Εγχειρίδιο Yakima ForkChop

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Yakima ForkChop. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Yakima ForkChop.

Instruction #1035813C-1/9
ForkChop
12 mm x 100 mm
15 mm x 100 mm
15 mm x 110 mm
15 mm x 150 mm
BEBQUFSTtBEBQUBUFVSTtBEBQUBEPSFT
MPDLJOH23TLFXFSY
BYFWFSSPVJMMBCMFY
CSPRVFUB23EFCMPRVFPY
XIFFMUSBZY
TVQQPSUEFSPVFY
TPQPSUFEFSVFEBY
SPVOECBSBEBQUFSY
BEBQUBUFVSQPVSCBSSFSPOEFY
BEBQUBEPSQBSBCBSSBSFEPOEBY
NFEJVNTUSBQY
TBOHMFNPZFOOFY
DPSSFBNFEJBOBY
MPOHTUSBQY
TBOHMFMPOHVFY
DPSSFBMBSHBY
IFBEVOJUY
TVQQPSUEFGPVSDIFY
VOJEBEQSJODJQBMY
NNBEBQUFSTY
BEBQUBUFVSTøNNY
BEBQUBEPSFTEFNNY
$POUFOUTt$POUFOVt$POUFOJEP
32”(81 cm) mín. - 50”(127 cm) máx.
$SPTTCBS4QSFBEt+FVEFTCBSSFTUSBOTWFSTBMFTt4FQBSBDJØOFOUSFMBTCBSSBT
.BY#JLF8FJHIUt1PJETNBYJNVNEVWÏMPt1FTPNÈYJNPEFMBCJDJDMFUB
40lbs / 18.1kg
=
-10”
32” (81 cm)
bike wheelbase
l'empattement du vélo
la distancia entre los ejes de la bicicleta
minimum
le minimum
mínimo
+10”
Crossbar spread must be ±10” of your bike wheelbase for proper use.
La distance entre les barres transversales doit être
de +/- 25 cm identique à l'empattement du vélo.
Para un uso apropiado, la separación entre las barras transversales
debe ser igual +/-10" de la distancia entre los ejes de la bicicleta.
+ 25 cm - 25 cm
Some crossbars
cannot be adjusted.
Follow instructions for
your roof rack system.
Certaines barres
transversales ne peuvent pas
être ajustées. Suivre les
instructions accompagnant
le porte-bagage.
Ciertas barras transversales
no se pueden ajustar. Siga
las instrucciones para su
sistema de barras para techo.
#8007202
2-Pack SKS Locks
Serrures SKS (x 2)
Kit doble de cerraduras SKS
#8002120
FatBike QR Locking Skewer
Axe verrouillable pour vélo à
pneus surdimensionnés
Broqueta QR de bloqueo FatBike
"WBJMBCMFBDDFTTPSJFTt"DDFTTPJSFTEJTQPOJCMFTt"DDFTPSJPTEJTQPOJCMFT

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Yakima ForkChop;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Yakima ForkChop εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Yakima ForkChop να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.