхний конец направляющей насадки на коже и
медленно перемещайте машинку для стрижки по плоскости.
Повторите эти движения, чтобы подстричь всю область.
Возможно, понадобится изменить направление стрижки для того,
чтобы удалить все волосы. Следите за тем, чтобы состриженные
волосы не скапливались в насадке. Если это произошло,
выключите машинку для стрижки /положение ВЫКЛ.(0), снимите
насадку и вычистите волосы щеткой.
Формирование линии бикини с помощью моделирующей
насадки (Элемент С): Расположите плоский конец насадки на
коже и медленно перемещайте машинку для стрижки по плоскости.
Придание желаемых очертаний и формы линии бикини с
помощью тонкой насадки (Элемент D): Расположите плоский
конец насадки на коже и медленно перемещайте машинку по
плоскости, создавая стрижку желаемой формы.
Зарядка прибора
Чтобы выполнить зарядку прибора, ВЫКЛЮЧИТЕ эпилятор и
подключите адаптер к прибору.
Подключите адаптер к электрической сети. Убедитесь, что
напряжение электросети соответствует напряжению питания
адаптера. На эпиляторе загорится светодиодный индикатор, что
свидетельствует о выполнении зарядки аккумуляторных батарей.
Длительность первой зарядки прибора должна быть не менее 8
часов.
После окончания зарядки отсоедините адаптер от электросети, а
затем выньте разъем из гнезда в корпусе прибора. Прибор готов к
использованию.
При полной зарядке прибор может работать без подключения к
сети питания в течение примерно 40 минут.
ПРИМЕЧАНИЕ. Блок питания может немного нагреться. Это не
является признаком неисправности.
Меры предосторожности при перезарядке
прибора:
1. Как обеспечить максимальный срок службы аккумуляторной
батареи:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить непрерывную зарядку
прибора в течение более чем 3 дней.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать прибор с подключенным
блоком питания, при полностью заряженной
аккумуляторной батарее.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить перезарядку или хранить
прибор в непосредственной близости к радиаторам
отопления и другим источникам тепла, а также под
прямым воздействием солнечных лучей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить перезарядку в мокрых или
влажных местах; необходимо следить за тем, чтобы
температура среды была в пределах от 0°С (32°F) до 40°С
(104°F).
Один раз в несколько месяцев рекомендуется проводить
полную разрядку, с последующей полной перезарядкой
прибора. Оставьте прибор во включенном состоянии, пока
он не отключится из-за разрядки, а затем проведите
полную перезарядку.
После окончания перезарядки отключите прибор от
источника питания.
2. НЕЛЬЗЯ распылять спрей, предназначенный для нанесения на
кожу перед эпиляцией, на внутренние детали эпилятора,
трансформатор или шнур питания. НЕЛЬЗЯ подсоединять или
отсоединять шнур питания эпилятора во время его
использования. Если прибор не используется, он должен быть
закрыт защитным колпачком.
3. Используйте прибор только со штекером адаптера, входящим
в комплект поставки. НЕ используйте насадки, не
рекомендованные изготовителем.
4. Для предотвращения несчастных случаев во время
применения эпилятора не подносите его близко к лицу, голове
и другим чувствительным частям тела, а также к одежде и
коврам.
Утилизация аккумуляторной батареи
Перед утилизацией прибора по истечении срока его службы
необходимо вынуть аккумуляторные батареи. Выполните
указанные ниже действия:
1 Отключите прибор от источника питания.
2. С помощью отвертки нужного размера выверните винты,
расположенные на задней стороне корпуса прибора.
3. Снимите крышку. Отсоедините аккумуляторную батарею.
4 В данном приборе используются никель-металлогидридные
батареи. Эти батареи должны быть переданы на переработку
или утилизированы надлежащим образом. Не выбрасывайте
никель-металлогидридные батареи вместе с бытовым
мусором.
5. Теперь можно безопасно утилизировать сам прибор.
Очистка прибора
После каждого использования рекомендуется выполнять чистку
насадок для эпиляции, бритья и стрижки.
Удалите собранные волосы с помощью щетки, которая входит в
комплект поставки. Наденьте на прибор защитный колпачок,
чтобы предотвратить повреждение головки эпилятора. При этом
прибор должен быть ВЫКЛЮЧЕН и отсоединен от сети
электропитания. Удалите остатки волос с лезвий для бритья и
дисков для удаления волос с помощью чистящей щетки, входящей
в комплект поставки. Протрите прибор чистой сухой тканью.
Чтобы удалить остатки волос с дисков из нержавеющей стали,
протрите края дисков ватным валиком, смоченным спиртом и
тщательно отжатым.
Примечание. Убедитесь, что ватный валик не слишком сильно
смочен спиртом, и тщательно высушите головку эпилятора перед
использованием. Чтобы очистить прибор, отсоедините его от
адаптера, снимите с него блок головки и промойте все детали
теплой проточной водой. Вытрите насухо и полностью высушите
прибор перед тем, как убрать его на хранение, а также перед
последующим использованием.
Храните устройство в сухом месте.
Хранение
Всегда отсоединяйте прибор от сети, если он не используется.
Всегда храните устройство в сухом месте. Не дергайте и не
перекручивайте шнур. Не наматывайте шнур на прибор, так как
это может привести к преждевременному износу и разрыву шнура.
При повреждении шнура питания его следует заменить, чтобы
предотвратить возникновение опасной ситуации. Для этого прибор
следует вернуть в магазин, где он был приобретен, или
уполномоченному лицу. Регулярно проверяйте шнур питания на
предмет износа и наличия повреждений (особенно в том месте,
где он соединяется с адаптером).
Это изделие имеет маркировку CE и изготовлено в соответствии с
Директивой по электромагнитной совместимости 2004/108/EC и
Директивой по низкому напряжению 2006/95/EC.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пытайтесь ремонтировать продукт,
если он перестал работать. В приборе нет каких-либо деталей
или компонентов, которые может ремонтировать
пользователь.
Замена бреющей сетки и режущего блока (ТОЛЬКО ДЛЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ)
Для обеспечения оптимальной работы бритвы рекомендуется
выполнять регулярную одновременную замену бреющих сеток и
режущих блоков приблизительно каждые 6 месяцев. Кроме того,
существуют следующие признаки износа бреющих сеток и
режущих блоков, а также необходимости их замены.
Раздражение: при износе бреющей сетки возможно
возникновение раздражения кожи
Выщипывание волос: по мере износа режущего блока
возникает эффект недостаточно чистого и комфортного
бритья
Истирание: В данном случае происходит протирание бреющей
сетки режущими блоками.
Для получения помощи и подробной информации о запасных
частях и точках их продажи обращайтесь в службу поддержки,
тел. 0114 290 1455, эл. почта customer.services@hot-uk.co.uk.
Элементы устройства:
A - Головка для эпиляции.
B - Головка для бритья.
C - Моделирующая насадка.
D - Тонкая насадка.
E - Насадка для стрижки.
F - Моющиеся, легко очищающиеся головки.
G - Кнопки разблокировки головки.
H - Выключатель питания.
I - Индикатор зарядки.
J - Подставка для зарядки с нескользящим дном.
K - Гнездо для подключения адаптера.
Данный прибор соответствует нормативным требованиям,
которые установлены директивой ЕС от 2002/96/EC в отношении
утилизации прибора после того, как истечет срок его службы. Все
товарные изделия, которые имеют пометку "перечеркнутый
мусорный ящик на колесах" (которая указывается на табличке
технических данных, упаковке или в инструкциях по
эксплуатации), необходимо после окончания срока эксплуатации
утилизировать отдельно от обычных бытовых отходов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ сдавать прибор на утилизацию вместе с
обычными бытовыми отходами. В Вашей местной торговой точке,
которая продает бытовые приборы, может проводиться программа
"возврата" приборов (если Вы будете покупать новый продукт,
чтобы заменить данный прибор). В других случаях необходимо
обращаться в свои местные органы власти, чтобы получить
дополнительную помощь и информацию о том, куда сдавать
данный прибор на утилизацию.
Гарантия и обслуживание
Для данного устройства, произведенного компанией VEET,
гарантируется отсутствие дефектов при нормальной эксплуатации
в течение двух лет с момента приобретения. Если купленное вами
изделие не функционирует надлежащим образом из-за дефектов
материалов или изготовления, то оно будет заменено. Для этого
вам нужно просто вернуть данное устройство розничному
продавцу по месту приобретения вместе с действительным
кассовым чеком. Замена производится бесплатно. Гарантия не
распространяется на дефекты, возникшие из-за неправильной
эксплуатации, использования не по назначению или нарушения
данных инструкций. (Настоящая гарантия никоим образом не
ограничивает ваши законные потребительские права.)
Информация об изделии приведена на нашем веб-сайте: www.hot-uk.com
www.veet.com
Veet — это товарный знак компании Reckitt Benckiser, используемый
компанией
Helen of Troy Limited по лицензии.
HU
ÃRIZZÜK MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT
A berendezés használata elŒtt olvassuk el az összes utasítást.
FIGYELMEZTETÉS: NE merítse a készüléket vízbe, mert az a készülék
károsodásához vezethet. A készüléket és az adaptert tartsa víztŒl távol!
Ne használjuk a készüléket vízzel telt fürdŒkád, medence vagy tartály
mellett vagy felett. Az adapterhez ne nyúljon vizes kézzel, ne merítse
víz alá, ne tartsa folyó víz alá, és biztosítsa, hogy semmilyen módon ne
érje nedvesség. Tartsuk távol a készüléket a gyerekektŒl és betegektŒl.
A kisgyermekekre oda kell figyelni, hogy ne játsszanak a készülékkel.
Kisgyermekek vagy fogyatékos, fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeikben korlátozott, illetve tapasztalatokkal vagy kellŒ
ismeretekkel nem rendelkezŒ személyek nem használhatják a
készüléket felügyelet nélkül, illetve ameddig a biztonságukért felelŒs
személy nem tájékoztatja Œket a készülék használatáról.
Ez a készülék kizárólag a bikivonalra és a hónalj területére
használható. Ne használja más területen
FIGYELMEZTETÉS: Az adaptert ne vigye a fürdŒszobába.További
védelem érdekében 30mA-t meg nem haladó maradék üzemelési
áramra minŒsített maradék áram eszközt (RCA) ajánlatos felszerelni a
fürdŒszobát ellátó áramkörbe. Tanácsért forduljunk a villanyszerelŒhöz.
Az epilátor száraz környezetben való használatra szolgál. Használat
közben NE álljon vizes vagy nedves törölközŒk, szŒnyegek vagy padló
közelében. GyŒzŒdjön meg róla, hogy a keze és a többi testrésze
száraz. Az epilátort jól szellŒztetett helyiségben használja. Az égések,
tızesetek és elektromos áramütések kockázatának csökkentése
érdekében soha ne hagyja Œrizetlenül a hálózati aljzathoz csatlakoztatott
epilátort. Mindig csatlakoztassa az elektromos kábelt a készülékhez,
mielŒtt az adaptert a hálózati aljzatba dugja. Ha a készüléket nem
használja, mindig húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból.
A töltŒt mindig közvetlenül a hálózati csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.
NE használjon hosszabbítókábelt. A készüléket kizárólag
rendeltetésszerıen, a jelen útmutatóban leírtak szerint szabad
használni.
Amennyiben a vágópengék bármelyike sérült vagy törött, NE használja
a készüléket. Ilyen esetben azonnal fejezze be a készülék használatát,
és cserélje ki a vágóelemeket illetve a két szitát.
Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat. Ha a készülék
megsérül vagy eltörik, azonnal szakítsa meg a használatát, és cserélje
ki, mert a további használat vágást vagy horzsolást okozhat a bŒrön.
MEGJEGYZÉS: NE használja a készüléket olyan bŒrfelületen, ahol
nagyméretı pattanás, friss (3 hónapnál rövidebb ideje keletkezett)
sebhely, szemölcs, napfény okozta leégés, kiütés vagy más bŒrbetegség
van jelen. Amennyiben valamilyen érrendszeri betegsége, pl. diabetese
vagy visszere, illetve bŒrbetegsége, például dermatológiai elváltozása
van, a használat elŒtt konzultáljon orvosával. Legyengült
immunrendszerı, pl. állapotos illetve diabetes mellitusban, hemofíliában
vagy immunhiányos betegségben szenvedŒ személyeknek szintén
konzultálniuk kell orvosukkal, ha ezt a terméket kívánják használni. Ha
pacemakere van, a használat elŒtt konzultáljon orvosával.
FIGYELMEZTETÉS: A szŒrzet epilálása után 24 órán át ne tegye ki
közvetlen napfénynek a bŒrfelületet. Szintén ajánlott az úszás, valamint
dezodor/izzadásgátló, illetve illatosított termékek használatának
kerülése. Az izzadás elkerülése érdekében kellemes hŒmérsékletı
helyen használja az epilátort. GyŒzŒdjön meg róla, hogy a
szŒrteleníteni kívánt bŒrfelületek tiszták, szárazak, és krém-, illetve
olajmentesek
ElŒkészületek:
A készülék elsŒ használata elŒtt, illetve ha az már rég nem volt
használatban, töltse legalább 8 órán keresztül.
Mıködtetés
Epilátor (A)
1. Dugja be az adapter csatlakozódugóját a készülék aljába.
2. Csatlakoztassa az adaptert egy elektromos aljzathoz.
3. Finoman felfelé húzva távolítsa el a védŒkupakot az epilátorról.
4. Kapcsolja BE a készüléket a be-/kikapcsoló gomb ()egyszeri
megnyomásával.
Megjegyzés: A felhasználó védelme érdekében az epilátor
lelassulhat, vagy akár le is állhat, ha túl erŒsen a bŒrhöz nyomják.
- ElŒször egy kevésbé érzékeny felületen próbálja ki az epilátort.
Ha elŒször használ epilátort, elsŒként egy kevésbé érzékeny
felületen próbálja ki, amelyen kevés szŒrszál található, hogy
hozzászokjon az epilálás érzéséhez.
- Fürödjön meg. Fürdés vagy zuhanyozás után könnyebb
eltávolítani a szŒrszálakat, mivel ilyenkor kitágulnak a bŒr
pórusai. A bŒrnek tisztának valamint krém- és olajmentesnek
kell lennie.
5. Epilálás elŒtti nyugtató permet. Tartsa a pumpát 15 cm-re a bŒrtŒl,
és permetezzen finom réteget az epilálni kívánt területre. Hagyja 2-
5 percen át száradni.
6. Gyengéd szŒrtelenítés. Kapcsolja BE az epilátort, és lassan
mozgassa az epilálófejet a bŒr felett, egyik kezével mozgatva az
epilátort, a másikkal pedig feszesen tartva a bŒrt. Biztosítsa, hogy
az epilátor feje finoman érintkezzen a bŒrrel – ne fejtsen ki túlzott
nyomást. Finoman vezesse át az epilátor fejét a szŒrteleníteni
kívánt terület felett. A legjobb eredmények érdekében tartsa
megfelelŒ szögben a készüléket a bŒr felett. Az epilátort lassan,
folyamatosan mozgassa, a szŒr növekedésével ellentétes irányban.
Az összes szŒrszál eltávolításához szükség lehet a mıvelet más
irányú megismétlésére is. Kis területen dolgozzon, majd folytassa
egy másik területen, ha már elégedett az eredménnyel. A készülék
csipeszei befogják és a mozgatás közben kihúzzák a nem kívánt
szŒrszálakat.
Ha a hónalján/bikinivonalán található szŒrszálak viszonylag
hosszúak, ajánlott azokat ollóval vagy nyírógéppel megrövidíteni,
hogy az epilálás során jelentkezŒ fájdalom kisebb legyen. A hónalj
szŒrtelenítéséhez a bŒr feszessége érdekében helyezze egyik
karját a feje mögé, és helyezze a készüléket 90°-os szögben a bŒr
fölé. A kapcsológombnak ön felé kell néznie. Ismételje meg
minden területen, amíg el nem távolította az összes nem kívánt
szŒrszálat. A szŒr eltávolításához szükséges idŒ függ a
szŒrtípustól.
A kiegészítŒk eltávolításához nyomja meg egyidejıleg mind a két
fejkioldó gombot (G). A kiegészítŒk a felhelyezéskor kattanással
illeszkednek a helyükre.
7. Az este a legjobb idŒpont. ElŒfordulhat, hogy szŒrtelenítés után
piros pöttyöket és egyenetlenségeket észlel a bŒrén, ezért a
legjobb idŒpont a szŒrtelenítésre az este, éppen lefekvés elŒtt.
Az irritáció általában reggelre megszınik. A bŒrirritáció az epilátor
elsŒ néhány használatakor erŒteljesebb. Ám a bŒr hozzászokik a
folyamathoz, és minél többször használja a készüléket, annál
jobban hozzászokik majd. A Veet epilátor használatából adódó
elŒnyök messze felülmúlják a tapasztalható piros pöttyök miatti
kellemetlenségeket.
8. A bŒr megnyugtatása. Az epilálás után távolítsa el a megmaradt
nyugtató permetet, és finom testápolóval nyugtassa bŒrét.
9. Hámlasztás. A kezelt területet naponta radírozza át luffaszivaccsal
vagy bŒrradírral, hogy megakadályozza a szŒrszálak befelé való
növekedését. A benŒtt szŒrszál gyakori jelenség minden olyan
szŒrtelenítŒ eljárás esetében, amelyben a szŒrszálat kihúzzák a
bŒrbŒl, és a terület tisztítása és radírozása kulcsfontosságú ennek
megelŒzése érdekében.
Emellett biztosítsa a bŒr napi hidratálását is. Az epilálás
befejezésekor a készüléket a bekapcsológomb ()egyszeri
megnyomásával kapcsolja KI.
Epilátor (B)
A használat módja
Megjegyzés: MielŒtt a borotvát a rövidebb szŒrszálak eltávolításához
használná, vágja le a hosszú szálakat.
1. Száraz vagy nedves bŒrre is alkalmazhatja. Ha a bŒre nedves, azt
tanácsoljuk, hogy a legkellemesebb epilálás elŒsegítése érdekében
használjon szappant vagy más nem habosodó síkosító anyagot.
2. Kapcsolja BE a készüléket a be-/kikapcsoló gomb ()egyszeri
megnyomásával.
3. A szŒrvágó élével (C) elŒször távolítsa el a hosszú szŒrszálakat. A
szŒrvágó alsó és felsŒ helyzetben egyaránt mıködtethetŒ.
A szŒrvágót felfelé és lefelé is mozgathatja, ha a szŒrvágó
kapcsolóját (D) a nyilak irányába állítja.
4. Használja a borotvafejet a megmaradó rövid szŒrszálakhoz.
GyŒzŒdjön meg arról, hogy a rövid szŒrszálak esetében a szálak
növekedési irányával SZEMBEN használja a borotvát.
5. Lassan haladjon. Az elektromos borotvával történŒ szŒreltávolítás
gyorsabb és hatékonyabb, mint a hagyományos borotvával végzett
borotválkozás, azonban idŒt kell hagyni a bŒr számára ahhoz,
hogy hozzászokjon az új szŒreltávolítási technikához, különösen a
hónalj területén és a bikinivonal mentén.
6. Borotválkozás után használjon hidratáló krémet. Kölnit vagy
parfümöt ne használjon, mivel borotválkozás után irritálhatják a
bŒrfelületet. Amikor végzett, állítsa vissza a kapcsolót „0” állásba a
készülék kikapcsolásához (0).
Az epilálás befejezésekor a készüléket a bekapcsológomb ()
egyszeri megnyomásával kapcsolja ki.
Nyírógép (C, D & E)
A bikinivonal elŒkészítése a nyírófésıvel (E): Nyírás elŒtt ne használjon
az adott területen semmilyen testápoló krémet, mert az eltömítheti a
pengét. A formázófésı tartozék lapos felsŒ részét a bŒrre helyezve
lassan mozgassa a készüléket a nyírandó területen. Ezt a mozgatást
addig folytassa, amíg a teljes területet le nem nyírta. A tökéletes nyírás
érdekében elképzelhetŒ, hogy módosítani kell a nyírás irányát. Ne
felejtse el, hogy a formázófésı tartozékban szŒr halmozódhat fel. Ha
ez elŒfordul, állítsa a nyírógépet KI(0) [kikapcsolt] állásba, távolítsa el a
formázófésıt és söpörje ki belŒle a szŒrt.
A bikinivonal alakítása a formázó-nyíró géppel (C): A tartozék lapos
részét a bŒrre helyezve lassan mozgassa a készüléket a nyírandó
területen.
A bikinivonal kialakítása és formázása a precíziós nyírógéppel (D): A
tartozék lapos részét a bŒrre helyezve lassan mozgassa a készüléket a
nyírandó területen, így kialakítva a kívánt bonyolult formákat.
A készülék feltöltése
A készülék feltöltéséhez állítsa az epilátort OFF (kikapcsolt) állásba, és
csatlakoztassa hozzá az adaptert.
Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzatba, miután meggyŒzŒdött
arról, hogy a hálózati feszültség megfelel az adapter bemeneti
feszültségének. Az epilátoron lévŒ LED világítani kezd, jelezve, hogy
akkumulátorok töltés alatt vannak.
A készüléket elsŒ alkalommal legalább 8 órán át kell tölteni.
A készülék feltöltése után húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból, majd
húzza ki a készülék aljából is a csatlakozókábelt. A készülék most már
használatra kész.
Teljesen feltöltött akkumulátorral a készülék körülbelül 40 percen át
használható vezeték nélküli módban.
MEGJEGYZÉS: A tápegység enyhén felmelegedhet. Ez nem jelent
meghibásodást.
Feltöltési óvintézkedések:
1. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához:
- NE töltsük egyfolytában 3 napnál hosszabb ideig.
- NE üzemeltessük a készüléket hálózati áramról, ha az
akkumulátor teljesen fel van töltve.
- NE töltsük és ne tároljuk a készüléket fıtŒtestek vagy más
hŒforrások közelében, vagy ahol erŒs napsütésnek van kitéve.
- NE töltsük és ne tároljuk a készüléket 0 °C (32 °F) alatti vagy
40 °C (104 °F) feletti hŒmérsékleten.
- Ajánlatos az egységet teljesen kisütni, majd újratölteni pár
hónaponként. Hagyjuk addig üzemelni a készüléket, ameddig
le nem áll. Kapcsoljuk ki és ezt követõen teljesen töltsük fel.
- Húzzuk ki a készüléket a fali aljzatból, amikor a feltöltés
befejezŒdött.ött
2. Az epilálás elŒtti, nyugtató permetet NE fújja az epilátorra, az
átalakítóra vagy az elektromos kábelre. Használat közben NE
csatlakoztassa vagy húzza ki a tápkábelt az epilátorból. Ha a
készüléket nem használja, tartsa rajta a védŒkupakot.
3. A készüléket csak a termékhez mellékelt adapterrel együtt
használja. NE használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.
4. Az epilátor használata közbeni balesetek elkerülése érdekében
tartsa távol a készüléket az arcától, a fejbŒrétŒl és más érzékeny
testrészektŒl, ruháktól és lakástextíliáktól.
Az akkumulátor ártalmatlanítása
A termék hasznos élettartamának végén történŒ ártalmatlanítása elŒtt
el kell távolítani az akkumulátorokat. Kövesse az alábbi utasításokat:
1. Húzza ki a készüléket a tápcsatlakozóból.
2. Egy megfelelŒ csavarhúzó segítségével távolítsa el a készülék
hátoldalán található csavarokat.
3. Távolítsa el a készülék borítását. Vegye ki az akkumulátorokat.
4. A készülékben nikkel-fémhidrid (NiMH) akkumulátorok találhatók.
Ezeket az akkumulátorokat az elŒírásoknak megfelelŒen kell
újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. A NiMH akkumulátorokat
tilos a háztartási hulladékgyıjtŒben elhelyezni!
5. Ezután biztonságosan ártalmatlaníthatja a készüléket.
A készülék tisztítása
Az epilátort, a borotváló- és nyírótartozékokat ajánlott minden használat
után megtisztítani.
Használja a termékhez mellékelt kefét a felgyülemlett szŒr
eltávolításához. Az epilátor fejének megóvása érdekében helyezze fel a
védŒkupakot. GyŒzŒdjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt
állapotban van, és hogy kihúzta a hálózati aljzatból. A termékhez
mellékelt tisztítókefével távolítsa el a beszorult szŒrszálakat a
borotvapengék és az epilátortárcsák közül. A készülékházat törölje át
egy tiszta, száraz kendŒvel. A visszamaradt anyagoknak a
rozsdamentes acélból készült tárcsákról való eltávolításához egy
alkohollal megnedvesített, de jól kicsavart vattapamaccsal dörzsölje át a
tárcsák külsŒ részét.
Megjegyzés: GyŒzŒdjön meg róla, hogy a vattapamacs nincs-e
túlságosan átitatva az alkohollal, és használat elŒtt ellenŒrizze, hogy az
epilátor feje teljesen megszáradt-e. A készülék tisztításához távolítsa el
az adaptert, húzza le a fejrészt a készülékrŒl, és minden alkatrészét
tartsa meleg, folyó víz alá. Törölje szárazra, és biztosítsa, hogy a
tárolás, illetve további használat elŒtt teljesen megszáradjon.
A készüléket mindig száraz helyen tartsa.
Tárolás
Ha a készülék nincs használatban, mindig húzza ki a csatlakozót a
hálózati aljzatból
Mindig száraz helyen tárolja. Ne húzza vagy csavarja meg a vezetéket.
Ne csavarja a vezetéket a készülék köré, mert ez a vezeték idŒ elŒtti
elhasználódásához és megtöréséhez vezethet. Amennyiben a készülék
vezetéke megsérül, a veszély elkerülése érdekében ki kell cserélni;
ehhez vigye vissza abba az üzletbe, ahol a készüléket vásárolta, vagy
egy másik, hasonló termékeket forgalmazó boltba. EllenŒrizze
rendszeresen az elektromos kábel épségét (különösen az adapterhez
való csatlakozási pontnál).
A terméken a CE jelzés látható, és gyártása a 2004/108/EK sz.
elektromágneses irányelvvel és a 2006/95/EK sz. kisfeszültségre
vonatkozó irányelvnek megfelelŒen történik.
FIGYELMEZTETÉS: A hibákat ne próbáljunk meg magunk kijavítani. A
készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A szita és a vágóelem kicserélése (KIZÁRÓLAG AZ EGYESÜLT
KIRÁLYSÁGBAN ÉLÃ VÁSÁRLÓK RÉSZÉRE)
Azt javasoljuk, hogy rendszeresen cserélje ki a szitákat és
vágóelemeket, hogy megŒrizhesse a borotva optimális teljesítményét.
Azt tanácsoljuk, hogy mindkét szitát és vágóelemet egyidejıleg,
körülbelül félévente cserélje ki. Az alábbi információk szintén segítséget
nyújtanak annak eldöntéséhez, hogy szükséges-e kicserélni a szitákat
és vágóelemeket.
- Irritáció: Ha a sziták elhasználódnak, bŒrirritáció léphet fel.
- Húzás: Ha a vágóelemek elhasználódnak, olyan érzete lehet, hogy
a borotva nincs elég közel a bŒrfelülethez, és kellemetlen a
használata.
- Kopás: Azt tapasztalhatja, hogy a vágóelemek elkoptatták a
szitákat.
Ha az alkatrészekkel (pl. az alkatrészek megvásárlásával) kapcsolatban
segítségre vagy tanácsra van szüksége, hívja az ügyfélszolgálatot a
0114 290 1455 telefonszámon, vagy írjon e-mailt a
customer.services@hot-uk.co.uk e-mail címre.
A készülék részei:
A - Epilálófej.
B - Borotvafej.
C - Formázó-nyíró gép.
D - Precíziós nyírógép.
E - Nyírófésı.
F - Mosható fejek a könnyı tisztítás érdekében.
G - Fejkioldó gombok.
H - Be- és kikapcsoló gomb.
I - A töltés jelzŒfénye.
J - TöltŒállvány csúszásgátló talppal.
K - Adaptercsatlakozó.
Ez a készülék megfelel a hasznos élettartam utáni
újrahasznosításról szóló 2002/96/EC rendelkezésnek. Azt a terméket,
amely akár a minŒsítŒ címkén, akár az ajándékdobozon vagy a
használati utasításon feltüntetett, áthúzott kerekes kukát ábrázoló
jelzést tartalmaz, a háztartási hulladékoktól elkülönítve kell a
hulladékgyıjtŒbe tenni a készülék hasznos élettartama végén.
NE tegyük a készüléket a rendes háztartási hulladék közé. A helyi
kereskedŒnél érvényben lehet egy visszaváltási program, amikor
csereterméket vásárolunk, illetŒleg felvehetjük a kapcsolatot a helyi
önkormányzattal további tájékoztatás és tanácsadás céljából arra
vonatkozóan, hova vihetjük a készüléket újrahasznosításra.
Garancia és szerviz
Normál használat esetén az Ön VEET készülékére a vásárlás
idŒpontjától számítva két év garancia vonatkozik. Ha a termék
mıködése anyag- vagy gyártási hibák következtében nem kielégítŒ,
akkor kicserélik. Egyszerıen vigye vissza a készüléket az érvényes
nyugtával együtt abba az üzletbe, ahol vásárolta, és ingyen kicserélik.
Ez a jótállás nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek a
nem rendeltetésszerı használatból, rongálásból vagy a jelen használati
utasítás be nem tartásából származnak. (Ez nem befolyásolja az Ön
törvényben meghatározott fogyasztói jogait.)
A termékkel kapcsolatos információkért látogasson el weboldalunkra: www.hot-
uk.com
www.veet.hu
A Veet a Reckitt Benckiser védjegye, használata a Helen of Troy Limited cég
engedélyével történt.
RO
P®STRA∂I ACESTE INSTRUC∂IUNI DE
SIGURAN∂® IMPORTANTE
Citi∑i toate instruc∑iunile ¶nainte de a utiliza acest aparat.
AVERTISMENT: NU scufunda^i acest aparat ¶n ap™, deoarece se poate
deteriora. Feri^i aparatul ≥i adaptorul de contactul cu apa. Nu folosi∑i
aparatul l<ng™ sau deasupra unei vane, chiuvete sau vase
asem™n™toare ¶n care se afl™ ap™. Adaptorul nu trebuie utilizat cu
m<inile umede, scufundat ¶n ap™, ^inut sub jet de ap™ sau udat sub
nicio form™. Nu l™sa∑i acest aparat la ¶ndem<na copiilor ≥i a
persoanelor infirme. Copiii mici trebuie supraveghea∑i pentru a v™
asigura c™ nu se joac™ cu aparatul.
Acest aparat nu este conceput pentru utilizarea de c™tre persoane
(inclusiv copii) cu capacit™∑i fizice, senzoriale ≥i mintale reduse sau
care nu au experien∑™ ≥i cuno≥tin∑e suficiente, dec<t dac™ li s-a asigurat
supraveghere sau li s-au dat instruc∑iuni privind utilizarea aparatului de
c™tre o persoan™ care r™spunde de siguran∑a lor.
Acest aparat este proiectat numai pentru ¶ndep™rtarea firelor de p™r din
zonele inghinal™ `i axilar™. A nu se utiliza ¶n alte scopuri.
AVERTISMENT: Acest transformator nu trebuie utilizat sau depozitat ¶n
camera de baie. Pentru protec∑ie suplimentar™, se recomand™
instalarea ¶n circuitul de alimentare cu electricitate al b™ii a unui
dispozitiv pentru curent rezidual ce opereaz™ cu un curent rezidual
nominal de cel mult 30 mA. Solicita∑i sfatul specialistului care face
instalarea.
Epilatorul trebuie utilizat ¶ntr-un loc uscat. NU STAˇI l<ng™ un prosop
ud, pe covoare sau pardoseli umede ¶n timpul utiliz™rii. Asigura^i-v™ c™
m<inile ≥i restul corpului sunt uscate. Este recomandat™ utilizarea
aparatului ¶ntr-o ¶nc™pere bine aerisit™. Pentru a reduce riscul arsurilor,
incendiilor sau ≥ocurilor electrice, nu l™sa^i epilatorul nesupravegheat ¶n
priz™. Ata≥a^i ¶ntotdeauna cablul de alimentare la aparat ¶nainte de a
conecta adaptorul la priz™. Deconecta^i ¶ntotdeauna aparatul de la priz™
atunci c<nd nu ¶l utiliza^i.
Conecta^i ¶nc™rc™torul direct ¶n priza de curent din perete. NU
UTILIZAˇI un prelungitor. Utiliza^i acest aparat numai ¶n scopul pentru
care a fost conceput, conform descrierii din acest manual.
NU utiliza^i acest aparat dac™ vreuna dintre lame este deteriorat™ sau
defect™; ¶ntrerupe^i imediat utilizarea `i ¶nlocui^i ambele lame `i ambele
folii.
Nu utiliza^i alte accesorii dec<t cele recomandate de produc™tor. Dac™
aparatul se deterioreaz™ sau se rupe, ¶ntrerupe^i imediat utilizarea
acestuia ≥i ¶nlocui^i-l; continuarea utiliz™rii poate provoca t™ierea sau
zg<rierea pielii.
NOT®: Nu utiliza^i acest aparat pe por^iuni ale pielii afectate de acnee
sever™, pe ^esuturi cu cicatrice recente (mai pu^in de 3 luni), aluni^e,
piele cu arsuri solare, irita^ii sau alte afec^iuni ale pielii. Consulta^i
doctorul ¶nainte de utilizare ¶n cazul ¶n care suferi^i de afec^iuni ale
s<ngelui, cum ar fi diabet, varice sau deregl™ri ale pielii, precum
afec^iuni dermatologice. Persoanele cu un r™spuns imun redus, de
exemplu, ¶n timpul sarcinii sau persoanele care sufer™ de diabet
mellitus, hemofilie sau imunodeficien^™, trebuie s™ consulte un doctor.
Dac™ ave^i un stimulator cardiac, consulta^i-v™ doctorul ¶nainte de
utilizare.
AVERTISMENT: Evita^i expunerea direct™ la soare timp de 24 de ore
dup™ epilarea pilozit™^ii. Este recomandat, de asemenea, s™ evita^i ¶notul
sau utilizarea unui deodorant/antiperspirant sau a produselor parfumate.
Utiliza^i epilatorul ¶ntr-un loc cu o temperatur™ confortabil™ pentru a evita
transpira^ia. Asigura^i-v™ c™ zonele din care dori^i s™ ¶nl™tura^i p™rul sunt
curate, uscate ≥i f™r™ urme de creme sau uleiuri de corp.
Preg™tirea pentru utilizare:
•nc™rca^i bateria aparatului timp de cel pu^in 8 ore ¶nainte de prima
utilizare `i dup™ perioadele lungi ¶n care nu a fost utilizat.
Func^ionare
Epilator (Componenta A)
1. Introduce^i fi≥a adaptor ¶n partea de jos a aparatului.
2. Conecta^i adaptorul la o priz™ electric™.
3. Scoate^i capacul de protec^ie cu grij™ ≥i ¶ndep™rta^i-l de epilator.
4. Porni^i aparatul, ap™s<nd pe butonul de pornire()o dat™.
Not™: Pentru protec^ia dumneavoastr™, este posibil ca epilatorul s™
¶≥i ¶ncetineasc™ viteza sau s™ se opreasc™, dac™ ap™sa^i prea tare
pe piele.
- •ncerca^i mai ¶nt<i epilatorul pe o por^iune care nu este
sensibil™. La prima utilizare a epilatorului, ¶ncerca^i-l pe o
por^iune a pielii care nu este prea sensibil™ ≥i cu p™r sub^ire,
p<n™ v™ obi≥nui^i cu senza^ia de depilare.
- Face^i baie mai ¶nt<i. Dac™ utiliza^i epilatorul dup™ ce a^i f™cut
baie sau du`, ¶ndep™rtarea p™rului va fi mai u`oar™, deoarece
porii vor fi deschi`i. Pielea trebuie s™ fie curat™ `i f™r™ urme de
lo^iune sau ulei de corp.
5. Spray confort pentru epilare. ∂ine^i pompi^a la 15 cm de piele `i
pulveriza^i u`or peste zona pe care urmeaz™ s™ o epila^i. L™sa^i
pielea s™ se usuce timp de 2 – 5 minute.
6. Epilare delicat™. Porni^i epilatorul ≥i deplasa^i capul ¶ncet pe piele,
folosind o m<n™ pentru a mi≥ca epilatorul ≥i cealalt™ m<n™ pentru a
^ine pielea ¶ntins™. Capul epilatorului trebuie s™ fie ¶n contact u≥or
cu pielea; nu exercita^i o presiune prea mare. Trece^i u≥or capul
epilatorului peste por^iunea ¶n care dori^i s™ ¶ndep™rta^i p™rul
nedorit. Pentru rezultate reu≥ite, ^ine^i aparatul ¶ntr-un unghi potrivit
pentru piele. Mi≥ca^i epilatorul ¶ncet, continuu ¶n direc^ia invers™
cre≥terii firului de p™r. S-ar putea s™ fie nevoie s™ repeta^i mi≥carea
¶n direc^ii diferite pentru a epila toate firele de p™r. Concentra^i-v™
pe por^iuni mici ≥i de-abia apoi trece^i la o nou™ por^iune dup™ ce
sunte^i mul^umit™ de rezultate. P™rul nedorit va fi prins ¶n pensetele
dispozitivului `i va fi smuls afar™ pe m™sur™ ce mi`ca^i aparatul.
Dac™ firele de p™r din zona axilar™/inghinal™ sunt prea lungi, este
recomandat s™ le t™ia^i cu o foarfec™ sau cu un trimer cu un
accesoriu dedicat pentru a diminua durerea ¶n timpul epil™rii.
Pentru a ¶ndep™rta p™rul din zona subra^ului, a≥eza^i bra^ul dup™
cap pentru a ¶ntinde pielea ≥i ^ine^i aparatul perpendicular pe piele.
Butonul de comutare trebuie s™ fie orientat spre dumneavoastr™.
Repeta^i aceast™ ac^iune ¶n fiecare zon™ p<n™ c<nd a^i ¶ndep™rtat
toate firele de p™r nedorite. Timpul necesar pentru ¶ndep™rtarea
p™rului nedorit depinde de tipul dumneavoastr™ de p™r.
Pentru a ¶ndep™rta accesoriile, ap™sa^i simultan ambele butoane de
eliberare a capului (Componenta G). Accesoriile se fixeaz™ ¶napoi
cu un clic.
7. Seara este momentul cel mai potrivit. Dup™ ¶ndep™rtarea p™rului
nedorit, ve^i observa uneori c™ ave^i pete ro≥iatice ≥i umfl™turi, de
aceea este mai bine s™ utiliza^i epilatorul seara, ¶nainte de culcare.
•n mod normal, irita^ia va disp™rea peste noapte. Irita^iile pielii sunt
mai nepl™cute la primele utiliz™ri ale epilatorului. Dar pielea se va
obi≥nui cu acest proces ≥i ve^i avea tot mai pu^ine probleme, cu c<t
¶l folosi^i mai mult. Beneficiile utiliz™rii epilatorului Veet sunt mult
mai numeroase dec<t petele ro≥ii care pot ap™rea.
8. Calmarea pielii. Dup™ epilare, cl™ti^i cu ap™ orice spray de confort
≥i aplica^i o lo^iune hidratant™ de piele pentru a v™ calma pielea.
9. Exfoliere. Exfolia^i zilnic zona epilat™ cu o luf™ (burete natural) sau
tampon de corp pentru a preveni cre≥terea firului de p™r sub piele.
Firele de p™r crescute sub piele sunt un aspect comun al celor mai
multe metode de ¶ndep™rtare a firului de p™r ¶n care acesta este
smuls din piele, iar exfolierea ≥i cur™^enia sunt esen^iale pentru
reducerea acestor probleme.
•n plus, trebuie s™ v™ hidrata^i pielea ¶n fiecare zi. Dup™ epilare,
opri^i aparatul ap™s<nd butonul de alimentare ()o singur™ dat™.
Aparat de ras (Componenta B)
Mod de utilizare
Re^ine^i: Este important s™ t™ia^i p™rul lung ¶nainte de a utiliza aparatul
de ras asupra p™rului scurt.
1. Pielea poate fi uscat™ sau umed™; dac™ dori^i s™ utiliza^i aparatul
pe piele umed™, folosi^i s™pun sau alt lubrifiant f™r™ spum™ pentru
mai mult confort.
2. Porni^i aparatul, ap™s<nd pe butonul de pornire()o dat™.
3. Utiliza^i mai ¶nt<i marginea trimmer-ului (Componenta C) pentru a
¶ndep™rta p™rul lung. Trimmer-ul este opera^ional at<t ¶n pozi^ia
inferioar™, precum ≥i superioar™. Trimmer-ul poate fi pozi^ionat ¶n
sus ≥i ¶n jos repozi^ion<nd comutatorul pentru tunderea p™rului
(Componenta D) ¶n direc^ia s™ge^ilor .
4. Utiliza^i capul pentru ras pentru p™rul scurt r™mas. Asigura^i-v™ c™
rade^i •MPOTRIVA direc^iei de cre≥tere a firelor de p™r pentru un
rezultat mai bun.
5. Ac^iona^i ¶ncet. •ndep™rtarea p™rului cu ajutorul unui aparat electric
de ras este mai rapid™ ≥i mai simpl™ dec<t cu o lam™; cu toate
acestea, trebuie s™-i acorda^i timp pielii dumneavoastr™ pentru a se
adapta la noua tehnic™ de ras, ¶n special ¶n zona axilar™ ≥i
inghinal™.
6. Dup™ ce v™ rade^i, aplica^i crem™ hidratant™. Nu utiliza^i ap™ de
toalet™ sau parfum, deoarece aceste produse v™ pot irita pielea
dup™ ce v™ rade^i.
Dup™ utilizare, opri^i aparatul ap™s<nd butonul de alimentare ()o
singur™ dat™.
Trimer (Componentele C, D `i E)
Preg™tirea zonei inghinale cu pieptenele pentru tuns (Componenta E):
Evita^i utilizarea de lo^iuni ¶nainte de a tunde zona dorit™, pentru c™
altfel se poate bloca lama. A`eza^i pe piele cap™tul superior, plat, al
accesoriului de ghidaj cu pieptene `i trece^i u`or trimerul prin p™r.
Repeta^i aceast™ mi`care prin p™r p<n™ c<nd a^i terminat de tuns
¶ntreaga por^iune. Este posibil s™ fie necesar™ schimbarea direc^iei de
tuns pentru a nu l™sa fire de p™r netunse. Evita^i acumularea p™rului ¶n
accesoriul de ghidaj cu pieptene. Dac™ aceasta se produce totu`i,
aduce^i comutatorul aparatului ¶n pozi^ia OFF (0), desprinde^i ghidajul
cu pieptene `i ¶ndep™rta^i p™rul.
Ajustarea p™rului din zona inghinal™ cu trimerul de coafat (Componenta
C): A`eza^i pe piele cap™tul plat al accesoriului `i trece^i u`or trimerul
prin p™r.
Definirea `i modelarea liniei inghinale cu trimerul de precizie
(Componenta D): A`eza^i pe piele cap™tul plat al accesoriului `i trece^i
u`or trimerul prin p™r, cre<nd forme complexe ¶n func^ie de dorin^ele dvs.
Re¶nc™rcarea aparatului
Pentru a re¶nc™rca aparatul, opri^i epilatorul ≥i conecta^i adaptorul la
aparat.
Conecta^i adaptorul la priza electric™, av<nd grij™ ca tensiunea prizei de
alimentare s™ corespund™ cu tensiunea adaptorului. LED-ul pozi^ionat
pe epilator se va aprinde, indic<nd faptul c™ bateriile se ¶ncarc™.
La prima ¶nc™rcare, aparatul trebuie ¶nc™rcat timp de cel pu^in 8 ore.
Dup™ ¶nc™rcarea aparatului, scoate^i adaptorul din priz™, iar apoi
¶nl™tura^i conectorul de la baza aparatului. Aparatul este acum preg™tit
pentru utilizare.
O ¶nc™rcare complet™ va permite aproximativ 40 de minute de utilizare
f™r™ cablul de alimentare.
NOT®: Sursa de alimentare se poate ¶nc™lzi pu^in. Acest lucru nu
indic™ o defec^iune.
M™suri de precau^ie privind re¶nc™rcarea:
1. Pentru a prelungi la maxim durata de via^™ a bateriei:
-NUre¶nc™rca^i continuu aparatul timp de peste 3 zile.
- NU re¶nc™rca^i ≥i nu depozita^i acest aparat l<ng™ calorifere
sau alte surse de c™ldur™ sau ¶n locuri expuse luminii solare
puternice.
- NU re¶nc™rca^i aparatul ¶ntr-un loc umed. Asigura^i-v™ c™
temperatura camerei este de peste 0°C (32°F) ≥i sub 40°C
(104°F)
- V™ recomand™m s™ efectua^i un ciclu de desc™rcare complet™
≥i ¶nc™rcare o dat™ la c<teva luni. L™sa^i aparatul s™
func^ioneze p<n™ c<nd se opre≥te, iar apoi ¶nc™rca^i-l complet.
- Deconecta^i aparatul de la sursa de curent electric dup™
¶ncheierea ¶nc™rc™rii.
2. NU pulveriza^i sprayul de confort ¶naintea epil™rii pe epilator,
transformator sau cablul de alimentare. NU conecta^i sau
deconecta^i cablul de alimentare din epilator ¶n timpul utiliz™rii.
Men^ine^i capacul de protec^ie atunci c<nd nu utiliza^i aparatul.
3. Utiliza^i aparatul numai cu fi≥a furnizat™ pentru adaptor. NU utiliza^i
alte accesorii dec<t cele recomandate de produc™tor.
4. Pentru a preveni accidentele ¶n timpul utiliz™rii epilatorului, feri^i
aparatul de fa^™, pielea capului ≥i alte zone sensibile ale corpului,
haine sau covoare.
•nl™turarea bateriilor
•nainte de a arunca acest produs la sf<r≥itul perioadei sale de via^™, va
trebui s™ ¶ndep™rta^i bateriile re¶nc™rcabile. Urma^i procedura de mai jos:
1. Deconecta^i aparatul de la sursa de curent electric.
2. Cu ajutorul unei ≥urubelni^e adecvate, desface^i ≥urubul din partea
din spate a aparatului.
3. Scoate^i capacul de deasupra. Deconecta^i setul de baterii.
4. Bateriile folosite ¶mpreun™ cu acest aparat sunt baterii cu hidrur™
metalic™ de nichel. Aceste baterii trebuie reciclate sau ¶ndep™rtate
corespunz™tor. Nu arunca^i bateriile cu hidrur™ metalic™ de nichel
(Ni-Mh) ¶mpreun™ cu de≥eurile menajere.
5. Acum pute^i s™ arunca^i ¶n condi^ii de siguran^™ corpul principal al
ma≥inii de tuns.
Cur™^area aparatului
Dup™ fiecare utilizare, v™ recomand™m s™ cur™^a^i accesoriile de
epilare, ras `i tuns.
Utiliza^i peria inclus™ pentru a ¶ndep™rta firele de p™r acumulate. Pune^i
capacul de protec^ie pentru a proteja capul epilatorului. Asigura^i-v™ c™
aparatul este ¶n pozi^ia „Oprit” ≥i este deconectat de la priza electric™.
Cur™^a^i p™rul r™mas pe lame ≥i pe discurile de epilare, folosind peria
inclus™ ¶n pachet. ≤terge^i aparatul cu o c<rp™ curat™ ≥i uscat™. Pentru
a ¶ndep™rta depunerile de pe discurile din o^el inoxidabil, freca^i cu
pu^in alcool pe v<rfurile discurilor cu ajutorul unui tampon de vat™ care
a fost stors de alcool.
Not™: Asigura^i-v™ c™ tamponul de vat™ nu este ¶mbibat cu alcool, iar
capul epilatorului este complet uscat ¶nainte de utilizare. Pentru a
cur™^a aparatul, deconecta^i adaptorul, scoate^i complet capul
aparatului ≥i cl™ti^i toate sec^iunile sub jet de ap™ c™ldu^™. ≤terge^i
aparatul ≥i asigura^i-v™ c™ este complet uscat ¶nainte de depozitare ≥i o
alt™ utilizare.
Depozita^i aparatul ¶ntr-un loc uscat.
Depozitare
•ntotdeauna deconecta^i aparatul de la priz™ c<nd nu ¶l folosi^i.
Depozita^i ¶ntotdeauna aparatul ¶ntr-un loc uscat. Nu trage^i ≥i nu
r™suci^i cablul. Nu r™suci^i cablul ¶n jurul aparatului, pentru c™ acest
lucru poate duce la uzarea prematur™ a cablului ≥i la ruperea acestuia.
Dac™ se deterioreaz™ cablul de alimentare a aparatului, acesta trebuie
¶nlocuit, return<nd produsul la magazinul de la care a fost achizi^ionat
sau apel<nd la o persoan™ cu calificare adecvat™, pentru a evita
eventualele riscuri. Verifica^i periodic cablul de alimentare pentru a v™
asigura c™ nu prezint™ urme de uzur™ ≥i deteriorare (mai ales la
cuplarea ¶n adaptor).
Acest produs poart™ marcajul CE ≥i este fabricat ¶n conformitate cu
Directiva 2004/108/CE privind emisiile electromagnetice ≥i cu Directiva
2006/95/CE pentru joas™ tensiune.
AVERTISMENT: Dac™ acest produs se defecteaz™, nu ¶ncerca∑i s™ ¶l
repara∑i. Acest aparat nu con∑ine piese sau componente asupra c™rora
poate interveni utilizatorul.
•nlocuirea foliei ≥i a frezei (EXCLUSIV PENTRU CLIENˇII DIN MAREA
BRITANIE)
Recomand™m ¶nlocuirea ¶n mod regulat a foliilor ≥i a frezelor, pentru a
p™stra nivelul optim de operare a aparatului dumneavoastr™ de ras; ca
o ¶ndrumare, trebuie s™ fie ¶nlocuite simultan foliile ≥i frezele, la un
interval de aproximativ 6 luni. Cu toate acestea, ca o ¶ndrumare, pot fi
utilizate urm™toarele pentru a stabili faptul c™ foliile ≥i frezele trebuie s™
fie ¶nlocuite.
- Irita^ie: Pe m™sur™ ce foliile devin uzate, v™ pute^i irita pielea.
- Smulgere: Pe m™sur™ ce frezele devina uzate, ve^i sim^i c™
rezultatul nu mai este at<t de bun sau de confortabil
- Uzur™ complet™: Pute^i observa c™ frezele au uzat complet foliile.
Pentru asisten^™ sau consiliere asupra componentelor de schimb,
inclusiv asupra locului de unde pot fi achizi^ionate, apela^i sau expedia^i
un e-mail la serviciul de asisten^™ clien^i la 0114 290 1455
customer.services@hot-uk.co.uk.
Componentele produsului:
A - Cap de epilare.
B - Cap de ras.
C - Trimer de coafat.
D - Trimer de precizie.
E - Pieptene de tuns.
F - Capete lavabile, u`or de cur™^at.
G - Butoane de eliberare a capului.
H - Comutator pornit/oprit.
I - Indicator luminos de ¶nc™rcare.
J - Suport de ¶nc™rcare cu baz™ stabil™.
K - Conector pentru transformator.
Acestparat respect™ legisla∑ia UE 2002/96/CE privind reciclarea la
sf<r≥itul duratei de via∑™. Produsele care au simbolul pubelei cu rotile t∑iate
cu un X aplicat pe etichet™, pe cutia cadou sau ¶n instruc∑iuni trebuie
reciclate separat de gunoiul menajer la sf<r≥itul duratei lor de via∑™.
NU arunca∑i aparatul ¶mpreun™ cu gunoiul menajer obi≥nuit. Este
posibil ca magazinul dumneavoastr™ local de aparate electrocasnice s™
accepte returnarea produsului atunci c<nd dori∑i achizi∑ionarea unui
produs similar nou. •n caz contrar, contacta∑i autoritatea de
administra∑ie local™ pentru instruc∑iuni privind reciclarea aparatului.
Garan^ie ≥i repara^ii
Aparatul dumneavoastr™ VEET este garantat ¶mpotriva defectelor ¶n
condi^ii normale de utilizare pentru o perioad™ de doi ani de la data
achizi^ion™rii. Dac™ produsul nu func^ioneaz™ satisf™c™tor din cauza
unor defecte ce ^in de materialele de fabrica^ie sau de manoper™,
acesta va fi ¶nlocuit. Este suficient s™ returna^i produsul la magazinul
de la care a fost achizi^ionat, ¶mpreun™ cu un bon de cas™ valabil,
pentru ¶nlocuirea gratuit™ a aparatului. Aceast™ garan^ie nu acoper™
defectele ap™rute din cauza utiliz™rii necorespunz™toare sau abuzive
sau a nerespect™rii acestor instruc^iuni. (Aceasta nu v™ afecteaz™
drepturile legale de client.)
Pentru informa^ii privind produsul, vizita^i-ne la: www.hot-uk.com
www.veet.com
Veet este o marc™ comercial™ a Reckitt Benckiser utilizat sub licen^™ de
Helen of Troy Limited.
TR
AAŞŞAAĞĞIIDDAAKKİİ GGÜÜVVEENNLLİİKK TTAALLİİMMAATTLLAARRIINNII
SSAAKKLLAAYYIINN
Lütfen bu cihazı kullanmaya bafllamadan önce tüm talimatları okuyun.
UUYYAARRII:: ((CCiihhaazzıı SSUUYYAA DDAALLDDIIRRMMAAYYIINN,, aakkssii ttaakkddiirrddee zzaarraarr ggöörreebbiilliirr))..
BBuu cciihhaazzıı ssuuddaann uuzzaakk ttuuttuunn..
Cihazı suyla dolu küvetlerin, lavaboların
ya da benzeri su dolu kapların, yakınında veya üstünde kullanmayın.
Adaptör ıslak elle, suyun içine daldırılmıfl vaziyette, akan suyun altında
ve herhangi bir biçimde ıslanmasına neden olabilen bir yerde
tutulmamalıdır.
BBuu
cciihhaazzıı ççooccuukkllaarrıınn vvee hhaassttaallaarrıınn eerriişşiimmiinnddeenn uuzzaakk
ttuuttuunn.. KKüüççüükk ççooccuukkllaarrıınn cciihhaazzllaa ooyynnaammaammaallaarrıı iiççiinn k
koonnttrrooll
eeddiillmmeelleerrii ggeerreekkiirr..
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kiflinin cihazın kullanımıyla ilgili
denetimi ya da verdi i talimatlar olmadı ı sürece fiziksel, duygusal ve
zihinsel engelli ya da deneyim ve bilgi eksikli i olan kifliler (çocuklar da
dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
Bu cihaz yalnızca bikini bölgesi ve koltuk altı bölgelerindeki tüylerin tırafl
edilmesi ve kısaltılması için üretilmifltir. Baflka bir amaçla kullanmayın.
UUYYAARRII::
Bu adaptör banyoya götürülmemelidir. ‹lave koruma sa lamak
için, beyan de eri 30 mA'i aflmayan artık çalıflma akımlı bir artık akım
cihazının (RCD) takılması önerilir. Ayrıntılı bilgi için elektrik tesisatçınıza
danıflın.
Epilatörün kuru bir ortamda kullanılması gerekir. Kullanım sırasında
ıslak ya da nemli havluların, halıların ya da zeminlerin yakınında
durmayIn. Ellerinizin ve vücudunuzun di er bölgelerinin kuru
oldu undan emin olun. Cihazı iyi havalandırılmıfl bir odada kullanmanız
tavsiye edilir. Yanık, yangın ve elektrik çarpma risklerini azaltmak için
epilatörünüzü hiçbir zaman fifli takılıyken bırakıp gitmeyin. Güç
kablosunu her zaman, adaptörü ana beslemeye ba lamadan önce
cihaza takın. Kullanmadı ınız zaman cihazın fiflini çıkarın.
fiarj aletini do rudan duvar prizine takın. Uzatma kablosu
KKUULLLLAANNMMAAYYIINN..
Bu cihazı yalnızca, bu kılavuzda anlatılan kullanım
amaçları için kullanın.
Kesici bıçaklarından herhangi biri zarar görürse ya da kırılırsa bu cihazı
KKUULLLLAANNMMAAYYIINN,,
cihazı kullanmayı hemen bırakın ve kesicilerle folyoyu
yenisiyle de ifltirin.
Üretici tarafından tavsiye edilmeyen ek parçaları kullanmayın. Cihaz
hasar görürse ya da kırılırsa, kullanmayı hemen bırakın ve de ifltirin. O
flekilde kullanmaya devam etmeniz cildinizde kesiklere ya da çiziklere
yol açabilir.
DDİİKKKKAATT::
Bu cihazı ciddiyetini koruyan akne, yakın zamanda (3 aydan
az) oluflmufl yara izi, ben, günefl yanı ı, deri döküntüsü ya da di er cilt
sorunlarının oldu u cilt bölgelerinde kullanmayın. Diyabet ya da varis
gibi herhangi bir kan dolaflımı bozuklu unuz veya dermatolojik
hastalıklar gibi deri bozukluklarınız varsa, ürünü kullanmadan önce
doktorunuza danıflın. ‹mmün yanıt kapasitesi zayıf olan; ör. hamilelik
döneminde olan ya da Tip II diyabet, hemofili ya da immün yetmezli i
olan kiflilerin de doktorlarına danıflmaları gerekir. Kalp piliniz varsa,
ürünü kullanmadan önce doktorunuza danıflın.
UUYYAARRII::
‹stenmeyen tüylerinizi aldıktan sonraki 24 saat içinde günefl
ıflı ına do rudan maruz kalmayın. Yüzme ve deodorant/terleme önleyici
ya da parfüm içeren ürünler kullanmaktan kaçınmanız da tavsiye edilir.
Terlemeyi önlemek açısından epilasyon cihazınızı uygun sıcaklıkta olan bir
yerde kullanın. Almak istedi iniz tüylerinizin bulundu u bölgelerinizin temiz,
kuru, krem ya da ya sürülmemifl bir durumda oldu undan emin olun.
KKuullllaannıımm ÖÖnncceessii HHaazzıırrllııkkllaarrıı::
‹lk kez kullanmadan önce ve de uzun süre kullanmadıktan sonraki ilk
kullanıflta cihazı en az 8 saat flarj edin.
ÇÇaallıışşttıırrmmaa
EEppiillaattöörr ((ŞŞeekkiillddeekkii AA öözzeelllliiğğii))
1. Adaptörün ucunu ünitenin alt kısmına takın.
2. Adaptörü elektrik prizine takın.
3. Koruyucu kapağı epilatörden yavaşça çekerek çıkarın.
4. Güç düğmesine ()bir kez basarak cihazı ON konumuna getirin.
Dikkat: güvenliğiniz açısından, epilatörünüz cilde çok sert
bastırıldığı zaman yavaş çalışmaya başlayacak ya da çalışması
tamamen duracaktır.
ÖÖnnccee hhaassssaass oollmmaayyaann bbööllggeelleerr üüzzeerriinnddee ddeenneeyyiinn..
İlk defa
epilatör kullanıyorsanız eğer, epilasyonun verdiği hisse alışana
kadar cihazı, tüylerinizin daha yavaş büyüdüğü, cildinizin çok
hassas olmayan bölgelerinde denemeyi unutmayın.
ÖÖnnccee bbaannyyoo y
yaappıınn..
Epilatörünüzü banyodan ya da duştan
sonra kullanırsanız, gözenekleriniz daha açık olacağı için
kıllarınızın alınması daha kolay olacaktır. Cildinizin temiz ve yağ
ya da losyon sürülmemiş olması gerekir.
5.
EEppiillaassyyoonn ÖÖnncceessii RRaahhaattllaattııccıı SSpprreeyy..
Spreyi cildinizden yaklaflık
16 cm (6 inç) uzak tutun ve epilasyon yapaca¤ınız bölgenin
üzerinde hafif bir sis tabakası oluflturacak flekilde sıkın. 2-5
dakika kurumasını bekleyin.
6.
YYaavvaaşşççaa HHaarreekkeett EEttttiirriinn..
Epilatörü ON konumuna getirin ve bir
elinizle epilatörü hareket ettirerek, diğer elinizle de cildinizi gergin
tutarak başlığını cildiniz üzerinde yavaşça hareket ettirin. Epilatör
başlığının cildinize hafif değmesini ve fazla bastırmamanız
gerektiğini unutmayın. Epilatör başlığını tüylerin alınması gereken
bölgenin üzerinden hafifçe geçirin. En iyi sonucu almak için üniteyi
cildinize dik açıyla tutun. Epilatörü yavaş, sürekli hareketlerle
tüylerin büyüme yönünün tersine kullanın. Tüm tüylerin alınması için
farklı yönlerden tekrar yapmanız gerekebilir. Önce küçük alanlardan
başlayın. Sonuçlardan memnun olduğunuzda yeni bölgelere geçin.
İstenmeyen tüyleriniz cihazın cımbızları arasında sıkıştırılacak ve
siz hareket ettirdikçe yerinden çekilecektir.
Koltuk altı/bikini hattınızdaki tüyler biraz uzunsa eğer, epilasyon
sırasındaki acıyı azaltmak için makasla ya da tüy kısaltıcı ek
parçasıyla kısaltmanız tavsiye edilir. Koltuk altınızda tüyleri alırken,
cildinizi germek ve cihazı cildinize 90°’lik açıyla tutmak için bir
kolunuzu başınızın arkasına koyun. Değiştirme düğmesinin size
dönük olması gerekir. Bu uygulamayı, istenmeyen bütün tüyler
alınana kadar her bölgede tekrarlayın. İstenmeyen tüyleri almak için
gereken süre, tüy tipinize göre değişir.
Tıraş başlığını çıkarmak için başlıkları bırakma düğmelerinin ikisine
aynı anda basın (Şekildeki G özelliği). Ek parçalar tıklayarak yerine
oturur.
7.
AAkkşşaamm ssaaaattlleerrii eenn i
iyyiissiiddiirr..
Bazen tüylerinizi aldıktan sonra kırmızı
lekelerinizin ve darbe izlerinin olduğunu fark edersiniz. Bu yüzden
en iyisi, epilatörünüzü yatmadan önceki akşam saatlerinde
kullanmaktır.
Kızarıklık normalde gece geçer. Epilatörün ilk birkaç kullanımında
oluşan kızarıklar daha kötü olacaktır. Ancak cildiniz epilasyon
işlemine alıştıkça ve cihazınızı daha çok kullandıkça sorunlarınız
azalacaktır. Veet epilatör kullanmanın avantajları, cildinizde
oluşabilecek kırmızı lekelere daha üstün gelir.
8.
CCiillddiinniizzii RRaahhaattllaattıınn..
Epilasyondan sonra cildinizi rahatlatmak için
yıkanın, rahatlatıcı sprey sürün ve yumuşak vücut losyonu sürün.
9.
AArrıınnddıırrıınn..
Batık tüylerin önüne geçmek için epilasyon yaptığınız
bölgeyi her gün vücut lifi ya da vücut peelingi ile arındırın. Batık
tüyler, tüyün ciltten çekildiği, çoğu tüy alma yönteminde sıkça
görülür ve arındırma ve temizlik bu problemleri azaltmada önemlidir.
Ayrıca, cildinizi her gün nemlendirmeyi unutmayın. Epilasyon
işleminizi bitirdikten sonra cihazın kapatma düğmesine ()bir kez
basarak cihazı OFF konuma getirin.
TTıırraaşş MMaakkiinneessii ((ŞŞeekkiillddeekkii BB ÖÖzzeelllliiğğii))
KKuullllaannıımmıı
DDiikkkkaatt::
Tırafl makinesiyle pürüzsüz bir trafl için önce uzun kılları
kısaltmanız gerekir.
1. Islak ya da kuru kullanabilirsiniz. Islak kullanırken, en rahat tıraş için
sabun ya da diğer köpüksüz kayganlaştırıcılardan birini
kullanmanızı tavsiye ederiz.
2. Güç düğmesine ()bir kez basarak cihazı ON konuma getirin.
3. Önce uzun tüyü almak için tüy kısaltıcının kenarını kullanın
(Şekildeki C özelliği). Tüy kısaltıcı hem alt hem de üst konumda
kullanılabilir. Tüy kısaltıcı, tüy kısaltma anahtarının (Şekildeki D
özelliği) yer değiştirilmesiyle yukarı ve aşağı oynatılabilir.
4. Kalan kısa tüyler için tıraş başlığını kullanın. Pürüzsüz bir tıraş için
tüylerin çıkış yönünün
TTEERRSSİİNNEE
tıraş ettiğinizden emin olun.
5. Yavaşça hareket edin. İstenmeyen tüylerden elektrikli jilet
kullanarak kurtulmak tıraş bıçağı kullanmaktan daha hızlı ve daha
düzgündür ama yeni tıraş tekniğine alışması için cildinizin; özellikle
koltuk altı ve bikini bölgenizin zamana ihtiyacı vardır.
6. Tıraştan sonra nemlendirici kullanın. Kolonya ya da parfüm
kullanmayın çünkü bunlar tıraştan sonra cildinizi tahriş edebilir.
Tıraş işleminizi bitirdikten sonra cihazın kapatma düğmesine ()
bir kez basarak cihazı OFF konuma getirin.
TTüüyy kkııssaallttııccıı ((ŞŞeekkiillddeekkii CC,, DD vvee EE öözzeelllliikklleerrii))
BBiikkiinnii HHaattttıınnıızzıınn TTüüyy KKııssaallttııccıı TTaarraakk iillee HHaazzıırrllaannmmaassıı ((ŞŞeekkiillddeekkii EE
öözzeelllliiğğii))::
‹stenilen bölgelerde tüy kısaltma ifllemi uygulamadan önce,
kesicileri tıkayabilece i için losyon kullanmaktan kaçının. Tarak kılavuzu
ek parçasının düz, tepe ucunu cildinize yerlefltirin ve tüy kısaltıcıyı
alınacak tüylerin üzerinde yavaflça gezdirin. Bu hareketi, bölgedeki tüm
tüyler kısaltılana kadar tekrarlayın. Yapılan ifllemin tüm tüyleri
kapsamasını sa lamak için kısaltmanın yönünü de ifltirmek gerekebilir.
Tarak kılavuzu ek parçasında kalan tüylere dikkat edin. Böyle bir fley
olursa tüy kısaltıcıyı OFF (0) konumuna getirin, tarak kılavuzunu çıkarın
ve içindeki tüyü fırçalayarak çıkarın.
BBiikkiinnii HHaattttıınnıızzıınn ŞŞeekkiill VVeerreenn KKııssaallttııccıı iillee DDüüzzeennlleennmmeessii ((ŞŞeekkiillddeekkii CC
öözzeelllliiğğii))::
Tarak kılavuzu ek parçasının düz, tepe ucunu cildinize
yerlefltirin ve tüy kısaltıcıyı alınacak tüylerin üzerinde yavaflça gezdirin.
BBiikkiinnii HHaattttıınnıızzı
ınn KKeesskkiinn KKııssaallttııccıı iillee BBeelliirrttiillmmeessii vvee ŞŞeekkiilllleennddiirriillmmeessii
(( ŞŞeekkiillddeekkii DD ÖÖzzeelllliiğğii))::
Tarak kılavuzu ek parçasının düz, tepe ucunu
cildinize yerlefltirin ve tüy kısaltıcıyı alınacak tüylerin üzerinde yavaflça
gezdirin.
ÜÜnniitteenniinn ŞŞaarrjj EEddiillmmeessii
Epilatörü flarj etmek için OFF konumuna getirin ve adaptörü üniteye
ba layın.
Besleme voltajının adaptörün voltajıyla denk oldu undan emin olduktan
sonra adaptörü ana beslemeye takın. Epilatördeki LED ıflı ı pillerin flarj
oldu unu göstermek için yanacaktır.
‹lk defa flarj ediyorsanız, üniteyi en az 8 saat flarj etmelisiniz. Üniteyi
flarj ettikten sonra adaptörü ana beslemeden çıkarın ve konnektörü
cihazın tabanından çıkarın. Cihaz artık kullanıma hazırdır.
Tamamen flarj edildi i zaman kablosuz olarak yaklaflık 40 dakika
kullanılabilir.
DDİİKKKKAATT::
Güç kablosu hafif ısınmıfl olabilir. Bu durum bir arıza
göstergesi de ildir.
ŞŞaarrjj EEttmmee ÖÖnnlleemmlleerrii
1. Maksimum batarya ömrünü sağlamak için yapılması gerekenler:
Bataryayı 3 günden daha uzun süre aralıksız
ŞŞAARRJJ EETTMMEEYYİİNN..
Ürünü, bataryaların tamamen dolu olduğu durumda güç
kaynağı kullanarak
KKUULLLLAANNMMAAYYIINN..
Bu üniteyi, radyatörlerin ya da ısı kaynaklarının ya da güçlü
güneş ışığına maruz kalabileceği yerlerin yakınında
ŞŞAARRJJ
EETTMMEEYYİİNN VVEE SSAAKKLLAAMMAAYYIINN..
Cihazı, oda sıcaklığının 0°C’nin (32°F) altında ya da 40°C’nin
(104°F) üzerinde olmamasını sağlayarak nemli ve rutubetli
yerlerde
ŞŞAARRJJ EETTMMEEYYİİNN..
Birkaç ayda bir bataryayı tamamen doldurmanızı ve sonra
boşaltmanızı öneriyoruz. Üniteyi durana kadar çalıştırın,
kapatın ve sonra tamamen şarj edin.
Şarjı dolduğu zaman üniteyi güç kaynağından çıkarın.
2. Epilasyon Öncesi Rahatlatıcı Spreyi epilatörün üzerine, güç
kablosunun transformatörüne
SSIIKKMMAAYYIINN..
Kullanım sırasında güç
kablosunu epilatöre
TTAAKKMMAAY
YIINN
veya epilatörden
ÇÇIIKKAARRMMAAYYIINN..
Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda koruyucu kapağını üzerinde
bırakın.
3. Yalnızca, cihazla birlikte verilen adaptör fişiyle kullanın. Üretici
tarafından tavsiye edilmeyen ek parçaları
KKUULLLLAANNMMAAYYIINN..
4. Epilatörünüzün kullanımı sırasında oluşabilecek kazaları önlemek
için onu yüzünüzden, saç derinizden ve vücudunuzun diğer hassas
bölgelerinden, giysilerden ya da halılardan uzak tutun.
PPiilllleerriinn AAttııllmmaassıı
Bu ürünün kullanım ömrünün sonunda atılmasından önce, flarj edilebilir
pillerin çıkarılması gerekir. Afla ıdaki ifllemleri uygulayın:
1. Ünitenin fişini güç kaynağından çıkarın.
2. Uygun bir tornavidayla ünitenin arka tarafındaki vidayı/vidaları
sökün.
3. Üst kapağı çıkarın. Pilleri çıkarın.
4. Bu ünitede kullanılan piller nikel metal hidrür pildir (NIMH). Bu piller
geri dönüştürülmeli ya da uygun bir biçimde elden çıkarılmalıdır.
NIMH pillerin elden çıkarılma işlemini her zamanki çöpünüzden
yapmayın.
5. Ana üniteyi artık güvenle elden çıkarabilirsiniz.
ÜÜnniitteenniinn TTeemmiizzlleennmmeessii
Her kullanımdan sonra epilatörünüzü, tırafl ve kısaltma ek parçalarını
temizlemenizi öneririz.
Biriken tüyleri çıkarmak için ürünle birlikte verilen fırçayı kullanın.
Epilatör bafllı ını korumak için koruyucu kapa ını takın. Üniteyi “OFF”
konuma getirmeyi ve elektrik prizinden çıkarmayı unutmayın. Kesilen
tüyleri, tırafl bıçaklarından ve epilasyon disklerinden ürünle birlikte
verilen fırçayla çıkararak temizleyin. Üniteyi temiz ve kuru bir bezle silin.
Kalıntıları, paslanmaz çelikten yapılmıfl disklerden çıkarmak için
disklerin ucunu, süzdürülmüfl pamuklu çubuklar kullanarak alkolle ovun.
Dikkat: Pamuklu çubu un alkole batırılmadı ından ve cihazı
kullanmadan önce epilatör bafllı ının tamamen kuru oldu undan emin
olun. Cihazı temizlemek için adaptörden çıkarın, bafllık parçasını çıkarın
ve bütün kısımlarını ılık suyun altında çalkalayın. Cihazı kaldırmadan ve
sonradan kullanmadan önce, tamamen kuru oldu undan emin olacak
flekilde kurulayın.
Kuru bir yerde saklayın.
SSaakkllaammaa
KKuullllaannmmaaddıığğıınnıızzddaa ffiişşii hheerr zzaammaann ççeekkiillii oollssuunn
Her zaman kuru bir yerde saklayın. Kablosunu çekmeyin ya da
bükmeyin. Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bu durum kablonun
erkenden yıpranmasına ve kırılmasına neden olabilir. Cihazın güç
kablosu zarar görürse, tehlikeli bir durumu önlemek için cihazın satın
alındı ı yetkili satıcıya ya da nitelikli bir elemana geri götürülerek
yenisiyle de ifltirilmelidir. Oluflabilecek aflınmaya ve hasara karflı
kabloyu düzenli olarak kontrol edin (özellikle adaptör girifl yerini).
Bu ürün CE iflareti taflır ve 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk
Direktifi’ne uygun olarak üretilmifltir.
UUYYAARRII:: BBuu üürrüünnüünn hhaattaallıı ççaallıışşmmaassıı dduurruummuunnddaa ttaammiir
r eettmmeeyyee
kkaallkkıışşmmaayyıınn.. BBuu cciihhaazzddaa kkuullllaannııccıınnıınn ttaammiirr eeddeebbiilleecceeğğii ppaarrççaallaarr yyaa
ddaa bbiilleeşşeennlleerr yyookkttuurr..
FFool
lyyoonnuunn vvee kkeessiicciinniinn ddeeğğiişşttiirriillmmeessii ((SSAADDEECCEE İİNNGGİİLLTTEERREE''DDEEKKİİ
TTÜÜKKEETTİİCCİİLLEERR İİÇÇİİNN))
Tırafl makinenizin en iyi performansta çalıflmasını devam ettirmek için
folyoları ve kesicileri düzenli olarak de ifltirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca,
hem folyoların hem de kesicilerin aynı zamanda, yaklaflık her 6 ayda bir
de ifltirilmesi gerekir. Bunun yanında afla ıdakiler de, folyolarınızın ve
kesicilerinizin de ifltirilmeye ihtiyacı olup olmadı ını anlamak için size
rehberlik edebilir.
KKıızzaarrııkkllııkk::
Folyolar aşındıkça cildinizde kızarıklık meydana gelebilir.
ÇÇeekkm
mee::
Kesiciler aşındıkça tıraş işleminiz pürüzsüz ve rahat
olmayabilir.
AAşşıınnmmaa::
Kesicilerin folyolar boyunca aşındığını fark edebilirsiniz.
Nereden satın alınabilecekleri de dahil olmak üzere yedek parçalarla
ilgili yardım ve tavsiye için customer.services@hot-uk.co.uk adresine e-
posta göndererek ya da 0114 290 1455 numaralı telefonu arayarak
müflteri hizmetlerine ulaflabilirsiniz.
ÜÜrrüünnüünn ÖÖnneemmllii PPaarrççaallaarrıı::
A - Epilasyon başlığı
B - Tıraş Başlığı
C - Şekil Veren Kısaltıcı
D - Keskin Kısaltıcı
E - Kısaltıcı Tarak
F - Yıkanabilen Başlıklar (kolay temizlik için)
G - Başlıkları bırakma düğmeleri
H - Açma/Kapatma düğmesi
I - Şarj göstergesi
J - Kaymayan tabanlı şarj yuvası
K - Adaptör soketi
Bu cihaz, kullanım ömrünün geri dönüflümüyle ilgili AB 2002/96/EC
direktifiyle uyumludur. Ürünün teknik özelliklerini gösteren etiketin,
hediye kutusunun ya da talimatlarında “çarpı” iflaretli tekerlekli bir çöp
kutusu olan ürünlerin kullanım ömürlerinin bitiminde geri
dönüfltürülmeleri, evsel atıklardan ayrı olarak yapılmalıdır.
Lütfen bu cihazı normal evsel atıklarla birlikte ATMAYIN. De iflim ürü
satın almaya hazır oldu unuzda cihazın bölgenizdeki yetkili satıcısı bir
“geri alma” planı uygulayabilir veya cihazınızın geri dönüfltürülmesiyle
ilgili nereye gidece iniz konusunda daha fazla yardım ve tavsiye için
bölgenizde bulunan resmi bir kuruluflla irtibat kurabilirsiniz.
GGaarraannttii vvee SSeerrvviiss
VEET cihazınız, satın alma tarihinden itibaren iki yıl boyunca normal
kullanım koflulları altında arızalara karflı garanti altındadır. E er
ürününüz, malzemeler ve kullanımdaki kusurlar nedeniyle memnun edici
bir flekilde çalıflmıyorsa yenisiyle de ifltirilecektir. Böyle bir durumda
yapmanız gereken tek fley ücretsiz de iflim için geçerli bir fiflle birlikte
cihazı aldı ınız yere geri götürmektir. Yanlıfl kullanımdan, kötü
kullanımdan ya da bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan arızalar
bu garantinin kapsamına girmez. (Bu durum tüketici haklarınızı
etkilemez.)
Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi ziyaret edin: www.hot-uk.com
www.veet.com
Helen of Troy Limited şirketinin lisansı altında olan Reckitt Benckiser’in tescilli
markasıdır.
© 2010 Helen of Troy (PLI-253)
vtshib.VTSH8908UKE-EU.pli-253.qxp 12/4/09 3:34 PM Page 1

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Veet VTSH8908UKE;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

Προδιαγραφές προϊόντων

Χαρακτηριστικά
Χρώμα προϊόντος Pink, White
Number of tweezers -
Ξυριστική μηχανή yes
ξυριστική μηχανή yes
Πλένεται yes
Υγρή & Στεγνή χρήση yes
Ψύξη -
Κυμαινόμενη κεφαλή -
Οπίσθιος φωτισμός -
Λειτουργία μασάζ -
Αποσπώμενη κεφαλή ξυρίσματος yes
Αδιάβροχο yes
Λεπίδα ακριβείας yes
Περιεχόμενο πακέτου
Περιλαμβάνεται η βάση yes
Αριθμός καλυμμάτων/ κεφαλών που συμπεριλαμβάνονται 3
Θήκη αποθήκευσης yes
Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες yes
Άλλα χαρακτηριστικά
Τύπος πηγής ρεύματος Μπαταρία
Επαναφορτιζόμενα yes
Διαχείρηση ενέργειας
Τύπος μπαταρίας Ενσωματωμένος