Εγχειρίδιο Vicks SpeedRead V912F

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Vicks SpeedRead V912F. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Vicks SpeedRead V912F.

VICKS
®
SpeedRead
TM
Digital Thermometer
Model V911F/V912F
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
Thank you for purchasing the VICKS SpeedRead Digital Thermometer with large screen display and Fever InSight feature, a professional accurate
instrument for faster and easier temperature taking. Please read these instructions carefully to ensure accurate temperatures and safe operation. When used
properly, this high quality product will give you years of accurate, dependable service.
I
MPORTANT SAFETY INFORMATION
High, prolonged fever requires medical attention especially for young children. Please contact your physician.
Do not allow children to take their temperatures unattended.
Do not allow children to walk or run during temperature taking.
If you have any questions or comments about the VICKS
®
SpeedRead
TM
Digital Thermometer, call our toll-free Consumer
Service Line: 1-800-477-0457.
T
EMPERATURE READINGS
Temperature readings vary from person to person. Although there is no one “normal” temperature reading, a temperature, taken orally, ranging between
97°F and 100°F is considered normal. A rectal temperature is generally 1° higher and an underarm (axillary) temperature will be 1° lower.
The best method to determine your own normal temperature is to use the thermometer when you are feeling well. Record your reading twice a day (early
morning and late afternoon). Take the average of the two temperatures. This is considered your normal body temperature. Any
variation from it may indicate some sort of illness and you should consult your physician.
B
EFORE USE
Your VICKS
®
SpeedRead
TM
Digital Thermometer is a 3-in-1 thermometer for oral, rectal, or underarm use. Whichever method is
used, it is recommended that for 15 minutes prior to use, avoid eating or drinking any liquids, exercising, taking showers or baths
or smoking.
P
ROBE COVERS
Disposable probe covers are provided with your VICKS
®
SpeedRead
TM
Digital Thermometer. Place a cover on the
probe tip each time the thermometer is used to help prevent spread of germs. Additional probe covers can be
purchased at most drug stores or pharmacy departments.
O
PERATING YOUR VICKS
®
S
PEEDREAD
TM
D
IGITAL
T
HERMOMETER
1
. TURNING THE UNIT ON
1
.
T
urn unit on by pressing the On/Off button
(
Fig. 1)
.
2
.
W
ait for unit to get ready
A beep will sound and the display will show a test
(
Fig. 2)
.
The display will show last measurement for 2 seconds (Fig. 3).
After about 5 seconds, the display will show it's ready (Fig. 4).
2. SELECTING A TEMPERATURE LOCATION
Oral Use
It is suggested to use a probe cover for Oral Use. Discard the probe cover after taking a
temperature.
It is important to place the tip of the thermometer well under the tongue to get a good, accurate
reading. (Fig. 5) Place sensor tip in areas marked with “”. Keep mouth closed and sit still to help
ensure an accurate measurement.
When the peak temperature is reached (usually 12 seconds), 2 beep signals will sound and the “°F” sign will
stop flashing. The temperature is now ready to read and will not change when the thermometer is removed.
Dispose of used probe cover and wash the thermometer as recommended
Under-the-arm (Axillary) Use
This method is used for babies and young children.
1. Wipe the underarm with a towel.
2. Place the probe tip under the arm so the tip is touching the skin and position your arm next to your body
(Fig. 6) . With a young child, it is sometimes helpful to hug the child to keep their arm next to their body.
This ensures that the room air does not affect the reading.
3. When the peak temperature is reached (usually 11 seconds but sometimes longer for this method), 2 beep
signals will sound and the “°F” sign will stop flashing. The temperature is now ready to read and will not change
when the thermometer is removed.
Note: This method produces a temperature 1° lower than a temperature taken orally.
4. Wash the thermometer as recommended.
Rectal Use
Commonly used for babies, young children, or when it is difficult to take an oral or underarm temperature.
1. Cover the thermometer’s tip with a probe cover and lubricate with a water-soluble jelly for easier
insertion. Do not use petroleum jelly. Read the label of the lubricant to be sure you are using the
right kind.
2. Lay the patient on his/her side. If the patient is an infant, the proper position for a baby is to lay on
its stomach with legs hanging down, either across your knees or at the edge of a bed or changing
table. This positions the infant’s rectum for safe and easy insertion of the thermometer.
3. Gently insert the tip of the thermometer NO MORE THAN 1/2 inch into the rectum. If you detect resistance, stop. Hold the thermometer in place
during measurement.
4. When the peak temperature is reached (usually 10 seconds) 2 beep signals will sound and the “°F” sign will stop flashing. The temperature is
now ready to read and will not change when the thermometer is removed.
NOTE: This method produces a temperature 1° higher than a temperature taken orally.
5. Dispose of used probe cover and wash the thermometer as recommended.
3.
READING THE MEASUREMENT
The Vicks SpeedRead thermometer comes with the patented “Fever InSight” feature offers a color indicator with the temperature readout to better
understand the temperature measurement.
For readings between 97.0-98.9
°
F, the LCD will display green as the backlight color indicating the measurement is within an acceptable range.
For readings between 99.0-100.9
°
F, the LCD will display yellow as the backlight color indicating a slight elevation in temperature measurement.
For readings 101.0
°
F and above, the LCD will display red as the backlight color indicating possible fever.
The Fever InSight feature continues for about 5 seconds.
4. TURNING THE UNIT OFF
Turn the thermometer off by pressing the On/Off button. If you forget to turn it off, the thermometer will automatically turn off after approximately 3
1/2 minutes.
CLEANING INSTRUCTIONS
Clean the thermometer by washing with soap and warm water or rubbing alcohol (70% isopropyl alcohol).
Wipe dry with soft cloth.
DO NOT BOIL OR CLEAN IN DISHWASHER. This will cause the thermometer to no longer function
and will void the warranty.
Do not wash the unit with any thinner or chemical solvent.
SPECIFICATION
Battery Life: more than 200 hours of continuous operation. (approx. 2 years if used 10 minutes per day, every day).
Accuracy in waterbath: +/-0.2°F between 96.0-107.0°F at room temperature of 71°F.
Temperature Range: 89.6-109.2°F. If less than 89.6°F an “Lo” is displayed. If more than 109.2°F and “Hi” is displayed.
Beeper: Unit will beep for approximately 8 seconds when peak temperature is reached. For temperatures over 101.0°F, the audible
Fever Alert will sound 5 times.
Error Messages: The display will read "Err" when a malfunction occurs and the unit will power off after 1 minute.
CHANGING THE BATTERIES
The VICKS
®
SpeedRead
TM
Digital Thermometer features a long life, mercury free battery. When the
appears and flashes in the center top of the
display, the battery is exhausted and needs replacing.
1. Using a coin, unlock the battery cover and carefully remove the battery with a non-metallic instrument.
2. Replace the battery with a 1.55V, L41 alkaline or CR1225 silver oxide type or equivalent. Insert the new battery with the positive (+) side facing the
battery cover.
3. Carefully replace the battery cover and, using a coin, tighten the cover.
4. Properly discard the old battery. Keep out of reach of young children, elderly and pets.
LIFETIME WARRANTY
Your VICKS
®
SpeedRead
TM
Digital Thermometer is durable and manufactured for a lifetime of normal, household use. Following directions carefully will
ensure years of dependable operation. If for any reason (other than misuse or normal battery replacement) you are dissatisfied with your VICKS
®
SpeedRead
TM
Digital Thermometer, we will repair or replace it, at our option, free during your lifetime.
If the thermometer does not function properly, first check the battery. Replace if necessary. If repair is necessary call our Consumer Relations Department
at 1-800-477-0457 or write to Kaz, Inc., Consumer Relations Department, 250 Turnpike Rd., Southborough, MA 01772, explaining just how the
thermometer is improperly working. Our consumer service representative will provide further instruction on how to correct the trouble yourself or will ask
you to return the thermometer for repair or replacement.
kManufacturing Quality Healthcare Products for Over 75 Years
Kaz, Incorporated • Hudson, NY 12534 • www.kaz.com
Distributed by Kaz, Incorporated under license from The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio USA.
Vicks is a registered trademark of The Procter & Gamble Company.
© 2006 KAZ, Incorporated
Made and printed in China P/N: 31IMV911190
Hypoallergenic Gold
Probe Tip
Battery
Compartment
(on back side)
On/Off Button
Large Display with
Fever InSight backlight
Fig. 1 Fig. 2
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 3 Fig. 4
IMPORTANT: Before first use,
remove label from the display.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Vicks SpeedRead V912F;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Vicks SpeedRead V912F εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Vicks SpeedRead V912F να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.