Εγχειρίδιο Vicks ComfortFlex V965F-EE

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Vicks ComfortFlex V965F-EE. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Vicks ComfortFlex V965F-EE.

Vicks SpeedRead
and ComfortFlex
Digital Thermometers
Models V-911F-EE and V-965F-EE
GB
Important: Before rst use, remove label from the display.
a- Hypoallergenic Gold Probe Tip b- Flexible Probe (only on model V-965F-EE ) c- On/Off Button
d- Large Display with Fever InSight™ backlight e- Battery Compartment (on back side)
READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
Thank you for purchasing a Vicks Digital Thermometer with large screen display and Fever InSight feature, a professional accurate instrument for
faster and easier temperature taking. Please read these instructions carefully to ensure accurate temperature measurements and safe operation.
When used properly, this high quality product will give you years of accurate, dependable service.
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
1. High, prolonged fever requires medical attention especially for young children. Please contact your physician.
2. Do not allow children to take their temperatures unattended.
3. Do not allow children to walk or run during temperature taking.
4. The thermometer is only suitable for the measurement of body temperature. The use of this thermometer is not intended as a substitute for
consultation with your doctor.
5. The thermometer is initially calibrated at the time of manufacture. If this thermometer is used according to the use instructions, the accuracy
of measurements will not be aected.
PRECAUTIONS
1. Clean the thermometer probe before using.
2. Do not drop the thermometer or expose it to heavy shock . The unit is not shock- proof .
3. Do not bend or bite the probe.
4. Do not store the unit under direct sunlight, at a high temperature , or in high humidity or dust. Performance may be degraded.
5. Stop using the thermometer if it operates erratically or if the display malfunctions.
6. Keep out of the reach of unsupervised children.
7. Clean the thermometer probe before storing.
8. Do not attempt to disassemble the unit except to replace the battery.
9. If the thermometer has been stored at below-freezing temperatures, allow it to warm naturally to room temperature before using.
TEMPERATURE READINGS
Temperature readings vary from person to person. Although there is no one “normal” temperature reading, a temperature, taken orally, ranging
between 36.1°C and 37.7°C is considered normal. A rectal temperature is generally 0.5°C higher and an underarm (axillary) temperature will be
0.5°C lower. The best method to determine your own normal temperature is to use the thermometer when you are feeling well. Record your read-
ing twice a day (early morning and late afternoon). Take the average of the two temperatures. This is considered your normal body temperature.
Any variation from it may indicate some sort of illness and you should consult your physician. Clean the probe before using, please refer to cleaning
instructions on how to clean.
BEFORE USE
Your Vicks Digital Thermometer is a 3-in-1 thermometer for oral, rectal, or underarm use. Whichever method is used, it is recommended that for 15
minutes prior to use, you avoid eating or drinking, exercising, taking showers or baths or smoking.
OPERATING YOUR VICKS DIGITAL THERMOMETER
1. TURNING THE THERMOMETER ON
A. Turn thermometer on by pressing the On/O button (Fig. 1).
B. A beep signal will sound and the display will ash Red/Yellow/Green for 1 second.
C. Wait for the thermometer to get ready
• Thedisplaywillshowatestvalue(Fig.2).
• Thedisplaywillshowlastmeasurementfor2seconds(Fig.3).
• Afterabout5seconds,thedisplaywillshowit’sready(Fig.4).
2. SELECTING WHERE TO TAKE THE TEMPERATURE
A. Oral Use
• Itisimportanttoplacethetipofthethermometerwellunderthetonguetogetagood,accuratereading.(Fig.5)Placesensortipinareas
marked with 4. Keep mouth closed and sit still to help ensure an accurate measurement.
• Whenthepeaktemperatureisreached(usuallywithin19seconds),5beepsignalswillsoundandthe“°C”signwillstopashing.The
temperature measurement is now ready to read and will not change when the thermometer is removed.
• Washthethermometerasrecommended
B. Under-the-arm (Axillary) Use
This method can be used for babies and young children.
• Wipetheunderarmwithatowel.
• Placetheprobetipunderthearmsothetipistouchingtheskinandpositionthearmnexttothebody(Fig.6).Withayoungchild,itis
sometimes helpful to hug the child to keep their arm next to their body. This ensures that the room air does not aect the reading.
• Whenthepeaktemperatureisreached(usuallywithin22seconds),5beepsignalswillsoundandthe“°C”signwillstopashing.The
temperature measurement is now ready to read and will not change when the thermometer is removed.
NOTE: This method produces a temperature reading 0.5°C lower than if the temperature were taken orally.
• Washthethermometerasrecommended.
C. Rectal Use
Commonly used for babies, young children, or when it is dicult to take an oral or underarm temperature.
• Laythepatientonhis/herside.Forababy,theproperpositionistolayonitsstomachwithlegshangingdown,eitheracrossyourkneesor
attheedgeofabedorchangingtable.Thispositionstheinfant’srectumforsafeandeasyinsertionofthethermometer.
• GentlyinsertthetipofthethermometerNOMORETHAN1cmintotherectum.Ifyoudetectresistance,stop.Holdthethermometerin
place during measurement.
• Whenthepeaktemperatureisreached(usuallywithin13seconds),5beepsignalswillsoundandthe“°C”signwillstopashing.
The temperature measurement is now ready to read and will not change when the thermometer is removed.
NOTE: This method produces a temperature reading 0.5° higher than if the temperature were taken orally.
• Washthethermometerasrecommended.
3. READING THE MEASUREMENT: FEVER INSIGHT FEATURE
Reading time:
• Resultswillvarybyindividualandmethodused.8secondsreferstotheshortestreadingtimeachievedinclinicalstudies.Averagereading
times in clinicals: 13.0 seconds rectal, 19.0 seconds oral and 22.0 seconds underarm.
• TheVicksSpeedRead™andComfortFlex™thermometerscomewiththepatented“FeverInSight”featurewhichoersacolorindicatorwith
the temperature reading. This feature will help you explain to your child the meaning of temperature. It also helps by distracting your child
from possible fear associated with temperature taking, especially with young children.
• Forreadingsbetween36.1-37.1°C,thescreenwilldisplaygreenasthebacklightcolorindicatingthetemperatureiswithinthe“normal”range.
• Forreadingsbetween37.2-38.2°C,thescreenwilldisplayyellowasthebacklightcolorindicatingaslightelevationintemperature.
• Forreadings38.3°Candabove,thescreenwilldisplayredasthebacklightcolorindicatingpossiblefever.TheFeverInSightfeaturecontinues
for about 7 seconds.
4. TURNING THE THERMOMETER OFF
Turn the thermometer o by pressing the On/O button. If you forget to turn it o, the thermometer will automatically turn o after
approximately 1 1/2 minutes.
CLEANING INSTRUCTIONS
1. Clean the thermometer by washing the probe tip and lower stem with soap and warm water and disinfect the tip and lower stem in rubbing
alcohol (70% isopropyl alcohol).
2. Wipe dry with soft cloth.
3.DONOTBOILORWASHINDISHWASHER.Thiswillcausethethermometertonolongerfunctionandwillvoidthewarranty.
4. Do not wash with any thinner or chemical solvent.
SPECIFICATION
Type: Digital Thermometer (Predictive)
BatteryLife: morethan300measurementsorapproximately2yearsifusedeveryotherday.
Accuracy in water bath: +/-0.1° between 35.5-41.6°C at room temperature of 21.6°C.
TemperatureRange: 32.0-42.8°C.Iflessthan32.0°C“Lo”isdisplayed.Ifmorethan42.8°C“Hi”isdisplayed.
Operating temperature: +10 °C to +40 °C, 10% to 80% RH
Storage temperature: –10 °C to +60 °C, 10% to 80% RH
If the device is not used within specied temperature and humidity ranges the technical accuracy of the measurement
cannot be guaranteed.
Beeper: The thermometer will beep for approximately 8 seconds when peak temperature is reached. For temperatures over
38.3°C, the audible Fever Alert will sound 5 times.
Error Messages: The display will read “Err” when a malfunction occurs and the thermometer will power o after 1 minute.
This product conforms to the provisions of the EC directive 93/42/EEC (Medical Device Directive). This device conforms to the following Standards:
• EN60601-1Medicalelectricalequipment-Part1:Generalrequirementsforsafety
• EN60601-1-2Medicalelectricalequipment-Part1-2:Generalrequirementsforsafety-Collateralstandard:Electromagneticcompatibility-
Requirements and tests
• EN12470-3Clinicalthermometers-Part3:Performanceofcompactelectricalthermometers(non-predictiveandpredictive)withmaximum
device.
CHANGING THE BATTERIES
Your Vicks Digital Thermometer features a long life battery. When the
appears and ashes in the center top of the display, the battery is
exhausted and needs replacing.
Thermomètres digitaux Vicks SpeedRead™ et ComfortFlex™
Modèles V-911F-EE et V-965F-EE
magnétique Conditions et tests
• ThermomètresmédicauxEN12470-3-TroisièmePartie:Performancedesthermomètresélectriquescompacts(Nonprédictifsetprédictifs)
avec dispositif à maximum
CHANGEMENT DE LA PILE (Fig. 7)
LethermomètredigitalVicksdisposed’unepilelonguedurée.
Lorsquel’indication
apparaitetclignoteaucentredel’écrand’achage,lapile
estvideetabesoindêtreremplacée.
FR
Vicks SpeedRead
en ComfortFlex
Digital Thermometers
Models V-911F-EE and V-965F-EE
NL
Important: Avant la première utilisation, enlever l’étiquette de l’écran d’achage.
a- Sonde dorée hypoallergénique b- Embout flexible (uniquement sur le modèle V-965F-FR-IT-WE) c- Bouton Marche/Arrêt d- Affichage
large avec affichage lumineux Fever InSight™ e- Compartiment à pile (sur la face arrière)
LISEZ ET GARDEZ CES CONSIGNES POUR UNE UTILISATION ULTERIEURE
Nousvousremercionsd’avoirachetélethermomètredigitalVicksàécrandelecturelargeetachagelumineuxFeverInSight™,uninstrument
précis pour mesurer la température corporelle confortablement. Veuillez lire ces instructions avec attention et les garder pour utilisation
ultérieurepourassureruneprisedetempératurecorrecteentoutesécurité.Sivousl’utilisezdefaçonadéquate,ceproduitdehautequalitévous
rendraservicedefaçonpréciseetsûrependantdesannées.
CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE
1. Une température élevée et prolongée requière des soins médicaux particulièrement chez les jeunes enfants. Veuillez contacter votre médecin.
2.Laprisedetempératurechezunenfantdoitêtreeectuéesouslasurveillanced’unadulte.
3.Nelaissezpaslesenfantsmarcherpendantlaprisedetempérature.
4.Lethermomètreaétéconçuuniquementpourprendrelatempératureducorpshumain.L’utilisationdecethermomètrenepeutenaucuncas
remplacer une consultation chez votre médecin.
5.Lethermotrefaitlobjetd’uncalibrageinitialaumomentdelafabrication.Silethermomètreestutiliséselonlesindicationsd’utilisation,laprécision
delaprisedetempératurenenserapasaectée.
PRECAUTIONS
1.Nettoyezlasondeduthermomètreavantutilisation.
2.Nefaitespastomberlethermomètreetnel’exposezpasàdeschocsviolents.Leproduitnestpasanti-chocs.
3.Netordezpasetnemordezpaslasonde.
4.Eviteztouteexpositionausoleil,àdestempératuresélevées,àl’humiditéouàlapoussière.Laperformancepeutenêtrealtérée.
5.Arrêtezl’utilisationduthermomètresivousconstatezqu’ilfonctionnedefaçonerratiqueousil’achagefonctionnemal.
6. Gardez hors de portée des enfants.
7.Nettoyezlasondeduthermomètreavantdeleranger.
8.Netentezpasdedémonterl’appareilsaufpourchangerlapile.
9.Silethermomètreaétéconservéàdestempératurestrèsbasses,attendezquilseréchauenaturellementàtempératureambianteavantde
l’utiliser.
LECTURE DE TEMPERATURE
Latempératurevaried’unepersonneàl’autre.Bienquiln’yaitaucunemesuredetempératuredite“normale”,latempérature,prisebuccale-
ment, qui varie entre 36.1°C et 37.7°C est considérée comme étant normale. Une température rectale est généralement de 0.5°C plus haute et
unetempératuresouslebras(axillaire)seraplusbassede0.5°C.Lameilleureméthodepourdéterminervotrepropretempératurenormaleest
d’utiliserlethermomètrelorsquevousêtesenparfaitesanté.Prenezvotretempératuredeuxfoisparjour(tôtlematinetennd’après-midi).
Calculez la moyenne des deux températures ce qui donnera votre température corporelle normale. Tout écart peut indiquer une maladie et vous
devriezconsultervotremédecin.Nettoyezlasondeavantutilisation,veuillezpourcelavousreporterauxconsignesdenettoyage.
AVANT EMPLOI
Votre thermomètre digital Vicks est un thermomètre 3-en-1 pour usage buccal, rectal ou axillaire. Quelle que soit la méthode utilisée, il est
recommandépendantles15minutesprécédantsonutilisation,d’éviterdemangerouboire,fairedel’exercice,prendreunedouche,unbainou
de fumer.
POUR VOUS SERVIR DE VOTRE THERMOMETRE DIGITAL
1. ALLUMER LE THERMOMETRE
A.AllumezvotrethermomètreenappuyantsurleboutonMarche/Arrêt(ON/O)(Fig.1).
B.Vousentendrezunbipsonoreetl’écranclignoteraenRouge/Jaune/Vertpendant1seconde.
C.Attendezquelethermomètresoitprêt
• Lécranacheraunevaleurtest(Fig.2).
• Lécranacheraladernièremesuredetempératurependant2secondes(Fig.3).
• Aprèsenviron5secondes,l’achagemontreraquelethermomètreestprêt(Fig.4).
2. CHOISIR LE MODE DE LA PRISE DE TEMPERATURE
A. Mesure buccale
• Ilestimportantdeplacerlasondeduthermomètrecorrectementsouslalangue,and’obtenirunelectureprécise.(Fig.5)Placezla
sondeduthermomètredansl’undesendroitsmarquésavec4. Gardez la bouche fermée et asseyez-vous pour assurer une prise de
température précise.
• Lorsquelatempératuremaximaleestatteinte(généralementauboutde19secondes),5bipssonoresretentirontetlesigne“°C
arrêteradeclignoter.Lamesuredelatempératureestàprésentprêteàêtreluetnechangerapaslorsquelethermomètreseraretiré.
• Nettoyezlethermomètreensuivantlesconsignes.
B. Mesure sous le bras (mesure axillaire)
Cetteméthodepeutêtreutiliséepourlesbébésetlesjeunesenfants.
• Essuyez le dessous du bras avec une serviette.
• Placezlasondeduthermomètresouslebrasdefaçonàcequelasondetouchelapeauetgardezlebrasprèsducorps(Fig.6).Avecun
jeuneenfant,ilestparfoispréférabledetenirl’enfantdanssesbrasanqu’ilgardesonbrasprèsducorps.Cecipermetdes’assurerque
latempératureambianten’aectepaslamesure.
• Lorsquelatempératuremaximumestatteinte(généralementdansles22secondes),5bipsseferontentendreetlesigne“°C”s’arrêtera
declignoter.Lamesuredetempératureestàprésentprêteàêtrelueetnechangerapaslorsquelethermomètreseraretiré.
REMARQUE: Cette méthode donne une lecture de température de 0.5°C plus basse que si la température avait été prise de
façon buccale.
• Nettoyezlethermomètreensuivantlesconsignes.
C. Mesure rectale
Généralementutiliséepourlesbébés,lesjeunesenfants,oulorsquelaprisedetempératureoraleouaxillaire(souslebras)s’avèredicile.
• Allongezle/lapatient(e)surlecôté.Pourunbébé,lapositionadéquateestdelecouchersurleventrelesjambespendantverslebas,
soit sur vos genoux soit
surlecoind’unlitoud’unetableàlanger.Ceciplacelerectumdel’enfantdansunepositionsûreetsansdanger
pourl’introductionduthermomètre.
• IntroduisezavecprécautionlasondeduthermomètredanslerectumsurunelongueurN’EXCEDANTPAS1cm.Sivoussentezune
résistance,arrêtez.Maintenezlethermomètreenplacependantlaprisedetempérature.
• Lorsquelatempératuremaximumestatteinte(généralementdansles13secondes),5bipsseferontentendreetlesigne“°C”s’arrêtera
declignoter.Lamesuredelatempératureestàprésentprêteàêtrelue
et ne changera pas lorsque le thermomètre sera retiré.
REMARQUE: Cette méthode produit une lecture de température de 0.5°C plus haute que si la température avait été prise
buccalement.
• Nettoyezlethermomètreensuivantlesconsignes.
3. LIRE LA MESURE DE TEMPERATURE: AFFICHAGE LUMINEUX FEVER INSIGHT
Temps de lecture:
• Lesrésultatsvarientenfonctiondel’individuetdelaméthodeutilisée.8secondesreprésententletempsdelecturelepluscourtrencontré
lors des études cliniques. Temps de lecture moyen en milieu clinique: 13.0 secondes en mode rectal, 19.0 secondes en mode buccal et 22.0
secondes en mode axillaire.
• LesthermomètresVicksSpeedRead™etComfortFlex™sontlivrésaveclafonctionbrevetée“FeverInSight”quioreunindicateur
de lecture
de la température en couleur. Cette fonction vous aidera à expliquer à votre enfant la signication de la prise de température. Cela aide
égalementl’enfantàoublierlacraintepossibleassociéeàlaprisedetempérature,spécialementchezlesjeunesenfants.
• Pourleslecturesentre36.1-37.1°C,l’écranacheraunecouleurdefondverteindiquantquelatempératureestauniveau“normal”.
• Pourleslecturesentre37.2-38.2°C,l’écranacheraunecouleurdefondjauneindiquantqu’ilyaunelégèrehaussedetempérature.
• Pourleslecturesentre38.3°Cetaudelà,l’écranacheraunecoouleurdefondrougepourindiquerunepossibleèvre.LedispositifFever
InSight continue de fonctionner environ 7 secondes.
4. ETEINDRE LE THERMOMETRE
EteignezlethermomètreenappuyantsurleboutonMarche/Arrêt.Sivousoubliezdel’éteindre,lethermomètres’arrêteraautomatiquement
auboutd’approximativement1minute1/2.
CONSIGNES DE NETTOYAGE
1.Nettoyezlethermomètreenlavantlasondedoréeetlapartieinférieuredelasondeavecdusavonetdel’eauchaudeetdésinfectezlasonde
doréeetlapartieinférieuredelasondeavecdel’alcool(alcoolisopropyliqueà70%).
2. Essuyez avec un chion doux.
3.NEPASFAIREBOUILLIRNILAVERAULAVEVAISSELLE.Lethermomètrenefonctionneraitplusetneseraitplussousgarantie.
4.Nepasnettoyeravecunquelconquediluantousolvantchimique.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type: Thermomètre digital (prédictif)
Duréedeviedelapile: plusde300prisesdetempératureouapproximativement2ansencasd’utilisationoccasionnelle.
Précisiondansl’eaudubain: +/-0.1°entre35.5-41.6°Càtempératureambiantede21.6°C.
Plagedetempérature: 32.0-42.8°C.Siaudessousde32.0°C“Lo”seraaché.Siaudessusde42.8°C“Hi”seraaché.
Température ambiante lors de
l’utilisationcompriseentre: +10°Cà+40°C,tauxd’humiditécomprisentre
10% et 80% RH
Température de stockage
compriseentre: -10°Cà+60°C,tauxd’humiditécomprisentre10%et80%RHSil’appareilnestpasutilisédansces
fourchettesdetempératureetd’humiditél’exactitudetechniquedelamesurenepeutêtregarantie.
Signalsonore: Lethermomètrevaémettreunsignalsonore
pendant approximativement 8 secondes lorsque la température
maximumseraatteinte.Pourlestempératuresaudelàde38.3°C,lesignald’alertedeèvreretentira5fois.
Messagesd’erreur: L’achagemontrera“Err”encasdemauvaisfonctionnementetlethermomètres’arrêteraaprès1minute.
Ce produit est conforme aux dispositions de la directive EC 93/42/EEC (Directive sur les appareils médicaux). Cet appareil est conforme aux
standards suivants:
• EN60601-1-1Equipementélectriquemédical-Premièrepartie:conditionsgénéralespourlasécurité
• EN60601-1-2Equipementélectriquemédical-Partie1-2:conditionsgénéralespourlacurité
- Standard collatéral: Compatibilité électro-
Belangrijk: voor gebruik de sticker van het display verwijderen.
a- Hypoallergene gouden punt b- Flexibele tip (alleen op model V-965F-EE) c- Aan-/uitknop
d- Grote display met Fever InSight™ achterlicht e- Batterijvak (op achterkant)
LEES DEZE INSTRUCTIES EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING
Dank u voor het kopen van een Vicks digitale thermometer met een groot displayscherm en de functie Fever InSight. Dit is een professioneel
en nauwkeurig instrument om sneller en gemakkelijker de temperatuur te meten.Leesdezeinstructiesaandachtigdooromnauwkeurige
temperatuurmetingen en een veilige handeling te verzekeren. Wanneer juist gebruikt, geeft dit product uw jarenlang een nauwkeurige,
betrouwbare service.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
1.Hoge,aanhoudendekoortsvereist,voornamelijkbijkleinekinderen,medischeaandacht.Neemcontactopmetuwarts.
2.Laatkinderennietzondertoezichthuntemperatuurmeten.
3.Laatkinderennietlopenofrennentijdenshettemperatuurmeten.
4. De thermometer is alleen geschikt om lichaamstemperatuur te meten. De temperatuur is niet bedoeld ter vervanging van raadpleging
bij uw arts.
5. De thermometer wordt aanvankelijk tijdens de fabricage gekalibreerd. Als deze thermometer volgens de gebruiksinstructies wordt gebruikt,
wordt de nauwkeurigheid van de metingen niet beïnvloed.
VOORZORGSMAATREGELEN
1. Reinig de tip van de thermometer voor gebruik.
2.Laatdethermometernietvallenenstelhetnietblootaanhevigeschokken.Dethermometerisnietschokbestendigd.
3. De tip mag niet worden gebogen en er mag niet in worden gebeten.
4. Sla de thermometer niet op in direct zonlicht, bij hoge temperaturen of op plaatsen met hoge vochtigheid of veel stof. De prestatie
kan verminderen.
5. Stop onmiddellijk met het gebruik van de thermometer als deze of de display storingen vertoont.
6. Buiten bereik van kinderen zonder toezicht houden.
7. Reinig de thermometertip voor het opslaan.
8. Behalve om de batterij te vervangen, mag de thermometer niet uit elkaar worden gehaald.
9. Als de thermometer onder het vriespunt is opgeslagen, dient u het voor het gebruik natuurlijk op kamertemperatuur te laten komen.
TEMPERATUURSLEZINGEN
Temperatuurslezingen verschillen van persoon tot persoon. Ofschoon er niet een normale” temperatuurslezing bestaat, bevindt de temperatuur
die oraal wordt gemeten en als normaal wordt gezien, zich in een bereik tussen de 36,1 °C en 37,7 °C. Een temperatuur die rectaal wordt
gemeten, ligt meestal 0,5 °C hoger en die in de oksel wordt gemeten ligt 0,5 °C lager. De beste manier om uw eigen gewone temperatuur vast te
stellen,isdoordethermometertegebruikenalsuzichgoedvoelt.Neemuwtemperatuurtweekeerperdagop(vroegindeochtendenlaatin
denamiddag).Neemhetgemiddeldevandetweetemperatuurmetingen.Ditwordtalsuwnormalelichaamstemperatuurgezien.Enigvariatie
hiervan kan een soort ziekte aangeven en in dat geval dient u uw arts te raadplegen. Raadpleeg de reinigingsinstructies over hoe het te reinigen.
VOOR HET GEBRUIK
Uw Vicks digitale thermometer is een 3-in-1-thermometer voor oraal of rectaal gebruik of voor gebruik onder de oksel. Ongeacht de gebruikte
methode, wordt u aangeraden om 15 minuten voor gebruik niet te eten of te drinken en lichaamsbeweging, douches, baden of roken te vermijden.
UW Vicks SmartTemp™ DIGITALE THERMOMETER BEDIENEN
1. DE THERMOMETER AANZETTEN
A. Turn thermometer on by pressing the On/O button (Fig. 1).
B. Gedurende 1 seconde zal een piepsignaal hoorbaar zijn en knippert de display rood/geel/groen. C. Wacht tot de thermometer klaar is
• Dedisplaygeefteentestwaardeweer(Afb.2)
• Gedurende2secondengeeftdedisplaydelaatstemetingweer(Afb.3)
• Naongeveer5secondengeeftdedisplayaandathetklaaris(Afb.4).
2. SELECTEREN WAAR DE TEMPERATUUR TE METEN
A. Oraal gebruik
dat de lucht in de kamer niet de lezing beïnvloedt.
• Zodradepiektemperatuurwordtbereikt(meestalbinnen22seconden),gaan5piepsignalenafenstopthetteken“°C”metknipperen.
De temperatuurmeting is nu klaar om te worden gelezen en verandert niet totdat de thermometer wordt verwijderd.
OPMERKING: Deze methode levert een temperatuurlezing die 0,5 °C lager is dan waneer de temperatuur oraal werd genomen.
• Reinigdethermometer.
C. Rectaal gebruik
Meestal gebruikt bij babies, kleine kinderen of als het moeilijk is om de temperatuur oraal of onder de oksel te meten.
• Legdepatiëntopzijn/haarzij.Vooreenbabyisdejuistepositiealshetopzijnbuikligtterwijldebeentjesneerwaartshangen,overuw
knie of over de rand van een bed of de commode. Dit plaatst de anus van de baby in de juiste positie om de thermometer veilig en
gemak kelijk in te brengen.
• Steekdetipvandethermometervoorzichtig,NIETMEERDAN1cmindeanus.Alsuweerstandvoelt,dientutestoppen.Houdde
thermometer in positie tijdens de meting.
• Zodradepiektemperatuurwordtbereikt(meestalbinnen13seconden,gaan5piepsignalenafenstopthetteken“°C”metknipperen.
OPMERKING: Deze methode geeft een temperatuurlezing die 0,5 °C hoger is dan wanneer oraal gemeten.
• Wasdethermometerzoalsaangeraden.
3. DE METING AFLEZEN: FUNCTIE FEVER INSIGHT (koortsinzicht)
Afleestijd:
• Resultatenhangenafvandepersoonendegebruiktemethode.8secondenverwijstnaardekortsteaeestijddietijdensklinische
onderzoeken is bereikt. Gemiddelde aeestijden bij klinisch onderzoek: 13,0 seconden rectaal, 19,0 seconden oraal en 22,0 seconden onder
de oksel.
• DethermometersVicksSpeedRead™enComfortFlex™wordengeleverdmetdefunctieFeverInSightdiebijdetemperatuuraezingeen
kleurenindicator biedt. De functie helpt u uw kind uit te leggen wat de temperatuur betekent. Het helpt ook uw kind af te leiden van een
mogelijke angst die voor het temperatuur opnemen, voornamelijk bij jonge kinderen.
• Voorresultatentussen36,1-37,1°Cheefthetschermeengroeneachtergrondverlichting,wateentemperatuurbinnenhetnormalebereik
aangeeft.
• Voorresultatentussen37,2-38,2°Cheefthetschermeengeleachtergrondverlichting,wateenlichtetemperatuurverhogingaangeeft.
• Voorresultatenvan38,3°Cenhogerheefthetschermeenrodeachtergrondverlichting,wateenmogelijkekoortsaangeeft.Defunctie
Fever InSight blijft ongeveer 7 seconden zichtbaar.
4. DE THERMOMETER UITZETTEN
Zetdethermometeruitdooropdeaan-/uitknop te drukken. Als u de thermometer vergeet uit te zetten, zal deze na ongeveer 10 minuten
automatisch uitschakelen.
REINIGINGSINSTRUCTIES
1. Reinig de thermometer door de tip en lager steel met zeep en warm water te wassen en desinfecteer de tip en lagere steel met medisch
alcohol (70% isopropanol alcohol).
2. Veeg het met een zachte doek droog.
3.NIETKOKENOFINAFWASMACHINEWASSEN.Ditveroorzaaktdatdethermometernietmeerfunctioneertendatdegarantieongeldigraakt.
4.Nietmetverdunningsmiddelofchemischoplosmiddelreinigen.
SPECIFICATIES
Type: Digitale thermometer (voorspelbaar)
Levensduurbatterij: wanneeromdeanderedaggebruikt,meerdan300metingenofongeveer2jaar.
Nauwkeurigheidinwaterbad: +/-0,1°tussen35,5-41,6°Cbijkamertemperatuurvan21,6°C.
Temperatuursbereik: 32,0-42,8 °C.Bijtemperatuuronderde32,0°Cwordt“Lweergegeven.Bijtemperatuurhogerdan42,8°C wordt
“Hi” weergegeven.
Bedieningstemperatuur: +10 °C tot +40 °C, 10% tot 80% RH
Opslagtemperatuur: –10 °C tot +60 °C, 10% tot 80% RH Als het instrument niet binnen de aangegeven temperatuurs- en
vochtigheidsbereiken word tgebruikt, kan er geen technische nauwkeurigheid voor de meting worden
gegarandeerd.
Pieper: Als de piektemperatuur wordt bereikt, zal de thermometer gedurende ongeveer 8 seconden piepen. Voor
temperaturen van hoger dan 38,3 °C zal 5 keer een hoorbaar koortsalarm afgaan.
Foutberichten: De display toont “Err als zich een storing voordoet en de thermometer wordt and na 1 minuut uitgeschakeld.
Dit product voldoet aan de bepalingen in het EC-richtlijnen 93/42/EEC (Richtlijnen betreende medische apparatuur). Dit apparaat voldoet aan
de volgende normen:
• EN60601-1medische,elektrischeapparatuur-Deel1:Algemenevereistenvoorveiligheid
• EN60601-1-2Medische,elektrischeapparatuur-Deel1-2:Algemenevereistenvoorveiligheid-aansprakelijkheidsnorm:2001-Elektromag
netische compatibiliteitsvereisten en -testen
• EN12470-3Klinischethermometers-Deel3:Prestatievancompacteelektrischethermometers(niet-voorspelbaarenvoorspelbaar)met
maximum instrument.
BATTERIJ VERVANGEN (Afb. 7)
Uw Vicks digitale thermometer geniet van een batterij met lange levensduur. Als op de display, middenboven,
” verschijnt en
knippert, dan betekent dit dat de batterij leeg is en moet worden vervangen.
0297
İthalatçı:
SistemLtd.OrtaklarCad.
BahçelerSok.No:18/7
Mecidiyeköy İst.
Müşteri Hizmetleri
No. O 216 564 35 00
Manufactured by Kaz Europe SA under a license to
the Vicks trademark.
Vicks is a registered trademark of The Procter &
Gamble Company,
Cincinnati, Ohio - USA
© 2009, Kaz Europe SA
Kaz Europe SA
Place Chauderon 18
CH-1003Lausanne-Switzerland
www.kaz.com
Rev1, 03AUG09
BF Type applied part. / Pièce apposée de Type BF. / Toegepast deel van type BF. / Parte applicata di tipo BF / Parte aplicada al
tipo BF / PeçaaplicadadetipoBF./Primijenjen dio BF tipa. / Anwendungsteil des Typs BF. / BF típusú alkalmazott alkatrész.
/ Część stosująca się do typu BF. /
/ BF Tip uporabnega dela / BFTipiuygulanmışparça.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
a
d
c
e
b
1x CR1225
Lithium
Fig. 7
Termometro digitale SpeedRead™ e ComfortFlex™
Modello V-911F-EE e V-965F-EE
Importante: prima di usarlo per la prima volta, rimuovere l’etichetta dal display do mostrador.
a- Sonda dorata ipoallergenicab- Punta flessibile (solo sul modello V-965F-FR-IT-WE) c- Pulsante di accensione/spegnimento d- Display
di grandi dimensioni con retroilluminazione Fever InSight™
e- Comparto per la batteria (sul lato posteriore)
LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE
PER CONSULTARLE IN FUTURO
Grazie per aver acquistato un termometro digitale Vicks con display a schermo grande e funzione Fever InSight, uno strumento professionale e
accuratoperlamisurazionesempliceerapidadellatemperatura.Leggereattentamentequesteistruzioniperotteneremisurazioniditempera-
tura accurate e per un funzionamento sicuro. Se usato correttamente, questo prodotto di alta qualità orirà anni di funzionamento accurato e
adabile.
IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA
1.Unafebbreelevataeprolungatarichiedel’interventodelmedico,soprattuttoneibambini.Rivolgersialpropriomedicocurante.
2. Evitare che i bambini si misurino la temperatura senza essere controllati.
3. Durante la misurazione della temperatura, evitare che il bambino cammini o corra.
4.Iltermometroèadattounicamenteallamisurazionedellatemperaturacorporea.L’usodiquestotermometronondevesostituirelavisitamedica.
Il termometro viene tarato inizialmente in fabbrica.
5.Seiltermometrovieneusatoseguendoleistruzioniperl’uso,laprecisionedellamisurazionesaràgarantita.
PRECAUZIONI
1.Pulirelasondadeltermometroprimadell’uso.
2.Nonlasciarcadereiltermometrooesporloaurtiviolenti.L’unitànonèaprovad’urto.
3.Nonpiegarenémorderelasonda.
4.Nonlasciarel’unitàsottoiraggisolaridiretti,atemperatureelevateoincondizionidiumiditàelevataodipolvere.
Questo potrebbe pregiudicarne la resa.
5.Interromperel’usodeltermometrosefunzionaaintermittenzaoseildisplayfunzionamale.
6. Tenere lontano dalla portata dei bambini, se non sorvegliati.
7. Pulire la sonda del termometro prima di riporlo.
8.Noncercaredismontarel’unità,senonunicamentepersostituirelabatteria.
9. Se il termometro è stato conservato a temperature al di sotto dello zero, prima di utilizzarlo, lasciare che si riscaldi naturalmente
a temperatura ambiente.
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
Latemperaturavariadapersonaapersona.Sebbenenonesistaunvalorecosiddetto“normale,semisurataperviaorale,latemperaturaviene
consideratanormalequandoècompresatra36,1°Ce37,7°C.Latemperaturaperviarettaleèsolitamentesuperioredi0,5°C,mentrequellaascellare
(sotto il braccio) è inferiore di 0,5 °C. Il metodo migliore per determinare la temperatura normale individuale è di usare il termometro quando si sta
bene. Misurare la temperatura due volte al giorno (di mattina presto e nel tardo pomeriggio). Fare la media delle due temperature. Il risultato è
la temperatura corporea normale individuale. Qualsiasi variazione da essa può indicare una malattia, pertanto è necessario rivolgersi al proprio
medico curante. Prima di utilizzarla, pulire la sonda, facendo riferimento al paragrafo “Istruzioni per la pulizia”.
PRIMA DELL’USO
IltermometrodigitaleVICKShatretermometriinuno:perl’usoorale,rettaleoascellare.Qualsiasisiailmetodoutilizzato,siconsiglianei15
minutiprimadell’usodievitaredimangiareobere,fareesercizio,fareilbagnooladocciaedifumare.
FUNZIONAMENTO DEL TERMOMETRO DIGITALE
1. ACCENSIONE DEL TERMOMETRO
A. Accendere il termometro premendo il pulsante di accensione / spegnimento (Fig. 1).
B. Viene emesso un segnale acustico e il display lampeggia di rosso/giallo/verde per 1 secondo.
C. Attendere che il termometro sia pronto.
• Ildisplayvisualizzaunvaloreditest(Fig.2).
• Ildisplayvisualizzal’ultimamisurazioneper2secondi(Fig.3).
• Dopocirca5secondi,ildisplayindicacheiltermometroèpronto(Fig.4).
2. SCELTA DEL PUNTO DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
A. Per via orale
• Per ottenere una lettura accurata, è importante collocare bene la punta del termometro sotto la lingua. (Fig. 5) Collocare la punta del
sensore nelle zone contrassegnate con un 4. Per ottenere una misurazione accurata, tenere la bocca chiusa e rimanere seduti e fermi.
• Quandovieneraggiuntalatemperaturamassima(disolitoentro19secondi),siavvertono5bipel’indicazione“°C”smettedilampeg-
giare. A questo punto, la misurazione della temperatura è ssa e non cambia quando viene rimosso il termometro.
• Lavareiltermometrocomeconsigliato
B. Misurazione ascellare
Questo metodo può essere usato per bambini e neonati.
• Pulirel’ascellaconunasciugamano.
• Collocare la punta del termometro sotto il braccio, in modo che tocchi la cute, e posizionare il braccio lungo il corpo (Fig. 6). Con bambini
piccoli, potrebbe essere utile abbracciarli per tenere fermo il braccio contro il corpo. In questo modo si garantisce che la temperatura
ambiente non inuenzi la lettura.
• Quandovieneraggiuntalatemperaturamassima(disolitoentro22secondi),siavvertono5bipel’indicazione“°Csmettedilampeg-
giare. A questo punto, la misurazione della temperatura è ssa e non cambia quando viene rimosso il termometro.
NOTA: questo metodo produce letture di temperatura superiori di 0,5°C rispetto a quelle ottenute per via orale.
• Lavareiltermometrocomeconsigliato.
C. Uso per via rettale
Usatocomunementeperneonati,bambinioquandorisultadicilemisurarelatemperaturaperviaoraleosottol’ascella.
• Far girare il paziente sul anco. Per un neonato, la posizione corretta è sdraiato sul ventre, con le gambe penzoloni, sulle proprie ginoc-
chia o sul bordo del letto o del fasciatoio. In questo modo, il retto del neonato è nella posizione corretta per poter inserire facilmente e in
modo sicuro il termometro.
• InseriredelicatamentelapuntadeltermometronelrettoPERNONPIÙDI1cm.Sesiavverteresistenza,fermarsi.Tenereiltermometroin
posizione durante la misurazione.
Quandovieneraggiuntalatemperaturadipicco(disolitoentro13secondi),siavvertono5bipel’indicazione“°C”smettedilampeggiare.
A questo punto, la misurazione della temperatura è ssa e non cambia quando viene rimosso il termometro.
NOTA: Questo metodo produce letture di temperatura superiori di 0,5° rispetto a quelle ottenute per via orale.
• Lavareiltermometrocomeconsigliato.
3. LETTURA DELLA MISURAZIONE: FUNZIONE FEVER INSIGHT
Tempo di lettura:
Irisultativarianosecondol’individuoeilmetodousato.8secondisiriferiscealtempodiletturapiùbreveottenutoduranteglistudiclinici.
Tempimedidiletturaincasiclinici:13,0secondirettale,19,0secondioralee22,0secondiascellare.ItermometriVicksSpeedRead™eComfort-
Flex™sonodotatidifunzionebrevettata“FeverInSight”,chefornisceconla
lettura della temperatura un indicatore a colori. Questa funzione serve a spiegare al proprio bambino il signicato della temperatura. Aiuta
inoltre a distrarre il bambino, soprattutto se molto piccolo, da paure che possono essere associate alla misurazione della temperatura.
• Perletturecompresetra36,1e37,1°C,loschermoavràunaretroilluminazioneverde,adindicarechelatemperatura
rientra nella gamma “normale”.
• Perletturecompresetra37,2e38,2°C,loschermoavràunaretroilluminazionegialla,adindicarechelatemperaturaè
leggermente alterata.
• Perletturedi38,3°Ceoltre,loschermoavràunaretroilluminazionerossa,adindicareunapossibilefebbre.LafunzioneFeverInSight
continua per circa 7 secondi.
4. SPEGNIMENTO DEL TERMOMETRO
Spegnere il termometro premendo il pulsante di accensione/spegnimento. Se si dimentica il termometro acceso, si spegne automaticamente
dopo circa 1 minuto e mezzo.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
1.Waterproof=Resistenteall’acqua
2.Pulireiltermometrolavandolasondaelaparteinferioredelgambocondelsaponeedell’acquacaldaedisinfettarelasondaelaparte
inferioredelgambocondell’alcool(70%alcoolisopropilico).
3. Asciugarlo con un panno morbido.
4.NONBOLLIREOLAVAREINLAVASTOVIGLIE.Iltermometrosidanneggerebbeelagaranziaverrebbeannullata.
5.Nonlavarloconsolventioaltresostanzechimiche.
SPECIFICHE
Tipo: Termometro digitale (non predittivo)
Duratadellabatteria: piùdi300misurazioniocirca2anniseusatoagiornialterni.
Accuratezzanell’acquadelbagno: +/-0,1°tra35,5e41,6°Cadunatemperaturaambientedi21,6°C.
Gammaditemperatura: 32,0-42,8°C.Seinferiorea32,0°Cvienevisualizzatalascritta“Lo”.Sesuperiorea42,8°C,
viene visualizzata la scritta “Hi”.
Temperaturadifunzionamento: da+10°Ca+40°C,dal10%all’80%diumiditàrelativa
Temperaturadiconservazione: da-10°Ca+60°C,dal10%all’80%diumiditàrelativa
Se non viene usato alla gamma di temperatura e umidità specicata, non può essere garantita la precisione
della misurazione.
Avvisatore acustico: Quando viene raggiunta la temperatura di picco, il termometro emette un avviso acustico per circa 8 secondi.
Pertemperaturesuperioria38,3°C,l’avvisoacusticoperlafebbresuona5volte.
Messaggi di errore: quando si verica un guasto il display visualizza “Err” e il termometro si spegne dopo 1 minuto.
Questo prodotto è conforme alle disposizioni della direttiva CE sui dispositivi medicali 93/42/CEE. Questo dispositivo è conforme agli standard
seguenti:
•EN60601-1Apparecchielettromedicali-Parte1:Requisitigeneraliperlasicurezza
•EN60601-1-2Apparecchielettromedicali-Parte1-2:Requisitigeneraliperlasicurezza–Standardcollaterale:Compatibilitàelettromagnetica–
Requisiti e test
•EN12470-3Termometri clinici - Parte 3: Performance dei termometri elettrici compatti (predittivi e non) aventi un dispositivo di massima.
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (Fig. 7)
Il termometro digitale VICKS è dotato di batteria a lunga durata.
Quando il simbolo
viene visualizzato e lampeggia nella parte centrale
superiore del display, la batteria è scarica e deve essere sostituita.
IT
Termómetros digitales SpeedRead™ y ComfortFlex™
Modelos V-911F-EE y V-965F-EE
ES
Importante: Antes de usarlo por primera vez, retire la etiqueta de la pantalla.
a- Punta de sonda dorada hipoalergénica b- Sonda flexible (sólo en el modelo V-965F-EE) c- Botón de encendido / apagado d- Gran
pantalla con Luz posterior Fever Insight™ d- Compartimento de las pilas (en la parte posterior)
ROGAMOS LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU REFERENCIA FUTURA
LeagradecemoslaadquisicióndeltermómetrodigitalVicksconpantallagrandeylapropiedadFeverInsight,uninstrumentoprofesionalpreciso
para una toma de temperatura más rápida y fácil. Rogamos lea detenidamente estas instrucciones para asegurarse de unas medidas precisas de
temperatura y un funcionamiento seguro. Cuando se emplea adecuadamente, este producto de gran calidad le ofrecerá años de servicio duradero
y preciso.
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
1.Laebrealtayprolongadarequiereatenciónmédicaenespecialenniñospequeños.Rogamossepongaencontactoconsufacultativo.
2.Nodejequelosniñossetomenlatemperaturasinayuda.
3.Nodejequelosniñoscaminenocorranmientrasselestomalatemperatura.
4.Eltermómetrosóloesadecuadoparalamedicióndelatemperaturacorporal.Elusodeltermómetronoestáindicadocomosustitutodela
consulta con un facultativo.
5.Eltermómetropresentaunacalibracióninicialenelmomentodesufabricación.Sieltermómetroseempleasegúnlasinstruccionesdeuso,la
precisióndelasmedicionesnoseveráafectada.
PRECAUCIONES
1.Limpielasondadeltermómetroantesdeusarlo.
2.Nodejecaereltermómetroniloexpongaagolpesfuertes.Launidadnoesapruebadegolpes.
3.Nodobleomuerdalasonda.
4.Noguardelaunidadbajolaluzdirectadelsol,atemperaturaselevadasoenzonascongranhumedadopolvo.Sepuededegradar
su funcionamiento.
5.Dejedeusareltermómetrosifuncionadeformaerráticaosinofuncionacorrectamentelapantalla.
6. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
7.Limpielasondadeltermómetroantesdeguardarlo.
8.Nointentedesmontarlaunidadexceptoparasustituirlaspilas.
9.Sieltermómetrosehaguardadoatemperaturaspordebajodelatemperaturadecongelación,dejequesecalientedeformanatural
a temperatura ambiente antes de usarlo.
LECTURAS DE TEMPERATURA
Laslecturasdetemperaturavaríandepersonaenpersona.Aunquenoexisteunalecturadetemperatura“normal”,unatemperaturatomada
oralmente,conunavariaciónentre36.1ºCy37.7ºCseconsideranormal.Latemperaturarectalesgeneralmente0.5ºCmayorybajolaaxila(axi-
lar)es0.5ºCinferior.Elmejormétodoparadeterminarsupropiatemperaturanormalesusareltermómetrocuandoseencuentrabien.Registre
sus lecturas dos veces al día (por la mañana temprano y por la tarde). Coja la media de los dos temperaturas. Esta se considera su temperatura
corporalnormal.Cualquiervariacióndelamismapuedeindicarcualquiertipodeenfermedadydebeconsultarconunfacultativo.Limpiela
sondaantesdeutilizarla;rogamosseremitaalasinstruccionesdelimpiezasobrecómolimpiarla.
ANTES DE USARLO
SutermómetrodigitalVicksesuntermómetro3en1parasuusooral,rectalybajolaaxila.Seacualfuereelmétodoqueemplee,serecomienda
que 15 minutos antes de su uso, evite comer o beber, hacer ejercicio, tomar una ducha o un baño o fumar.
FUNCIONAMIENTO DEL TERMÓMETRO DIGITAL VICKS
1. ENCENDIDO DEL TERMÓMETRO
A.Enciendaeltermómetropulsandoelbotón=ON/OFF(gura1).
B. Se producirá un pitido y la pantalla parpadeará en Rojo / Amarillo / Verde durante 1 segundo.
C.Espereaqueeltermómetroestélisto
• Lapantallamostraráunvalordeprueba(Figura2).
• Lapantallamostrarálaúltimamedicióndurante2segundos(Figura3).
• Trasunos5segundos,lapantallamostraráqueestálisto(Figura4).
2. SELECCIÓN DEL LUGAR DONDE TOMAR LA TEMPERATURA
A. Uso oral
• Esimportantecolocarlapuntadeltermómetrobienbajolalenguaparaobtenerunalecturabuenayprecisa.(Figura5)Coloquela
puntadelsensorenlaszonasmarcadascon“4”.Mantengalabocacerradaysiéntesetranquiloparaayudarleaasegurarseunamedición
precisa.
• Cuandosealcancelatemperaturamásalta(normalmentealos19segundos)sonarán5pitidosyelsigno“C”dejarádeparpadear.La
medicióndelatemperaturaestáahoralistaparasulecturaynosemodicarácuandoseretireeltermómetro.
• Laveeltermómetrotalycomoserecomienda.
B. Uso bajo la axila (axilar)
Este método se puede emplear en niños pequeños y en bebés.
• Limpielaaxilaconunatoalla.
• Coloquelapuntadelasondabajoelbrazodeformaquelapuntatoquelapielycoloqueelbrazocercadelcuerpo(Figura6).
Conunniñopequeño,avecesresultaútilabrazarloparamantenerelbrazocercadelcuerpo.Estoaseguraqueelairedelahabitación
no afecta a la lectura.
• Cuandosealcancelatemperaturamásalta(normalmentealos22segundos)sonarán5pitidosyelsigno“C”dejarádeparpadear.La
medicióndelatemperaturaestáahoralistaparasulecturaynosemodicarácuandoseretireeltermómetro.
NOTA: Este método produce una lectura de temperatura 0.5ºC inferior a la temperatura tomada de forma oral.
• Laveeltermómetrotalycomoserecomienda.
C. Uso rectal
Normalmenteusadoenbebés,niñospequeñosocuandoresultadifíciltomarlatemperaturadeformaoralobajolaaxila.
• Coloquealpacientesobreunlado.Paraunbebé,laposiciónadecuadaescolocarlosobresuestómagoconlaspiernascolgandohacia
abajo,biensobresusrodillasoalbordedeunacamaodeunamesadecambio.Estocolocaelrectodelniñoparaunainserciónseguray
fácildeltermómetro.
• InsertesuavementelapuntadeltermómetroNOMÁSDE1cmenelrecto.Siencuentraresistencia,deténgase.Sujeteeltermómetroen
eselugardurantelemedición.
• Cuandosealcancelatemperaturamásalta(normalmentealos13segundos)sonarán5pitidosyelsigno“C”dejarádeparpadear.La
medicióndelatemperaturaestáahoralistaparasulecturaynosemodicarácuandoseretireeltermómetro.
NOTA: Este método produce una lectura de temperatura 0.5ºC superior a la temperatura tomada de forma oral.
• Laveeltermómetrotalycomoserecomienda.
3. LECTURA DE LA MEDICIÓN: PROPIEDAD DE FEVER INSIGHT
Tiempo de lectura:
Losresultadosvariarándependiendodelindividuoydelmétodoempleado.8segundossereerealtiempodelecturamáscortoobtenidoen
estudiosclínicos.Tiemposdelecturamediosenensayosclínicos:13.0segundosrectal,19.0segundosoraly22.0segundosbajolaaxila.Los
termómetrosVICKSSpeedRead™yComfortFlex™sepresentanconlapropiedadpatentada“FeverInsight”queofreceunindicadorencolorcon
la lectura de la temperatura. Esta propiedad le ayuda a explicar a su hijo el signicado de la temperatura. Asimismo ayuda distrayendo a su
hijo del miedo asociado a la toma de temperatura, especialmente entre niños pequeños.
• Paralecturasentre36.1-37.1ºC,lapantallaapareceráenverdecomocolordeluzdefondoindicandoquelatemperaturaseencuentra
dentro de la gama “normal”.
• Paralecturasentre37.2-38.2ºC,lapantallamuestraelcoloramarillocomoelcolordelaluzdefondoindicandounaligera
subida de la temperatura.
• Paralecturassuperioresa38.3ºCysuperiores,lapantallamuestraelcolorrojocomocolordefondoindicandoposibleebre.Lapropiedad
Fever Insight continúa durante unos 7 segundos.
4. APAGADO DEL TERMÓMETRO
ApagueeltermómetropulsandoelbotónOn/O.Siolvidaapagarlo,eltermómetroseapagarádeformaautomáticatras
aproximadamente 1 1/2 minutos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
1. Waterproof = Resistente al agua
2.Limpieeltermómetrolavandolapuntadoradaylasondaconjabónyaguacaliente.Desinfectelapuntadoradaylasonda
con alcohol (70% de alcohol de isopropyl).
3. Séquelo con un paño suave.
4.NOLOHIERVAOLOLAVEENELLAVAVAJILLAS.Estoprovocaráqueeltermómetrodejedefuncionaryanularálagarantía.
5.Nololaveconningúndisolventequímico.
ESPECIFICACIÓN
Tipo: Termómetrodigital(predictivo)
Vida útil de la batería: más de 300 mediciones o aproximadamente 2 años si se emplea cada día.
Precisiónenaguadebaño: +/-0.1°entre35.5-41.6°CatemperaturaambientedeE11621.6°C.
Gamadetemperatura: 32.0-42.8°C.Encasodeserinferiora32.0°Caparece“Lo”.Siessuperiora42.8°Caparece“Hi.
Temperatura de funcionamiento: +10 °C a +40 °C, 10% a 80% RH
Temperatura de almacenamiento: –10 °C a +60 °C, 10% a 80% RH
Si el dispositivo no se emplea dentro de las gamas de temperatura y humedad especicadas no se puede
garantizarlaprecisióntécnicadelamedición.
Sonido: Eltermómetropitaráduranteaproximadamente8segundoscuandosealcancelatemperaturamáxima.
Paratemperaturassuperioresa38.3ºC,laAlertaporFiebreaudiblesonará5veces.
Mensajesdeerror: Seleeráenpantalla“Error”cuandoseproduzcaunfuncionamientoincorrectoyeltermómetro
se pagará tras 1 minuto.
Este producto cumple con las cláusulas de la directiva de la CE 93/42/ECC (Directiva sobre dispositivos médicos). Este dispositivo cumple con los
siguientes estándares:
•EN60601-1Equipomédicoeléctrico-Parte1:Requisitosgeneralesdeseguridad
•EN60601-1-2Equipomédicoeléctrico-Parte1-2:Requisitosgeneralesdeseguridad-Estándarcolateral:Compatibilidadelectromagnética-
Requisitos y pruebas
•EN12470-3Termómetrosclínicos-Parte3:Funcionamientodetermómetroseléctricoscompactos(nopredictivosypredictivos)
con dispositivos máximos.
CAMBIO DE LA PILA (Figura 7)
EltermómetrodigitalVickssecaracterizaporpresentarunalargavidadesuspilas.
Cuando aparezca y parpadee
en la parte superior central
de la pantalla, la pila está agotada y es necesario sustituirla.
Importante: Antes da primeira utilização, remova o rótulo do mostrador.
a- Ponta sensível dourada hiopalergénica b- Ponta sensível flexível (apenas no modelo V-965F-EE )
c- Botão On/Off d- Mostrador grande com Contra-luz Fever InSight™ e- Compartimento das pilhas
(na parte traseira)
LEIA ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA
ObrigadoporadquiriroTermómetroDigitalVickscomgrandejaneladevisualizaçãoefunçãoFeverInSight,uminstrumentoprossionalmente
exactoparaleituradatemperaturamaisrápidaemaisfácil.Porfavorleiaestasinstruçõescuidadosamenteparagarantirmediçõesexactasda
temperaturaeoperaçãosegura.Quandodevidamenteutilizado,esteprodutodealtaqualidadedar-lhe-áanosdeserviçoexactoeável.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA
1.Afebrealtaeprolongadaexigecuidadosmédicos,sobretudonocasodecriançasjovens.Porfavorcontacteoseumédico.
2.Nãopermitaqueascriançastirematemperaturasemvigilância.
3.Nãodeixeascriançasandaremoucorreremenquantotiramatemperatura.
4.Otermómetrosóserveparamediçãodatemperaturacorporal.Autilizaçãodestetermómetronãosubstituiaconsultadoseumédico.•
5.Otermómetroéinicialmentecalibradonomomentodofabrico.Seestetermómetroforutilizadosegundoasinstruções,aexactidãodas
mediçõesnãoéafectada.
PRECAUÇÕES
1.Antesdeutilizar,limpeasondadotermómetro.
2.Nãodeixecairotermómetronemoexponhaachoquesviolentos.Aunidadenãoéanti-choque.
3.Nãodobrenemmordanasonda.
4.Nãoconserveaunidadeexpostaàluzsolardirecta,nememlocaiscomelevadatemperatura,elevadahumidadeoupoeira.
O desempenho pode degradar-se.
5.Suspendaautilizaçãodotermómetroseestefuncionardeformaerráticaouseovisornãofuncionarcorrectamente.
6.Manterforadoalcancedecrianças.
7.Antesdearmazenar,limpeasondadotermómetro.
8.Nãotentedesmontaraunidade,exceptoparasubstituirapilha.
9.Nocasodeotermómetrotersidoarmazenadoatemperaturasabaixodopontodecongelação,deixe-oaquecernaturalmente
até à temperatura ambiente antes de o utilizar.
LEITURAS DE TEMPERATURA
Atemperaturavariadepessoaparapessoa.Emboranãoexistaumaleituradetemperatura“normal”,considera-senormalumatemperaturaoral
variando entre 36,1°C e 37,7°C. A temperatura rectal é normalmente 0,5°C mais elevada e a axilar é 0,5°C mais baixa.A melhor maneira de de-
terminarasuaprópriatemperaturanormaléutilizandootermómetroquandosesentirbem.Registeasualeituraduasvezespordia(demanhã
cedoeaomdatarde).Calculeamédiadasduastemperaturas.Estaéconsideradaasuatemperaturacorporalnormal.Qualquervariaçãopode
indicarqualquertipodedoença,devendoconsultaroseumédico.Limpeasondaantesdeutilizar,consulteporfavorasinstruçõesdelimpeza.
ANTES DE UTILIZAR
OseuTermómetroDigitalVickséumtermómetro3-em-1parautilizaçãooral,rectalouaxilar.Sejaqualforométodoutilizado,recomendamos
que,nos15minutosqueantecedemasuautilização,evitecomeroubeber,fazerexercícios,tomarbanhoouducheoufumar.
OPERAR O SEU TERMÓMETRO DIGITAL VICKS
1. LIGAR O TERMÓMETRO
A.LigueotermómetropremindoobotãoOn/O(Fig.1).
B. Faz-se ouvir um sinal sonoro e o mostrador pisca Vermelho/Amarelo/Verde durante 1 segundo.
C.Esperequeotermómetroquepronto
• O mostrador apresenta um valor de teste (Fig. 2).
• Omostradorapresentaaúltimamediçãodurante2segundos(Fig.3).
• Apóscercade5segundos,omostradorindicaestarpronto(Fig.4).
2. SELECCIONAR ONDE TIRAR A TEMPERATURA
A. Utilização Oral
• Éimportantecolocarapontadotermómetrobemdebaixodalínguaparaobterumaleituraboaeexacta.(Fig.5)Coloqueaponta
sensível em áreas marcadas com 4.Mantenhaabocafechadaesente-seimóvel,paraajudaragarantirumamediçãoexacta.
• Quandoéalcançadoopicodatemperatura(normalmenteem19segundos),ouvem-se5sinaissonoroseosinal“°C”páradepiscar.A
temperaturaestáprontaaserlidaenãosealteraquandootermómetroéretirado.
• Laveotermómetrotalcomorecomendado
B. Utilização Axilar
Estemétodopodeserutilizadoparabebésecriançasjovens.
• Limpeaaxilacomumatoalha.
• Coloqueapontasensíveldebaixodobraçodemodoaquetoquenapeleeposicioneobraçojuntoaocorpo(Fig,6).Comumacriança
jovem,porvezeséútilabraçaracriançaemanteroseubraçojuntoaocorpo.Istogarantequeoarambientenãoafectaaleitura.
• Quandoforalcançadoopicodatemperatura(normalmenteem22segundos),ouvem-se5sinaissonoroseosinal“°C”páradepiscar.A
temperaturaestáprontaaserlidaenãosealteraquandootermómetroéretirado
NOTA: Este método produz uma leitura da temperatura 0,5°C mais baixa do que se fosse tirada oralmente.
Laveotermómetrotalcomorecomendado.
C. Utilização Rectal
Normalmenteutilizadoparabebés,criançasjovensouquandoédifíciltirarumatemperaturaoralouaxilar.
Deiteodoentedelado.Nocasodeumbebé,aposiçãocorrectaédeitadosobreoestômagocomaspernaspenduradas,ouemcima
dosseusjoelhosounabeiradeumacamaoudeumamesademudança.Istocolocaorectodolactenteemposiçãoseguraparafácil
introduçãodotermómetro.
IntroduzasuavementeapontadotermómetroNOMÁXIMO1cmnorecto.Páresedetectarresistência.Mantenhaotermómetronolocal
duranteamedição.
Quandoforalcançadoopicodatemperatura(normalmenteem13segundos),ouvem-se5sinaissonoroseosinal“°C”páradepiscar.A
temperaturaestáprontaaserlidaenãosealteraquandootermómetroéretirado.
NOTA: Este método produz uma leitura de temperatura 0,5°C mais elevada do que se esta fosse tirada oralmente.
• Laveotermómetrotalcomorecomendado.
3. LER A MEDIÇÃO: FUNÇÃO FEVER INSIGHT
Tempo de leitura:
Os resultados variam com as pessoas e o método utilizado. 8 segundos refere-se ao tempo de leitura mais curto conseguido em estudos
clínicos.Temposdeleituramédiosemestudosclínicos:13,0segundosrectal,19,0segundosorale22,0segundosaxilar.OstermómetrosVicks
SpeedRead™eComfortFlex™vêmcomafunçãopatenteada“FeverInSight”,queofereceumindicadorcoloridocomaleituradatemperatura.
Estafunçãoajudaaexplicaraoseulhooqueétemperatura.Tambémajudaaodistrairoseulhodemedosassociadoscomaleiturada
temperatura,sobretudoemcriançasjovens.
• Paraleiturasentre36,1-37,1°C,oecrãmostraacorverdecomocontra-luz,indicandoqueatemperaturaseencontra
entre os limites “normais”.
• Paraleiturasentre37,2-38,2°C,oecrãmostraacoramarelocomocontra-luz,indicandoumaligeiraelevaçãodatemperatura.
• Paraleiturasde38,3°Cesuperiores,oecrãmostravermelhocomocontra-luz,indicandofebrepossível.AfunçãoFeverInSightprossegue
durante cerca de 7 segundos.
4. DESLIGAR O TERMÓMETRO
DesligueotermómetropremindoobotãoOn/O.Seseesquecerdedesligarotermómetro,estedesligar-se-áautomaticamenteapósaproxi-
madamente 1 1/2 minutos.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA
1. Waterproof = À prova de água
2.Limpeotermómetrolavandoapontadouradaeasondacomsabãoeáguaquenteedesinfetaapontadouradaeasonda
conálcoollcoolisopropílicoa70%).
3. Seque com um pano macio.
4.NÃOFERVANEMLAVENAMÁQUINADELAVAR.Istofazcomqueotermómetrodeixedefuncionareanulaagarantia.
5.Nãolavecomnenhumdiluenteousolventequímico.
ESPECIFICAÇÕES
Tipo: Termómetrodigital(Preditivo)
Vidaútildapilha: maisde300mediçõesouaproximadamente2anosseforutilizadodiasimdianão.
Exactidãoembanho-maria: +/-0,1°entre35,5-41,6°Càtemperaturaambientede21.6°C.
Limitesdetemperatura: 32,0-42,8°C.Seforapresentadomenosdoque32,0°C“Lo”.Seforapresentadomaisdoque42,8°C“Hi”.
Temperatura de funcionamento: +10 °C a +40 °C, 10% a 80% HR
Temperatura de armazenamento: –10 °C a +60 °C, 10% a 80% HR
Seodispositivonãoforutilizadodentrodoslimitesdetemperaturaehumidadeespecicados,nãoépossível
garantiraexactidãotécnicadamedição.
Besouro: Quandoéalcançadoopicodatemperatura,otermómetroemiteumsinalsonoroduranteaproximadamente
8segundos.Nocasodetemperaturassuperioresa38,3°C,ouve-se5vezesoAlertadeFebresonoro.
MensagensdeErro: Omostradorapresenta“Err”quandoocorrermaufuncionamentoeotermómetrodesliga-seapós1minuto.
Este produto é conforme com o disposto na directiva CE 93/42/CEE (Directiva sobre Dispositivos Médicos).
Este dispositivo é conforme com as normas seguintes:
•EN60601-1Equipamentoeléctricomedicinal-Parte1:Requisitosgeraisdesegurança
•EN60601-1-2Equipamentoeléctricomedicinal-Parte1-2:Requisitosgeraisdesegurança-Normacolateral:Compatibilidadeelectromagnética-
Requisitos e testes
•EN12470-3Termómetrosclínicos-Parte3:Desempenhodetermómetroseléctricoscompactos(nãopreditivosepreditivos)
com dispositivo máximo.
MUDAR A PILHA (Fig. 7)
OseutermómetrodigitalVicksdispõedeumapilhacomlongavidaútil.
Quando aparecer
a piscar no topo centro do mostrador, a pilha está
gasta e tem de ser substituída.
Termómetros Digitais Vicks SpeedRead™ e ComfortFlex™
Modelos V-911F-EE e V-965F-EE
PT

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Vicks ComfortFlex V965F-EE;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Vicks ComfortFlex V965F-EE εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Vicks ComfortFlex V965F-EE να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.